• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آثار زوال رابطه ی قراردادی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1388
  زبان : Persian
  شماره سند : 6205
  موضوع :حقوق خصوصی
  پژوهشگر : نصراله جعفری خسروآبادی
  توصیفگر لاتین : Law private , Contractual relation , Cancellation , Contract , Cancellation of a contract by mutual consenl , Contract , Possessor
  توصیفگر فارسی : حقوق خصوصی ? رابطه قراردادی ? نسخ ?حقوق? ? قرارداد ? اقاله ? عقد ?حقوق? ? ید متصرف
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه حقوق
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : دکتر علیرضا یزدانیان
  استاد مشاور : دکتر محمد مهدی الشریف
  سال دفاع : 1388
  شماره رکورد : 6205
  شماره راهنما : LAW2 1
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول:کلیات
  مقدمه 1
  1-1- شرح و بیان مسئله پژوهشی 2
  1-2-پیشینه تحقیق 3
  1-3- اهداف پژوهش 4
  1-4-اهمیت و ارزش پژوهش 4
  1-5-کاربرد نتایج 5
  1-6-فرضیات یا سوالا ت ویژه تحقیق 5
  1-7-روش تحقیق 5
  1-8-جامعه آماری 6
  1-9-کلید واژه ها 6
  فصل دوم :اسباب زوال رابطه قراردادی
  مقدمه 7
  2-1-اقاله 8
  2-1-1- تعریف اقاله 8
  2-1-2- ماهیت اقاله 8
  2-1-3- احکام و شروط اقاله 10
  2-1-4-در قائم مقام بودن ورثه 12
  2-1-5- عقودی غیر قابل اقاله 12
  2-2- فسخ قرارداد 15
  2-2-1-نقش مبرز در فسخ 16
  2-2-2-حق فسخ و رجوع 18
  2-2-3-فسخ عقود لازم 20
  2-2-3-1- خیار شرط 21
  2-2-3-2-خیار تخلف شرط 25
  2-2-2-4-احکام خیارات 28
  عنوان صفحه
  2-3-انحلال قهری یا انفساخ 32
  2-3-1- تلف قهری موضوع تملیک 33
  2-3-2-تلف مبیع در زمان خیار 34
  2-3-3-تلف عین مستأجره 39
  2-3-4- تعدز وفا به مضمون عقد 41
  2-3-5-فوت 44
  2-3-5-1-فوت در عقود جایز 44
  2-3-5-2-فوت در عقودلازم 44
  2-3-5-2-1-اجاره عین موقوفه 45
  2-3-5-2-2-اجاره موصی له 46
  2-3-5-2-3-عقود لازم به قید مباشرت 46
  2-3-5-3-فوت کفیل و مکفول 47
  2-3-6-انقضاء مدت 47
  2-3-7-جنون و سفه 50
  2-3-8-اخذ به شفعه 50
  2-3-9-شرط فاسخ 51
  فصل سوم:آثار زوال رابطه قراردادی
  مقدمه 53
  3-1-آثار عمومی زوال رابطه قراردادی 54
  3-1-1- حل التزام عقدی 54
  3-1-2-اشتغال ذمه یا التزام به رد عین یا بدل آن 58
  3-1-3-وضعیت ید متصرف بعد از انحلال عقد 60
  3-1-4-هزینهی حمل و نقل عین 64
  3-1-5-آثار زوال رابطه قراردادی بر تصرفات مادی طرفین 65
  3-1-6-آثار زوال رابطه قراردادی بر شروط قرارداد 67
  3-1-6-1-آثار زوال رابطه قراردادی بر شرط فعل 67
  3-1-6-2-آثار زوال رابطه قراردادی بر شرط نتیجه 69
  3-1-7- آثار زوال رابطه قراردادی بر عقود تبعی 71
  عنوان صفحه
  3-1-7-1- آثار زوال رابطه قراردادی بر عقود تبعی ساقطکننده دین ....74
  3-1-7-1-1- کشف بطلان .....75
  3-1-7-1-2- انحلال عقد اصلی .....76
  3-1-7-2- آثار زوال رابطه قراردادی بر عقود تبعی وثیقه ای ....78
  3-2-آثار اختصاصی زوال رابطه قراردادی ....80
  3-2-1-آثار اختصاصی اقاله عقد ...80
  3-2-2-آثار اختصاصی فسخ عقد ...82
  3-2-2-1-ایجاد خیار تبعیض صفقه ...82
  3-2-2-2-اثر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع عقد ..85
  3-2-3-آثار اختصاصی انفساخ عقد ...96
  3-2-3-1-آثار اختصاصی بر اساس تلف قبل از قبض ...96
  3-2-3-2-آثار انفساخ بر اساس شرط فاسخ 100
  3-2-3-3-ایجاد خیار تبعیض صفقه 105
  3-2-4- آثار اختصاصی زوال رابطه قراردادی عقد نکاح 105
  فصل چهارم
  نتیجه گیری 108
  منابع و مأخذ 113


  چکیده :
  چکیده روابط اجتماعی افراد به ناچار همراه با روابط قراردادی می باشد. بخشی از این روابط ناشی از عقود لازم است و بخشی ناشی از عقود جایز.روابط ناشی از عقود جایز به هر حال روزی بر اساس مرگ یکی از طرفین زائل می شود همچنانکه می تواند در هر لحظه از سوی یکی از طرفین فسخ شود یا بر اساس جنون یا سفاهت منفسخ شود اماروابط ناشی از عقود لازم می تواند الی الابد باقی بماند.با این حال ممکن است این روابط همراه با حق فسخ برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث باشد ولیکن این حق فسخ مانع تصرفات حقوقی یا مادی طرف مقابل نیست مگر در ضمن قرارداد به صورت ضمنی یا صریح ملتزم به عدم تصرف شده باشد. روابط قراردادی همچنین ممکن است به علت قانونی یا اراده طرفین زائل شود که این زوال رابطه قراردادی آثاری دارد که بخشی از این آثار مربوط به روابط طرفین است و برخی در رابطه با شخص ثالث .به عنوان مثال انحلال عقد ضمان منجر به اشتغال ذمه شخص ثالث یعنی مضمون عنه می باشد که اراده اودر این اشتغال ذمه دخیل نبوده،امری که در نظام حقوقی ایجاد قراردادها ناممکن است.برخی از آثار زوال آثار عمومی زوال است وسبب زوال تفاوت وتاثیری در ان ندارد و برخی اثار اختصاصی زوال و سبب زوال در ایجاد ان اثر دخیل می باشد به عنوان مثال زوال رابطه قراردادی به طور معمول بر سرنوشت عقود مترتب بر موضوع قرارداد بی تاثیر است امادر برخی موارد اگر سبب زوال انفساخ قرارداد باشد به تبع عقد اصلی عفد دوم هم منفسخ می شود.وضعیت ید متصرف عین پس از زوال عقود جایز به طور معمول امانی باقی می ماند و پس از زوال عقود لازم نیز ید متصرف نسبت به مال دیگری به نظر اقوی ید امانی قانونی می باشد.زوال رابطه قراردادی در عقود تبعی ساقط کننده دین اصلی نیز بی تاثیر است. کلید واژه‌ها: رابطهً قراردادی، زوال، ید متصرف، عقد اصلی، عقود تبعی

  چکیده انگلیسی :
  Social relations are mingled with contractual relations. Part of the relations is out of binding contracts and part of them is out of authorized contracts. Anyway, relations out of authorized contracts will end at the death or insanity of either party. But the relations out of binding contracts can last forever. However, the relations can include right of cancellation for either party or both or a third party. Yet, right of cancellation is not an impediment against legal or physical possession of the other part; unless in the contract, explicitly or implicitly, the other party is bound not to possess. Also, contractual relations can be cancelled due to legal causes or at the will of the parties. Such cancellation has some consequences, part of which relates to parties’ relations and part of which relates to third parties. For example, cancellation of guarantee contract results in indebtedness of third party or the principal whose willfulness doesn’t contribute to such indebtedness, a topic which is impossible in contracts legal system. Some of cancellation consequences are of general nature and the cause of cancellation has no bearing on them, but the cause of cancellation affect the consequences of others. For example, cancellation of contractual relation is ineffective on the contracts related to the subject of contract. But in some cases, if the cause of cancellation is obligatory annulment, the second contract is cancelled following the first one. After cancellation of authorized contract, the possessor will remain trustee. As the majority believes, after cancellation of binding contracts, possessor of other’s property becomes a trustee. Cancellation of contractual relation is ineffective in subordinate contracts waiving the principal obligation. Keywords: contractual relation, cancellation, possessor, authorized contract, second contract


  کلید واژه ها :
  حقوق خصوصی ? رابطه قراردادی ? نسخ ?حقوق? ? قرارداد ? اقاله ? عقد ?حقوق? ? ید متصرف,Law private , Contractual relation , Cancellation , Contract , Cancellation of a contract by mutual consenl , Contract , Possessor

  1388
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Science and Economics Department of Law M.A. Thesis Consequences of Termination of Contractual Relationship Supervisor: Dr. Alireza Yazdanian Advisor: Dr.Mohamad mahdi Alsharif By: Nasrolah Jafari September 2009
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :