• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه کاری شرطی حسابداری
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 10610
  موضوع :حسابداری
  پژوهشگر : میلاد احمدی
  توصیفگر لاتین : conservatism ? uncertainty ? managerial caution ? operating performance ? capital asset
  توصیفگر فارسی : محافظه کاری ﴿حسابداری﴾ ◄ عدم اطمینان ◄ احتیاط مدیریتی ◄ عملکرد عملیاتی ◄ دارایی سرمایه ای
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه حسابداری
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سید عباس هاشمی
  استاد مشاور : هادی امیری
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 10610
  شماره راهنما : ACC2 109
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- مقدمه 1
  1-2- بیان مساله پژوهش 2
  1-3- اهمیت و ارزش پژوهش 5
  1-4- اهداف پژوهش 5
  1-5- کاربرد نتایج پژوهش 6
  1-6- فرضیه های پژوهش 6
  1-7- روش پژوهش 6
  1-7-1- جامعه آماری 7
  1-7-2-روش و طرح نمونه‌برداری 7
  1-7-3- ابزار گردآوری داده ها 7
  1-7-4- ابزار تجزیه و تحلیل 7
  1-8- واژگان کلیدی 8
  1-9- خلاصه فصل 9
  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  1-1-مقدمه 10
  2-2- تعاریف محافظه کاری 11
  2-3- تاریخچه محافظه کاری 12
  2-4-دیدگاه های محافظه کاری 13
  2-4-1- دیدگاه قراردادی 14
  2-4-2- دیدگاه دعاوی حقوقی 16
  عنوان صفحه
  2-4-3- دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری 16
  2-4-4- دیدگاه مالیاتی 17
  2-4-5- دیدگاه هزینه های سیاسی 17
  2-4-6- دیدگاه رقابت در بازار 18
  2-5- انواع محافظه کاری 18
  2-5-1-محافظه کاری شرطی 18
  2-5-2-محافظه کاری غیر شرطی 19
  2-6- روش‌های اندازه گیری محافظه کاری 20
  2-6-1- معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان 20
  2-6-2- معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزش‌های بازار 24
  2-6-3- معیارهای محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی 25
  2-6-3-1-معیار گیولی و‌ هاین 25
  2-6-3-2-معیار بال و شیوا کومار 25
  2-7- نقش اطلاعاتی محافظه کاری 28
  2-7-1- دیدگاه موافقان محافظه‏کاری 29
  2-7-2- دیدگاه منتقدان محافظه‌کاری 30
  2-8- احتیاط مدیریتی 31
  2-8-1 - اختیار سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای 32
  2-8-1-1- انواع اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای 33
  2-8-2 پس اندازهای احتیاطی 35
  2-9- عملکرد عملیاتی و معیارهای ارزیابی آن 35
  2-9-1- بازده دارایی ها 36
  2-9-2- بازده حقوق صاحبان سهام 36
  عنوان صفحه
  2-9-3- حاشیه سود عملیاتی 37
  2-10- اثر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه کاری حسابداری 37
  2-11- پیشینه پژوهش 38
  2-11-1- مطالعات خارجی 38
  2-12-2- مطالعات داخلی 40
  2-12- خلاصه فصل 42
  فصل سوم: روش پژوهش
  -1-3مقدمه 43
  3-2- نوع پژوهش 44
  3-3- فرضیه‌های پژوهش 44
  3-4- قلمرو پژوهش 45
  3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش 45
  3-4-2- قلمرو مکانی پژوهش 45
  3-4-3- قلمرو زمانی پژوهش 45
  3-5- جامعه آماری 45
  3-6- روش نمونه‏گیری و نمونه آماری 46
  3-7- روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌ها 47
  3-8- مدلها و متغیرهای پژوهش 47
  3-8-1-متغیرهای وابسته 47
  3-8-2-متغیرهای مستقل 48
  3-8-3-متغیرهای کنترلی 51
  3-9- مدل‌های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‏ها 52
  3-9-1- مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضیه اول 52
  عنوان صفحه
  3-9-2- مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضیه دوم 52
  3-9-3- مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضیه سوم 53
  3-9-4- مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضیه چهارم 53
  3-10- روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش 55
  3-10-1- روشهای تخمین با استفاده از دادههای ترکیبی 56
  3-10-1-1- آزمون F لیمر 56
  3-10-1-2- آزمون‌هاسمن 57
  3-11- تحلیل رگرسیون 57
  3-11-1-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 57
  3-11-1-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 58
  3-11-2- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی 58
  3-11-3- آزمون بروش- پاگان 59
  3-11-4- آزمون وایت 60
  3-11-5- آزمون t 60
  3-11-6- آزمون F فیشر 60
  3-11-7- ضریب تعیین 61
  3-12- خلاصه فصل 62
  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده¬ها
  4-1-مقدمه 63
  -42-آمار توصیفی 64
  4-3-مفروضات مدل رگرسیون 65
  4-3-1-بررسی ناهمسانی واریانس 65
  4-3-2- آزمون های انتخاب نوع دادههای ترکیبی(F لیمر و هاسمن) 66
  عنوان صفحه
  4-4- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش 67
  4-4-1- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد فرضیه ی اول پژوهش 67
  4-4-2- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد فرضیه ی دوم پژوهش 69
  4-4-3- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد فرضیه ی سوم پژوهش 70
  4-4-4- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد فرضیه ی چهارم پژوهش 72
  4-5-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 74
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  4-8- خلاصه فصل 75
  5-1-مقدمه 76
  5-2- خلاصه پژوهش 77
  5-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش 78
  5-3-1- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول 78
  5-3-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم 78
  5-3-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم 79
  5-3-4- تحلیل نتایج آزمون فرضیه چهارم 79
  5-4- محدودیت‌های پژوهش 80
  5-5- پیشنهاد‌های پژوهش 80
  5-5-1- پیشنهاد‌هایی بر مبنای یافته‌های پژوهش 80
  5-5-2- پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آتی 81
  5-6- خلاصه فصل 82
  ضمایم و پیوست 83
  فهرست منابع و مآخذ 93


  چکیده :
  چکیده محافظه کاری حسابداری به عنوان نوعی سوگیری در اطلاعات گزارش شده است که موجب کاهش محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی می شود. از آن جایی که هم محافظه کاری و هم احتیاط مدیریتی در خدمت اهداف مشابه (از قبیل کاهش احتمال زیان) هستند، وجود احتیاط مدیریتی روش مناسب تری برای پاسخگویی به شرایط عدم اطمینان می باشد که می تواند نیاز به روش های محافظه کارانه را کاهش دهد. بر اساس نظریه اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای ، مدیران با احتیاط، با به تعویق انداختن تصمیم¬ها تا زمان رفع عدم قطعیت، به افزایش عدم اطمینان واکنش نشان می دهند. انجام چنین کاری توسط مدیران موجب می شود تا آنها بتوانند تصمیم¬های بهتری اخذ کنند که باعث بهبود عملکرد عملیاتی می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه کاری شرطی حسابداری می¬باشد. به منظور دستیابی به این هدف چهار فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه¬ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 110 شرکت از بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال¬های 1382تا1389 انتخاب گردید و از مدل¬های رگرسیون خطی به روش داده¬های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل¬های پژوهش حاکی از آن است که احتیاط مدیریتی دارای اثر مثبت بر روی بازده دارایی¬ها و حاشیه سود عملیاتی و تاثیر منفی روی محافظه کاری شرطی حسابداری می¬باشد. نتایج پژوهش هم¬چنین گواه این مطلب است که احتیاط مدیریتی بر بازده حقوق صاحبان سهام از نظر آماری تاثیر معناداری ندارد. واژگان کلیدی: محافظه کاری حسابداری، عدم اطمینان، احتیاط مدیریتی، عملکرد عملیاتی، اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Accounting conservatism as a bias in the data reported has reduced the information content of financial reports. Since the, both conservative and managerial caution serve similar purposes (such as reducing the probability of losses), the existence of Managerial Caution is more appropriate method to respond to the conditions of uncertainty that can reduce the need for a conservative methods. According to the theory of real options, cautious managers react to an increase in uncertainty by postponing decisions until uncertainty is resolved. Doing so cause the managers to make better decisions, which improve operational performance. The main aim of the present research is investigate the impact of managerial caution on operating performance and conditional accounting conservatism. To achieving the purposes, four assumptions were developed. In order to test the hypotheses, using the method of systematic elimination, Sample consists of 110 companies of the companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2003 to 2010 were selected and linear regression model and the model of pooled data were applied. The results of the estimating research models suggests that managerial caution has a positive effect on the return on assets (ROA) and operating profit margin (OPM) and negative effect on accounting conservatism. The research results also attest to this entry that managerial caution on return on equity (ROE), there is no statistically significant impact. Keywords: Accounting Conservatism, Uncertainty, Managerial Caution, Real Options, Operating Performance


  کلید واژه ها :
  محافظه کاری ﴿حسابداری﴾ ◄ عدم اطمینان ◄ احتیاط مدیریتی ◄ عملکرد عملیاتی ◄ دارایی سرمایه ای,conservatism ◄ uncertainty ◄ managerial caution ◄ operating performance ◄ capital asset

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Sciences & Economic Department of Accounting M.A. Thesis The Impact of Managerial Caution on Operating Performance and Conditional Accounting Conservatism Supervisor Dr. Seyyed Abbas Hashemi Advisor Dr. Hadi Amiri By Milad Ahmadi November 2013  
  فصل اول : 1-9
  فصل دوم : 10-42
  فصل سوم : 43-62
  فصل چهارم : 63-74
  فصل پنجم : 75-100
  فصل ششم :