• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  جمعه 29 تیر 1397| 54.224.2.123 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارتباط اهرم مالی و تنوع سرمایه گذاری با مدیریت سود فزاینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7367
  موضوع :حسابداری
  پژوهشگر : سید حمید صحافی اسفندآبادی
  توصیفگر لاتین : Increasing Earnings Management ? Inveatment Diversification ? Discretionary Accruals ? Financial Leverage ? Accepted Corrporations ? Tehran Stock Exchange
  توصیفگر فارسی : مدیریت سود افزوده ◄ تنوع سرمایه گذاری ◄ اقلام تعهد اختیاری ◄ اهرم مالی ◄ شرکت های پذیرفته شده
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه حسابداری
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سید عباس هاشمی
  استاد مشاور : سعید صمدی
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7367
  شماره راهنما : ACC2 43
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- مقدمه 1
  1-2- تعریف موضوع و بیان مسالهی پژوهش 2
  1-3- اهداف پژوهش 4
  1-4- اهمیت پژوهش 4
  1-5- کاربرد نتایج پژوهش 5
  1-6- فرضیه‏های پژوهش 5
  1-7- قلمرو پژوهش 6
  1-8- روش پژوهش و جمع‏آوری اطلاعات 6
  1-9- ابزار تجزیه و تحلیل 6
  1-10- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی 7
  1-11- خلاصه فصل 8
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینهی پژوهش
  2-1- مقدمه 9
  2-2- اهمیت سود و جایگاه سود در تئوری حسابداری 10
  2-3- محتوای اطلاعاتی سود و مدیریت سود 13
  2-4- مدیریت سود 14
  2-5- طبقه‌بندی مدیریت سود 20
  2-6- ابزارهای مدیریت سود 23
  2-7- رویکردهای، پژوهش‌های مدیریت سود 27
  2-8- اجزای سود 28
  2-9- اندازه‌گیری مدیریت سود 29
  2-10- رفتارهای مدیران و مدیریت سود 33
  2-11- پیشینه پژوهش 37
  2-12- خلاصه فصل 45
  فصل سوم: روش پژوهش
  3-1- مقدمه 46
  3-2- فرضیه‌های پژوهش 47
  3-3- جامعه آماری 48
  3-4- قلمرو پژوهش 48
  عنوان صفحه
  3-5- روش نمونه‏گیری و نمونه آماری 49
  3-6- روش جمع‌آوری اطلاعات 51
  3-7- متغیرهای پژوهش 51
  3-8- مدل‌های اندازه‌گیری متغیر وابسته 52
  3-9- مدل پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها 55
  3-10- روش پژوهش 56
  3-11- روش‏‌شناختی آماری و آزمون‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش 56
  3-12- فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک 62
  3-13- نرم افزارهای تجزیه و تحلیل 63
  3-14- خلاصه فصل 64
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
  4-1- مقدمه 65
  4-2- تحلیل توصیفی 66
  4-3- روشهای برآورد مدل 68
  4-4- خلاصه فصل 84
  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
  5-1- مقدمه 85
  5-2- خلاصه پژوهش 86
  5-3- نتایج پژوهش 87
  5-4- محدودیت‏ها 90
  5-5- پیشنهادها 91
  پیوست‌ شماره 1 : نتایج حاصل از آزمون هادری 93
  پیوست شماره 2: آزمون‌های آماری F لیمر و هاسمن و نتایج برازش مدل‌های مربوط به محاسبه اقلام تعهدی اختیاری 101
  پیوست شماره 3 : آزمون‌های آماری F لیمر و هاسمن و نتایج برازش مدل(3-6) بر اساس اقلام تعهدی اختیاری مدل‌های اول تا پنجم 107
  نتایج برازش مدل(3-6) با استفاده از مدل اول محاسبه اقلام تعهدی اختیاری 107
  منابع و مآخذ 113


  چکیده :
  چکیده سود حسابداری همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم‌‌گیری مالی برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ همچنین تحلیل‌گران‌مالی سود را به عنوان یک عامل اساسی در بررسیها و قضاوت‌های خود در ارائه مشاوره‌های مالی مد نظر قرار میدهند. مدیران با توجه به اهمیت رقم سود برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل‌گران‌مالی و انگیزه‌هایی همچون درخواست گزارش حسابرسی و مقرر کردن بندهای شرط در قراردادهای بدهی از طرف تامین‌کنندگان مالی شرکت، عدم تقارن اطلاعات بین تامین‌کنندگان مالی و مدیران، تنوع‌‌سرمایه‌گذاری شرکت و...، به مدیریت سود تشویق میشوند. بدین منظور مدیران از روش‌های متفاوتی برای مدیریت سود استفاده میکنند؛ که یکی از این روش‌ها، استفاده از انعطاف‌پذیری رویه‌های حسابداری است(مدیریت سود فزاینده). هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اهرم‌مالی(نسبت بدهی) و تنوع سرمایه‌گذاری بر مدیریت سود فزاینده است. به منظور پاسخ‏گویی به مساله مطرح شده، سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1381 تا 1387 انتخاب گردید. در این پژوهش برای اندازه‌گیری مدیریت سود فزاینده از اقلام تعهدی اختیاری و برای محاسبه این اقلام از پنج مدل متفاوت استفاده شد. برای آزمون فرضیه‏های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده‏های ترکیبی استفاده گردید. برای تشخیص نوع روش تخمین مناسب از آزمون F لیمر و هاسمن و همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های F فیشر و t استیودنت استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیهی اول نشان میدهد که اهرم‌مالی بر مدیریت سود فزاینده تاثیر منفی معناداری دارد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با افزایش اهرم مالی شرکت، تمایل مدیران برای مدیریت سود کاهش مییابد. نتایج حاصل از آزمون فرضیهی دوم نشان دهندهی تاثیر منفی معنادار تنوع‌سرمایه‌گذاری بر مدیریت سود فزاینده است و میتوان نتیجه گرفت تمایل مدیران برای مدیریت سود در شرکت‌های با افزایش تنوع سرمایه‌گذاری کاهش مییابد. نتایج حاصل از آزمون فرضیهی سوم حاکی از این است که متغیر متقابل اهرم‌مالی و تنوع سرمایه‌گذاری بر مدیریت سود فزاینده تاثیر مثبت معناداری دارد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تنوع‌سرمایه‌گذاری اثر غیر مستقیم بر مدیریت سود فزاینده توسط اهرم‌مالی دارد و تاثیر اهرم‌مالی بر مدیریت سود فزاینده را مثبت میکند. کلید واژه‌ها: مدیریت سود فزاینده، اقلام تعهدی اختیاری، اهرم‌مالی، تنوع سرمایه‌گذاری

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The accounting Earning, as one of the criteria of financial decision making is consistently of special importance to investors and creditors. Also, the financial analysts considered earning as a major factor in their investigations and judgments. The managers as for earning importance for investors, creditors and financial analysts, and incentives such as audit reports application and regulations to clauses in debt contracts provided by the financial suppliers, information asymmetry between financial suppliers and managers, companies investment diversification and ... , are encouraged in managing earning in line with their personal benefit; So that they employed the different methods in managing earning; that one of these methods is the use of accounting standards flexibility (increasing earnings management). The purpose of the present study is to investigate the effect of financial leverage (debt ratio) and investment diversification on increasing earnings management. In order to answer the stated problem, three hypotheses have developed. To test these hypotheses, a sample was chosen from listed companies over the period 1381 to 1387. In this study, it was used discretionary accruals for measurement of increasing earnings management and five different models for calculation of these items. To test hypothesis research was employed multivariate regression model by pooling and panel data. to diagnose the type of data were used the F-Leamer and Hausman tests and also to test hypothesis research was employed Fisher's F and Student's t tests. The results of the first hypothesis test show that financial leverage has a significant negative effect on increasing earnings management. Therefore, it could be concluded that the firm with higher financial leverage decrease managers propensity in managing earning. The results of the second hypothesis test show that investment diversification has a significant negative effect on increasing earnings management and it could be concluded that managers propensity will be reduced in managing earning in the companies of increasing investment diversification. The results of the third hypothesis test show that the interaction variable between financial leverage and investment diversification has a significant positive effect on increasing earnings management. Therefore, it could be concluded that investment diversification has an indirect effect on earnings management through financial leverage and affects the nature of the relation between financial leverage and increasing earnings management. Keywords: Increasing Earnings Management, Discretionary Accruals, Financial Leverage, Investment Diversification


  کلید واژه ها :
  مدیریت سود افزوده ◄ تنوع سرمایه گذاری ◄ اقلام تعهد اختیاری ◄ اهرم مالی ◄ شرکت های پذیرفته شده,Increasing Earnings Management ◄ Inveatment Diversification ◄ Discretionary Accruals ◄ Financial Leverage ◄ Accepted Corrporations ◄ Tehran Stock Exchange

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Science & Economics Department of Accounting M.A. Thesis The Relationship of Financial Leverage and Investment Diversification with Increasing Earnings Management of Listed Companies in Tehran Stock Exchange Supervisor: Dr. Seyed Abbas Hashemi Advisor: Dr. Saeed Samadi By: Seyed Hamid Sahafi EsfandAbadi December 2010
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-45
  فصل سوم : 46-64
  فصل چهارم : 65-84
  فصل پنجم : 85-123
  فصل ششم :