• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارتباط ارزش گذاری بیش از اندازه شرکت و مدیریت سود بر حق الزحمه حسابرسی شرکت ها
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 14105
  موضوع :مدیریت مالی
  پژوهشگر : مهدی نظری
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه حسابداری
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : نظری، مهدی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 14105
  شماره راهنما : ACC2 176
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول :کلیات پژوهش
  1. 1. مقدمه 1
  1. 2. بیان مسئله 2
  1. 3. اهمیت و ضرورت پژوهش 3
  1. 4. اهداف پژوهش 4
  1. 5. کاربرد نتایج پژوهش 4
  1. 6. فرضیه های پژوهش 4
  1 . 7. روش پژوهش 4
  1 . 7. 1. جامعه و نمونه ی پژوهش 4
  1 . 7. 2. قلمرو پژوهش 5
  1. 7. 3. روش گردآوری داده ها 5
  1. 7. 4. ابزار تجزیه و تحلیل 5
  1. 8. واژگان کلیدی 6
  1. 9. خلاصه فصل 6
  فصل دوم مروری بر مبانی پژوهش و پیشینه پژوهش
  2. 1. مقدمه 9
  2. 2. مفهوم حق‌الزحمه حسابرسی 10
  2. 2. 1. 1. تئوری نمایندگی 11
  2. 2. 1. 2. تئوری عدم تقارن اطلاعاتی 12
  2. 2. 2. کیفیت اقلام تعهدی 13
  2. 2. 2. 1. رابطه ی اقلام تعهدی با حق‌الزحمه حسابرسی 13
  3.2.2. مفهوم قیمت به سود 15
  1.3.2.2. کاربرد نسبت قیمت به سود 15
  1.1.3.2.2. رشد سود 15
  2.1.3.2.2. ارزانى یا گرانى 16
  2.3.2.2. مشکلات کاربرد نسبت قیمت به سود 16
  1.2.3.2.2. سود 16
  2.2.3.2.2. تورم 16
  3.3.2.2. ارزشگذاری بیش‌ازاندازه شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی 17
  عنوان صفحه 4.2.2. تخصص حسابرس در صنعت 18
  1.4.2.2. رویکرد سهم بازار 19
  2.4.2.2. رویکرد سهم پرتفوی 20
  5.2.2. تداوم انتخاب حسابرس 22
  1.5.2.2. دیدگاه مخالفان تداوم انتخاب حسابرس 23
  2.5.2.2. دیدگاه موافقان تداوم انتخاب حسابرسان 23
  3.2. پیشینه ی پژوهش 25
  1.3.2. پژوهش‌های خارجی: 25
  2.3.2. پژوهش‌های داخلی: 29
  4.2. خلاصه ی فصل 30
  فصل سوم روش پژوهش
  3. 1. مقدمه 33
  3. 3. نوع پژوهش 34
  3. 4. اهداف و فرضیه های پژوهش 34
  3. 5. قلمرو پژوهش 36
  3. 5. 1. قلمرو مکانی 36
  3. 5. 2. قلمرو زمانی پژوهش 37
  3. 5. 3. قلمرو موضوعی پژوهش 37
  3. 6. جامعه و نمونه ی آماری 37
  3. 6. 1. جامعه آماری و شرایط نمونه 37
  3. 6. 2. روش گردآوری داده ها 38
  3. 7. متغیرهای مورد بررسی 38
  3. 7. 1. حق‌الزحمه حسابرسی (LNAUD.FEE) 39
  3. 7. 2. مدیریت سود (DA) 39
  3. 7. 3. ارزشگذاری بیش از اندازه سهام (OV) 40
  3. 7. 4. فرصتهای رشد (MTB) 40
  3. 7. 5. اهرم مالی (LEV) 40
  3. 7. 6. تخصص حسابرس در صنعت (SPEC) 41
  3. 7. 7. تداوم انتخاب حسابرس (TENURE) 41
  3. 7. 8. بازده داراییها (ROA) 41

  عنوان صفحه 3. 8. مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش 42
  3. 9. روش‌های آماری مورد استفاده 42
  3. 9. 1. تحلیل رگرسیون 43
  3. 9. 1. 1. روش حداقل مربعات معمولی (OLS) 44
  3. 9. 1. 2. روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 44
  3. 9. 2. روش بررسی دادههای ترکیبی 44
  3. 9. 2. 1. روش داده های تلفیقی 45
  3. 9. 2. 2. روش اثر ثابت 45
  3. 9. 2. 3. روش اثر تصادفی 45
  3. 9. 3. فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی 45
  3. 9. 3. 1. عدم وجود خود همبستگی بین اجزاء اخلال 46
  3. 9. 3. 2. آزمون همسانی واریانس 47
  3. 9. 4. آزمون معنی دار بودن اثرات فردی (F لیمر) 47
  3. 9. 5. آزمون هاسمن 47
  3. 9. 6. آزمون T 48
  3. 9. 7. ضریب تعیین 48
  3. 9. 8. آزمون F فیشر 49
  3. 10. خلاصه فصل و نتیجه گیری 49
  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
  4. 1. مقدمه 51
  4. 2. آمار توصیفی 52
  4. 3. آزمون فرضیه های پژوهش 53
  4. 3. 1. آزمون فرضیه اول 53
  4. 3. 2. آزمون فرضیه دوم 56
  4. 4. خلاصه و نتیجه گیری 60
  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها
  5. 1. مقدمه 61
  5. 2. خلاصه موضوع پژوهش 62
  5. 3. تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 62
  5. 3. 1. تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول 62
  عنوان صفحه 5. 3. 2. تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم 63
  5. 4. محدودیتهای پژوهش 63
  5. 5. پیشنهادهای پژوهش 64
  5. 5. 1. پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش 64
  5. 5. 2. پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی 65
  منابع و ماخذ 67
  منابع فارسی 67
  منابع لاتین 69

  پیوست شماره 1: اسامی شرکت های جامعه آماری 77
  پیوست شماره 2: آماره های توصیفی 80
  پیوست شماره 3: آزمون F لیمر فرضیه اول 80
  پیوست شماره 4: آزمون هاسمن فرضیه اول 80
  پیوست شماره 5: آزمون GLS فرضیه اول 81
  پیوست شماره 6: آزمون عدم خودهمبستگی ووالدریج (WOOLDRIDGE) فرضیه اول 82
  پیوست شماره 7: آزمون هم خطی 82
  پیوست شماره 8: آزمون ناهمسانی واریانس بروش پاگان فرضیه اول 82
  پیوست شماره 9: آزمون F لیمر فرضیه دوم 83
  پیوست شماره 10: آزمون هاسمن فرضیه دوم 83
  پیوست شماره 11: آزمون GLS فرضیه دوم 83
  پیوست شماره 12: آزمون عدم خودهمبستگی ووالدریج (WOOLDRIDGE) فرضیه دوم 83
  پیوست شماره 13: آزمون ناهمسانی واریانس بروش پاگان فرضیه دوم 84  چکیده :
  چکیده امروزه بسیاری از تصمیمات حاصل از تجزیه و تحلیل بازار سرمایه، بر اساس اطلاعات استخراج شده از صورت های مالی شرکت ها اتخاذ می شود. حسابرسان به منظور افزایش قابلیت اتکای صورت¬های مالی و کاهش ریسک اطلاعاتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ملزم هستند که اقلام تعهدی را که بیانگر برآوردهای مدیریت می¬باشد، به دقت بررسی کنند و زمان بیشتری را نیز صرف برنامه¬ریزی و سرپرستی کار می¬نمایند. از آنجایکه حسابرسان خارجی نقش مهمی در تضمین اعتبار صورت های مالی ایفا می کنند، فهمیدن اینکه آیا حسابرسان به صورت کارایی، این ریسک را در هنگام مشخص کردن هزینه های حسابرسی، قیمت گذاری می کنند یا خیر، از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش¬گذاری بیش از اندازه شرکت و مدیریت سود بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت¬های بورسی است. برای پاسخ به مسائل مطرح شده، دو فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای 120 تایی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1387 تا 1392 انتخاب شده و از تحلیل داده های ترکیبی به روش تابلویی و الگوی رگرسیون خطی چندگانه، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط مثبت و معناداری بین حق¬الزحمه حسابرسی و ارزش گذاری بیش از اندازه شرکت وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حسابرسان به دلیل ارزش گذاری بیش از اندازه شرکت، برای مشتریان دارای ریسک های حسابرسی بیشتر، هزینه حسابرسی بالاتری اعمال می کنند. همچنین نتایج این پژوهش مبین این است که حق¬الزحمه حسابرسی برای شرکت¬هایی که مدیریت سود بیشتری دارند، به صورت معناداری بیشتر از سایر شرکت¬ها است. واژه¬های کلیدی: حق الزحمه حسابرسی، ارزش¬گذاری بیش از اندازه شرکت و اقلام تعهدی اختیاری

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Today, many of the decisions derived from the marketanalysisare adopted based on the information extracted from the Company's financial statements. Auditors are required to study theaccruals which reflect management’s estimates,accurately and spend more time on planning and supervision of the work in order to increase reliability and reduction of the information risk and information asymmetry. Since the external auditors play an important role in ensuring the credibility of financial statements, understanding whether the auditors price this risk efficiently when determining the cost of the audit, has great importance. Accordingly, this study studies the impact of equity overvaluation and earnings management on audit fees. 2 hypotheses have been developed in this study for answering these issues. To test these hypotheses, a sample of 120 companies listed on the Tehran stock exchange is chosen during 1387 to 1392, and Panel data analysis witha multiple linear regression, generalized least squares method (GLS) is used. The price-earnings ratio is used to calculate the equity overvaluation, and the modified Jones model is used to calculate accruals. The results indicate that there is a significant positive relationship between audit fees and equity overvaluation. The results show that the auditors apply higher audit feesfor customers with more auditing risk because of equity overvaluation. The results of this study also suggest that auditing fees for firms with aggressive earnings management is significantly higher than other firms. Keywords:Audit fees, Equityovervaluation, Discretionary accruals


  کلید واژه ها :
  ,

  آبان ماه1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Sciences & Economic Department of Accounting M.A. Thesis Relationship between Overvalued Equities and Earnings Management on Audit Fees Supervisor Phd. Naser Izadi Nia Advisor Phd. Ahmad Googerdchian By Mehdi Nazari October 2015
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-32
  فصل سوم : 33-50
  فصل چهارم : 51-60
  فصل پنجم : 61-86
  فصل ششم :