• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آزمون تئوری های رفتار مالی با استفاده از ثبات و روند عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384- 1375
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1387
  زبان : Persian
  شماره سند : 5053
  موضوع :
  پژوهشگر : ابراهیم برجی دولت باد
  توصیفگر لاتین : ??? 1375 ?? 1384 Behavioral finance ? limits to Arbitrage ? cognitive psychology ? representativness ? conservatiism ? Financial performance ? Tehran stock exchange
  توصیفگر فارسی : مدیریت بازرگانی (مالی) ◄ 1387 ◄ رفتار مالی ◄ محدودیت آربیتراژ ◄ روانشناسی شناختی ◄ نمایندگی ◄ محافظه کاری ◄ عملکرد مالی ◄ بورس اوراق بهادار تهران
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت
  مقطع : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

  استاد راهنما : دکتر مهدی ابزری، دکتر اصغر حق شناس
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1387
  شماره رکورد : 5053
  شماره راهنما : MAN2 167
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق
  مقدمه....................................................................................................................... 1
  1-1- شرح و بیان مساله تحقیق............................................................... 2
  1-2- اهمیت و ارزش تحقیق.................................................................. 6
  1-3- اهداف تحقیق............................................................................ 7
  1-4- کاربرد تحقیق............................................................................ 7
  1-5- فرضیه‌های تحقیق……………………………………………... 7
  1-6- قلمرو تحقیق…………………………………………………. 8
  1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق.................................................................................. 8
  1-6-2- قلمرو مکانی تحقیق..................................................................................... 8
  1-6-3- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………… 8
  1-7- روش تحقیق…………………………………………………. 9
  1-8- تعریف عملیاتی واژه‌ها....................................................................................... 9
  خلاصه ………………………………………………………… 11

  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
  مقدمه……………………………………………………………… 12
  2-1- نظریه بازارکارا…………………………………………………… 14
  2-1- 1- انواع کارایی بازار……………………………………………….. 15
  2-1-1- 1-کارایی اطلاعاتی…………………………………………… 16
  2-1-1-2- کارایی تخصیصی……………………………………………. 17
  أ‌
  عنوان صفحه

  2-1-1-3- کارایی عملیاتی………………………………………………. 18
  2-1-2- ویژگیهای بازار کارا……………………………………………. 18
  2-1-3- انتقادات وارد بر نظریه بازارهای کارا……………………………….. 21
  2-1-4- بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران……………………………. 24
  2-2- رفتار مالی……………………………………………………… 25
  2-2-1- محدودیت آربیتراژ………………………………………………. 28
  2-2-1-1-کارایی بازار و آربیتراژ………………………………………… 28
  2-2-1-2- نظریه……………………………………………………… 31
  2-2-2- روانشناسی…………………………………………………… 36
  2-2-2-1- باورها……………………..……………………………… 37
  2-2-2-2- ترجیحات…………………………………………………. 43
  2-3- مروری بر مطالعات انجام شده………………………………………. 53
  2-3-1- مطالعات داخلی……………………………………………….. 53
  2-3-2- مطالعات خارجی………………………………………………. 53
  2-3-3- جمع‌بندی مطالعات انجام شده…………………………………… 57
  2-4- تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران…………………………………. 57
  خلاصه……………………………………………………………… 63

  فصل سوم: روش تحقیق
  مقدمه……………………………………………………………… 64
  3-1- نوع تحقیق……………………………………………………... 66
  3-2- جامعه آماری…………………………………………………….. 67
  ب‌
  عنوان صفحه

  3-3- شیوه نمونه‌گیری………………………………………………….. 67
  3-4- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………. 68
  3-5- ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………. 68
  3-6- متغیرهای تحقیق……………………………………………….. 68
  3-7- بسط فرضیه‌ها…………………………………………………... 69
  3-7-1- عملیاتی کردن بازنمایی و محافظه‌کاری…………………………….. 71
  3-7-2- فرضیات……………………………………………………... 71
  3-8- آزمون‌ها……………………………………………………….. 77
  خلاصه……………………………………………………………… 79

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
  مقدمه……………………………………………………………… 80
  4-1- تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………….. 81
  4-2- طبقه‌بندی شرکت‌ها……………………………………………… 81
  4-3- آزمون فرضیه‌ها…………………………………………………… 83
  خلاصه……………………………………………………………… 93

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
  5-1- خلاصه تحقیق…………………………………………………... 94
  5-2- نتایج تحقیق……………………………………………………. 95
  5-3- محدودیت‌های تحقیق……………………………………………. 96
  5-4- پیشنهادها……………………………………………………… 99
  ث
  عنوان صفحه

  5-4-1- پیشنهادهای خاص…………………………………………….. 99
  5-4-2- پیشنهادهایی برای محققین آینده………………………………… 100
  پیوست‌ها…………………………………………………………… 101
  منابع و مآخذ........................................................................................ 137


  چکیده :
  چکیده انسانها در تمام دورانها یک میل قوی برای فهم انتزاع‌های ذهنشان داشته¬اند. در پاسخ به این میل بوده که نظریه‌ها و الگوهای نظری جدیدی شکل گرفته‌اند. بدون شک لازمه بقاء در این عصرِ به شدت رقابتی، استفاده از نظریه‌ها و رهیافت‌های جدید میباشد. در سال‌های اخیر دانش مالی شاهد تغییر و تحولاتی در مفاهیم و الگوهای نظری حاکم بوده است که به دلیل‌ اهمیت اقتصادی بازارهای مالی در رشد و توسعه هر کشور، توجه به این تغییرات بیش از پیش ضرورت دارد. هدف اصلی از نگارش تحقیق حاضر آزمون نظریه‌های نوین مالی با عنوان «رفتار مالی» با استفاده از ثبات و روند عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1384-1375 است. هدف مذکور با استفاده از متغیرهای فروش هر سهم، سود(زیان) عملیاتی و سود هر سهم مورد آزمون قرار خواهد گرفت. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه‌ای بوده و داده‌های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش‌های شرکت‌ها به دست آمده است. در این تحقیق از آزمون‌ناپارامتریک ویلکاکسون جهت رد یا قبول فرضیات استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق صورت گرفته حاکی از آن است که بروز سوگیریهای رفتاری به عنوان نمودهای نظریه‌های رفتار مالی در بورس اوراق بهادار تهران کمتر مشاهده میشوند که در واقع نشان دهنده کارایی نسبی این بازار میباشد. نتایج این تحقیق میتواند در سیاست‌گذاریها و بویژه اتخاذ تصمیمات مالی چه از سوی سرمایه‌گذاران فردی و چه کارگزاران و نیز موسسات سرمایه‌گذاری مفید فایده باشد. کلید واژه‌ها: رفتار مالی، محدودیت آربیتراژ ، روانشناسی شناختی، نمایندگی ، محافظه‌کاری

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Mankind have had, at all time, a strong propensity to realize their abstractions. In response to this propensity, the new theories and paradigms have been shaped. Beyond all doubt, applying these new theories and approaches is a requisite to survive in this very competitive age. In recent years, financial science have been evidence many changes and revolutions in dominant concepts and paradigms, which on account of economic importance of financial markets in each country, paying attention to these changes it is necessary than before. Main purpose in writing of this research is testing new financial theories so called “behavioral finance” using consistency and trends in financial performance of companies that have been accepted in Tehran Exchange from 1375 to 1384. Sited purpose has tested by using three variables (i.e. sells per share, net income and earning per share). This research is a descriptive-measure mental research of field branch. Also, theoretical discussions are collected via library base approach and the data collected from stock exchange and reports of companies. In this research, the Analysis of Variance is used to testing hypothesis. The results of the research indicated that there are a few evidence in Tehran Exchange market which show a behavioral biases as a behavioral finance representatives. Indeed, these results represent a relative efficiency of this market. The results of this research can be used by policy makers especially in making financial decisions no only by an individual investors, but also brokers and investing banks. Keywords: Behavioral Finance, Limits to Arbitrage, Cognitive Psychology, Representativeness, Conservatism


  کلید واژه ها :
  مدیریت بازرگانی (مالی) ◄ 1387 ◄ رفتار مالی ◄ محدودیت آربیتراژ ◄ روانشناسی شناختی ◄ نمایندگی ◄ محافظه کاری ◄ عملکرد مالی ◄ بورس اوراق بهادار تهران,سال 1375 تا 1384 Behavioral finance ◄ limits to Arbitrage ◄ cognitive psychology ◄ representativness ◄ conser

  شهریور 1387
  0

  صفحه اول : University of Esfahan Faculty of Administrative Science & Economics Department of Management M.A. Thesis Testing Behavioral Finance Theories Using Financial Performance in Tehran Stock Exchange1996-2005 Supervisors: Mehdi Abzari, Ph.D. Asghar Haghshenas, Ph.D. By: Ebrahim Borji Dolat Abad August 2008
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :