• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر تعدیلی سازوکارهای حاکمیت شرکتی برشدت تأثیرگذاری مدیریت افزایشی سود بر چسبندگی هزینه‌ها
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :0
  زبان : Persian
  شماره سند : 14259
  موضوع :حسابداری
  پژوهشگر : نوید شیروانی جوچی
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه حسابداری
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : شیروانی جوچی، نوید
  استاد مشاور :
  سال دفاع : ?139
  شماره رکورد : 14259
  شماره راهنما : ACC2 178
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1مقدمه 1
  1-2 بیان مسئله پژوهش 1
  1-3 اهمیت و ارزش پژوهش 4
  1-4 اهداف پژوهش 4
  1-5- کاربرد نتایج پژوهش 5
  1-6 فرضیه‌های پژوهش 5
  1-7- روش پژوهش 6
  1-7-1- قلمرو پژوهش 6
  1-7-2- روش و طرح نمونه‌برداری 6
  1-7-3- ابزار جمع آوری داده‌ها 7
  1-7-4- ابزار تجزیه‌وتحلیل 7
  1-8- واژگان کلیدی 7
  1-9- خلاصه فصل 8
  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  2-1- مقدمه 9
  2-2- چسبندگی هزینه‌ها 10
  2-2-1- تغییرات درشدت چسبندگی هزینه‌ها 12
  2-2-2- نظریه‌های مربوط به چسبندگی هزینه‌ها 12
  2-2-3- دلایل چسبندگی هزینه‌ها 14
  2-2-4- عوامل مؤثر بر چسبندگی هزینه‌ها 15
  2-3- حاکمیت شرکتی 16
  2-3-1- نظامهای حاکمیت شرکتی 19
  2-3-2- طبقهبندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی 20
  2-3-3- عوامل ایجاد سیستم‌های حاکمیت شرکتی مختلف 21
  2-3-4- انواع الگوهای حاکمیت شرکتی 23
  2-3-5- مدلهای حاکمیت شرکتی 25
  2-3-6- حاکمیت شرکتی در اسلام و ایران 28
  2-4- مدیریت سود 30
  2-4-1- تئوری نمایندگی 32
  2-4-2- انواع قراردادها و تئوری نمایندگی 35
  عنوان صفحه
  2-4-3- انواع مدیریت سود 37
  2-4-4- انگیزههای مدیریت سود 40
  2-5- حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و چسبندگی هزینه‌ها 42
  2-6- پیشینه تحقیق 44
  2-6-1- تحقیقات خارجی 44
  2-6-2- تحقیقات داخلی 46
  2-7- خلاصه فصل 48
  فصل سوم: روش اجرای پژوهش
  3-1- مقدمه 49
  3-2- روش پژوهش 49
  3-3- اهداف و فرضیههای پژوهش 50
  3-4- جامعه و نمونه آماری 50
  3-5- روش‌ها و ابزار جمع‌آوری داده‌ها 52
  3-6- مدل‌ها و متغیرهای پژوهش 52
  3-6-1- آزمون فرضیه‌های پژوهش: 55
  3-7- روش‌های آماری مورداستفاده 56
  3-7-1- آمار توصیفی 56
  3-7-2- آمار استنباطی 56
  3-7-3- روش داده‌های ترکیبی 57
  3-7-4- آزمون چاو یا F مقید 59
  3-7-5- آزمون هاسمن 59
  3-7-6- آزمون معنادار بودن مدل 60
  3-7-7- آزمون معنادار بودن متغیرهای پژوهش 61
  3-7-8- آزمون‌های مربوط به مفروضات کلاسیک مدل رگرسیون خطی 61
  3-8- خلاصه فصل 62
  فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
  4-1- مقدمه 63
  4-2- آمار توصیفی 63
  4-3- آمار استنباطی 64
  4-4- ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش 65
  4-5- آزمون فرضیه‌های پژوهش 65
  4-6- آزمون فرضیه اول تحقیق 66
  عنوان صفحه
  4-7- آزمون فرضیه دوم پژوهش 67
  4-8- آزمون فرضیه سوم پژوهش 68
  4-9- خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش 69
  4-10- خلاصه فصل 69
  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
  5-1- مقدمه 71
  5-2- خلاصه موضوع پژوهش 71
  5-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش 73
  5-3-1- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول 73
  5-3-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم 74
  5-3-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم 74
  5-4- محدودیت‌های پژوهش 75
  5-5- پیشنهادهای پژوهش 76
  5-5-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافته‌های پژوهش 76
  5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی 76
  منابع و مآخذ 77
  پیوست‌ها 85

  چکیده :
  چکیده تئوریهای سنتی رفتار هزینه بیان میدارد که تغییرات هزینه تنها به میزان تغییرات در سطح فعالیت وابسته است و این تغییرات به‌صورت متقارن صورت میگیرد؛ درصورتیکه تئوری چسبندگی هزینه‌ها، موضوع فوق را به چالش کشیده و عنوان میکند؛ میزان کاهش هزینه‌ها در زمان کاهش فعالیت کمتر از میزان افزایش هزینه‌ها در زمان افزایش فعالیت است. دلایل عدم تقارن هزینه‌ها را میتوان به دودسته؛ مدیریت افزایشی سود به‌عنوان یک رفتار فرصت‌طلبانه مدیران و حاکمیت شرکتی قوی به‌عنوان یک عامل کنترل‌کننده رفتار مدیران دانست. بر این اساس در پژوهش حاضر تأثیر مدیریت افزایشی سود و حاکمیت شرکتی قوی بر میزان چسبندگی هزینه‌ها، مورد آزمون قرارگرفته است. پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع پژوهش‌های پس رویدادی است که در آن تأثیر متغیرهای مدیریت سود و حاکمیت شرکتی در نمونه‌ای شامل ??? شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ???? الی ????، بر چسبندگی هزینه‌های عمومی، اداری و فروش موردبررسی قرارگرفته است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده است. نوع داده‌ها جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش، داده‌های ترکیبی (تلفیقی) میباشد. آماره های به‌کاررفته جهت ارزیابی، شامل آماره t، F و ضریب تعیین (R^?) میباشند. بر اساس نتایج پژوهش، هر دو نوع متغیرهای مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌های عمومی، اداری و فروش دارای تأثیر داشته است. ازاین‌رو مدیریت افزایشی سود تأثیر منفی و حاکمیت شرکتی قوی بر چسبندگی هزینه‌ها دارای اثری مثبت است. همچنین نتایج مذکور نشان میدهد که اثر هم‌زمان مدیریت افزایشی سود و حاکمیت شرکتی قوی، دارای تأثیر مثبت با چسبندگی هزینه‌ها هستند. واژه‌های کلیدی: حاکمیت شرکتی، مدیریت افزایشی سود، چسبندگی هزینه‌ها

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Traditional theories of behavior change fee stated that only costs related to the change in activity level, and these changes occur as symmetric, if costs stickiness theory, subject and title is challenged, the lower the cost in time less active, less than increased costs at a time of increasing activity. The reasons for asymmetry costs can be two categories; management, increase earning as an opportunistic behavior management and strong corporate governance as a controlling factor is the behavior of managers. Accordingly, the effect on stickiness cost management, increase earning and strong corporate governance, has been tested. The present study is a descriptive study researches the events in which earnings management and corporate governance variables in a sample of 155 companies listed in Tehran Stock Exchange, in the period from 1388 to 1393, the stickiness public spending, administrative and selling studied is located. To test the hypothesis of the research is used multivariate regression model. The type of data to test the hypothesis of the study combined data (consolidated) is. The statistical method used includes statistics t, F Limer and the coefficient of determination (R ^ 2) is. The results, both earnings management and corporate governance variables on stickiness public spending, administrative and sales has had an impact. Therefore, managing the negative impact of rising profits and strong corporate governance has a positive effect on the cost stickiness. The results showed that the effects of increasing profits at the same time management and strong corporate governance has a positive influence adhesion costs. Keywords: corporate governance, earnings management, cost stickiness


  کلید واژه ها :
  ,

  بهمن‌ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Sciences and Economics Department of Accounting M.A. Thesis The Moderating Effect of Corporate Governance Mechanisms on the Relationship between Upward Earnings Management on Expenses Stickiness Supervisor: Daruosh Foroghi (Ph.D) Advisor: Hadi Amiri (Ph.D) By: Navid Shirvani Joochi January 2016
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-48
  فصل سوم : 49-62
  فصل چهارم : 63-70
  فصل پنجم : 71-94
  فصل ششم :