• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی مشارکت زنان در ساختار مدیریت سیاسی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 11548
  موضوع :علوم سیاسی
  پژوهشگر : مینا نظری
  توصیفگر لاتین : women, political participation ? political management structure ? political culture ? political socialization
  توصیفگر فارسی : زنان، مشارکت سیاسی ◄ ساختار مدیریت سیاسی ◄ فرهنگ سیاسی ◄ جامعه پذیری سیاسی
  دانشکده : دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد، گروه علوم سیاسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : علی علی حسینی
  استاد مشاور : حسین مسعودنیا
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 11548
  شماره راهنما : POL2 157
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1شرح و بیان مساله پژوهشی 1
  2-1واژگان و اصطلاحات کلیدی 2
  3-1پیشینه و تاریخچهی موضوع 4
  4-1 اهمیت و ارزش پژوهش 6
  5-1اهداف پژوهش 6
  6-1سوالات و فرضیات پژوهش 6
  7-1 روش پژوهش 6
  8-1 کاربرد نتایج پژوهش 6

  فصل دوم: چارچوب نظری
  2-1مقدمه 7
  2-2مشارکت 8
  2-3 مشارکت سیاسی 8
  2-3-1عوامل موثر بر مشارکت سیاسی 11
  4-2فرهنگ 13
  1-2-4ویژگیهای فرهنگ 13
  2-2-4انواع فرهنگ 13
  3-2-4فرهنگ سیاسی 15
  2- 5فرهنگ سیاسی از دیدگاه آلموند ووربا 15
  1-2-5سطوح تحلیل فرهنگ سیاسی از دید آلموند و وربا 17
  2-2-5جهت گیریهای فرهنگ سیاسی از دید آلموند و وربا 18
  عنوان صفحه

  3-2-5قواعد ارزیابی سطح فرهنگ سیاسی 19
  5-2-5 انواع فرهنگ سیاسی از دید آلموند و وربا 19
  1-5-2-5فرهنگ سیاسی محدود(بسته) 20
  2-5-2-5فرهنگ سیاسی تبعی(انفعالی) 20
  3-5-2-5فرهنگ سیاسی مشارکتی(فعال) 20
  4-5-2-5فرهنگ سیاسی محدود تبعی 21
  5_5-2-5فرهنگ سیاسی تبعی _مشارکتی 21
  6-5-2-5فرهنگ سیاسی محدود مشارکتی 21

  فصل سوم: تبین جایگاه زنان در ساختار مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران
  1-3مقدمه 24
  2-3 پیشینهی مشارکت سیاسی زنان 25
  1-2-3زنان و مشارکت سیاسی در عصر قاجار 26
  2-2-3زنان ومشارکت سیاسی در عصر پهلوی 28
  3-3-3زنان و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران 31
  1-3-3-3.زنان و فرایند پیروزی انقلاب اسلامی 31
  2-3-3-3.عوامل موثر بر مشارکت زنان در تظاهرات علیه رژیم پهلوی 32
  1-2-3-3-3.بحران هویت 32
  2-2-3-3-3.اسلام 33
  3-2-3-3-3.رهبری 33
  3-3-3-3.زنان و هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 34
  4-3-3-3.زنان و حضور در عرصه مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران 34
  1-4-3-3-3.زنان و قوهی مقننه درجمهوری اسلامی ایران 35
  2-4-3-3-3.زنان و قوهی مجریه 38
  1-2-4-3-3-3زنان و تصدی پست ریاست جمهوری 39
  2-2-4-3-3-3زنان و تصدی پست وزارت 39
  3-2-4-3-3-3زنان و تصدی پست معاون رئیس جمهور 39
  4-2-4-3-3-3زنان و تصدی پست مدیر کل و روسای بخش 40
  5-2-4-3-3-3.زنان و شرکت در خدمات اداری دولتی: شاغلان در نظام دیوان‏سالاری، بخصوص
  در برخی وزارتخانه‏ها (مانند اقتصاد، وزارت امور خارجه و دفاع 41
  عنوان صفحه

  4-4-3-3-3.مشارکت زنان در خدمات بین‏المللی (حضور در نمایندگیهای بین‏المللی) 45
  3-3جمع بندی 46

  فصل چهارم: تبین جایگاه زنان در فرهنگ ایران
  1-4مقدمه 47
  2-4فرهنگ 48
  1-2-4زنان در عناصر معنوی فرهنگ ایرانی 48
  1-1-2-4زنان و ادبیات ایرانی 49
  2-1-2-4زنان در آثار منثور ایرانی 49
  3-1-2-4زنان و آثار منظوم ایرانی 57
  4-1-2-4زن و ضرب المثل‌های ایرانی 64
  2-2-4زنان در عناصر مادی فرهنگ 68
  1-2-2-4سیمای زن در هنرهای تصویری 68
  3-4جمع بندی 71

  فصل پنجم: تبیین رابطهی فرهنگ سیاسی ،جامعه پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی
  1-5مقدمه 73
  2-5جامعه پذیری 74
  1-2-5انواع جامعه پذیری 75
  2-2-5جامعه پذیری سیاسی 76
  3-2-5کارکرد‌های جامعه پذیری 76
  4-2-5عوامل موثر برجامعه پذیری سیاسی 77
  1-4-2-5زنان ،انتقال کلیشه‌های جنسیتی و خانواده 77
  2-4-2-5زنان، انتقال کلیشه‌های جنسیتی و رسانه‌های ارتباط جمعی 79
  3-4-2-5زنان، نهادهای آموزشی وانتقال کلیشه‌های جنسیتی 82
  3-5موانع سیاسی 84
  4-5موانع قانونی 85
  5-5موانع اقتصادی 87
  1-5-5کارخانگی بدون دستمزد 88
  2-5-5اختلاف سطح دستمزدها 88
  عنوان صفحه

  3-5-5نوع مشاغل و عدم ثبات شغلی 89
  6-5.موانع فیزیولوژیکی 90
  7-5 موانع شخصی 90
  8-5جمع بندی 91

  فصل ششم :جمع بندی و تحلیل نهایی 93
  منابع 99


  چکیده :
  چکیده در این نوشتار کوشش شده، تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت زنان در سطوح بالایی تصمیم گیری در ایران بعد از انقلاب با رویکردی توصیفی¬ - تحلیلی بررسی شود؛ به این منظور با مراجعه و استناد به داده‌ها‌ی آماری موجود، مشارکت زنان در ساختار مدیریت سیاسی برمبنای شاخص‌هایی همچون تعداد زنان حاضر درقوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه، خدمات اداری دولتی و بین المللی بررسی شده است. یافته‌های رساله بیانگر اندک بودن مشارکت زنان در ساختار مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در پاسخ به این پرسش که چرا زنان در ساختار مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی حضور اندکی دارند. نتایج پژوهش نشان می‌دهدکه زنان بخاطر کلیشه‌های جنسیتی برآمده از فرهنگ ایرانی که به واسطه‌ی نهادهای جامعه پذیری از قبیل خانواده، رسانه ها، مدارس، نهاد‌های آموزش به آنها القا می‌شود؛ سیاست را حیطه ای مردانه تلقی می‌کنند و تمایلی به مشارکت سیاسی، مخصوصا حضور در عرصه‌ی قدرت ندارند. به این ترتیب یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که عدم تمایل زنان به حضور در عرصه‌ی قدرت از فرهنگ جنسیتی و جامعه پذیری سیاسی متفاوت دختران و زنان نشات می‌گیرد .بر اساس این یافته‌ها شرط اول برای افزایش مشارکت وحضور زنان در عرصه‌ی قدرت، زدودن انگاره‌های منفی وجلوگیری از بازتولید کلیشه هاو هویت‌های جنسیتی برخاسته از فرهنگ و سنت جامعهی ایران است. واژگان کلیدی: زنان، مشارکت سیاسی، ساختار مدیریت سیاسی ،فرهنگ سیاسی، جامعه پذیری سیاسی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract This article attempts to study political culture influence on women’s participation in the top level of decision-making in Iran after Islamic Revolution through descriptive-analytic perspective; referring to existing data, women’s participation in political management structure has been evaluated through indexes such as number of women in legislative and executive branches and national and international official services. The findings of the study indicate that women’s participation in political management structure of Iran is low. According to the results of the article, low level of women’s participation in political management structure of Iran is mainly due to gendered cultural clichés, socialized through wide variety of institutions, inspiring women to consider politics as a masculine practice, therefore, to be reluctant to have political participation especially in power domain. In other words, it could be claimed that women’s reluctance to attend power domain, basically, originates from gendered culture and different political socialization of females. Therefore, eliminating negative attitudes and hindering reproduction of traditional and cultural gendered clichés and identities are fundamental steps to increase women’s participation and presence in power domain. Keywords: women, political participation, political management structure, political culture, political socialization.


  کلید واژه ها :
  زنان، مشارکت سیاسی ◄ ساختار مدیریت سیاسی ◄ فرهنگ سیاسی ◄ جامعه پذیری سیاسی,women, political participation ◄ political management structure ◄ political culture ◄ political socialization

  تیر1393
  0

  صفحه اول : University of Isfehan Faculty of Administrative Sciences &Economics Department of Political Sciences M.A.Thesis Pathology Women's Participation in Political Management Structure of the Islamic Republic of Iran Supervisor: Ali Alihosseini Advisor: Hossein Masudnia By: Mina Nazari June2014
  فصل اول : 1-6
  فصل دوم : 7-23
  فصل سوم : 24-46
  فصل چهارم : 47-72
  فصل پنجم : 73-92
  فصل ششم : 93-109