• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آثار و تبعات سیاسی اشغال عراق بر ساختار نظام بین الملل بر اساس تئوری نورئالیسم کنث والنز
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1385
  زبان : Persian
  شماره سند : 4003
  موضوع :
  پژوهشگر : مرتضی شجاع
  توصیفگر لاتین : ?????? ???? ??? ??????International relationship ? Iraq Dominance ? International system ? Power ? Hegemony ? Neoconsevatives ? Balance of power ? Great middle east ? Structure of international system
  توصیفگر فارسی : روابط بین الملل ◄ 1385 ◄ عراق ◄ سلطه ◄ نظام بین الملل ◄ نظریه نورئالیسم ◄ قدرت ◄ هژمونی ◄ نومحافظه کاران ◄ توازن قوا ◄ خاورمیانه بزرگ
  دانشکده : دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و افتصاد، گروه
  مقطع : کارشناسی ارشد روابط بین الملل

  استاد راهنما : دکتر احمد جالینوسی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1385
  شماره رکورد : 4003
  شماره راهنما : INT.RE2 9
  فهرست : فهرست مطالب


  عنوان صفحه

  ـ پیشگفتار ه

  فصل اول: کلیات تحقیق
  ـ مقدمه 1
  1ـ1ـ شرح و بیان مسأله¬ی پژوهشی 2
  1ـ2ـ کلیدواژه¬ها 5
  1ـ3ـ پیشینه¬ و تاریخچه تحقیق 9
  1ـ4ـ اهداف تحقیق 11
  1ـ5ـ اهمیت و ارزش تحقیق 12
  1ـ6 ـ کاربرد و نتایج تحقیق 12
  1ـ7ـ محدودیت¬های تحقیق 12
  1ـ8ـ سؤال¬های تحقیق 13
  1ـ9ـ فرضیه¬های تحقیق 13
  1ـ10ـ روش تحقیق 14
  1ـ11ـ ابزار گردآوری داده ها 14
  1-12- سازمان¬دهی تحقیق................... ................................................. .........................14
  فصل دوم:نظریه نوواقعگرایی کنث والتز
  ـ مقدمه 16
  2ـ1ـ اصول فکری نظریه نورئالسیم 17
  2ـ1ـ1ـ ردّ صلح دموکراتیک 22
  2ـ1ـ2ـ ردّ وابستگی متقابل و جهانی شدن 23
  2ـ1ـ3ـ ردّ نهادگرایی لیبرال ...................................................................................................26
  2ـ1ـ4ـ انتقادات به نظریه .....................................................................................................29
  فصل سوم: ملزومات نظام بین الملل
  ـ مقدمه 30
  3ـ1ـ بازیگران جدید در محیط بین¬المللی 31
  3 ـ1ـ1ـ افکار عمومی ملی و جهانی 31
  3ـ1ـ2ـ سازمانهای تروریستی 33
  3ـ2- تعمیق دموکراسی 35
  3-2-1- آمریکا و پیشبرد دموکراسی در خاورمیانه 38
  عنوان صفحه

  3ـ 4- جهانی شدن 40
  3ـ 4- چند لایه شدن امنیت 45
  3ـ 4-1- امنیت دولت 46
  3ـ 5- منطقه گرایی 50
  3ـ5-1- اتحادیه اروپا 52
  3ـ5-2- سازمان همکاریهای جنوب شرق آسیا 53
  3-5-3- توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی........................................................................54
  3-5-4- بازار مشترک آمریکای جنوبی 54
  3ـ5-5- سازمان همکاریهای شانگهای 55
  3-6- یکجانبه¬گرایی 56
  فصل چهارم: قدرتهای بزرگ و جابجایی قدرت در نظام بین¬الملل
  ـ مقدمه 61
  4ـ1ـ کانونهای قدرت در نظام بین¬الملل 61
  4 ـ1ـ1- ایالات متحده آمریکا 61
  4ـ1ـ 2- اتحادیه اروپا 64
  4ـ1ـ3- چین 69
  4-1-4- روسیه 74
  4ـ1ـ5- ژاپن 80
  4-1-6- هند 82
  4-2- جابجایی قدرت در نظام بین¬الملل 85
  4-2-1- تحول در حوزه اقتصاد 85
  4-2-2- تعمیق همگرایی و ایجاد نیروی نظامی مؤثر در اروپا 87
  فصل پنجم: برتری ایالات متحده
  ـ مقدمه 88
  5ـ1ـ مؤلفه های برتری آمریکا ازدید متفکرین روابط بین¬الملل 90
  5-1-1- ویلیام ولفورث 91
  5-1-2- استفان والت 91
  5-1-3- ژوزف جوف 92
  5-1-4- مایکل ماستاندو 92
  5-1-5- ساموئل هانتینگتون 93
  5-2- ریشه¬های برتری آمریکا: ناتوانی قدرتهای منطقه¬ای در تأمین امنیت 94
  5-3- قسمت دوم: چرا آمریکا یک هژمون نیست 100
  5-3-1- فقدان مشروعیت در اعمال قدرت بر اساس هنجارهای بین¬المللی 100
  عنوان صفحه

  5-3-2- عدم پذیرش نقش هژمونیک آمریکا در اظهارات سیاستمداران دیگر واحدها 101
  5-3-3- تقابل علیه آمریکا از سوی دیگر واحدهای سیاسی 102
  5-3-4- ناتوانی آمریکا در ایجاد صلح بعد از جنگ 103
  فصل ششم: آثار سیاسی اشغال عراق بر نظام بین¬الملل
  ـ مقدمه 106
  6ـ1ـ تشدید رقابتهای استراتژیک 107
  6-1-1- اختلافات اروپا و آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ 108
  6-1-2- رقابت میان ایالات متحده و روسیه 110
  6-1-3- رقابت میان ایالات متحده و چین 111
  6-2- کمرنگ شدن نقش دیگر بازیگران عمده بین¬المللی در محاسبات استراتژیک جهانی 115
  6-3- تثبیت الگوی امنیت مبتنی بر ثبات استراتژیک مورد نظر آمریکا 116
  فصل هفتم: ساختار نظام بین¬الملل
  ـ مقدمه 119
  7ـ1ـ ساختار نظام بین¬الملل قبل از اشغال عراق 120
  7-1-1- ساختار یک قطبی نظام بین¬الملل 120
  7-1-1-1- کنث والتز 120
  7-1-1-2- زبینگنو برژینسکی 120
  7-1-2- ساختار چند قطبی نظام بین¬الملل 121
  7-1-2-1- فرانسوا هایسبرگ 121
  7-1-2-2- استانلی هافمن 121
  7-1-2-3- نوآم چامسکی 122
  7-1-2-4- ژوزف نای 122
  7-1-2-5- ساموئل هانتینگتون 122
  7-2- ساختار نظام بین¬الملل پس از اشغال عراق 123
  7-2-1- جان ایکنبری 123
  7-2-2- توماس دانلی 123
  7-2-3- اصغر افتخاری 124
  7-2-4- سید حسین سیف¬زاده 124
  7-3- وضعیت گذار در نظام بین الملل 125
  7-3-1- تحولات قدرت در اوراسیا 125
  7-3-2- کشاکش قدرت 126
  7-3-3- تجدید نظر طلبی قدرتهای بزرگ 127
  7-4- ساختار نظام بین¬الملل: یک قطبی ائتلافی 129
  عنوان صفحه

  7- 5- پویش قدرت 132
  7-6- الگوی موازنه قوا 134
  نتیجه گیری 137
  منابع و مآخذ 144


  چکیده :
  چکیده: آنچه در این پژوهش مد نظر نگارنده است، مقایسه نظام بین¬الملل قبل و بعد از اشغال افغانستان و عراق به لحاظ سیستمی ( ساختاری) می¬باشد. این پژوهش درنظر دارد تا ماهیت نظام بین¬الملل را با توجه به ظهور مواردی مانند وابستگی متقابل اقتصادی، جهانی شدن، تعریف سطوح جدیدی از امنیت و ... در یابد؛ از سوی دیگر در نظر دارد تا ملزومات نظام بین¬الملل که به نوعی آزادی عمل دولتها را محدود می¬کنند مورد شناسایی قرار دهد؛ جهت گیریهای ساختاری و نیروهای آنرا شناسایی کند و درنهایت امر دلائل برتری آمریکا را بیابد. این پژوهش با رویکردی نورئالیستی ( رئالیسم ساختاری والتز) مختصات نظام بین¬الملل کنونی را توصیف و تبیین نماید. هدف از این پژوهش توصیف کانونهای قدرت در نظام بین¬الملل، تبیین شکل¬گیری ساختار کنونی و جهتگیری ساختاری نظام بر اساس چارچوب تئوریک مورد نظر است. حمله آمریکا به افغانستان و عراق آثار متعددی را به همراه داشت. ظهور دور جدیدی از رقابتهای استراتژیک، تعمیق عدم توازن جهانی قوا و کاهش نقش و وزن سایر قدرتها و بازیگران عمده نظام بین¬الملل ( فرانسه، روسیه، آلمان، چین، سازمان ملل متحد و ...) از جمله مهمترین آثار بین¬ المللی اشغال افغانستان و عراق می¬باشد. ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر نفوذ استراتژیک خود در اوراسیا موقعیت منحصر به فردی را در نظام بین¬المللی بدست آورده است. اما به زعم برخی، این کشور هژمون نظام نیست. دلائلی وجود دارد که نمی¬توان این کشور را هژمون خواند. فقدان مشروعیت در اعمال قدرت، مقاومتهایی که از سویی برخی از بازیگران عمده نظام علیه سیاستهای این کشور شکل می¬گیرد، ناتوانی آمریکا در ایجاد صلح و ثبات در نظام بعد از عملیاتهای نظامی و ... مواردی هستند که هژمونیک بودن این کشور را مورد نقض می کند. آنچه باعث برتری آمریکا است، ناتوانی سایر بازیگران بین¬المللی در ایجاد امنیت با ثبات و رفع تهدیدات است و لذا در صورتی که این بازیگران بتوانند به چنین توانائی نائل آیند، عرصه برای عرض اندام ایالات متحده محدود می¬گردد. در عین حال با توجه به جابجایی در کانونهای اصلی اقتصاد جهانی ( از غرب به شرق و به کشورهایی مثل چین، هند و کشورهای حوزه آسیای جنوب شرقی) نظام بین¬الملل نیز متحول خواهد گردید. زیرا بر طبق شواهد تاریخی توازن قوا تحت تأثیر توازن تولید می¬باشد. بر این اساس، در یک نگاه کلی ساختار نظام در حال گذار می¬باشد و در آینده به شکل غیر تک-قطبی متجلی خواهد گردید. از سوی دیگر، شکل گیری ارتش مستقل اروپایی نیز بر کیفیت ساختار نظام تعیین کننده خواهد بود. بر طبق توزیع قدرت در نظام در شرایط کنونی، ساختار را می¬توان به صورت « یک قطبی ائتلافی » مورد شناسایی قرار داد.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract This study aim to compare the international system before and after the occupation of Afghanistan and Iraq on systemic structural aspect. This research investigate the nature of international system with regard to such as economic interdependence, globalization, new definitions of security and …. Moreover, this study illustrate obligations of international system that limit the "freedom of acts" of states, structural direction and its forces as well as reasons of U.S primacy. This research project describes and explains the characteristics of international system on the basis of structural realism approach. Its also examine the power blocs, current power structure and its direction on basis of the neo¬ realism approach. American invasion to Afghanistan and Iraq had several effects in international system: the rise of new round of strategic competitions, deepening of world unbalance of power and demise another big powers on strategic analysis( for example France, Germany, Russia, China, United Nation and …). The U.S occupation of two countries, brought about situation in international system, however from viewpoint of some researchers, the U.S is not hegemon of international system. There are several reasons: the lack of legitimacy on using force, resistance against U.S policies from another powers and finally the U.S inability to maintain stability and security after occupation. As well as, the U.S hegemony is in question. Main reason of America supremacy exist in inability of regional powers in peacemaking and eliminating security threats from their regions. If they get this potentiality, America will de limited in using force and ultimately its supremacy over the world will be reduce from the arena of international system structure. Conversely, regarding some transition of world economic focuses ( from west to east, to countries such as China, and India) international system will be changed. Because historically, balance of power is result from balance of product. So, international system is changing will be emerged in the shape of non-unipolarity. In edition, emergence of an independence army in Europe Union, determines the international system structure, too. On basis of distribution of power within world network, now, the structure of system is considered as "coalitional unipolarity".


  کلید واژه ها :
  روابط بین الملل ◄ 1385 ◄ عراق ◄ سلطه ◄ نظام بین الملل ◄ نظریه نورئالیسم ◄ قدرت ◄ هژمونی ◄ نومحافظه کاران ◄ توازن قوا ◄ خاورمیانه بزرگ,ساختار نظام بین المللیInternational relationship ◄ Iraq Dominance ◄ International system ◄ Power ◄ Hegemony ◄ Neoconsevat

  تیر 1385
  0

  صفحه اول : University of Isfahan administrative sciences & economics Faculty of Department of Political Science M.A Thesis Political Effects of Occupation of Iraq on International System Structure on Basic of Keenneth Waltz Neorealism Theory Spervisor: Dr. Ahmad Jalinousi Advisors: Dr Saeed vosoughi Dr Enayatollah Yazdani By: Morteza shoja July 2006
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :