• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی رهبری حرکت های اجتماعی در ایران معاصر (انقلاب مشروطیت، ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی ایران)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 11013
  موضوع :علوم سیاسی
  پژوهشگر : محمدرضا بهارلویی
  توصیفگر لاتین : Pathology ? Revolution ? Social Movement ? Social Class ? Social Groups ? Constitutionalism ? Elite
  توصیفگر فارسی : آسیب شناسی ◄ انقلاب ◄ جنبش اجتماعی ◄ طبقه اجتماعی ◄ گروههای اجتماعی ◄ مشروطیت ◄ نخبگان
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه علوم سیاسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : حسین مسعودنیا
  استاد مشاور : سید محسن دوازده امامی
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 11013
  شماره راهنما : POL2 98
  فهرست : فهرست مطالب

  عنوان صفحه
  فصل اول:کلیات پژوهش
  1-1-طرح و بیان مساله پژوهش................................................................................................................................1
  1-2-پیشینه موضوع تحقیق.......................................................................................................................................2
  1-3- اهمیت و ارزش تحقیق......................................................................................................................................5
  1-4- اهداف تحقیق......................................................................................................................................................5
  1-5- فرضیه های تحقیق............................................................................................................................................5
  1-6- سوالهای تحقیق .................................................................................................................................................6
  1-7-متغیرهای تحقیق.................................................................................................................................................6
  1-8-روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها..............................................................................................................6
  1-9-سازماندهی تحقیق................................................................................................................................................6
  1-10-تعریف مفاهیم.....................................................................................................................................................6
  فصل دوم: چارچوب نظری پژوهش مقدمه:...............................................................................................................................................................................9
  2-1- گفتاراول: بحث از علل وقوع انقلاب و تغییرات اجتماعی در ادوار گذشته...........................................10
  2-1-1-قرون باستان..................................................................................................................................................10
  2-1-2-قرون میانه ....................................................................................................................................................11
  عنوان صفحه
  2-2- گفتاردوم: نظریات در باب چرایی انقلابها.................................................................................................. 12
  2-2-1-نظریات ساختاری (جامعه گرا)..................................................................................................................12
  2-2-1-1- مارکسیسم کلاسیک.............................................................................................................................13
  2-2-1-2-مارکسیسم معاصر(نئومارکسیستها و هگل گرایان)..........................................................................14
  2-2-2- مکتب همبستگی اجتماعی و اصالت کارکرد........................................................................................16
  2-2-2-1- مکتب همبستگی اجتماعی.................................................................................................................16
  2-2-2-1- مکتب اصالت کارکرد............................................................................................................................17
  2-2-3- نظریات فردگرایانه (غیرساختاری)..........................................................................................................17
  2-2-3-1- نظریه گردش نخبگان..........................................................................................................................18
  2-2-3-2-نظریه کاریزما(خارق العاده).................................................................................................................19
  2-2-3-3-نظریات روانشناسانه...............................................................................................................................20
  2-3- گفتارسوم: چارچوب نظری رساله حاضر....................................................................................................21
  فصل سوم: جایگاه رهبری در حرکتهای اجتماعی معاصر: مقدمه...........................................................................................................................................................................23
  3-1-گفتار اول: زمینه های وقوع انقلاب مشروطه:..........................................................................................24
  3-1-1-عوامل اقتصادی..........................................................................................................................................24
  3-1-1-1-ساختارداخلی........................................................................................................................................25
  3-1-1-2-عوامل خارجی.......................................................................................................................................27
  عنوان صفحه
  3-1-2- عوامل سیاسی............................................................................................................................................28
  3-1-3- عوامل(فکری-فرهنگی).......................................................................................................................... 30
  3-1-3-1- نخبگان سیاسی حاکم.........................................................................................................................30
  3-1-3-2-روشنفکران و نویسندگان اجتماعی....................................................................................................31
  3-1-3-3-روحانیون و علمای مذهبی..................................................................................................................34
  3-1-3-3-1- سلطنت و ولایت.............................................................................................................................34
  3-1-3-3-2- مشروطیت و نظارت........................................................................................................................37
  3-1-4- عوامل مقطعی انقلاب...............................................................................................................................38
  3-1-4-1- محرم 1323و اجتماعات آن..............................................................................................................38
  3-1-4-2- جریان واقعه کرمان.............................................................................................................................38
  3-1-4-3- حادثه نوز بلژیکی.................................................................................................................................39
  3-1-4-4- عزل عسگرگاریچی...............................................................................................................................39
  3-1-4-5- تخریب بانک روس...............................................................................................................................39
  3-1-4-6- چوب زدن تجار.....................................................................................................................................40
  3-1-4-7- حادثه مسجد شاه.................................................................................................................................40
  گفتاردوم: جایگاه رهبری در انقلاب مشروطه.......................................................................................................40
  3-2-1-روشنفکران....................................................................................................................................................41
  عنوان صفحه
  3-2-1-1-میرزا ملکم خان....................................................................................................................................42
  3-2-1-2-ارسال نامه به روحانیون......................................................................................................................42
  3-2-1-3-بست نشینان و هدایت روشنفکران..................................................................................................43
  3-2-1-4-روشنفکران و تدوین قانون اساسی...................................................................................................43
  3-2-1-5-روشنفکران و تدوین متمم قانون اساسی.......................................................................................44
  3-2-2-روحانیون....................................................................................................................................................45
  3-2-2-1-جایگاه حکومت در تفکر شیعه.........................................................................................................46
  3-2-2-2-روحانیون و مساله حکومت(از تعامل تا تقابل)..............................................................................46
  3-2-2-3-روحانیون و بسیج توده ها..................................................................................................................47
  3-2-2-4-سید عبدالله بهبهانی............................................................................................................................48
  3-2-2-4-1-عکس العمل در مقابل نوز.............................................................................................................48
  3-2-2-4-2-انعقاد پیمان با طباطبایی...............................................................................................................48
  3-2-2-5-سید محمد طباطبایی.........................................................................................................................49
  3-2-2-5- اتحاد با بهبهانی و مخالفت با ایجاد بانک روس............................................................................49
  3-2-2-6- شیخ فضل الله نوری...........................................................................................................................49
  3-2-2-7- علمای ایرانی مقیم نجف...................................................................................................................50
  گفتارسوم: ملی شدن صنعت نفت.........................................................................................................................50
  عنوان صفحه
  3-3-1- تاریخچه اکتشاف و بهره برداری نفت در ایران...................................................................................50
  3-3-2- سیر ملی شدن نفت.................................................................................................................................52
  3-3-3- پیامدهای ملی شدن نفت و واکنش قدرتهای خارجی.....................................................................53
  3-3-4- آغاز توطئه ها و کودتای 28مرداد........................................................................................................54
  گفتارچهارم: جایگاه رهبران در ملی شدن نفت.................................................................................................54
  3-4-1- جایگاه نخبگان ملی گرا در جنبش نفت............................................................................................55
  3-4-1-1- تشکیل جبهه ملی و اتحاد ملی گرایان.........................................................................................55
  3-4-1-2- مصدق و رهبری جنبش ملی نفت.................................................................................................56
  3-4-2- جایگاه رهبران مذهبی در ملی شدن نفت.........................................................................................58
  3-4-2-1- آیت الله کاشانی و حمایت روحانیت از وی....................................................................................58
  3-4-2-2- آیت الله کاشانی و حمایت از جبهه ملی.........................................................................................58
  گفتارپنجم: شکل گیری و وقوع انقلاب اسلامی..................................................................................................60
  3-5-1- قیام پانزده خرداد.....................................................................................................................................61
  3-5-2- تشدید وابستگی و استبداد.....................................................................................................................61
  3-5-3- تحولات شرایط و وضعیت اقتصادی......................................................................................................62
  3-5-4- اقدامات فرهنگی و واکنش جامعه.........................................................................................................62
  3-5-5- آغاز مخالفتهای علنی و انفجارخشم ملت............................................................................................63
  عنوان صفحه
  گفتارششم: جایگاه رهبران در انقلاب اسلامی ایران...........................................................................................63
  3-6-1- ظهور امام خمینی.....................................................................................................................................64
  3-6-2- واقعه فیضیه و واکنش آیت الله خمینی................................................................................................66
  3-6-3- نتایج واکنش امام خمینی در وقایع سالهای 42و43.........................................................................67
  فصل چهارم:آسیب شناسی رهبری حرکتهای اجتماعی در ایران معاصر(انقلاب مشروطیت، ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی ایران)
  مقدمه............................................................................................................................................................................71
  4-1- گفتاراول: آسیب شناسی ایدئولوژی وعملکرد رهبران در بسیج توده های مردم(انقلاب مشروطیت، ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی ایران)...................................................................................................................72
  4-1-1- ایدئولوژی و نگرش رهبران......................................................................................................................72
  4-1-1-1- ایدئولوژی رهبران مشروطه................................................................................................................72
  4-1-1-2- ایدئولوژی رهبران ملی شدن نفت....................................................................................................74
  4-1-1-3- ایدئولوژی رهبران انقلاب اسلامی.....................................................................................................75
  4-1-2- سازماندهی و بسیج توده ها....................................................................................................................77
  4-1-2-1- نهضت مشروطه...................................................................................................................................78
  4-1-2-2- ملی شدن نفت.....................................................................................................................................79
  4-1-2-3- انقلاب اسلامی ایران...........................................................................................................................81

  عنوان صفحه
  4-2- گفتاردوم: بررسی نقاط قوت و ضعف رهبری در سه حرکت اجتماعی در ایران معاصر(انقلاب مشروطیت، ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی ایران).............................................................................................83
  4-2-1-مقایسه میان ایدئولوژی رهبران 3حرکت اجتماعی معاصر................................................................83
  4-2-2-سازماندهی مردمی و بسیج توده ها........................................................................................................87
  فصل پنجم: نتیجه گیری:........................................................................................................... 90
  منابع و مآخذ ..............................................................................................................................95
  چکیده :
  چکیده: نقش بی بدیل رهبران در فرایند تحولات تاریخی به ویژه سهم انکار ناپذیر آنان در رقم زدن سرنوشت نهضت ها و انقلابهای بشری همواره در کانون توجه پژوهشگران رشته های مختلف علوم اجتماعی قرار داشته است. بی تردید شناخت دقیق و عمیق ماهیت و محتوای نهضت ها و انقلابها تا حد زیادی به بررسی هویت سیاسی-فرهنگی و نیز اندیشه و عمل رهبران آنها بستگی دارد، زیرا بدون حضور رهبران حرکتهای اعتراض آمیز توده ها حداکثر به شورشهای کور و مبهم و بی سرانجام منجر می شود. رهبران اهداف و آرمانهای انقلاب را روشن و مبانی فکری و مکتب سیاسی آن را بنیاد می نهند. با وجود اهمیت و ضرورت مطالعه نقش رهبران در جنبشها، نهضت ها و انقلاب ها دوره معاصر ایران، هنوز ادبیات پژوهشی این حوزه با کمبودهای بسیاری مواجه است. بنابراین پژوهش حاضر با عنایت به همین کاستیها صورت گرفته تا نشان دهد که میزان تاثیر گذاری رهبران بر عملکرد حرکتهای اجتماعی از لحاظ کمیت یا کیفیت تا چه حد بوده است و آنها تا چه میزان بر روی تداوم یا عدم تداوم و ناکامی این حرکتها تاثیر گذار بوده اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی وباروش مقایسه ای وکمک گرفتن از تئوری رهبری کاریزمایی وتئوری بحران هویت نخبگان وفقدان فرهنگ نمونه نخبگان نشان داده شده است که اختلاف رهبران برسر مفاهیم سیاسی که عمدتا برگرفته از آبشخور متضاد فکری آنها بوده است باعث دو دستگی و انشقاق در حرکتهای اجتماعی به خصوص انقلاب مشروطیت و ملی شدن صنعت نفت بوده است که نهایتاً به شکاف در بین طرفداران این دو حرکت اجتماعی و ناکامی در رسیدن به اهداف بوده، امری که در انقلاب اسلامی ایران به علت وجود رهبری واحد، وجود ایدئولوژی مبتنی بر مذهب که ریشه در تاریخ ایران دارد و انتخاب راهکار مناسب از طرف رهبری انقلاب که باعث جذب بخش بزرگی از نخبگان مخالف در حرکت اجتماعی بر ضد حکومت پهلوی گردید، موجب تداوم مبارزه و نهایتاً پیروزی و استمرار جریان انقلاب شد. به نظر می رسد مهمترین دستاورد پژوهش حاضر تاکید بر نقش رهبری به عنوان عامل تداوم حرکت اجتماعی و کارکرد آن به عنوان متوازن کننده ساختار نیروهای اجتماعی و عامل وحدت بخشی در جامعه می باشد. کلیدواژگان:آسیب شناسی، انقلاب، جنبش اجتماعی، طبقه اجتماعی، گروههای اجتماعی، مشروطیت، نخبگان

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The significant role of the leaders in the process of historical developments, especially their undeniable contribution to determination of the destiny of human revolutions and movements, has been a focus of attention of scholars in different social sciences fields. Undoubtedly, an accurate and deep understanding of the nature and content of movements and revolutions depends greatly on evaluation of the political-cultural identity of the leaders, as well as their attitude and action, because without such leaders, the mass protest movements, will at most lead to blind, ambiguous and inconclusive rebellions. Leaders clarify the aims and ideals of the revolution and establish its intellectual mainstream and political school. Despite the importance and necessity of studying the role that leaders play in movements, resurgences and revolutions of contemporary era of Iran, there are still many shortcomings in research literature of this domain. Accordingly, considering such shortages, the present research has been conducted to illustrate the extent (quality and quantity) of influence of leaders on the performance of social motions, and on the permanence or discontinuity and failure of such movements. The research method has been descriptive-analytical, and through comparative approach, charismatic leadership theory, elite’s identity crisis theory, and the lack of exemplary elite culture, the present research has elucidated that disagreement of the leaders on the political concepts, which is mainly derived from their contrary intellectual resources, has led to split and ramification in social movements, especially the Iranian Constitutional Revolution and Oil Industry Nationalization, that eventually led to cleavage among the supporters of these two social movements and also to failure in achieving their aims. In the Islamic Revolution of Iran, such issue led to continuation of the protests and campaigns and ultimately to the victory and persistence of the revolution, mainly due to the existence of a unique leader, existence of a historical religion-based ideology is Iran, and adoption of appropriate strategies by the leader of the revolution which resulted in attracting a huge part of the opposing elite to the social movement against Pahlavi government. It seems that the most important achievement of this research is the emphasis on the role of leaders as a continuity factor for social movements and their function as a balancing element for social forces structures as well as the unifying agent of the society. Keywords: Pathology, Revolution, Social Movement, Social Class, Social Groups, Constitutionalism, Elite.


  کلید واژه ها :
  آسیب شناسی ◄ انقلاب ◄ جنبش اجتماعی ◄ طبقه اجتماعی ◄ گروههای اجتماعی ◄ مشروطیت ◄ نخبگان,Pathology ◄ Revolution ◄ Social Movement ◄ Social Class ◄ Social Groups ◄ Constitutionalism ◄ Elite

  1392
  0

  صفحه اول : M.A. Thesis The pathology of leadershipInContemporary Iranian Social Movements (The Constitutional Revolution, Oil Nationalization Movement, Islamic Revolution of Iran) Supervisor: Dr. Hoseyn Masoudnia Advisor: Dr. Sayyed Mohsen Davazdahemami By: Mohammadreza Baharloui January 2014
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-22
  فصل سوم : 23-70
  فصل چهارم : 71-89
  فصل پنجم : 90-100
  فصل ششم :