• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی دولت های رانتیر در خاورمیانه، مطالعه موردی (عربستان، کویت ،قطر و بحرین)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13241
  موضوع :علوم سیاسی گرایش علوم سیاسی
  پژوهشگر : پیمان شیخ محمودی
  توصیفگر لاتین : Rent ? rentier state ? pathology economic ? political pathology ? authoritarian regimes
  توصیفگر فارسی : رانت ◄ دولت رانتیر ◄ آسیب شناسی اقتصادی ◄ آسیب شناسی سیاسی ◄ رژیم های اقتدارگرا
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه علوم سیاسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : عباس حاتمی
  استاد مشاور : حسین مسعودنیا
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13241
  شماره راهنما : POL2 182
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  1-1 شرح و بیان مسئله پژوهشی 1
  1-2 واژه ها و اصلاحات کلیدی 3
  1-3 پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 4
  1-4- اهداف تحقیق 7
  1-5 اهمیت و ارزش تحقیق 7
  1- 6 سوالهای تحقیق 7
  1-7فرضیه ها 8
  1-8 روش پژوهش 8
  1- 9ابزار تجزیه و تحلیل 8
  فصل دوم: مباحث نظری
  2-1 مباحث نظری 9
  2-1- 1 بیماری هلندی 10
  2-1-2نفرین منابع 11
  2-1-3 عدم مالیات ستانی، عدم دموکراسی 12
  فصل سوم: آسیب شناسی سیاسی و اقتصادی عربستان
  3-1 کشور عربستان 15
  3-1-1آسیب شناسی اقتصادی: تأثیر نفت بر اقتصاد عربستان 16
  3-1-2تک محصولی شدن اقتصاد 16
  3-1-4کسری بودجه 23
  3-2-1آسیب شناسی سیاسی: تأثیر نفت بر سیاست در عربستان 26
  3-2-2نتیجه گیری 40
  فصل چهارم: آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی کویت
  4-1 کویت 43
  4-2آسیب شناسی اقتصادی : تأثیر نفت بر اقتصاد کویت 44
  4-2-1 تک محصولی بودن اقتصاد 44
  عنوان صفحه
  4-3-1آسیب شناسی سیاسی: تأثیر نفت بر سیاست کویت 50
  4-3-2- جمع بندی 57
  فصل پنجم: آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی قطر
  5-1- کشور قطر 59
  5-1-1آسیب شناسی اقتصادی : تأثیرنفت بر اقتصادی قطر 60
  5-1-2تک محصولی بودن 60
  5-1-3 کسری بودجه 66
  5-2-1 آسیب شناسی سیاسی: تأثیر نفت بر سیاست قطر 70
  5-2-1 بی ثباتی سیاسی 73
  5-2-2 جمع بندی 77
  فصل ششم: آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی بحرین
  6-1- بحرین 79
  6-1-1آسیب شناسی اقتصادی: تأثیر نفت براقتصاد بحرین 80
  6-1-2تک محصولی بودن 80
  6-1-3 کسری بودجه 85
  6-2- 1آسیب شناسی سیاسی: تأثیر نفت بر سیاست بحرین 88
  6-2-2بی ثباتی سیاسی 97
  6-2-3جمع بندی 101
  منابع و مأخذ 107


  چکیده :
  چکیده در ادبیات سیاسی و اقتصادی به اقتصادهایی که متکی به درآمدهای یک بخش باشد اقتصاد رانتی و در صورتی که این درآمدهای به شکل انحصاری به خزانه دولت واریز شود دولت های مزبور را دولتهای رانتیرمی نامند. به دلیل فراونی زیاد دولتهایی که اصلی ترین محل درامدهای آنها از منابع نفتی می باشد عموماً دولتهای رانتیر به دولتهای تک محصولی نفتی یا به دولتهایی اطلاق شده است که بیش از 42 درصد از درآمدهای خارجی آنها از نفت باشد. این دولتها در حالی که کما بیش در تمامی نقاط دنیا پراکنده هست اما تمرکز آنها بیشتر در خاورمیانه و به شکل خاص کشورهای حوزه خلیج فارس بوده است. گرچه آسیب پذیری بخش لاینفکی از خصلت تمامی نظام های سیاسی است اما به نظر می رسد این آسیب پذیری در مورد دولتهای رانتیر به مراتب بیشتر باشد. این رساله با تمرکز بر چهار کشور عربستان، کویت، بحرین و قطر تلاش می کند تا این دولتهای رانتیر را از حیث اقتصادی و سیاسی آسیب شناسی نماید. بر اساس یافته های این رساله دولتهای رانتیر مزبور در حوزه اقتصادی اولاٌ تک محصولی بوده اند. به این معنا آنها فاقد تنوع در ساختار اقتصادی و واجد خصلت تک بعدی بوده اند. ثانیاً و در اثر همین تک محصولی بودن با بحرانهای مالی ادواری روبه رو شده اند که خود تحت تاثیر کاهش قیمت نفت بوده است. ثالثاً آنها عموماً بیماری هلندی یا عدم تقارن میان بخش های اقتصادی را تجربه نموده اند. نهایتاً اقتصاد آنها عموماً وارداتی و از این حیث مصرف گرا بوده است. درست است که نفت فرایند توسعه اقتصادی این کشورها را از حیث مالی تغذیه نموده است اما همزمان اقتصاد آنها را به شدت آسیب پذیر ساخته است و به زعم برخی این کشورها را دچار نفرین منابع نموده است. در حوزه سیاسی نیز وضع مشابه ای وجود داشته است. زمانی هانتینگتون، راس و لوسیانی به شکل مشخص تاکید نموده بودند که اصل بنیادینی که دولتهای تحصیلدر بر آن اساس شکل گرفته اند اصل عدم مالیات ستانی و عدم نمایندگی بوده است. بر اساسا این اصل ایجاد دموکراسی در کشورهای رانتیر عموماً با دشواری هایی روبه رو بوده است و اکثر کشورهای رانتیر را کما بیش ماهیت و سرشتی اقتدارگرایانه بخشیده است. تمرکز برکشورهایی چهار گانه مورد بررسی مشخص ساخت که بر اساس شاخص های خانه آزادی این کشورها در زمره کشورهای اقتدارگرا و نه دموکراتیک طبقه بندی شده اند. ممکن است عوامل متعدد دیگر در تکوین این دسته از رژیم های اقتدارگرا نقش داشته باشند اما نمی توان تا ثیر ماهیت رانتیر دولت بر ماهیت غیر دموکراتیک این رژیم ها را نادیده گرفت. بدین سان می توان گفت رژیم های مزبور از دو حیث سیاسی و اقتصادی رژیمهای شکننده و بی ثباتی هستند. از حیث اقتصادی آنها با بحرانهای مالی ادواری، اقتصادی عاری از تنوع ساختاری، مصرفی و وابسته روبه رو بوده اند. از حیث سیاسی درست است که آنها فعلاً از حدی از ثبات بهره مند بوده اند اما انقلابهای جهان عرب مشخص ساخت که عمر رژیم های اقتدارگرا حتی از نوع رانتیر بی دوام است. انقلاب در جریان بحرین به شکل مشخص نشان داد که رژیم های رانتیر منطقه خلیج فارس دیگر فاقد حاشیه امن اقتدارگرایی هستند. کلید واژه : رانت ، دولت رانتیر، آسیب شناسی اقتصادی ، آسیب شناسی سیاسی ، رژیم های اقتدارگرا

  چکیده انگلیسی :
  Abstract In political and economic literature rentier economy are those economies the incomes of which are dependent on a single section and if these incomes are exclusively deposited to the government’s treasury, the governments are called rentier government. Because there are many governments whose main source of income is oil resources, generally, oil-based single-product governments or those governments which gain more than 42 percent of their foreign incomes from oil are called rentier. While these governments are more or less scattered across the world, however, their concentration have mostly been in the middle east and, especially Persian Gulf countries. Although vulnerability is an inseparable feature of all political systems, however, it seems that this vulnerability is much more in the case of the rentier governments. Focusing on four countries of Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain and Qatar, this thesis attempts to economically and politically pathologize these rentier governments. According to the findings of this thesis, firstly, the abovementioned governments are economically single product, that is they don’t have variety in their economic structure and therefore are qualified of being one-dimensional. Secondly, as a result of this have faced periodical financial crises which itself was affected by the oil price. Thirdly, they have generally experienced the Dutch disease or asymmetry among economic sections. Finally, their economy has been based on imports and therefore consumer-based. True that oil has fed the process of their economic development, financially. In the political area there has been a similar condition. When Huntington, Ross, and Luciani had clearly emphasized that the fundamental basis on which the rentier governments formed have been avoiding to tax and delegate, therefore according to this, creating democracy in these countries have faced some difficulties. And has granted most of the rentier governments an authoritative nature . Concentration on these four governments made it clear that according to the indices of the House of Freedom, these countries are classified among authoritarian not democratic countries. It is possible that other factors have a role in emerging these authoritarian regimes but the influence of the rentier nature of the government on their undemocratic nature cannot be ignored. Therefore, it could be said that the abovementioned regimes in two political and economic aspects are fragile and unstable. Economically, they have faced periodical crises, a consumer and dependent economy without structural variety. Politically, although they enjoyed little stability, however, Arab world revolutions showed that lives of authoritarian regimes even the rentier ones are insecure. The revolution in Bahrain clearly demonstrated that the rentier regimes of the Persian Gulf do not have the previously authoritarian secure threshold anymore. Keywords: Rent, rentier state, pathology economic, political pathology, authoritarian regimes.


  کلید واژه ها :
  رانت ◄ دولت رانتیر ◄ آسیب شناسی اقتصادی ◄ آسیب شناسی سیاسی ◄ رژیم های اقتدارگرا,Rent ◄ rentier state ◄ pathology economic ◄ political pathology ◄ authoritarian regimes

  آبان ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfshsn Facuty of Admininstrative & Economice Department of political science M.A. Thesis Economic and political pathology rentier states in the Middle East Case Study (Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain) Supervisor: Dr. abbas hatami Advisor: Dr . Hossien Massodnia By: Peyman shaikh mahmoodi October 2015
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-14
  فصل سوم : 15-42
  فصل چهارم : 43-58
  فصل پنجم : 59-78
  فصل ششم : 79-122