• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 10525
  موضوع :حقوق گرایش خصوصی
  پژوهشگر : سمیه سعیدی
  توصیفگر لاتین : civil liability ? assessment of damage ? time ? circumstances ? compensation ? damage
  توصیفگر فارسی : مسئولیت مدنی ◄ ارزیابی خسارت ◄ زمان ﴿ارزیابی﴾ ◄ اوضاع و احوال ◄ جبران خسارت ◄ ضرر
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه حقوق
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محمدمهدی الشریف
  استاد مشاور : علیرضا یزدانیان
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 10525
  شماره راهنما : LAW2 79
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  ¬¬فصل اول: طرح تحقیق
  1-1- شرح و بیان مسأله پژوهشی 1
  1-2- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق: 3
  1-3- اهداف تحقیق 4
  1-4- اهمیت و ارزش تحقیق 5
  1-5- کاربرد نتایج تحقیق: 5
  1-6-سوالها و فرضیه های تحقیق 5
  1-7- روش تحقیق 6
  1-7-1- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها و یا پاسخگوئی به سوالات 6
  1-7-2- جامعه آماری 6
  1-7-3- روش و طرح نمونه برداری 6
  1-7-4- حجم نمونه و روش محاسبه 6
  1-7-5- ابزار گردآوری داده ها 6
  1-7-6- ابزار تجزیه و تحلیل 6
  1-8-کلید واژه های تحقیق 7
  فصل دوم: مفاهیم و کلیات
  2-1- مسئولیت مدنی 8
  2-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی 8
  2-1-2- ارکان مسئولیت مدنی 9
  2-1-3- اهداف مسئولیت مدنی 10
  2-2- دعوای مسئولیت مدنی 11
  عنوان صفحه
  2-2-1- تعریف دعوای مسئولیت مدنی 11
  2-2-2- اصحاب دعوای مسئولیت مدنی 11
  2-2-3- سبب دعوای مسئولیت مدنی.... 13
  2-2-4- موضوع دعوای مسئولیت مدنی 13
  2-3- استحقاق جبران 14
  2-3-1- اعلامی بودن ماهیت حکم صادره در دعوای مسئولیت مدنی 14
  2-3-2- تأسیسی بودن ماهیت حکم صادره در دعوای مسئولیت مدنی 15
  2-3-3- ماهیت دوگانه حکم صادره در دعوای مسئولیت مدنی 15
  2-4- شیوه های جبران خسارت 16
  2-5- ارزیابی خسارت............. 18
  2-5-1- ارزیابی توافقی ( قراردادی) 19
  2-5-2- ارزیابی قضایی 19
  2-5-3- ارزیابی قانونی 20
  2-6- عناصر جبران 21
  2-7- مقدار جبران 23
  2-8- تأثیر اوضاع و احوال بر ارزیابی خسارت 23
  فصل سوم: بررسی تأثیر « زمان» بر ارزیابی خسارت
  3-1- اقسام ضرر از حیث ثبات و تغییر 25
  3-1-1- ضرر ثابت 25
  3-1-2- ضرر متغیر 26
  3-1-3- مبنای تقسیم خسارات به ثابت و متغیر 26
  3-2- زمان ارزیابی ضرر ثابت 28
  3-2-1- معیار‌های ارائه شده 29
  3-2-1-1- صلاحیت زمان ضمان 29
  3-2-1-2- صلاحیت زمان تلف 31
  3-2-1-3- صلاحیت اعلی القیم 33
  3-2-1-4- صلاحیت زمان پرداخت 34
  3-2-2- بررسی نظرات و تعیین نظر منتخب 36
  عنوان صفحه
  3-2-2-1- مزیت نظر منتخب 38
  3-2-2-2- عیب نظر منتخب 39
  3-2-2-2-1- برآورد میزان خسارت 40
  3-2-2-2-2- برآورد میزان جبران 41
  3-2-2-2-3- معیار تعیین « برابری» 44
  3-2-3- بررسی مسئله مطروحه از نگاه قانون مدنی 46
  3-2-4- راهکار مسائل مربوط به نوسانات ارزش پول از حیث ضوابط آیین دادرسی مدنی 47
  3-2-4-1- نوسانات ارزش پول پس از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن 47
  3-2-4-2- نوسانات ارزش پول پس از صدور حکم قطعی و قبل از اجرا 48
  3-2-4-3- نوسانات ارزش پول بعد از اجرای حکم 50
  3-2-5- ارتباط ماهیت رأی صادره در دعوای مسئولیت مدنی با زمان ارزیابی خسارت 51
  3-3- زمان ارزیابی ضرر متغیر 53
  3-3-1- زمان ارزیابی ضرر متغیر جسمی 53
  3-3-1-1- مسائل ماهوی 53
  3-3-1-1-1- افزایش ضرر متغیر جسمی 54
  3-3-1-1-2- کاهش ضرر متغیر جسمی 57
  3-3-1-2- مسائل شکلی 61
  3-3-1-2-1- تغییرات قبل از صدور حکم ( اعم از کاهش یا افزایش) 61
  3-3-1-2-2- تغییرات بعد از صدور حکم ( اعم از کاهش یا افزایش) 61
  3-3-1-2-2-1- استفاده از طرق شکایت از آرا 62
  3-3-1-2-2-2- طرح دعوای مستقل 63
  3-3-1-2-2-2-1- اصحاب دعوای تغییر خسارت 63
  3-3-1-2-2-2-2- موضوع دعوای تغییر خسارت 64
  3-3-1-2-2-2-3- سبب دعوای تغییر خسارت 67
  3-3-1-2-3- بررسی راهکار شکلی قانون مسئولیت مدنی در خصوص خسارات متغیر جسمی 68
  3-3-2- زمان ارزیابی ضرر متغیر مادی 69
  3-3-2-1- مسائل ماهوی 69
  3-3-2-1-1- افزایش ضرر متغیر مادی 70
  3-3-2-1-2- کاهش ضرر متغیر مادی 72
  عنوان صفحه
  3-3-2-2- مسائل شکلی 75
  3-3-2-2-1- تغییرات قبل از صدور حکم ( اعم از کاهش یا افزایش) 75
  3-3-2-2-2- تغییرات بعد از صدور حکم ( اعم از کاهش یا افزایش) 75
  فصل چهارم: بررسی تأثیر « اوضاع و احوال» در ارزیابی میزان خسارت
  4-1- طرح فصل 78
  4-2- مفهوم و مصادیق « اوضاع و احوال قضیه» در تعیین میزان خسارت 78
  4-2-1- مفهوم « اوضاع و احوال» 78
  4-2-2- مصادیق « اوضاع و احوال» مؤثر در تعیین خسارت 79
  4-3- تأثیر « مکان» بر ارزیابی میزان خسارت 82
  4-3-1- تعیین مکان ارزیابی خسارت از دیدگاه فقها 83
  4-3-1-1- صلاحیت مکان غصب یا ضمان 83
  4-3-1-2- صلاحیت مکان تلف 85
  4-3-1-3- صلاحیت مکان اعلی القیم 86
  4-3-1-4- صلاحیت مکان مطالبه 87
  4-3-1-5- صلاحیت مکان دفع یا ادا 87
  4-3-2- تعیین مکان ارزیابی خسارت با استناد به صحیحه ابی ولاد 89
  4-3-3- تطبیق نظر منتخب با قوانین موجود 90
  4-4- تأثیر « وضعیت مالی عامل زیان» در ارزیابی میزان خسارت 92
  4-4-1- مبنای لزوم ملاحظه « وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای جبران خسارت 93
  4-4-2- اصل حاکم بر جبران خسارت در قانون مسئولیت مدنی ایران 95
  4-4-3- اعتبار تخفیف بر اساس وضعیت مالی مسئول حادثه در فقه و حقوق امروز ایران 98
  4-4-3-1- بررسی امکان تخفیف خسارت در فقه 98
  4-4-3-2- جایگاه تخفیف در نظام حقوقی کنونی 99
  4-4-3-3- راهکارهای حمایتی حقوق ایران در خصوص عاملِ زیانِ فاقد تمکّن 101
  4-4-4- کاستن از میزان خسارت؛ اجحاف یا عدالت 104
  4-4-5- کاستن از میزان خسارت؛ نقض اهداف مسئولیت مدنی 107
  4-4-6- تخفیف میزان خسارت؛ مخالفت با قاعده لا ضرر 110
  نتیجه گیری 112
  پیوست ها
  پیوست شماره 1 115
  پیوست شماره 2 116
  منابع و مآخذ 117


  چکیده :
  چکیده پس از جمع آمدن ارکان مسئولیت، زیان‌دیده میتواند جبران خسارت خود را از دادگاه بخواهد. اولین گام در جبران خسارت ارزیابی میزان خسارت است. در این رساله آنچه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ارزیابی خسارت و تأثیر عوامل گوناگون از جمله زمان و اوضاع و احوال بر تعیین میزان خسارت است. در خصوص تعیین زمان ارزیابی میزان خسارت باید اشاره نمود که خسارات به دو دسته ثابت و متغیر قابل تقسیمند. بهترین زمان ارزیابی خسارات ثابت، زمانی است که سبب ضمان‌آور رخ میدهد زیرا ضرر واقعی و ذاتی وارده به مالک تنها در این زمان قابل تشخیص است. اما این امر بدان معنی نیست که میزان وجه نقدی که به زیان دیده باید پرداخته گردد از نظر عددی باید مساوی با قیمت کالا در روز وقوع فعل زیان بار باشد بلکه با توجه به اینکه ادای دین یک امر عرفی است تأثیرات کاهش یا افزایش ارزش پول در میزان جبران باید مورد ملاحظه قرار گیرد. بهترین زمان ارزیابی خسارات متغیر نیز از نظر تئوری، زمانی است که تغییرات ضرر تثبیت گردد اما از نظر عملی، بهترین زمان، زمان صدور حکم است. البته تغییرات پس از صدور حکم نیز هم در مورد خسارات مادی و هم در مورد خسارات جسمی، برای طرفین مسئولیت، حق طرح دعوای مستقل را به همراه دارد بدون اینکه دعوای مطرح شده با مانع اعتبار امر مختوم برخورد نماید زیرا دعوای جدید از حیث موضوع و سبب با دعوای سابق وحدت ندارد. در مورد تأثیر اوضاع و احوال بر میزان خسارت باید اشاره نمود که منظور از اوضاع و احوال، شرایط زیان دیده است. در واقع شرایط زیان دیده به عنوان طریقی برای کشف میزان واقعی خسارت وارد آمده مورد توجه قرار می گیرد. مثلاً یکی از عوامل مؤثر بر میزان خسارت مکان ارزیابی خسارت است. در خصوص مکان صالح برای ارزیابی خسارت، گزینه هایی همچون مکان وقوع سبب ضمان آور، مکان تلف، مکان مطالبه و ... قابل طرح است اما بهترین مکان برای ارزیابی خسارت که دادرس را به میزان ضرر وارد آمده به زیان دیده برساند مکان سکونت زیان دیده است. یکی دیگر از مصادیق اوضاع و احوال، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است. قانونگذار ایران به تبع قانونگذار سوییس به قاضی اختیار داده در صورتی که جبران کامل زیان به تنگدستی واردکننده زیان می انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل اغماضی بوده، در میزان خسارت تخفیف قائل شود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر می رسد این اختیار که بر مبنای تأسیسی بودن رأی قاضی در دعوای مسئولیت مدنی استوار است، با توجه به تحولات صورت گرفته در حقوق ایران، در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای لازم الرعایه مستثنیات دین و اعسار، که در عین حفظ اصل طلب زیاندیده، شرایط مالی عامل زیان را نیز مورد توجه قرار می دهد، جایی برای استفاده از نهاد اختیاری تخفیف بر اساس وضعیت مالی واردکننده زیان، باقی نمی ماند. افزون بر بی اعتباری نهاد تخفیف، بر این نهاد انتقادات دیگری از جمله مخالفت با عدالت، نقض اهداف مسئولیت مدنی و مخالفت با قاعده لاضرر نیز وارد است. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت، زمان ارزیابی، اوضاع و احوال، مکان ارزیابی، وضعیت مالی عامل زیان

  چکیده انگلیسی :
  Abstract After gathering of the elements of responsibility, the aggrieved party can seek compensation from the court. The first step in compensation is assessing the amount of damage. However the writings have been written about civil liability have held a brief discussion of compensation generally. In this thesis what has been discussed are assessing of damage and impact of various factors including the time and circumstances on the determining the extent of damage. About determination the time of assessment of damages should be noted that damages are divided into both fixed and variable groups. The best time to assess fixed damages is when the cause of responsibility occurs since the real and pure damage that is incurred to the owner is detectable only at this time. It doesn’t mean that the amount of cash must be paid to the aggrieved party must be numerical equal to the price of the good in the occurrence of harmful act. But also regarding that fulfillment of a debt must be as a way that custom recognizes it as complete the effects of the fluctuations in the value of money should be considered. Theoretically the best time to assess the variable damages is the time that changes of damage may be established but from the practical point of view, the best time is the time of sentencing. Of course the changes after sentencing leads to the right of litigation for the parties in both cases of material and physical damages. This new lawsuit is not contrary the rule of res judicata because this trial is not the former trial in terms of subject and cause. In respect of the effect of the circumstances on the amount of damage should be noted that the meaning of the circumstances is the condition of the aggrieved party. In fact her/his condition will be considered as a way to figured out the actual amount of damage. For example one of the factors affecting on the amount of damage is the place of the assessment. In the case of competent place to assess options such as the place of accurrence of the cause of responsibility, the place of wastage, the place of claiming and Etc can be raised but the best place indicating the amount of loss is incurred by the aggrieved party is the place that she/ he resides. Another instances of sircumstances, anticipated in part 1 of section 4 of the civil liability act, is financial status of the agent of the loss. Iran legislator following to Swiss legislator has granted judge the authority to discont of the amount of damage if full compensation leads to poverty of the agent of the loss and his fault was trivial and so convictes him less than incurred loss. This authority which is founded on the basis of constitutive judgment in civil liability petition due to changes made in the Iran law seems to have no place in the current legal system. Moreover use of, discretionary institution, discont based on the financial status of the agent of the loss is pointless because other binding institution such as “ exempted from debt” , i.e the section of property which is not allowed to be conficated for compensation, and insolvency consider financial condition of the agent of the loss with preserving principal of debt. In addition to invalidating, this institution is faces to other criticisms such as opposition to justice, violation the purposes of the civil liability and opposition to the principle “sic utere tuo ut alienum non leadas”. Keywords: civil liability, assessment of damage, evaluation time, circumstances, evaluation place, financial status of the agent of loss.


  کلید واژه ها :
  مسئولیت مدنی ◄ ارزیابی خسارت ◄ زمان ﴿ارزیابی﴾ ◄ اوضاع و احوال ◄ جبران خسارت ◄ ضرر,civil liability ◄ assessment of damage ◄ time ◄ circumstances ◄ compensation ◄ damage

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Sciences & Economics Department of Law M.A Thesis Assessment Of The Amount Of Compensation In A Civil Liability Petition Supervisor : Dr. Mohammad Mahdi Alsharif Advisor : Dr. Alireza Yazdanian By : Somaye saeidi October 2013
  فصل اول : 1-7
  فصل دوم : 8-24
  فصل سوم : 25-77
  فصل چهارم : 78-126
  فصل پنجم :
  فصل ششم :