• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر تغییراقلیم برپتانسیل های اقلیمی کشت کیوی درمازندران
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12889
  موضوع :جغرافیای طبیعی گرایش آب و هواشناسی کشاورزی
  پژوهشگر : سمیه قاسمی
  توصیفگر لاتین : Climate change ? Climatic Potentials ? Kiwi ? Mazandaran ? Zoning ? GCM
  توصیفگر فارسی : تغییر اقلیم ◄ پتانسیل‌ اقلیمی ◄ کیوی ◄ مازندران ◄ پهنه‌بندی ◄ GCM
  دانشکده : دانشکده جغرافیا وعلوم برنامه ریزی، گروه جغرافیا
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : حجت الله یزدان پناه
  استاد مشاور : سعید موحدی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12889
  شماره راهنما : GEOG2 679
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: اصول پژوهش
  1-1-مقدمه 1
  1-2- شرح و بیان مسئلهی پژوهشی 2
  1-3-اهمیت وارزش پژوهش 2
  1-4-اهداف پژوهش 3
  1-5-فرضیات پژوهش 3
  1-6-پیشینه ی پژوهش 3
  1-6-1-درجهان 3
  1-6-2-درایران 6
  فصل دوم: مبانی نظری
  2-1-اقلیم 8
  2-2-تغییراقلیم 9
  2-3-عوامل مؤثر برتغییر اقلیم 9
  2-3-1-عوامل بیرونی 10
  2-3-1-1-تغییر در درونداد انرژی 10
  2-3-1-2-برخورد اجرام اسمانی بازمین 10
  2-3-1-3-نوسان¬های مدار هندسی زمین (نظریه میلانکوویچ) 10
  2-3-1-4-تغییر مدار خورشید 11
  2-3-2-عوامل درونی 11
  2-3-2-1-عوامل طبیعی 11
  2-3-2-2-فعالیت¬های آتشفشانی 11
  2-4-عوامل انسانی 11
  2-4-1-انتشار گازهای گلخانه¬ای وتغییرترکیب جو 12
  2-4-2- انتشار هواویزه¬ها درتروپوسفر 12
  2-4-3- تغییر کاربری زمین 13
  2-5- روش¬های بررسی تغییر اقلیم 13
  2-6- مدل¬های اقلیمی 13
  2-7- مؤلفه های مدل های اقلیمی 14
  2-8- انواع مدل های اقلیمی 14
  2-8-1- مدل¬های توازن انرژی(EBM) 14
  عنوان صفحه
  2-8-2- مدل¬های تابشی همرفتی (RCM) 15
  2-8-3- مدل¬های دو بعدی دینامیکی- آماری(SDM) 15
  2-8-4- مدل¬های گردش عمومی جو(GCM) 15
  2-9-ریز مقیاس نمایی داده¬ها 15
  2-10-سناریوهای انتشار 15

  2-11-مدل CCSM4 21
  2-12-سناریوهای اقلیمی کاربردی دراین مطالعه 21
  2 -13:واکنش بوم نظام های گیاهان زراعی به تغییر اقلیم:درختان 24
  2-14-اثرات تغییر اقلیم بر رشد و فیزیولوژی درختان 24
  2-15-تأثیر تغییر اقلیم برکشاورزی 24
  2-16-راهکارهای کاهش اثرات تغییر اقلیم 26
  2-17- باغداری 28
  2-18-کیوی 29
  2-19-رقم¬های معروف کیوی 30
  2-19-1-آبوت: 31
  2-19-2- آلیسون: 31
  2-19-3-برونو: 31
  2-19-4-مانتی: 31
  2-19-5-هایوارد: 31
  2-20- تاریخچه پیدایش کیوی در جهان و ایران 32
  2-21-گل انگیزی در درختان میوه 33
  2-22-گل انگیزی در کیوی: 35
  2-23-نونهالی 37
  2-24-سطح محیطی قبلی 38
  2-25-نیاز سرمایی 38
  2-26-درجه حرارت: 40
  عنوان صفحه
  2-27-برداشت محصول کیوی : 40
  فصل سوم: مواد و روش ها42
  3-1-خصوصیات جغرافیایی منطقه 42
  3-2-زمین شناسی عمومی 43
  3-3- پوشش گیاهی 45
  3-4-قابلیت خاک مازندران 46
  3-5-آب و هوای استان مازندران 47
  3-6-توده هواهای موثر بر آب و هوای مازندران 48
  3-7- دما 49
  3-8- بارش 51
  3-9-رطوبت نسبی 51
  3-10-ساعات آفتابی 52
  3-11-سرعت باد 53
  3-12- تعداد روزهای ابری 54
  فصل چهارم: داده ها و روش ها
  4-1-داده های آب وهوایی 55
  4-2 -اقلیم منطقه 56
  4-3-فنولوژی (Phenology): 57
  4-4-نیازها و محدودیت های اقلیمی کیوی 58
  عنوان صفحه
  4-5-معرفی سیستم اطلاعات جغرافیایی 59
  4-6-تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی 59
  4-7-مدل رقومی زمین(DEM) 60
  4-8-میانیابی به روش IDW 60
  4-9- فرایند تصمیم گیری با استفاده از GIS 61
  4-11- فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP 61
  4-12- اصل همپوشانی اطلاعات (overly) 61
  4-13- مدل تلفیق لایه های اطلاعاتی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 62
  4-14-محاسبه ساعات سرمایی مورد نیاز 63
  4-15- محاسبه درجه روزهای رشد 63
  4-16-لایه های احتمال وقوع سرمای دیررس بهاره،سرمای کشنده وسرمازدگی مرحله جوانه زنی 63
  4-17-لایه احتمال وقوع گرمازدگی تابستانه 64
  4-18-لایه احتمال GDD بالای 3500 درجه روز 64
  4-19-لایه احتمال CDD بین 300 تا 700 درجه روز 65
  14-20-تلفیق نقشه‌ها و نقشه نهایی 65
  فصل پنجم: یافته‌ها و نتایج
  5-1-نتایج پهنه‌بندی اقلیمی در دورهی تاریخی(2009-1989) 67
  5-2-نتایج پهنه‌بندی اقلیمی زمان آینده در افق 2039-2014 براساس مدل CCSM4 ، با استفاده از RCP4.5 74
  5-2-1-لایه احتمال وقوع سرمای دیررس بهاره در افق 2039-2014 با استفاده از RCP4.5 74
  5-2-2 -لایه احتمال وقوع سرمای مرحله ی جوانه زنی در افق 2039-2014 با استفاده از RCP4.5 75
  5-2-3-لایه احتمال وقوع سرمای کشنده در افق 2039-2014 با استفاده از RCP4.5 77
  5-2-4-لایه احتمال وقوع گرمازدگی تابستانه در افق 2039-2014 با استفاده از RCP4.5 78
  5-2-5-لایه احتمال GDD بالای 3500 درجه روز در افق 2039-2014 با استفاده از RCP4.5 80
  عنوان صفحه
  5-2-6 -پهنه بندی مناطق مستعد کشت کیوی در افق 2039-2014 با استفاده از RCP4.5 81
  5-3-نتایج پهنه‌بندی اقلیمی زمان آینده در افق 2039-2014 بر اساس مدل CCSM4 ،RCP8.5 82
  5-3-1-لایه احتمال وقوع سرمای دیررس بهاره در افق 2039-2014 RCP8.5 82
  5-3-2-لایه احتمال وقوع سرمای جوانه زنی در افق 2039-2014 RCP8.5 84
  5-3-3-لایه احتمال وقوع سرمای کشنده در افق 2039-2014براساس RCP8.5 85
  5-3-4-لایه احتمال وقوع گرمازدگی تابستانه در افق 2039-2014 ، RCP8.5 87
  5-3-5-لایه احتمال GDD بالای 3500 درجه روز در افق 2039-2014 RCP8.5 88
  5 -3-6-پهنه بندی مناطق مستعد کشت کیوی در افق 2039-2014 بر اساس RCP8.5 90
  5-4-مقایسهی پهنه بندی مناطق مستعد کشت کیوی در دوره تاریخی و افق 91
  5-5-پهنه بندی مناطق مستعدکشت کیوی دراستان مازندران درافق2039-2014براساس مدل CCSM4به روش منطق فازی 91
  فصل ششم: آزمون فرضیات و پیشنهادات
  6-1-آزمون فرضیات 93
  6-1-1-فرضیهی اول 93
  6-1-2-فرضیهی دوم 93
  6-2-نتیجه‌گیری 94
  6-3-پیشنهادات 94
  منابع ومآخذ 95
  پیوست ها 103


  چکیده :
  چکیده دراین رساله پیرامون بررسی اثر تغییر اقلیم بر پتانسیل های اقلیمی کشت کیوی در استان مازندران انجام شده است.تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بخش کشاورزی را به دلیل محدودیت‌ها و شرایط ویژه کشت هر گیاه متاثر میکند و چه بسا سبب جابجایی پهنه‌های مناسب کشت در آینده خواهد شد.پیش بینی اثر تغییر اقلیم روی پتانسیل‌های اقلیمی کشت در آینده،اتخاد تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاریها در بخش کشاورزی را هم برای کشاورزان و هم مسئولان ذیربط آسان میسازد.روش مطالعه به این صورت است که ابتدا آمار و اطلاعات هواشناسی از سال تأسیس تا پایان سال 2013 ایستگاه های سینوپتیک رامسر،سیاه بیشه،نوشهر،آمل،قراخیل،ساری و بندرامیرآباد استان مازندران و فنولوژی 4 سالهی(2010-2007)‌ کیوی ایستگاه رامسر از سازمان‌های ذیربط و منابع مکتوب و مستند اخذ گردید،سپس با برازش منحنی به بهترین توزیع آماری در نرم‌افزارهای SPSS و Excel ،رگرسیون خطی ارتفاع و احتمال وقوع سرمای دیررس بهاره،سرمای کشنده،سرمازدگی مرحله جوانه زنی،گرمازدگی تابستانه،GDD بالای 3500 درجه روز ترسیم گردید و با اعمال ضرایب معادله‌های هریک در DEM استان در محیط GIS ،نقشه‌های هم‌احتمال وقوع سرمای دیررس بهاره، سرمای کشنده،سرمازدگی مرحله جوانه زنی، گرمازدگی تابستانه ،GDD بالای 3500 درجه روز و محصول کیوی (رقم هایوارد) برای ایستگاههای مورد مطالعه استان مازندران استخراج گردید و مناطق مستعد کشت کیوی در دورهی تاریخی شناسایی شد.سپس نقشه های مناطق مستعد کشت کیوی در افق 2039- 2014 با همان متد و از طریق میانیابی به روش IDW با استفاده از خروجی داده‌های دمای حداقل،حداکثر،میانگین GCMبراساس مدل CCSM4 و سناریوهای RCP4.5 وRCP8.5و داه‌های مشتق از آن‌ها شامل درجه روز رشد محصول کیوی ترسم گردید و پس از مقایسه لایه‌های اقلیمی گذشته و آینده مشخص شدکه تغییرقابل توجهی درلایه های موردمطالعه در افق 2039-2014 نسبت به دوره ی تاریخی رخ نداده است.یافت و وسعت پهنه‌های متوسط جهت کشت کیوی افزایش خواهد یافت و از وسعت پهنه‌های نامناسب به دلیل افزایش دما که منجر به کاهش سرمازدگی و افزایش GDD خواهد شد،کاسته خواهد شد. کلیدواژه‌ها: تغییر اقلیم،پتانسیل‌های اقلیمی،کیوی،مازندران،پهنه‌بندی، GCM

  چکیده انگلیسی :
  Abstract This study, a research was conducted to investigate the effect of climate changes on climatic potential of Kiwifruit’s cultivation in Mazandaran province. Climate change and global warming affect agricultural divisions due to specific condition of cultivation and inherent restriction which any plant has. Hence, they might relocate appropriate zones for cultivation. Prediction of the changes on climatic potential of cultivation will simplify taking decision and implementation of policies for both farmers and relevant authors. In this respect, based on documentary and recorded data by relevant organisations, information and statistics of climatology obtained from Ramsar, Siah Bishe , Noshahr, Amol, Qarakhil, Sari, and Amirabad Synoptic stations located in Mazandaran province, from their foundation year to the end of 2013. As well as that, 4-year phenology of Ramsar gained by the relevant organisation. Then, by correlation of curve with the best statistical distribution in SPSS and Excel software, linear regression of height and possibility of late spring cold front, deadly coldness, chilling of burgeoning, summer heat exhaustion, GDD above 3500 were drawn. After that, by applying coefficients of equations into DEM of the province in GIS, mentioned parameters as well as kiwifruit for studied stations of the province were obtained and regions with ability to cultivate kiwifruit in different periods of time were identified. Then suitable regions maps of kiwifruit cultivation in 2014-2039 horizon by using common method of IDW interpolation by using minimum tempreture , maximum, average outputs GCM on base of CCSM4 and RCP4,5 and RCP8.5 and data consist of GDD of Kiwi crop draw and after comparison between future climatic layers recognized that exception of chilling layer,other layer has been studied in 2014-2039 horizon due to Tempreture increasing will been changed and after overlay and weighting of mentioned layers, final maps of suitable regions of kiwi cultivation in 2 senario and future zoning map draw and after comparison recognized due to tempreture increasing and spring cold decreasing and GDD increasing suitable zones and so suitable zones will be placed toward province west in limit of Amol . Sari and Qarakhil sations. Keywords: Climate change, Climatic Potentials ,Kiwi, Mazandaran, Zoning,GCM


  کلید واژه ها :
  تغییر اقلیم ◄ پتانسیل‌ اقلیمی ◄ کیوی ◄ مازندران ◄ پهنه‌بندی ◄ GCM,Climate change ◄ Climatic Potentials ◄ Kiwi ◄ Mazandaran ◄ Zoning ◄ GCM

  اسفند1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Geographic & planning science Department of Physical Geography M.A.Thesis Climate change effects on climate potentials of Kiwi cultivation in Mazandaran Supervaiser: Dr.Hojjatallah Yazdanpanah Advisor: Dr.saeed Movahedi By: Somayyeh Ghasemi March 2015
  فصل اول : 1-7
  فصل دوم : 8-41
  فصل سوم : 42-54
  فصل چهارم : 55-66
  فصل پنجم : 67-92
  فصل ششم : 93-120