• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی سیستم مدیریت بر خود در میان دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه اصفهان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7472
  موضوع :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
  پژوهشگر : زهرا مومنی نورآبادی
  توصیفگر لاتین : Pathology ? Student ? Isfahan University ? Management ? Self-Management Career ? Academic Achivement ? Questionnaire ? Planning ? Self-Assessment ? Life Skill
  توصیفگر فارسی : آسیب شناسی ◄ دانشجو ◄ دانشگاه اصفهان ◄ مدیریت﴿رشته تحصیلی﴾ ◄ مدیریت برخود ◄ موفقیت تحصیلی ◄ چرخه دمینگ ◄ پرسشنامه ◄ برنامه ریزی ◄ خود ارزیابی ◄ مهارت زندگی
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : علی عطافر
  استاد مشاور : سعیده کتابی
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7472
  شماره راهنما : MAN2 262
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  مقدمه 1
  1-1 بیان مسأله پژوهشی 2
  1-2اهمیت و ارزش پژوهش 6
  1-3 اهداف پژوهش 7
  1-4 فرضیه های پژوهش 8
  1-5کاربرد پژوهش 9
  1-6 قلمرو پژوهش .9
  1-7 روش پژوهش 10
  1-8تعریف واژه های کلیدی 10
  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
  2-1 بخش اول : مروری برادبیات مدیریت بر خود 13
  2-2 بخش دوم: پیامدهای مدیریت بر خود 29
  2-3 بخش سوم: بررسی ابعاد سیستم مدیریت بر خود در چارچوب چرخه دمینگ 38
  2-4 بخش چهارم: پیشینه و تاریخچه موضوع پژوهش 50
  2-5 بخش پنجم قلمرو مکانی: مروری بر پیشینه و تاریخچه گروه مدیریت در دانشکده علوم اداری واقتصاد 52
  فصل سوم: روش شناسی پژوهش
  3-1 روش پژوهش 56
  عنوان صفحه
  3-2طبقه بندی متغیرهای پژوهش 56
  3-3 جامعه آماری 57
  3-4روش و طرح نمونه گیری 58
  3-5 روش گرد آوری داده ها و اطلاعات 59
  3-6-1پرسشنامه 60
  3-7روایی و پایایی پرسشنامه 61
  3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون های آماری مورد استفاده 62
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1 تجزیه و تحلیل توصیفی ویژگی های جمعیّت شناختی پاسخ دهندگان 67
  4-2آزمون فرضیه های پژوهش 71
  4-3یافته های جانبی پژوهش 80
  4-4 توصیف داده های مربوط به هر یک از متغیرها ی پژوهش و سؤال های پرسشنامه 88
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
  5-1خلاصه پژوهش 98
  5-2نتایج پژوهش 98
  5-3 محدودیت های پژوهش 102
  5-4 پیشنهادها 102
  پیوست شماره 1: پرسشنامه سنجش التزام عملی دانشجویان نسبت به سیستم مدیریت برخود 105
  پیوست شماره 2: تحلیل های آماری 108
  منابع و مأخذ 122  چکیده :
  چکیده مدیریت بر خود از جمله مباحث مهّم درمتون مدیریت و به عنوان محرکی جهت برنامه ریزی استراتژیک است، که موجب بهبود توانایی افراد می شود و آنان را متعهد به خود تنظیمی رفتار می کند. در این پژوهش هدف آسیب شناسی سیستم مدیریت بر خود در راستای چرخه دمینگ بوده است. سیستم مدیریت بر خود شامل چهارگام برنامه ریزی فردی، توسعه مهارت های زندگی، خود ارزیابی و بازنگری در خود است، که دانشجویان در گام اول جهت کسب موفقیت، برنامه ریزی مناسب انجام می دهند و پیش بینی های لازم را در نظر می گیرند. درگام دوم مهارت های مورد نیاز را در خود پرورش می دهند. درگام بعدی به ارزیابی خود پرداخته تا نقاط قوت و ضعف احتمالی خود را آشکار نمایند و در نهایت در گام آخر اقدامات لازم را جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف انجام می دهند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه ی پژوهش، توصیفی_ پیمایشی می باشد. برای جمع آوری نظرات پاسخ دهندگان از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ91% استفاده شده و روایی آن از نظر محتوا مورد تأیید واقع گردیده است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 89-1388بوده و روش نمونه گیری استفاده شده، نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. در این پژوهش برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون t تک نمونه ای و برای بررسی یافته های جانبی از آزمون های t دو جامعه مستقل، تحلیل واریانس تک عاملی( آنوا)، آزمون LSD ، آزمون همبستگی و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه اصفهان در طول تحصیل التزام عملی نسبت به سیستم مدیریت بر خود دارند، به عبارت دیگر آنان در طول تحصیل اهداف خود را تعریف وتشریح می کنند و به آن پایبندند، مهارت های مرتبط را در خود پرورش می دهند، در کسب ارزش های اخلاقی التزام عملی دارند و کانون کنترل درونی در آنان نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند. همچنین برای رسیدن به موفقیت متمایل به پرداخت هزینه های متفاوتی می باشند و در راستای موفقیت در برابر مشکلات استقامت می نمایند. اما در کسب علم، دانش و تکنولوژی مبادرت نمی ورزند. واژه های کلیدی : مدیریت بر خود، کارراهه مدیریت بر خود، کانون تمرکز، هدف، آسیب شناسی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Self-management is one of the significant issues in management contexts and acts as a stimulant for strategic programming that is resulted in improvement of individuals' capability and obliges them towards behavior self-regulation. Diagnosis of self-management system along Deming cycle has been the goal of this survey.Self-management system contains four steps including personal programming, developing of life skills, self-evaluation and self-review. In the first place students perform appropriate programming in order to achieve success and consider essential predictions. In the second phase they foster required skills in themselves. Then they evaluate themselves to disclose their probable weak and strong points in the next step. And finally they take actions to reinforce strong points and eliminate weak points. This survey was conducted using descriptive-field method. Researcher self made questionnaire with cronbach alpha coefficient of 91% was applied in order to collect respondents' opinions and its content validity was confirmed. Statistical population of this survey included students of management major in Isfahan University in academic year 2009-2010 and simple random sampling method was used in it. One sample t-test was utilised to study research hypotheses and two independent populations t-tests, one factorial variance analysis (ANOVA), LSD test, correlation test and Friedman test were used to examine lateral findings. Results of this survey demonstrate that students of management major in Isfahan University have practical obligation towards self-management system. In other words they define and explain their goals during their training and are bound to it, they develop related skills in themselves, have practical obligation in obtaining of moral values and internal locus of control plays a determinant role in them. Also they tend to pay various costs in order to achieve success and persevere against difficulties. But they don't embark upon acquiring knowledge, insight and technology. Keywords: self-management, self-management career, locus of control, goal, diagnosis


  کلید واژه ها :
  آسیب شناسی ◄ دانشجو ◄ دانشگاه اصفهان ◄ مدیریت﴿رشته تحصیلی﴾ ◄ مدیریت برخود ◄ موفقیت تحصیلی ◄ چرخه دمینگ ◄ پرسشنامه ◄ برنامه ریزی ◄ خود ارزیابی ◄ مهارت زندگی,Pathology ◄ Student ◄ Isfahan University ◄ Management ◄ Self-Management Career ◄ Academic Achivemen

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Science and Economics Department of Management M.A. Thesis The Diagnosis of Self-Management System among Management Students in University of Isfahan Supervisor Dr. Ali Attafar Advisor Dr. Saeedeh Ketabi By Zahra Momeni Noorabadi January 2011
  فصل اول : 1-11
  فصل دوم : 12-54
  فصل سوم : 55-65
  فصل چهارم : 66-96
  فصل پنجم : 97-134
  فصل ششم :