• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی ایران
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13975
  موضوع :علوم سیاسی
  پژوهشگر : فرزانه زارع خفری
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه علوم سیاسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : زارع خفری، فرزانه
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13975
  شماره راهنما : POL2 190
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1. مقدمه 1
  1-2. شرح و بیان مساله پژوهشی 2
  1-3. اهمیت و ارزش تحقیق 4
  1-4. اهداف تحقیق 4
  1-5. سوال¬های تحقیق 4
  1-6. فرضیه¬ها 4
  1-7. روش تحقیق 4
  1-8. مراحل اجرایی تحقیق 4
  1-9. ابزار گردآوری داده¬ها 4
  1-10. ابزار تجزیه و تحلیل 5
  1-11. کلید واژه¬ها 5
  1-12. کاربرد نتایج تحقیق 6
  1-13. پیشینه پژوهش 6
  1-14. جمع¬بندی فصل 8
  فصل دوم: چارچوب نظری
  2-1. مقدمه 9
  2-2. بخش اول: قدرت نرم 9
  2-2-1. تعریف قدرت نرم 9
  2-2-2. تقسیم بندی قدرت 11
  2-2-3. ویژگی قدرت نرم 15
  2-2-4. شاخص‌های قدرت نرم 16
  2-2-5. ارکان قدرت نرم 17
  2-2-6. منابع قدرت نرم 18
  الف) عناصر اقتصادی 18
  ب) عناصر سیاسی 19
  ج) عناصر فرهنگی 19
  2-2-7. بعد دپیلماسی عمومی قدرت نرم 21
  2-2-8. سیاستهای خارجی قدرت نرم 21
  2-2-9. ابزارهای قدرت نرم 22
  2-2-10. حوزه¬های مورد تهدید قدرت نرم 23
  عنوان صفحه 2-2-11. فرآیند عملکرد قدرت نرم 25
  2-3. بخش دوم: فرهنگ و انقلاب اسلامی 27
  2-3-1. تعریف فرهنگ 27
  2-3-2. ویژگیهای فرهنگ 29
  2-3-3. مروری اجمالی بر تحول تاریخی فرهنگ ایران 30
  2-3-4. هویت ملی و فرهنگ 31
  2-3-5. شاخصهای فرهنگی در ایران اسلامی 32
  2-3-6. انقلاب 33
  2-3-7. انقلاب اسلامی 33
  2-3-8. بررسی ساختار و ویژگیهای فرهنگی انقلاب اسلامی ایران 34
  2-3-9. ابعاد فرهنگی انقلاب اسلامی 35
  2-3-10. دین شاکله ساختار اجتماعی- فرهنگی انقلاب اسلامی ایران 36
  2-3-11. رسالت و آرمانهای فرهنگی انقلاب اسلامی ایران 37
  2-3-12. جهانیشدن و تأثیر آن بر فرهنگ حاصل از انقلاب اسلامی ایران 39
  2-3-13. نقش رسانه¬ها و وسایل ارتباطی در توسعه فرهنگ انقلابی 40
  2-3-14. آسیب¬شناسی فرهنگی 42
  2-3-15. آسیب¬شناسی فرهنگی انقلاب 43
  2-4. جمع¬بندی فصل 44
  فصل سوم: تبیین ابعاد فرهنگی انقلاب اسلامی ایران
  3-1. مقدمه 46
  3-2. ابعاد فرهنگی انقلاب اسلامی 47
  3-2-1. هویت فرهنگی 47
  3-2-2. ارزشها و هنجارها 58
  3-3. جمع¬بندی فصل 65
  فصل چهارم: آسیب¬ها و راهکارها
  4-1. مقدمه 66
  4-2. آسیب¬های فرهنگی انقلاب اسلامی 67
  4-3. راهکارها برونرفت از بحران¬های فرهنگی و جلوگیری از آسیب¬ها 70
  4-3-1. مولفه¬ها و عناصر تاثیرگذار فرهنگ انقلاب اسلامی 70
  4-3-2. ظرفیت¬های جمهوری اسلامی در جنگ نرم 71
  4-3-3. منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی 71
  4-3-4. راهکارهای مقابله با آسیبها 72
  عنوان صفحه 4-3-4-1. الویت دادن به فرهنگ اسلامی- ایرانی 72
  4-3-4-2. تعامل فرهنگها 75
  4-4. جمع¬بندی فصل 78
  فصل پنجم: نتیجه¬گیری
  5-1. نتیجه گیری 80
  5-2. پیشنهادات اجرایی و پژوهشی 83
  5-3. مشکلات و محدودیت¬های پژوهش 85
  منابع و مآخذ 86  چکیده :
  چکیده پژوهش حاضر به منظور آسیب¬شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی با تاکید بر نظریه قدرت نرم جوزف نای انجام گرفته است. از آنجائیکه عامل فرهنگ وجه تمایز انقلاب اسلامی از سایر انقلاب¬های جهان است آسیب¬شناسی فرهنگی انقلاب به منظور شناسایی آسیب¬های ناشی از تهاجم فرهنگی دشمنان گام مهمی در مقابله با تهدیدات نرم دشمنان است. بر طبق نتایج پژوهش حاضر تهدیدات نرم دشمنان سه لایه اصلی فرهنگ یعنی هویت فرهنگی (ترکیبی از فرهنگ ایرانی، اسلامی و مدرن است)، ارزش¬ها و هنجارها به¬عنوان مهمترین ابعاد و مولفه-های فرهنگی انقلاب اسلامی را هدف قرار داده¬اند و با اعمال قدرت نرم و از طریق جهت¬دهی به ذهنیت افراد بواسطه رسانه¬های ارتباطی و اطلاعاتی نوین همچون اینترنت، شبکه¬های اجتماعی مجازی و ماهواره در صدد استحاله ارزشی و فرهنگی هستند. هدف قرار دادن ابعاد اساسی فرهنگ انقلاب در جنگ نرم پیامدهای آسیب¬زای فرهنگی و اجتماعی متعددی در نظام جمهوری اسلامی داشته که نمودهای عینی آن را می¬توان در کاهش ارزش دین در جامعه، القای تفکر جدایی دین از سیاست، بدبینی نسبت به انقلاب، ترک امر به معروف و نهی از منکر، کاهش ارزش عفاف و حجاب، گسست نسل¬ها و ... مشاهده کرد. بنابراین به منظور فایق آمدن بر این آسیب¬ها و تقویت بنیه فرهنگی انقلاب اسلامی با تکیه بر منابع اصلی قدرت نرم انقلاب و با اولویت دادن به فرهنگ ایرانی- اسلامی می¬توان بر آسیب¬ها غلبه کرد و در عین حال منابع قدرت نرم خود را نیز تقویت نمود. همچنین تعامل فرهنگی نیز راه¬حل دیگری برای مقابله با آسیب¬های فرهنگی است. ولی رسیدن به چنین اهدافی اول در گرو شناخت نقاط ضعف و قوت فرهنگ خودی؛ دوم شناخت تهدیدات نرم دشمن و سوم اصلاح زیرساخت¬های اصلی متولی فرهنگ است. کلید واژه¬ها: قدرت نرم، آسیب¬شناسی، فرهنگ، انقلاب اسلامی، هویت فرهنگی، ارزش¬ها، هنجارها.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract This purpose of this study is to recognize the cultural damages of Islamic Republic focusing on the theory of Joseph Nye's soft power. As far as culture is the distinction factor of Islamic Republic from other revolutions, recognizing cultural damages of the Islamic revolution in order to determine the damages resulting from our enemies’ cultural invasion is an important step to oppose soft threats of the enemies. Based on the current study’s results, soft threats of the enemies had target 3 main layers of culture, that is cultural identity (a combination of Iranian, Islamic and modern culture), values and norms as the most important cultural dimensions and items of the Islamic Republic and they do these works by using soft power and directing people minds using communicational media and novel data like Internet, virtual social networks and satellite, they try to change values and the culture. The purpose of putting political dimensions of the revolution’s culture in Soft war had numerous cultural and social damaging outcomes in the Islamic Republic system and we can see its tangible aspects in the reducing the value of religion in society, the thought of separating religion from politics, pessimism toward revolution, enjoying good and preventing vice, reduction of veil value, generation gap, etc. In order to defeat these damages and strengthening the cultural power of Islamic Republic, by using the main sources of soft power of revolution and prioritizing Islamic-Iranian culture, these damages could be disappeared and at the same time, the sources of soft power are strengthened. In addition, cultural interaction is another solution to defeat cultural damages, but achieving these goals first need the recognition of weak and strength points of our culture, second, recognizing soft threats of the enemy and third, reforming main foundations of the culture keeper. Keywords: Soft Power, pathology, culture, Islamic Republic, cultural identity, values, norms


  کلید واژه ها :
  ,

  بهمن ماه 1394
  0

  صفحه اول : Isfahan University Economy and administrative Sciences College Political Sciences Group MA Thesis Cultural Pathology of Islamic Republic of Iran Supervisor Dr.Seyed Javad Emam Jome Zadeh Dr. Ali Ali Hosseini Student Farzaneh Zare Khafri January 2016
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-45
  فصل سوم : 46-65
  فصل چهارم : 66-79
  فصل پنجم : 80-99
  فصل ششم :