• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر بخشی آموزش حل مساله به شیوه زوجی بر رضایت زناشویی و علایم روانشناختی زوجین شهرستان بروجن
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7256
  موضوع :روانشناسی بالینی
  پژوهشگر : اسماعیل پاکروان
  توصیفگر لاتین : Problem Solving Training ? Marital Satisfaction ? Couples ? Brujen ? Psychological Symptoms ? Anexity ? Violence ? Compulsivity
  توصیفگر فارسی : آموزش حل مسئله ◄ رضایت زناشویی ◄ علائم روانشناختی ◄ همسران ◄ بروجن ◄ اضطراب فوبی ◄ خشونت ◄ افسردگی ◄ اندیشه پردازی پارانوئید ◄ وسواس فکر-عملی ◄ روانپریشی
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : حمید طاهر نشاط دوست
  استاد مشاور : حسین مولوی
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7256
  شماره راهنما : PSY2 209
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش
  مقدمه 1
  1-1 بیان مسأله 2
  1-2 اهمیت و ارزش پژوهش 4
  1-3 اهداف پژوهش 5
  1-4 فرضیات پژوهش 5
  1-5 تعریف اصطلاحات و مفاهیم 6

  فصل دوم: پیشینه پژوهش
  مقدمه 7
  2-1 درآمدی برحل مسأله 7
  2-2 تاریخچه مطالعات مربوط به حل مسأله 8
  2-3 تعریف حل مسأله 9
  2-4 مراحل حل مسأله 10
  2-5 اهداف حل مسأله 10
  2-6 تئوری های حل مسأله 11
  2-6-1 نظریه پویر 11
  2-6-2 نظریه تولمن 12
  2-6-3 نظریه گشتالت 12
  2-6-4 رویکرد آموزشی حل مسأله 13
  2-7 علائم روانشناختی 14
  2-7-1 جسمانی کردن 14
  2-7-2 وسواس فکری- عملی(OcD) 15
  2-7-3 حساسیت بین فردی 16
  2-7-4 افسردگی 16
  2-7-5 اضطراب 17
  2-7-6 خصومت 18
  2-7-7- اضطراب فوبی 18
  2-7-8 اندیشه پردازی پارانوئید 18
  2-7-9 روان پریشی 19
  2-8 رضایت زناشویی 19
  2-8-1 ویژگی های کارکرد خانواده 20
  2-8-3 عوامل موثر بر رضایت زناشویی 24
  2-9-1 آموزش مسئله گشایی 24
  2-9-3 ارزیابی تناسب درمان- زناشویی 25
  2-9-4 محدودیت های درمان 26
  2-9-5 دلایل شکست در فرایند مسأله گشایی 27
  2-10 تحقیقات انجام شده 28

  فصل سوم: روش تحقیق
  مقدمه 32
  3-1 طرح کلی پژوهش 32
  3-2 متغیرهای پژوهش 33
  3-3 جامعه آماری 33
  3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه 33
  3-5 ابزار پژوهش 34
  3-6 روش اجرای پژوهش 38
  3-7 تجزیه و تحلیل داده ها 39

  فصل چهارم: نتایج پژوهش
  مقدمه 40
  عنوان صفحه

  4-1 یافته های توصیفی 40
  4-2 یافته های استنباطی 51

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1 مقدمه 82
  5-2 بحث و نتیجه گیری 82
  5-2-1 فرضیه اول 82
  5-3 جمع بندی و نتیجه گیری 91
  5-4 محدودیت های پژوهش 91
  5-5 پیشنهادات پژوهش 91
  پیوست1 ساختار هر جلسه 93
  پیوست 2 پرسشنامه رضایت زناشویی 101
  پیوست 3 پرسشنامه SCL-90 R 103
  منابع و مآخذ 108  چکیده :
  چکیده هدف از انجام‌این پژوهش بررسی اثر بخشی روش آموزش حل مسئله بررضایت زناشویی و علائم روانشناختی زوجین شهرستان بروجن بود. روش پژوهش بدین منظور 30 زوج از مراجعه کنندگان کلینیک روانشناختی اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجن انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(15 زوج) و گروه کنترل(15 زوج) قرار گرفتند. مداخله درمانی طی 8 جلسه هفتگی براساس مدل درمانی ‌هاوتون انجام شد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. پرسشنامه رضایت زناشوئی انریچ و چک لیست نشانه‌های مرضی(Scl-90-R) در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط زوجین تکمیل شد. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد بین میانگین نمرات پس آزمون نمرات رضایت زناشویی بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد و این نتایج در مرحله پیگیری نیز مشاهده میشود. همچنین به استثنای نمرات وسواس فکری- عملی، اضطراب فوبی و روانپریشی بین میانگین نمرات پس آزمون سایر متغیرها بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنادار وجود دارد و این نتایج در مرحله پیگیری نیز مشاهده میشود. به طور کلی نتایج نشان میدهد که آموزش حل مساله راهبرد مناسبی در افزایش رضایت زناشویی و کاهش علائم روانشناختی زوجین میتواند باشد:با این حال این روش درمانی در درمان فوبیا،وسواس فکری-عملی و سایکوز کمتر مفید است،اما در مراحل بعدی درمان های مستقیم اختلالات یاد شده میتوان از آن سود جست. کلید واژه ها: حل مسئله، علائم روانشناختی، رضایت زناشویی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The purpose of this research was to determine the efficacy of problem solving method on the marital satisfaction and psychological symptom of couple of Brojen city. For this purpose, 30 couple that referred to psychogical clinics of education center of Brojen city, were steeled and randomly assigned to tow groups, experimental croups (15 couple ) and control groups ( 15 couple ). The therapeutic intervention was conducted in 8 weekly sessions according to Howtan therapeutic model and control group wasn’t received any intervention. The questionnaires of Enrich marital satisfaction and symptoms check list were completed in pretest, post-test and follow-up. The results of MANCOVA showed that except of OCD, phobia and psychoticism score, were significant difference between mean scores of other variable two groups. Keyword: Problem solving, Psychological symptoms, marital satisfaction


  کلید واژه ها :
  آموزش حل مسئله ◄ رضایت زناشویی ◄ علائم روانشناختی ◄ همسران ◄ بروجن ◄ اضطراب فوبی ◄ خشونت ◄ افسردگی ◄ اندیشه پردازی پارانوئید ◄ وسواس فکر-عملی ◄ روانپریشی,Problem Solving Training ◄ Marital Satisfaction ◄ Couples ◄ Brujen ◄ Psychological Symptoms ◄ Anexity

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Education & Psychology Department of Psychology M. A. Thesis The study of the effectiveness of Problem solving training on marital satisfaction and Psychological symptoms Supervisor Dr. Hamid Taher Neshat dust Advisor Dr. Hossein Molavi By Smaeel pakravan October 2010
  فصل اول : 1-6
  فصل دوم : 7-31
  فصل سوم : 32-39
  فصل چهارم : 40-81
  فصل پنجم : 82-114
  فصل ششم :