• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  «تحلیل ماهیت و آثار ضمان اعیان در فقه و حقوق ایران»
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12058
  موضوع :حقوق خصوصی
  پژوهشگر : رضا قاسمی رستمی
  توصیفگر لاتین : guarantee ? guarantee to return the orginal of a thing ? to guarantee the purchaser ? legal liability concerning the guaranteed tangible ? legal responsibilities in relation to ensuring the intangible
  توصیفگر فارسی : ضمان ◄ ضمان اعیان ◄ ضمان عهده ◄ ضمان اعیان مضمونه ◄ ضمان اعیان غیر مضمونه
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه حقوق
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محمد مهدی الشریف
  استاد مشاور : مهدی شهابی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12058
  شماره راهنما : LAW2 114
  فهرست : فهرست مطالب


  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1 مقدمه 1
  1-2 واژگان کلیدی 2
  1-2-1 ضمان 2
  1-2-2 ضمان اعیان 2
  1-2-3 ذمه 2
  1-2-4 تعهد به فعل ثالث 2
  1-2-5 ضمان عهده 2
  1-3 شرح و بیان مسأله پژوهشی 2
  1-4 پیشینه و تاریخچه ی موضوع تحقیق 5
  1-5 اهمیت و ارزش تحقیق 6
  1-6 اهداف تحقیق 6
  1-7 سؤال های تحقیق 6
  1-8 روش تحقیق 6
  1-9 مراحل اجرایی تحقیق 7
  1-10 ابزار گردآوری داده ها 7
  1-11 ابزار تجزیه و تحلیل 7
  1- 12 کابرد نتایج تحقیق 7
  فصل دوم: کلیات ضمان
  2-1 شناسایی ضمان 8
  2-1-1 ضمان در لغت 8
  2-1-2 ضمان در اصطلاح 9
  2-2 اقسام ضمان 9
  2-2-1 ضمان غیر عقدی 11
  2-2-1-1 ضمان قهری 11


  2-2-1-2 ضمان درک 11
  2-2-2 ضمان عقدی 12
  2-2-2-1 ضمان معاوضی 12
  2-2-2-1-1 ماهیت ضمان معاوضی 12
  2-2-1-1-2 مطابق قاعده بودن ضمان معاوضی 13
  2-2-1-1-3 اثر ضمان معاوضی 14
  2-2-1-2 ضمان ناشی از عهد شکنی 114
  2-2-2-3 ضمان دیون 15
  2-2-2-3 حواله 15
  2-2-2-4 کفالت 16
  2-2-2-4 ضمان اعیان 16
  2-3 مفهوم و جایگاه ذمه و عهده ضمن بررسی مقدمات مرتبط 16
  2-3-1 مفهوم مال 17
  2-3-2 مفهوم دین 18
  2-3-3 مفهوم ذمه و عهده 19
  2-3-3-1 ذمه در لغت 20
  2-3-3-2 عهده در لغت 20
  2-3-3-3 ذمه و عهده در اصطلاح فقها 20
  2-3-3-4 ذمه و عهده در کلام حقوقدانان 23
  2-3-3-5 ارتباط ذمه و عهده 24
  فصل سوم: مقایسه ضمان اعیان با سایر مفاهیم مشابه
  3-1 مقایسه ضمان اعیان و ضمان حسن انجام کار 27
  3-1-1 تعریف ضمان حسن انجام کار 27
  3-1-2 ماهیت ضمان حسن انجام کار 28
  3-2-3 ارتباط ضمان اعیان و ضمان حسن انجام کار 29
  3-2 مقایسه ضمان اعیان و بیمه 30
  3-2-1 تعریف بیمه 30


  3-2-2 انواع بیمه 30
  3-2-3 صحت بیمه 30
  3-2-4 ماهیت بیمه 31
  3-2-6 ارتباط ضمان اعیان و بیمه 32
  3-3 مقایسه ضمان اعیان و تعهد به فعل ثالث 33
  3-3-1 تعریف تعهد به فعل ثالث 33
  3-3-2 جایگاه تعهد به فعل ثالث 34
  3-3-3 ارتباط ضمان اعیان و تعهد به فعل ثالث 36
  3-4 مقایسه ضمان اعیان و تعهد ضامن به پرداخت از مال معین 37
  3-4-1 تعریف تعهد ضامن به پرداخت از مال معین 37
  3-4-2 ماهیت تعهد ضامن به پرداخت از مال معین 38
  3-4-2-1 حق الرهانه و حق الجنایه 38
  3-4-2-2 شرط و قید 40
  3-4-2-3 سایر موارد 41
  3-4-3 ارتباط ضمان اعیان و تعهد ضامن به پرداخت از مال معین 42
  3-5 مقایسه ضمان اعیان و ضمانت از تعهدات 43
  3-5-1 تعریف ضمانت از تعهدات 43
  3-5-2 ماهیت ضمانت از تعهدات 44
  3-5-3 ارتباط ضمان اعیان و ضمانت از تعهدات 45
  فصل چهارم: مفهوم، جایگاه و آثار ضمان اعیان
  4-1 مقصود از ضمان اعیان 46
  4-1-1 مقدمه 46
  4-1-2 تعریف ضمان اعیان 47
  4-1-3 عقد یا ایقاع بودن ضمان اعیان 50
  4-2 انواع ضمان اعیان 51
  4-2-1 ضمان اعیان مضمونه 52


  4-2-1-1 تعریف اعیان مضمونه 52
  4-2-1-2 ماهیت ضمان اعیان مضمونه 52
  4-2-1-3 اثر ضمان اعیان مضمونه 53
  4-2-1-4 صحت ضمان اعیان مضمونه 55
  4-2-2 ضمان اعیان غیر مضمونه 56
  4-2-2-1 تعریف ضمان اعیان غیر مضمونه 56
  4-2-2-2 ماهیت ضمان اعیان غیر مضمونه 57
  4-2-2-3 صحت ضمان اعیان غیر مضمونه 58
  4-2-3 ضمان عهده 60
  4-2-3-1 تعریف ضمان عهده 60
  4-2-3-2 ارتباط ضمان عهده و ضمان عین 60
  4-2-3-3 ماهیت ضمان عهده 61
  4-2-3-4 دلایل صحت ضمان عهده در کلام فقها 63
  4-2-3-5 شمول ضمان عهده 63
  4-2-3-5-1 بطلان عقد از رأس 64
  4-2-3-6 ضمان عهده ارش 64
  4-2-3-7 جریان ضمان عهده در سایر عقود 65
  4-2-3-8 جایگاه قبض در ضمان عهده 65
  4-2-3-9 ضمان خلاص در ضمان عهده 66
  4-2-3-10 جریان ضمان عهده در فرض بطلان بخشی از عقد 66
  4-3 ضمان ما لم یجب 66
  4-3-1 ماهیت ضمان ما لم یجب 66
  4-3-2 جریان ضمان ما لم یجب در ضمان اعیان 67
  4-3-3 مصادیق مورد تردید 68
  4-3-3-1 ضمانت از نفقه 69
  4-3-3-1-1 تعریف نفقه 69
  4-3-3-1-2 ضمانت از نفقه زوجه 69


  4-3-3-1-3 ضمانت از نفقه اقارب 71
  4-3-3-2 ضمان مال الجعاله 72
  4-3-4 مشروعیت و اثر ضمان اعیان در حقوق کنونی 73
  4-3-4-1 مشروعیت ضمان اعیان 73
  4-3-4-1-1 بررسی نظرات گوناگون پیرامون مشروعیت ضمان اعیان 73
  4-3-4-1-2 نظر برگزیده 78
  4-3-4-2 اثر ضمان اعیان 81
  نتیجه گیری ...........................................................................................................................................85
  منابع ......................................................................................................................................................86


  چکیده :
  چکیده در حالی که قانون مدنی در تعریف عقد ضمان تنها آنچه در این رابطه مورد اتفاق فقهای امامیه بوده را لحاظ نموده و آن را تنها در مواردی که شخصی مال بر ذمه ی دیگری را بعهده بگیرد، منحصر دانسته، و به سایر اقسام عقد ضمان (به جز آنچه تنها به اشاره در ضمان عهده بیان شده) نیز صراحتاً توجهی نداشته است، در فقه امامیه فقها بارها در ضمن بررسی مسایل مربوط به ضمان عقدی، نوع دیگری از ضمان مذکور را در قالب ضمان اعیان مورد شناسایی قرار داده، و پیرامون ماهیت و اقسام آن نیز مباحث نسبتاً مفصلی را بیان داشته اند. که در تعریف آن می توان گفت: «ضمان اعیان، التزام ضامن به رد عین در صورت بقاء، و رد مثل یا قیمت آن، در صورت تلف است». ضمان اعیان را می توان به تبعیت از پیشینه ی فقهی آن به ضمان اعیان مضمونه، ضمان اعیان غیر مضمونه و ضمان عهده تقسیم بندی نمود، و مستند به عموم آیات و روایات و هم چنین عمومات مندرج در قانون مدنی، هر سه قسم را صحیح قلمداد نمود. لکن بنا بر اصول مذکور در موارد بالا، باید میان اقسام مورد اشاره تفکیک نمود و به لحاظ اشتراک مفاهیم در ضمان اعیان مضمونه و ضمان عهده، اقسام اخیر را به علت حصول «سبب دین» در آنها، در شمار «ضمان عین مصطلح»، مورد تحلیل و بررسی قرار داد. ولی ضمان اعیان غیر مضمونه را، به لحاظ فقدان سبب مورد تذکر، از شمول آن خارج دانست. در همین راستا باید اشاره کرد که، مفاهیمی از قبیل «بیمه»، «تعهد به فعل ثالث»، « ضمان حسن انجام کار» و «ضمانت از تعهدات» هر چند با ضمان اعیان دارای نقاط اشتراک نسبتاً فراوانی می باشند، و لیکن نمی توان به بهانه ی وجود آنان ضمان اعیان را نادیده انگاشت و پرداختن به آن را بیهوده قلمداد نمود، بلکه باید به مفهوم اخیر نیز بعنوان تأسیسی مستقل نگریست که می تواند راهگشای بسیاری از موضوعات مورد ابهام در این باره باشد. کلید واژگان: ضمان، ضمان اعیان، ضمان عهده، ضمان اعیان مضمونه، ضمان اعیان غیر مضمونه  

  چکیده انگلیسی :
  Abstract While the Civil Code the definition of the contract of guarantee, Just what in this case islamic jurisprudence of the Imami law have agreed to considered and it is only in cases where the personal property of another may assume the obligation is known, and other types of contract guaranty (Except as noted in only "to guarantee the purchaser" expressed) is explicitly not favor, in the imami jurisprudence, jurists frequently focus on issues of Contract of guarantee another type of guaranty has been recognized in the form of "Guarantee to Return the Orginal of a Thing", and a fairly detailed discussion on the nature and form of its stated. that In the definition It can be said: "Guarantee to Return the Orginal of a Thing" The guarantor adherence to the rejected object if available and deny it if like or the price is wasted. "Guarantee to Return the Orginal of a Thing" Can be made to comply with jurisprudential precedent to "legal liability concerning the guaranteed tangible"," Legal responsibilities in relation to ensuring the intangible" and " to guarantee the purchaser " Divided. and documentary the public hadiths, and divine signs as well as the general contained in the Civil Code All three types will be considered valid. but according to the principles mentioned above, must differentiate between the types mentioned and due to Subscribe Concepts in the"legal liability concerning the guaranteed tangible" and " to guarantee the purchaser " Analyzed and examined Recent Types in the Basic "Guarantee to Return the Orginal of a Thing" due to making the cause of borrow. But "Legal responsibilities in relation to ensuring the intangible" because of the lack of causes notice of the application was withdrawn. Alongside , it should be indicated that concepts like : "insurance" , "obligation to act of a third party", "good performance guarantee" and "guarantee to promises" have some partial points of similarity with "Gurantee to return the original of a thing" but it singly can’t be disregarded and useless figured but also should look at this later concept as an independent sense which can make it clear lots of equivocal subject in this domain Key words: guarantee, guarantee to return the orginal of a thing, to guarantee the purchaser, legal liability concerning the guaranteed tangible, legal responsibilities in relation to ensuring the intangible 15


  کلید واژه ها :
  ضمان ◄ ضمان اعیان ◄ ضمان عهده ◄ ضمان اعیان مضمونه ◄ ضمان اعیان غیر مضمونه,guarantee ◄ guarantee to return the orginal of a thing ◄ to guarantee the purchaser ◄ legal liability concerning the guaranteed tangible ◄ legal responsibilities in relation to ensu

  شهریور1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Sciences and Economics Department of Law M.A. Thesis Analaysis the Nature and Effects of the Guarantee to Return the Orginal of a Things in Jurisprudence and Iranian Law Supervisor: Dr. Mohammad Mahdi Alsharif Advisor: Dr. Mahdi Shahabi By: Reza Qasemi Rostami ‎August 2014
  فصل اول : 1-7
  فصل دوم : 8-26
  فصل سوم : 27-45
  فصل چهارم : 46-96
  فصل پنجم :
  فصل ششم :