• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی ایران و حقوق عرفی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7463
  موضوع :حقوق خصوصی
  پژوهشگر : مسعود احمدی
  توصیفگر لاتین : Hire Purchase ? Banking Law ? Common Law ? Contract
  توصیفگر فارسی : اجاره به شرط تملیک ◄ حقوق بانکی ◄ کامن لا﴿ حقوق عرفی﴾ ◄ قرارداد ◄ ایران
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه حقوق
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : احد قلی زاده منقوطای
  استاد مشاور : محمد کاظم عمادزاده
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7463
  شماره راهنما : LAW2 12
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول:طرح تحقیق
  1-1-شرح و بیان مسئله پژوهشی 1
  1-2-کلید واژه 2
  1-3-پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 3
  1-4-اهداف تحقیق 3
  1-5-اهمیت و ارزش تحقیق 4
  1-6-کاربرد نتایج تحقیق 4
  1-7-فرضیه¬ها(درصورت لزوم)یا سوال¬های تحقیق 4
  1-8-نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه¬ها و یا پاسخگویی به سوالات 5
  1-9- ابزار گردآوری داده¬ها 5
  1-10- ابزار تجزیه و تحلیل 5

  فصل دوم : تعاریف، اقسام، ماهیت، ویژگیها وتشخیص اجاره به شرط تملیک از نهادهای مشابه
  2-1- تعاریف، اقسام وماهیت اجاره به شرط تملیک 6  2-2- خصوصیات اجاره به شرط تملیک و تشخیص آن از قرارداد‌های مشابه 21

  فصل سوم : قواعد عمومی، آثار واحکام عقد اجاره به شرط تملیک
  3-1-قواعد عمومیاجاره به شرط تملیک 38  3-2- آثار و احکام عقد اجاره به شرط تملیک 54
  عنوان صفحه

  فصل چهارم : شروط ضمن عقد و خاتمه قرارداد اجاره به شرط تملیک
  4-1- شروط ضمن عقد اجاره به شرط تملیک 72
  4-2- خاتمه قرارداد اجاره به شرط تملیک 91
  نتیجه گیری و پیشنهادها 98
  منابع و مآخذ 102
  چکیده :
  چکیده قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که مهد آن کامن¬لا است، این قرارداد در حقوق ایران به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است،اصطلاح اجاره به شرط تملیک برای اولین بار در سال 1361 توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. در این رساله ماهیت این عقد، تشخیص دادن آن از نهادهای مشابه و آثار و احکام این عقد بررسی شده است و به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به صورت کتابخانه‌ای سعی در تبیین و تشریح مسئله ‌شده است. رساله حاضر در چهار فصل تدوین شده است که فصل اول، طرح تحقیق است و در فصل دوم از تعاریف، اقسام، ماهیت، ویژگی¬ها و تمایز آن از نهادهای مشابه صحبت شده است و در فصل سوم، قواعد عمومیو آثار و احکام این عقد و در فصل چهارم، از شروط ضمن عقد و خاتمه قرارداد اجاره به شرط تملیک بحث شده است. با بررسی¬های صورت¬گرفته به این نتیجه رسیدیم که عقد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران در مورد اموال منقول و غیرمنقول هر دو به کار می¬رود ولی در کامن¬لا فقط در مورد اموال منقول کاربرد دارد، این عقد در حقوق ایران دارای ماهیتی خاص و از عقود معین جدید می¬باشد لکن در کامن¬لا، اجاره می¬باشد، قواعد عمومیاین عقد شبیه سایر عقود است و تفاوت چندانی ندارد. کلیدواژه‌ها: اجاره، فروش اعتباری، اجاره به شرط تملیک

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Hire purchase is a legal institution that appears in common law. This contract has no jurisprudencial precedent in Iranś law and due to this it has not been mentioned in our Civil Code. For the first time, expression of hire purchase has been applied by the credit and money council in 1361. Thesis has examined the hire purchase's nature, distinguishing it from other analagous contracts, and has examined the effects and rules of this contract and by way of descriptive and text analysis has tried to explain this subject. Current thesis is included of four chapters, the first is about research pattern, the secound is devouted to definitions, types, nature, features, distinguishing it from other contracts, in the third chapter search has been made about general rules, effects of this contract, and ultimately the last chapter belongs to express and implied terms and the termination manner of this contract. The results acquired are that this contract has used in respect of movable and immovable property in Iran's law whereas it is used only about movable property in the Common Law. Hire purchase is a special contract in Iran's law whereas it is a simple hire in common law, general rules of this contract is like other contracts and is not very different from its Iranian counterpart. Keywords: hire, credit sale, hire purchase


  کلید واژه ها :
  اجاره به شرط تملیک ◄ حقوق بانکی ◄ کامن لا﴿ حقوق عرفی﴾ ◄ قرارداد ◄ ایران,Hire Purchase ◄ Banking Law ◄ Common Law ◄ Contract

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Science and Economics Department of Law M.A. Thesis Hire Purchase in Iranś Banking Law and Common Law Supervisor: Dr. Ahad Gholizadeh Manghoutay Advisor: Dr. Mohammad Kazem Emadzadeh By: Massoud Ahmadi January 2011
  فصل اول : 1-5
  فصل دوم : 6-37
  فصل سوم : 38-71
  فصل چهارم : 72-108
  فصل پنجم :
  فصل ششم :