• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی تاخیرات خریدهای خارجی در شرکت پالایش نفت اصفهان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 6672
  موضوع :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
  پژوهشگر : حمید قهاری
  توصیفگر لاتین : Trade Management ? Patology ? Isfahan Oil Refinary Company ? Procurements ? Foreign Purchasing ? Organization ? Delay
  توصیفگر فارسی : مدیریت بازرگانی ◄ آسیب شناسی ◄ شرکت پالایش نفت اصفهان ◄ تدارکات ◄ خرید خارجی ◄ سازمان ◄ تاخیر
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : علی عطافر
  استاد مشاور : آرش شاهین
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 6672
  شماره راهنما : MAN2 191
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق
  مقدمه 1
  1-1- بیان مسألة تحقیق 2
  1-2-اهمیت تحقیق 4
  1-3-اهداف تحقیق 5
  1-4-سوالات تحقیق 5
  1-5-کاربرد نتایج تحقیق 5
  1-6-قلمرو تحقیق 7
  1-7-شیوة تحقیق 7
  1-8-تعریف کلیدواژه¬ها 8
  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
  مقدمه 9
  2-1- آسیب شناسی سازمانی 11
  2-2- خرید سازمانی 16
  2-3- پیشینة تحقیقات 53
  2-4- معرفی شرکت پالایش نفت اصفهان 58
  فصل سوم: روش تحقیق
  مقدمه 66
  3-1- روش تحقیق 67
  3-3- جامعه آماری 68
  3-4- نمونه آماری 68
  3-5- روش جمع آوری اطلاعات68
  3-6- تدوین پرسشنامه 70
  3-7- اجزای پرسشنامه 72
  3-8- بررسی پایایی و روایی پرسشنامه تحقیق 72
  3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 74
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق
  مقدمه 76
  4-1- بررسی توصیفی ویژگی¬های جمعیت شناختی پاسخ¬دهندگان 77
  4-2- بررسی و پاسخ به سؤالات تحقیق 82
  4-3- بررسی دیدگاه¬های پاسخ¬دهندگان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی 107
  4-4- یافته¬های جانبی پژوهش 112
  فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
  مقدمه 114
  5-1- مروری بر یافته¬های پژوهش و نتایج آن 114
  5-2- محدودیت¬های پژوهش 117
  3-5- پیشنهادها 117
  پیوست شماره یک: پرسشنامه 125
  منابع و مآخذ 130  چکیده :
  چکیده سازمان¬ها نیز ممکن است مانند انسان¬ها از بیماری¬های مختلفی رنج برده و علائم آن را بروز دهند. بیماری¬های سازمانی قابل درمان هستند به شرط آن¬که عوامل و علل آن¬ها با هوشیاری و بی¬طرفی شناسایی و برطرف شود. چنانچه بررسی¬های لازم انجام نشود، این¬گونه شرایط منجر به آسیب¬پذیری و به دنبال آن نیاز به تغییرات اساسی در سازمان می¬شود. این تحقیق در پی آسیب¬شناسی تأخیرات خریدهای خارجی شرکت پالایش نفت اصفهان می¬باشد. موضوع تأخیر در خریدهای خارجی، به عنوان یکی از معضلات شرکت مذکور، توسط کارشناسان و مدیران شرکت معرفی شده است. اگر معضل پیش¬آمده را یک بیماری در نظر بگیریم، تأخیرات عنوان شده همچون نشانه¬های این بیماری می-باشند و برای درمان و بهبود این بیماری نیاز به شناسایی علل و ریشه¬های بیماری می¬باشد. لذا جهت طراحی چهارچوب و استخراج سوالات تحقیق پس از مطالعۀ ادبیات خرید سازمانی و به خصوص خرید خارجی، اقدام به مصاحبه با کارشناسان خرید خارجی شرکت شده است. سوالات به گونه¬ای طراحی شده¬اند که تمام عوامل و علل احتمالی که منجر به تأخیر در خریدهای خارجی می¬شوند را مورد بررسی قرار دهند. روش تحقیق پژوهش پیش¬رو از منظر هدف کاربردی، از نظر مسألۀ تحقیق توصیفی و از نظر زمان گردآوری پیمایشی می¬باشد. برای بررسی و ارزیابی سوالات تحقیق، مبادرت به ساخت پرسشنامه¬ای، جهت اخذ دیدگاه¬ها و نظرات تمام افراد دخیل در فرایند خریدهای خارجی شده است. سپس با استفاده از روش¬های آمار توصیفی، یک تجزیه و تحلیل آماری به صورت سرشماری بر روی کل افراد جامعه صورت گرفته است تا مشخص شود هر یک از عوامل مطروحه در سوالات تا چه حدی تأثیرگذار هستند. پس از تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص شد که عوامل محیطی و عوامل مدیریتی تا حد زیادی منجر به تأخیر در خریدهای خارجی می¬شوند. همچنین مشخص شد که عوامل سازمانی و ضعف اثر بخشی در گردش کار خریدهای خارجی تأثیر کمتری بر تأخیرات خریدهای خارجی دارند. در انتها نیز بر حسب نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادهایی به منظور مواجهۀ اثربخش با آسیب¬های شناسایی شده و همچنین پیشنهادهایی برای علاقه¬مندان به تحقیق در موضوعات مشابه ارائه شده است. کلید واژه: خرید سازمانی، خرید خارجی، آسیب¬شناسی سازمانی، شرکت پالایش نفت اصفهان

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Organizations, like human beings can also suffer from different diseases which their symptoms can become evident. Organizational diseases can be treated and cured in case that their factors and causes would be identified and solved with consciousness. In case that the necessary studies would not be made, these types of conditions will result in vulnerability and it follows by fundamental changes in the organization. This research is studying the vulnerability of the delays in foreign purchases of Isfahan Oil Refinery Company. The issue of delay in foreign purchases is introduced as one of the problems of the mentioned company by company’s experts and managers. If the caused problem is considered as a disease, the mentioned delays would be the symptoms. But for curing and improvement of this disease we need to identify their causes and origins which is called pathology on the organizational level. In this research after studying the literature of organizational purchase and especially foreign purchase, we will perform interviews with foreign purchase experts of the company for the purpose of designing a framework and extracting the research questions and on this basis, 4 sub-questions were created. The questions were designed in a way that all probable causes which resulted in delays in foreign purchases were studied. Thus the research methodology is descriptive-operational and is from the field branch. For studying and evaluating the research questions we prepared a questionnaire for obtaining the opinions and suggestions of all the participants in the process of foreign purchase. Thus, using statistical descriptive methods, a statistical analysis has been made one the entire 20 members of the society as census for the purpose of determining the level of effectiveness of each of the proposed factors on the questions. After analyzing the achieved data it became evident that environmental and managerial factors will result in delay in foreign purchases to a great extent. Also it became clear that organizational factors and weakness in effectiveness in foreign purchases turnovers have less effect on delays in foreign purchases. Finally, on the basis of the results achieved from the research, suggestions were made for confronting the level of effectiveness with identified damages and also a few suggestions were represented for whom are interested in studying about similar issues. Keywords: Organizational Purchasing, Foreign Purchasing, Organizational Diagnosis, Isfahan Oil Refinery Company.


  کلید واژه ها :
  مدیریت بازرگانی ◄ آسیب شناسی ◄ شرکت پالایش نفت اصفهان ◄ تدارکات ◄ خرید خارجی ◄ سازمان ◄ تاخیر,Trade Management ◄ Patology ◄ Isfahan Oil Refinary Company ◄ Procurements ◄ Foreign Purchasing ◄ Organization ◄ Delay

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Sciences and Economics Department of Management M.A. Thesis Diagnosis of Foreign Purchases Delay In Isfahan Oil Refining Company Supervisor: Dr. Ali Atafar Advisor: Dr. Arash Shahin By: Hamid Ghahari May 2010
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-65
  فصل سوم : 66-75
  فصل چهارم : 76-113
  فصل پنجم : 114-137
  فصل ششم :