• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر تورم ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1387
  زبان : Persian
  شماره سند : 5035
  موضوع :
  پژوهشگر : نورالدین اکبری حسین آبادی
  توصیفگر لاتین : ????? ??? ???? ??????? Inflation ? Performance ? Invested capital ? Cost of capital ? Tehran Stock Exchange ? Nominal economic value added ? Adjusted economic value added
  توصیفگر فارسی : حسابداری ◄ 1387 ◄ تورم ◄ عملکرد ◄ سرمایه به کار رفته ◄ هزینه سرمایه ◄ بورس اوراق بهادارتهران ◄ ارزش افزوده اقتصادی اسمی ◄ ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه حسابداری
  مقطع : کارشناسی ارشد حسابداری

  استاد راهنما : دکتر علی سعیدی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1387
  شماره رکورد : 5035
  شماره راهنما : ACC2 6
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- مقدمه 1
  1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی 3
  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
  1-4- اهداف تحقیق 5
  1-5- کاربرد نتایج تحقیق 6
  1-6- فرضیه¬های تحقیق 6
  1-7- روش تحقیق 7
  1-8- جامعه آماری و نمونه 7
  1-9- ابزار گردآوری و اندازه¬گیری متغیرها 8
  1-10- کلید واژه¬ها 9
  1-11- خلاصه فصل 10

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه¬ی تحقیق
  2-1- مقدمه 11
  2-2- مفهوم ارزش افزوده اقتصادی 12
  2-3- تاریخچه ارزش افزوده اقتصادی 13
  2-4- ارزش افزوده اقتصادی در عمل 15
  2-5- مدل محاسبه ارزش افزوده اقتصادی 17
  2-6- سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات 18
  2-7- سرمایه به کار رفته 18
  2-8- صورت ارزش افزوده اقتصادی 19
  2-9- معادلهای حقوق صاحبان سهام (تعدیلات حسابداری) 20
  2-9-1- مالیات معوق 22
  2-9-2- اندوخته هزینه¬یابی به روش کامل 23
  2-9-3- داراییهای نامشهود سرمایه¬ای 24
  2-9-4- سایر ذخایر معادل حقوق صاحبان سهام 25
  2-10- مفهوم هزینه سرمایه 25

  عنوان صفحه
  2-11- نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه 26
  2-11-1- محاسبه وزن اجزا در ساختار سرمایه شرکت 27
  2-11-2- نرخ هزینه تأمین مالی از طریق استقراض 28
  2-11-2- نرخ هزینه تأمین مالی از طریق سهام ممتاز 29
  2-11-3- نرخ هزینه تأمین مالی از طریق سهام عادی و سود انباشته 29
  2-11-3-1- مدل بدون رشد 30
  2-11-3-2- مدل رشد گوردن 31
  2-11-3-3- مدل صرف ریسک 32
  2-11-3-4- مدل قیمت¬گذاری داراییهای سرمایه¬ای 33
  2-11-3-4-1- مفهوم بتا 34
  2-11-3-4-2- نحوه محاسبه بتا 35
  2-11-3-4-3- مباحث موجود در رابطه با محاسبه بتا 38
  2-12- نگاهی به شاخص¬های حسابداری سنتی 38
  2-13-کاربردها و مزایای ارزش افزوده اقتصادی 40
  2-14- راه¬های افزایش ارزش افزوده اقتصادی 43
  2-15- تورم و ارزش افزوده اقتصادی 44
  2-16- تحریف¬های تورمی 45
  2-16-1- اثر تورم بر هزینه استهلاک تاریخی داراییها 46
  2-16-2- کاهش ارزش بدهی¬های اسمی به دلیل تورم 46
  2-16-3- اثر تورم بر حقوق صاحبان سهام 48
  2-16-4- اثر تورم بر میانگین موزون هزینه سرمایه 49
  2-17- پیشینه پژوهش 50
  2-17-1- تحقیقات خارجی 51
  2-17-2- تحقیقات داخلی 53
  2-18- خلاصه فصل 56

  فصل سوم: روش تحقیق
  3-1- مقدمه 57
  3-2- نوع پژوهش 58
  3-3- فرضیه¬های پژوهش 58
  عنوان صفحه
  3-4- قلمرو تحقیق 59
  3-4-1- قلمرو مکانی 59
  3-4-2- قلمرو زمانی 59
  3-5- جامعه آماری 59
  3-6- نمونه آماری و روش نمونه¬گیری 60
  3-7- نحوه جمع¬آوری داده¬ها 60
  3-8- متغیرهای مستقل تحقیق 61
  3-8-1- ارزش افزوده اقتصادی اسمی 61
  3-8-1-1- سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات اسمی 62
  3-8-1-2- سرمایه به کار رفته 62
  3-8-1-3- میانگین موزون هزینه سرمایه 63
  3-8-2- ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده از بابت اثرات تورمی 67
  3-8-2-1- تورم 68
  3-8-2-2- سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات تعدیل شده بر اساس تورم 68
  3-8-2-3- تعدیل هزینه¬های استهلاک 69
  3-8-2-4- منفعت حاصل از کاهش ارزش بدهی¬ها 69
  3-8-2-5- سرمایه به کار رفته تعدیل شده از بابت تورم (جایگزین سرمایه به کار رفته) 70
  3-8-2-6- میانگین موزون هزینه سرمایه تعدیل شده بر اساس شاخص تورم 73
  3-9- متغیرهای وابسته تحقیق 73
  3-9-1- نرخ بازده سالانه سهام شرکت 74
  3-9-2- قیمت بازار سهام شرکتها 74
  3-9-3- جریان¬های نقدی عملیاتی 75
  3-10- روش¬شناختی تحقیق 75
  3-11- روش¬های آزمون فرضیه¬های تحقیق 76
  3-11-1- آزمون فرضیه اول 76
  3-11-2- آزمون فرضیه دوم 77
  3-11-3- آزمون فرضیه سوم 78
  3-12- روش¬های آماری مورد استفاده در تحقیق 78
  3-12-1- تحلیل رگرسیون 79
  3-12-1-1- فرضیه¬های مدل رگرسیون خطی کلاسیک 79

  عنوان صفحه
  3-12-2- آزمون t 83
  3-12-3- آزمون کلموگراف- اسمیرنوف 84
  3-13- ابزار اندازه¬گیری و محاسبه متغیرها 84
  3-14- خلاصه فصل 85

  فصل چهارم: نتایج آزمون فرضیه¬ها
  4-1- مقدمه 86
  4-2- آزمون فرضیه اول 87
  4-2-1- نتایج آزمون فرضیه اول در سطح کل شرکتها 87
  4-2-2- نتایج آزمون فرضیه اول در سطح صنایع 89
  4-2-3- نتایج آزمون فرضیه اول در سالهای 1385-1380 89
  4-3- آزمون فرضیه دوم 90
  4-3-1- نتایج آزمون فرضیه دوم در سطح کل شرکتها 91
  4-3-2- نتایج آزمون فرضیه دوم در سطح صنایع 91
  4-3-3- نتایج آزمون فرضیه دوم در سالهای 1385-1380 93
  4-4- آزمون فرضیه سوم 94
  4-4-1- نتایج آزمون فرضیه سوم در سطح کل شرکتها 94
  4-4-2- نتایج آزمون فرضیه سوم در سطح صنایع 95
  4-4-3- نتایج آزمون فرضیه سوم در سالهای 1384-1380 97
  4-5- خلاصه فصل 98

  فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادها
  5-1- مقدمه 99
  5-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول 100
  5-2-1- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول در سطح کل شرکتها 100
  5-2-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول در سطح صنایع 101
  5-2-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول در سالهای 1385-1380 101
  5-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم 102
  5-3-1- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم در سطح کل شرکتها 102
  5-3-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم در سطح صنایع 103
  عنوان صفحه
  5-3-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم در سالهای 1385-1380 103
  5-4- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم 104
  5-4-1- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم در سطح کل شرکتها 104
  5-4-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم در سطح صنایع 104
  5-4-3- نتایج آزمون فرضیه سوم در سالهای 1384-1380 105
  5-6- تحلیل کلی نتایج آزمون فرضیه¬های تحقیق (در سطح کل شرکتها، صنایع و سالهای مختلف) 106
  5-7- نتیجه¬گیری 106
  5-8- محدودیت¬های تحقیق 107
  5-8- پیشنهاد برای تحقیق¬های آینده 108
  5-9- خلاصه فصل 109
  ضمایم
  ضمیمه شماره (1): نتایج مدلهای فرضیه اول 110
  ضمیمه شماره (2): نتایج مدلهای فرضیه دوم 120
  ضمیمه شماره (3): نتایج مدلهای فرضیه سوم 131
  ضمیمه شماره (4): آزمون نسبت احتمال 140
  منابع و مآخذ 142

  چکیده :
  در این پژوهش با عنایت به سطح بالای تورم در کشور معیاری تعدیل شده¬ از ارزش افزوده اقتصادی از بابت آثار تورمی ارائه شده است. در تحقیق حاضر در پی بررسی این ادعا هستیم که ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده نسبت به ارزش افزوده اقتصادی اسمی اندازه¬گیری بهتری از عملکرد شرکت بر مبنای بازده سهام، قیمت سهام و جریان¬های نقدی عملیاتی آتی ارائه می¬دهد. برای بررسی این موضوع سه فرضیه تدوین و نمونه¬ای از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق¬بهادار تهران انتخاب شد. سپس به منظور آزمون هر یک از فرضیه¬های مطرح شده دو مدل اقتصاد سنجی رقیب برآورد گردید که در یکی ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و در دیگری ارزش افزوده اقتصادی اسمی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. جهت انتخاب مدل برتر از آماره z وونگ استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می¬دهد که ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده برای ارزیابی عملکرد شرکت¬ها بر مبنای بازده سهام، بر ارزش افزوده اقتصادی اسمی برتری ندارد. در رابطه با ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس قیمت سهام، فقط در سطح سه صنعت کانی و سیمان، فلزات اساسی و محصولات فلزی و صنعت دارویی و شیمیایی برتری ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده به چشم می¬خورد. همچنین به غیر از صنعت فلزات اساسی و محصولات فلزی نتایج این تحقیق نشان نمی¬دهد که ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده به منظور ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای جریان¬های نقدی عملیاتی بر ارزش افزوده اقتصادی اسمی برتری داشته باشد. به طور کلی نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بیانگر آن است که در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برتری ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده به منظور ارزیابی عملکرد شرکت (بر مبنای بازده سهام، قیمت سهام و جریان¬های نقدی عملیاتی) بر ارزش افزوده اقتصادی اسمی مبهم است. واژه¬های کلیدی :ارزش افزوده اقتصادی اسمی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، تورم، عملکرد، سرمایه به کار رفته، هزینه سرمایه.

  چکیده انگلیسی :
  In this study, we investigate this claim that adjusted economic value added (inflation-corrected) is a superior measure of firm performance than nominal economic value added on the basis of stock return, stock price and cash flows prediction. In the research, three hypotheses developed to test the issue. For the purpose of estimating the research models for hypotheses testing, a sample of companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) for the time period of 2001-2006 is used. For hypotheses testing, we estimate the models in which, adjusted EVA and nominal EVA are independent variables. We use the Vuong’s Z-statistic for competing models selection. The results do not show that adjusted economic value added is superior to nominal economic value added for firm performance evaluation on the basis of stock return. Except for Cement, Metals and Metal products, and Pharmaceutical and Chemical industrial groups we found no evidence that adjusted economic value added is superior to nominal economic value added for firm performance evaluation on the basis of stock price. Also, except for Metals and Metal products industrial group level, the results do not show that adjusted economic value added is superior to nominal economic value added for evaluating of firm performance on the basis of operating cash flows. Collectively, our results are ambiguous and do not provide strong evidence that show superiority of the adjusted economic value added to the nominal economic value added for evaluating of firm performance. Keywords: Nominal economic value added, Adjusted economic value added, Inflation, Performance, Invested capital, Cost of capital.


  کلید واژه ها :
  حسابداری ◄ 1387 ◄ تورم ◄ عملکرد ◄ سرمایه به کار رفته ◄ هزینه سرمایه ◄ بورس اوراق بهادارتهران ◄ ارزش افزوده اقتصادی اسمی ◄ ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده,جریان های نقدی عملیاتی Inflation ◄ Performance ◄ Invested capital ◄ Cost of capital ◄ Tehran Stock Exch

  شهریور 1387
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Science and Economics Department of Accounting M.A. Thesis The Effects of Inflation on Using Economic Value Added for Firm Performance Evaluation Supervisor: Dr. Ali Saeedi Advisor: Dr. Naser Izadinia By: Nooredin Akbari Hoseinabadi September 2008
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :