• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر تعذر ردمبیع در اعمال حق فسخ در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 10296
  موضوع :حقوق
  پژوهشگر : محمود شم آبادی
  توصیفگر لاتین : option ? termination ? rescission ? manipulation ? faliure ? internatational
  توصیفگر فارسی : فقه ﴿امامیه﴾ ◄ فسخ ◄ تعذر ◄ خیار ﴿حقوق﴾ ◄ اقاله ◄ تصرف ◄ کنوانسیون بیع بین المللی
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه حقوق
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سیدمحمدصادق طباطبایی
  استاد مشاور : محمود جلالی
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 10296
  شماره راهنما : LAW2 70
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول:طرح تحقیق
  1-1- شرح و بیان مساله پژوهشی 1
  1-2- اهداف تحقیق 4
  1-3- اهمیت و ارزش تحقیق 4
  1-4- کاربرد نتایج تحقیق 5
  1-5- فرضیه ها (در صورت لزوم) یا سوالهای تحقیق 5
  1-5-1- تاثیرتعذر رد مبیع درحق فسخ در حقوق ایران چیست؟ 5
  1-5-2- تعذر رد مبیع در اعمال حق فسخ خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا چه اثری دارد ؟ 6
  1-5-3- چه نوع تصرفاتی در مبیع مانع اعمال حق فسخ است ؟ 6
  1-5-4- تعذر رد مبیع در اعمال حق فسخ در فقه امامیه چه اثری دارد ؟ 6
  1-6- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 6
  1-7- فصول مطالب 7
  1-8- روش تحقیق 7
  1-9- جامعه آماری (در صورت لزوم) 8
  1-10- ابزار تجزیه و تحلیل 8

  فصل دوم:کلیات وتعریف
  طرح مطلب 9
  2-1- تعریف فسخ و مقایسه آن با نهادهای مشابه 10
  2-1-1- تعریف فسخ 10
  2-1-1- معنای لغوی فسخ 10
  2-1- 2- معنای اصطلاحی فسخ 10
  2-1- 3- فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) 11
  عنوان صفحه

  2-1-2- مقایسه فسخ با نهادهای مشابه 13
  2-1-2-1- فسخ وانفساخ 13
  2-2-1-1- تلف مورد معامله قبل از تسلیم 14
  2-1-2-2- ارتداد یکی از زوجین مسلمان 15
  2-1-2-3- رضاع پس از نکاح 15
  2-1-2-4- تلف مبیع درزمان خیار مختص به مشتری: 16
  2-1-2-2- فسخ و رد معامله 17
  2-1-2-3- فسخ و رجوع 18
  2-1-2-4- فسخ وابطال 20
  2-1-2-5- فسخ واقاله 20
  2-2- مفهوم تصرف و اقسام آن 23
  2-2-1- مفهوم تصرف 23
  2-2-2- اقسام تصرفات 24
  2-2-2-1- تصرفات غیر منافی با رد مبیع 25
  2-2-2-1-1- تصرفاتی که موجب کاهش قیمت میشود 25
  2-2-2-1-2- تصرفاتی که باعث افزودن عین قابل انفصال 26
  2-2-2-1-3- انتقال حقوق عینی 26
  2-2-2-1-4- انتقال منافع 27
  2-2-2-1-5- انتقال به موجب عقد جایز 27
  2-2-2-1-6- انتقال به موجب عقد خیاری 28
  2-2-2-2-تصرفات منافی با رد مبیع 28
  2-2-2-2-1- تلف و اتلاف مبیع وانواع آن 29
  2-2-2-2-1-1- تعریف تلف واتلاف 29
  2-2-2-2-2- انواع تلف واتلاف 30
  2-2-2-2-2- انتقال 32
  عنوان صفحه

  2-2-2-2-3- تغییر 33
  2-3- مفهوم، اقسام و منشا تعذر 34
  2-3- 1- مفهوم تعذر 34
  2-3- 1-1- معنای لغوی تعذر 34
  2-3- 1-2- معنای اصطلاحی تعذر 34
  2-3- 2- اقسام تعذر 35
  2-3- 2- 1- تعذر واقعی واعتباری 35
  2-3- 2- 2- تعذر دائم وموقت 36
  2-3- 2- 3- تعذرکلی و جزئی 36
  2-3- 3- منشا تعذر 37
  2-3- 3-1- تعذراتی که منشا آن مربوط به خود متعهد است 37
  2-3- 3-2- تعذراتی که منشا آن قانون است (legal impossibility ) 37
  2-3- 3-3- تعذراتی که منشا آن عوامل قهری است 38
  نتیجه گیری 38

  فصل سوم:فسخ عقد در صورت تعذر رد مبیع در فقه امامیه و حقوق ایران
  طرح مسئله 40
  3-1- آثاراعمال خیارفسخ 41
  3-1-1- انحلال عقد 41
  3-1-2- معافیت از اجرای تعهدات آینده 42
  3-1-3- استرداد عوضین 42
  3-2- 1-3- اعمال حق فسخ درصورت تعذر رد مبیع 43
  3-2- 1-3- 1- اقوال ونظر فقهای امامیه 43
  3-2- 1-3- 1-1- نظریه عدم جواز فسخ 44
  3-2- 1-3- 1-2- نظریه جواز فسخ 47
  عنوان صفحه

  3-2- 1-3- 1-3- جمع بندی نظرات فقها 48
  3-2- 1-3- 2- دیدگاه حقوقدانان 51
  3-2- 1-3- 2- 2- نظر برگزیده 54
  3-2- 1-3- 2- 2-1- دلایل نظریه 55
  نتیجه گیری 59

  فصل چهارم:اثر تعذر رد مبیع در اعمال حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا
  طرح مطلب 61
  4-1- اسباب فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) 61
  4-1- 1- نقض اساسی قرارداد 62
  4-1- 1- 1- مفهوم نقض اساسی 62
  4-1- 1- 2- شرایط تحقق نقض اساسی 64
  نتیجه 70
  4-1- 2- فسخ پیش از موعد 71
  نتیجه 75
  4-1- 3- عدم اجرای قرارداد در مهلت اضافی تعیین شده از سوی فروشنده یا خریدار 75
  4-1- 3-1-مفهوم 75
  4-1- 3-2-شرایط تحقق حق فسخ در مورد اعطای مهلت 76
  نتیجه 78
  4-2- موانع اعمال حق فسخ به دلیل تعذر رد کالا از منظر کنوانسیون بیع بین المللی (1980) 79
  4-2-1- قاعده: عدم امکان فسخ قرارداد در صورت غیر قابل رد بودن کالا 79
  4-2-2- استثنائات وارد بر قاعده 81
  4-2-2- 1- تعذر رد، ناشی از فعل یا ترک فعل خریدار نباشد 82
  4-2-2- 2- از بین رفتن تمام یا بخشی از کالا در نتیجه بازرسی موضوع ماده 38 83
  4-2-2- 3- فروش، مصرف یا تبدیل کالا در جریان عادی تجارت 83
  عنوان صفحه

  نتایج و راهکارها 84
  منابع و مأخذ 86  چکیده :
  چکیده فسخ عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات است که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران تحت عنوان خیارات از آن بحث شده. فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر، آثاری به دنبال دارد. اقتضای طبیعی فسخ، انحلال رابطه قراردادی وبازگشت عوضین به مالکان اولیه می باشد. همچنین اثر آتیه ای فسخ، گویای آنست که خریدار می تواند پیش از فسخ ، مورد معامله را به دیگری انتقال یا تصرفاتی دیگری در مورد معامله بنماید. همین امر وضعیت حقوقی طرفین را بعداز فسخ پیچیده تر می کند زیرا پس از فسخ، وضعیت باید به حالت قبل از عقد بازگردد. محور مطالعه این تحقق درخصوص تاثیرتصرفات منافی با برگشت مبیع در اعمال حق فسخ مشتری است. به عبارت دیگرسئوال اینست که در صورتیکه خریدار پس از انعقاد عقد وپیش از فسخ، تصرفاتی در مورد معامله نماید که منجر به تعذر رد گردد چه تاثیری در اعمال حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در مباحث مربوط به خیارات، قاعده کلی در این خصوص ندارد. در فقه امامیه دو نظریه عمده مطرح شده .دسته ای از فقها قائل به عدم جواز فسخ هستند. براساس این نظریه، امکان فسخ قرارداد، منوط به استرداد مبیع از ناحیه خریدار است. این نظریه با صدر ماده 82 کنوانسیون بیع بین المللی(1980) منطبق است لیکن براساس نظر دیگرکه منتسب به مشهور فقهای امامیه می باشد، اعمال حق فسخ خریدار منوط به رد مبیع نیست. بنابراین چنانچه وی بخواهد با وجود تلف، انتقال یا تغییر کالا، قرارداد را فسخ نماید، باید مثل یا قیمت آن را به بایع بپردازد. نظریه اخیرکه حاکی از عدم تاثیرتعذر در اعمال حق فسخ مشتری است، مورد اقتباس حقوقدانان نیز قرار گرفته، در نتیجه چنانچه مشتری با وجود تلف، انتقال یا تغییر کالا، خواستار فسخ قرارداد باشد، باید مثل یا قیمت آن را به بایع بپردازد. این دیدگاه با استثنائات موجود در ماده 82 کنوانسیون بیع بین المللی نیز منطبق است. به نظر می رسد پذیرش نظریه عدم جواز فسخ با قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایر نبوده و قابل دفاع است. بر اساس آنچه بیان شد محور مطالعه این تحقیق در خصوص تاثیر تصرفات منافی با برگشت مبیع در اعمال حق فسخ مشتری است. کلید واژه‌ها: اصل لزوم، خیار، فسخ، اقاله، تصرف، تعذر، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980)

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Termination of contract is one way of voiding obligations discussed under the title of Options in ImmamiahFiqh (jurisprudence) and Iranian Civil Law. Termination of contract with due observance of law has consequences. Natural requirement of termination is dissolution ofcontractual relationship and return of considerations to original owners. Also future consequences of termination suggest that the buyer can transfer the deal to a third party before the termination or make manipulations in it. This complicates the legal status of parties to the contract after termination because their status shall return to as it was before the contract. The main theme of the present study is the effects of manipulations prejudicial to return of the object of contract in enforcement of the costumer’s right to terminate the contract. In other words, the question is in the case that after closing and before termination of the contract, the buyer makes somemanipulations which lead to failure to return, how it affects the enforcement of costumer’s right to terminate the contract? Civil Law has not stated a particular law on this issue in the discussions about Options. Two general views are stated in ImmamiahFigh. A group of jurists believe no termination certificate shall be allowed. In this respect, termination of contract is possible only if is the object returned. This view corresponds to article 82 of the international saleconvention (1980) while according to the other view attributed to the well-known of Immamiahjurists, the enforcement of buyer’s right to terminate the contract is not subject to return of the object bought. Therefore if the buyer despite the loss, transfer or manipulation of the object, wants to terminate the contract, he or she shall return the same or payits price to the seller. The latter which indicated that failure to return has no effect on theenforcement of costumer’s right to terminate the contract, is adopted by jurists, therefore if the buyer despite the loss, transfer or manipulation of the object, wants to terminate the contract, he or she shall return the same or pay the its price to the seller. This also corresponds to exceptions mentioned in the article 82 of the international saleconvention. It seems that accepting the view that no termination certificate shall be allowed is compatible with the rules of Iranian legal system and shall be defensed. Accordingly, the theme of the present study is the effects of manipulations prejudicial to return of the object of contract in enforcement of the costumer’s right to terminate the contract. Keywords: principle of exigency, option, termination, rescission, manipulation, failure, international saleconvention (1980.(


  کلید واژه ها :
  فقه ﴿امامیه﴾ ◄ فسخ ◄ تعذر ◄ خیار ﴿حقوق﴾ ◄ اقاله ◄ تصرف ◄ کنوانسیون بیع بین المللی,option ◄ termination ◄ rescission ◄ manipulation ◄ faliure ◄ internatational

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Siences & Economics Department of Law M.A. Thesis The Impact of Impossibility in Delivery of the Object of Sale on the Exercise of to Rescission in the Islamic and Iranian’s Law with Emphasis on the International Convention on Sale of Goods Supervisor: Dr. Seyed Mohammad Sadegh Tabatabai Advisor: Dr. Mahmoud Jalali By: Mahmoud Shamabadi March 2013
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-39
  فصل سوم : 40-60
  فصل چهارم : 61-94
  فصل پنجم :
  فصل ششم :