• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آشکارسازی تغییرات واحدهای ژئومورفولوژی پلایاهای ایران مرکزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه (گاوخونی، دق سرخ، نمک قم، ابرکوه، میغان، طبس، سیرجان، جازموریان)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13825
  موضوع :جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی
  پژوهشگر : ملیحه محمدی
  توصیفگر لاتین : Geomrphic Map ? Central Iran ? Change Detection ? Changes of playa
  توصیفگر فارسی : نقشه ژئومورفولوژی ◄ ایران مرکزی ◄ آشکارسازی تغییرات ◄ تغییرات پلایا
  دانشکده : دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، گروه جغرافیا
  مقطع : دکتری

  استاد راهنما : عبدالله سیف
  استاد مشاور : مسعود معیری
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13825
  شماره راهنما : GEOG3 171
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- مقدمه 1
  1-2- طرح مسئله و اهمیت و ارزش تحقیق 2
  1-3- اهداف تحقیق 4
  1-4- فرضیه های تحقیق 4
  1-5- پیشینه تحقیق 4
  1-6- روش تحقیق 6
  1-6-1- مراحل اجرایی تحقیق 6
  1-7- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 7
  1-7-1- موقعیت سیاره ای و جهانی 7
  1-7-2- موقعیت ریاضی 8
  1-7-3- موقعیت سیاسیوئ. 9
  1-7-4- موقعیت هیدرولوژیک 9
  1-7-5- موقعیت زمین ساختی 12
  1-8- پایگاه اطلاعات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 13

  فصل دوم: کلیات زمین شناسی، هیدرولوژی و اقلیم شناسی
  2-1- مقدمه 17
  2-2- کلیات هیدرولوژیک 18
  2-2-1- مجموعه حوضه های مرکزی ایران 19
  2-2-2- وضعیت هیدرولوژیک حوضه های مورد مطالعه 20
  2-2-2-1- کویر نمک قم 20
  2-2-2-2 میغان 21
  2-2-2-3 گاوخونی 21
  2-2-2-4 طبس 22
  2-2-2-5 دق سرخ 22
  2-2-2-6 سیرجان 22
  2-2-2-7 ابرکوه 22
  2-2-2-6 جازموریان 23
  2-3- کلیات زمین شناسی 24
  عنوان صفحه

  2-4- کلیات اقلیم شناسی 28
  2-4-1- توده هواهای مؤثر بر اقلیم منطقه 29
  2-4-1-1 سیستم‎های زمستانه 29
  2-4-1-2- سیستم‎های تابستانه 29
  2-4-2- وضعیت بارندگی 30
  2-4-2-1- بارندگی فصلی 30
  2-4-1-3- وزش باد 30

  فصل سوم: ژئومورفولوژی مناطق خشک
  3-1- مقدمه 31
  3-2- تعریف 31
  3-3- ویژگیهای مناطق خشک 32
  3-4- طبقه بندی مناطق خشک از دیدگاه ژئومورفولوگها 33
  3-4-1- ژئومورفولوژی مناطق خشک از دیدگاه حسن احمدی 33
  3-4-1-1- اشکال ناهمواریها در مناطق خشک ایران 34
  3-4-1-1-1- واحد کوهستان 34
  3-4-1-1-2- واحد دشت‌سر 34
  3-4-1-1-3- پلایا 37
  3-4-1-1-3-1- مشخصات اصلی یک پلایا 37
  3-4-1-1-3-2- اهمیت پلایاها 38
  3-4-1-1-3-3- چگونگی تشکیل پلایاها 38
  3-4-1-1-3-4- ژئومورفولوژی پلایا یا چاله های داخلی ایران 39
  3-4-1-1-3-4-1- تیپ مخروط افکنه 39
  3-4-1-1-3-4-2- تیپ دشت ریگی 41
  3-4-1-1-3-4-3- تیپ انسلبرگ 41
  3-4-1-1-3-4-4- تیپ تلماسه های منفرد(نبکا) 42
  3-4-1-1-3-4-5- تیپ کلوت(یاردانگ) 42
  3-4-1-1-3-4-6- تیپ جلگه رسی(دق) 42
  3-6-1-1-3-4-7- تیپ کویر 42
  3-6-1-1-3-4-7-1 گنبدهای نمکی 44

  عنوان صفحه

  فصل چهارم: کلیات سنجش از دور
  4-1- مقدمه 46
  4-2- تعاریف و مفاهیم پایه سنجش از دور 46
  4-3- مشخصات ماهواره لندست 47
  4-3-1- مشخصات ماهواره لندست سنجندهMSS 47
  4-3-2- مشخصات ماهواره لندست سنجندهTM و ETM 47
  4-2-3-1- ویژگی داده های دریافتی از ماهواره لندست7 48
  4-3-3- مشخصات ماهواره لندست 8 48
  4-3-3-1- ویژگیهای فنی لندست 8 49
  4-3-3-2-1- پارامترهای برنامه ریزی شده برای لندست 8 49
  4-3-3-2- سنجنده OLI 49
  4-3-3-3- سنجنده TIRS 50
  4-2-تهیه نقشه های ژئومرفولوژی در سنجش از دور 51
  4-5 مراحل اصلی پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای 51
  4-5-1 جمع آوری داده ها 53
  4-5-1-1- پایگاه اطلاعات ماهواره ای 54
  4-5-2 پردازش و آماده سازی تصاویر 54
  4-5-2-1- تصحیح هندسی 54
  4-5-2-2- تصحیح رادیومتریک 54
  4-5-2-3- بارزسازی تصاویر 55
  4-5-2-3-1- ترکیبات رنگی 55
  4-5-2-3-2- شاخص گیاهی پوشش گیاهی 56
  4-5-2-3-3- فیلترینگ 56
  4-5-2-3-4- شاخص OIF 56
  4-5-2-4- موزاییک و ماسک تصاویر 58
  4-5-3- آنالیز و طبقه بندی اطلاعات ماهواره ای 58
  4-5-3-1- طبقه بندی چشمی 59
  4-5-3-2- طبقه بندی رقومی 59
  4-5-3-2-1- انتخاب نمونه های تعلیمی 59
  4-5-3-2-2- طبقه بندی نظارت شده 60
  4-5-3-2-3- طبقه بندی نظارت نشده 60
  عنوان صفحه

  4-5-3-2-4- طبقه بندی هیبرید 60
  4-5-3-3- ارزیابی صحت طبقه بندی 61
  4-5-3-3-1- ماتریس خطا 61
  4-5-3-3-2- دقت کلی 62
  4-2-3-3-3- ضریب کاپا 62
  4-2-3-3-4- دقت کاربر و تولید کننده 63
  4-5-4- آشکارسازی تغییرات در سنجش از دور 64
  4-5-4-1- آنالیز مولفه های اصلی چند زمانه 64
  4-2-4-2- تفریق تصاویر 65
  4-2-4-3- تفاضل شاخص پوشش گیاهی 65
  4-2-4-4- مقایسه بعد از طبقه بندی 66
  فصل پنجم: آشکارسازی تغییرات واحدهای ژئومرفیک پلایاهای مورد مطالعه:
  5-1- مقدمه 67
  5-2- پردازش رقومی تصاویر و آشکارسازی تغییرات پلایاها 68
  5-2-1- پلایای گاوخونی 68
  5-2-1-1 جمع آوری داده ها 68
  5-2-1-2 تصحیح هندسی و رادیومتریک 68
  5-2-1-3- موزاییک و ماسک تصاویر 68
  5-2-1-4- تعیین بهترین ترکیب رنگی و ساخت RGB 70
  5-2-1-4-1- پروفیل طیفی 71
  5-2-1-4-2- شاخص OIF 71
  5-2-1-5- آنالیز و طبقه بندی داده های ماهواره ای پلایای گاوخونی 72
  5-2-1-5-1- طبقه بندی واحدهای فرمی پلایا به روش هیبرید 72
  5-2-1-5-2- ارزیابی صحت طبقه بندی 75
  5-2-1-6- آشکارسازی تغییرات 80
  5-2-1-6-1- شاخص پوشش گیاهی نرمال شده(NDVI) 80
  5-2-1-6-1-1- تفاضل شاخص پوشش گیاهی 82
  5-2-1-6-2- مقایسه بعد از طبقه بندی 83
  5-2-2 پلایای دق سرخ 86
  5-2-2-1 جمع آوری داده ها 86
  5-2-2-2 تصحیح هندسی و رادیومتریک 87
  عنوان صفحه

  5-2-2-3- موزاییک و ماسک تصاویر 87
  5-2-2-4- تعیین بهترین ترکیب رنگی و ساخت RGB 88
  5-2-2-5- آنالیز و طبقه بندی داده های ماهواره ای پلایای دق سرخ 88
  5-2-1-5-1- ارزیابی صحت طبقه بندی 90
  5-2-2-6- آشکارسازی تغییرات 92
  5-2-2-6-1- شاخص پوشش گیاهی نرمال شده(NDVI) 92
  5-2-2-6-1-1 تفاضل شاخص پوشش گیاهی 93
  5-2-2-6-2- مقایسه بعد از طبقه بندی 94
  5-2-3-کویر نمک قم 96
  5-2-3-1 جمع آوری داده ها 97
  5-2-3-2 تصحیح هندسی و رادیومتریک 98
  5-2-3-3- موزاییک و ماسک تصاویر 99
  5-2-3-4- تعیین بهترین ترکیب رنگی و ساخت RGB 100
  5-2-3-5- آنالیز و طبقه بندی داده های ماهواره ای کویر نمک قم 100
  5-2-3-5-1- ارزیابی صحت طبقه بندی 102
  5-2-3-6- آشکارسازی تغییرات 105
  5-2-3-6-1- شاخص پوشش گیاهی نرمال شده(NDVI) 105
  5-2-3-6-1-1 تفاضل شاخص پوشش گیاهی 106
  5-2-3-6-2- مقایسه بعد از طبقه بندی 106
  5-2-4- پلایای میغان 109
  5-2-4-1 جمع آوری داده ها 109
  5-2-4-2 تصحیح هندسی و رادیومتریک 109
  5-2-4-3- موزاییک و ماسک تصاویر 109
  5-2-4-4- تعیین بهترین ترکیب رنگی و ساخت RGB 110
  5-2-4-5- آنالیز و طبقه بندی داده های ماهواره ای پلایای میغان 110
  5-2-4-5-1- ارزیابی صحت طبقه بندی 112
  5-2-4-6- آشکارسازی تغییرات 113
  5-2-4-6-1- شاخص پوشش گیاهی نرمال شده(NDVI) 113
  5-2-4-6-1-1 تفاضل شاخص پوشش گیاهی 114
  5-2-4-6-2- مقایسه بعد از طبقه بندی 114
  5-2-5- پلایای ابرکوه 117
  عنوان صفحه

  5-2-5-1 جمع آوری داده ها 117
  5-2-5-2 تصحیح هندسی و رادیومتریک 117
  5-2-5-6-1-1 تفاضل شاخص پوشش گیاهی 117
  5-2-5-6-2- مقایسه بعد از طبقه بندی 117
  5-2-5-3- موزاییک و ماسک تصاویر 117
  5-2-5-4- تعیین بهترین ترکیب رنگی و ساخت RGB 119
  5-2-5-5- آنالیز و طبقه بندی داده های ماهواره ای پلایای ابرکوه 119
  5-2-5-5-1- ارزیابی صحت طبقه بندی 120
  5-2-5-6- آشکارسازی تغییرات 122
  5-2-5-6-1- شاخص پوشش گیاهی نرمال شده(NDVI) 122
  5-2-5-6-1-1 تفاضل شاخص پوشش گیاهی 123
  5-2-5-6-2- مقایسه بعد از طبقه بندی 124
  5-2-6- پلایای طبس 126
  5-2-6-1 جمع آوری داده ها 126
  5-2-6-2 تصحیح هندسی و رادیومتریک 127
  5-2-6-3- موزاییک و ماسک تصاویر 127
  5-2-6-4- تعیین بهترین ترکیب رنگی و ساخت RGB 128
  5-2-6-5- آنالیز و طبقه بندی داده های ماهواره ای پلایای طبس 128
  5-2-6-5-1- ارزیابی صحت طبقه بندی 129
  5-2-6-6- آشکارسازی تغییرات 132
  5-2-6-6-1- شاخص پوشش گیاهی نرمال شده(NDVI) 132
  5-2-6-6-1-1 تفاضل شاخص پوشش گیاهی 133
  5-2-6-6-2- مقایسه بعد از طبقه بندی 133
  5-2-7- پلایای جازموریان 135
  5-2-7-1 جمع آوری داده ها 135
  5-2-7-2 تصحیح هندسی و رادیومتریک 135
  5-2-7-3- موزاییک و ماسک تصاویر 135
  5-2-7-4- تعیین بهترین ترکیب رنگی و ساخت RGB 136
  5-2-7-5- آنالیز و طبقه بندی داده های ماهواره ای پلایای جازموریان 136
  5-2-7-5-1- ارزیابی صحت طبقه بندی 136
  5-2-7-6- آشکارسازی تغییرات 140
  عنوان صفحه

  5-2-7-6-1- شاخص پوشش گیاهی نرمال شده(NDVI) 140
  5-2-7-6-1-1 تفاضل شاخص پوشش گیاهی 140
  5-2-7-6-2- مقایسه بعد از طبقه بندی 140
  5-2-8- پلایای سیرجان 142
  5-2-8-1 جمع آوری داده ها 142
  5-2-8-2 تصحیح هندسی و رادیومتریک 142
  5-2-8-3- موزاییک و ماسک تصاویر 142
  5-2-8-4- تعیین بهترین ترکیب رنگی و ساخت RGB 142
  5-2-8-5- آنالیز و طبقه بندی داده های ماهواره ای پلایای سیرجان 142
  5-2-8-5-1- ارزیابی صحت طبقه بندی 145
  5-2-8-6- آشکارسازی تغییرات 145
  5-2-8-6-1- شاخص پوشش گیاهی نرمال شده(NDVI) 146
  5-2-8-6-1-1 تفاضل شاخص پوشش گیاهی 146
  5-2-8-6-2- مقایسه بعد از طبقه بندی 147
  5-3- نقش عوامل طبیعی و انسانی در تغییر واحدهای فرمی پلایاها: 149

  فصل ششم: نتیجه گیری و آزمون فرضیات
  6-1- مقدمه 152
  6-2- نتیجه گیری 153
  6-2-1- آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی در پلایاهای مورد مطالعه 166
  6-2-2- آزمون فرضیات 166
  6-3- پیشنهادها 168
  منابع و مأخذ 169
  پیوست 173


  فهرست شکلها  چکیده :
  چکیده: قلمرو پلایاها تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی و انسانی سرگذشت پیچیده و متفاوت اقلیمی- محیطی را سپری کرده است. شناخت تغییرات این واحد فرمی در بازه های زمانی مختلف موجب شناخت هر چه بهتر محیط پلایا جهت بهره برداری عاقلانه و پایدار آن خواهد شد. در این تحقیق سعی شده است تغییرات واحدهای ژئومورفیک برخی از پلایاهای ایران مرکزی ( گاوخونی، دق سرخ، کویر نمک قم، ابرکوه، میغان، طبس، سیرجان و جازموریان) به کمک تصاویر ماهواره ای چند زمانه آشکارسازی گردد. برای رسیدن به این هدف از داده های سنجنده های MSS، TM، +ETM لندست 7و سنجنده OLI ماهواره لندست 8، نقشه های توپوگرافی1:50000، نقشه زمین شناسی و... استفاده گردید. تغییرات پلایاهای مورد مطالعه در فاصله سالهای 1976 تا 2013 با استفاده از روش مقایسه بعد از طبقه بندی و تفاضل شاخص پوشش گیاهی (NDVI) آشکارسازی گردید. کلیه مراحل پیش پردازش، پردازش و پس پردازش تصاویر ماهواره‌ای در محیط نرم افزارهای (ENVI,EDRISI,ERDAS) انجام شد. جهت تهیه لایه های رقومی نیز از نرم افزارARC MAP استفاده گردید. در این پژوهش تصاویر ماهواره ای پس از مراحل پیش پردازش به روش هیبرید طبقه بندی شده و نقشه های ژئومورفیک چند زمانه هر پلایا تولید گردید. دقت روش طبقه بندی هیبرید برای تصاویر زمان جدیدتر (OLI و ETM) به دلیل قدرت طیفی بالاتر نسبت به تصاویر زمان قدیم رقم بیشتری را نشان می دهد. در مرحله بعد با استخراج ماتریس درهمی تغییرات روند تغییرات واحدهای ژئومورفیک پلایاها آشکارسازی گردید. در روش دیگر با اعمال شاخص NDVI نقشه تراکم پوشش گیاهی پلایاها تولید شد سپس با تفاضل آنها تغییرات این واحد بارزسازی گردید. طبق نتایج بدست آمده واحد تپه های ماسه ای در پلایاهای مورد مطالعه دارای کاهش مساحت بوده است. واحد دریاچه کویر در مرکز پلایا نیز با کاهش مساحت مواجه بوده است. محدوده این بخش به زمینهای رسی، اراضی نمکی و اراضی مرطوب تبدیل شده است. کاهش و افزایش آبدهی جریانات آبی نقش مؤثری در میزان رسوبات انتقال یافته به دهانه پلایاها و تغییر مساحت مخروطه های دلتایی در نزدیکی دریاچه فصلی پلایا شده است. در اکثر موارد بررسی شده این واحد به زمینهای رسی و ماسه‌ای تبدیل شده است. تغییرات واحد اراضی مرطوب تحت تأثیر رژیم آبی رودخانه های منتهی به پلایاها بوده و در دوره های پر آبی به واحد دریاچه فصلی پلایاها پیوسته و در زمان کم ‌آبی به سطوح رسی و نمکی تبدیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد روش تفریق تصاویر (تفاضل NDVI ) نسبت به روش مقایسه بعد از طبقه بندی روش مناسبتری جهت آشکارسازی تغییرات می باشد. تصاویر ماهواره ای براساس نوع سنجنده، قدرت تفکیک مکانی و طیفی گوناگون دارای قابلیتهای متفاوتی جهت طبقه بندی واحدها و آشکارسازی تغییرات آنها می باشند. طبق نتایج به دست آمده سنجنده OLI لندست8 و ETM لندست 7به دلیل قدرت تفکیک طیفی بیشتر نسبت به تصاویر قدیمتر (TM و MSS) دارای قابلیت بیشتری جهت طبقه بندی واحدهای ژئومرفولوژی پلایاهای مطالعاتی و آشکارسازی تغییرات آنها می باشند. واژه های کلیدی: نقشه ژئومورفولوژی، ایران مرکزی، آشکارسازی تغییرات، تغییرات پلایا.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Absract Playas affected by environmental and climatic factors complicated and diverse natural and human history has passed. Understanding the changes of geomorphic units in different time intervals may help to understand how best to exploit the playa environment and sustainable it will be wise. In this study, we tried to detect changes of geomorphic units of some Playas of central Iran (Gavkhooni, Daghe Sorkh, Gavkhoni, Daghe sorkh, Abarqu, Mighan, Sirjan, Namak-e Qom, Tabas, and Jazmuriyan) using by multi-temporal satellite images. To achieve this aim the datas of MSS, TM, + ETM Landsat 7 and Landsat 8 OLI images, Topographic maps of 1: 50,000, Geological maps, etc. were used.Changes of playas between 1976 and 2013 were compared using the classification and difference vegetation index (NDVI) were detected.All pre-processing, processing and post-processing satellite images in the software (ENVI, EDRISI, and ERDAS) were performed. In order to provide the digital layers the ARC MAP software was used. In this study, after the pre-processed satellite images geomorphic maps of playas prepared with hybrid classification in several times. Higher Accuracy of Classification for newer images (OLI and ETM) due to higher spectral power than the old-time images. Then, by extracting a mixed matrix changes the trend of geomorphic units of playas were detected. In the other approach, by applying vegetation index NDVI was produced playas then their difference detection unit were the changes. According to the results, sand dunes in the study area have been reduced. Salt lake in the center area of the playas been reduced too. This section becomes to clay flat, saline and wetlands. Decreased or increased discharge of water streams play an important role in the amount of deposits transferred to the mouth of playas and seasonal changes in the area of deltaic fan near the lake. In most cases this unit has become to clay and sand flat. Wetlands affected by changes in water rivers .This unit becomt to seasonal lake during high water and in the time of low water has become to clay and salt flats.The results indicate subtraction images (difference of NDVI) to compare post-classification method is a better method to detect changes. Satellite images based on the type of sensor, various spatial and spectral resolutions have several capabilities to classify and detect changes in their respective units. Based on the results obtained and ETM Landsat 7 ETM Landsat 8 OLI due to higher spectral resolution than older images (TM and MSS) have more options for classification and detection of change they are studying geomorphic units of playas. Keywords: Geomrphic Map, Central Iran, Change Detection, Changes of playa.


  کلید واژه ها :
  نقشه ژئومورفولوژی ◄ ایران مرکزی ◄ آشکارسازی تغییرات ◄ تغییرات پلایا,Geomrphic Map ◄ Central Iran ◄ Change Detection ◄ Changes of playa

  بهمن ماه 1394
  0

  صفحه اول : niversity of Isfahan Faculty of Geographical Sciences and Planning Department of Natural Geography Ph.D. Thesis Change Detection of geomorphic units of playas in Central Iran using the multi temporal satellite images Study basin :( Gavkhoni, Daghe sorkh, Abarqu, Mighan, Namak-e Qom, Tabas, Sirjan, Jazmuriyan) Supervisor: Dr. Abdollah Seif Advisor: Dr. Masood Moayeri By: Malihe Mohamadi February
  فصل اول : 1-16
  فصل دوم : 17-30
  فصل سوم : 31-45
  فصل چهارم : 46-66
  فصل پنجم : 67-151
  فصل ششم : 152-178