• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب‌شناسی عوامل انسانی بروز سوانح و حوادث و تعیین نقش عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به رعایت مسائل ایمنی به منظور ارائه الگویی کاربردی درجهت ارتقای سطح ایمنی در شرکت گاز استان اصفهان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12409
  موضوع :روان‌شناسی صنعتی و سازمانی
  پژوهشگر : محمد کوچکی
  توصیفگر لاتین : accidents and incidents ? personal and psychological factors ? safety ? safety standards ? human errors
  توصیفگر فارسی : سوانح وحوادث ◄ عوامل روان‌شناختی ◄ عوامل شخصی ◄ استاندارد‌های ایمنی ◄ خطاهای انسانی ◄ ایمنی ◄ پرسشنامه سرریزشدگی خانواده-کار (گرزیواکز ومارکز، 2000) ◄ مقیاس تیپ شخصیتی (بورتنر ،1994) ◄ مقیاس استرس ادراک شده (کوهن، کامارک و مرملستین، 1983) ◄ پرسشنامه پنج ع
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه روانشناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : حسین سماواتیان، ابوالقاسم نوری
  استاد مشاور : سیامک پورعبدیان
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12409
  شماره راهنما : PSY2 415
  فهرست : عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1 مقدمه 1
  1-2 شرح و بیان مساله پژوهشی 2
  1-3 اهمیت و ارزش پژوهش 7
  1-4 اهداف پژوهش 9
  1-4-1 اهداف اصلی پژوهش 9
  1-4-2 اهداف فرعی پژوهش 9
  1-5 فرضیه‌ها 10
  1-5-1 فرضیه‌های اصلی پژوهش 10
  1-5-2 فرضیه‌های فرعی پژوهش 10
  1-6 متغیرهای پژوهش (پیش بین، ملاک، تعدیل کننده) 11
  1-7 تعاریف مفهومی اصطلاحات و مفاهیم حاضر در پژوهش 11
  8-1 تعاریف عملیاتی مفاهیم دراین پژوهش 12
  فصل دوم: مبانی نظری و بازنگری پیشینه پژوهش
  1-2 مقدمه 14
  2-2 مبانی نظری پژوهش 15
  2-3 حادثه ناشی از کار 15
  2-4 اهمیت حوادث ناشی از کار 15
  2-5 علل بروز حادثه 18
  2-6 تعاریف ایمنی و سلامت 20
  2-7 تاریخچه ایمنی و بهداشت صنعتی 21
  2-8 اهمیت ایمنی و بهداشت محیط کار 22
  2-9 نظریه‌های پیرامون حوادث 24
  2-9-1 نظریه تک عاملی 24
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  2-9-2 خطاهای انسانی و ایمنی سیستم 24
  2-9-3 تئوریهای چندعاملی 25
  4-9-2 نظریه دومینو 25
  2-9-5 نظریه عمل مستدل 25
  2-9-6 نظریه چشم داشت 26
  2-9-7 خطاهای سیستم مدیریت 26
  2-10 الگوهای های موجود پیرامون حوادث 27
  1-10-2 الگوی علیت آسیب 27
  2-10-2 الگوی پنیر سوییسی 28
  3-10-2 الگوی علی حادثه 28
  2-10-4 الگوی ممانعت از حوادث لوند و آرو 29
  2-10-5 الگوی تاییدی حوادث 31
  2-10-6 الگوی باور سلامتی 32
  2-10-7 الگوی معادله ساختاری توماس 33
  2-10-8 الگوی رفتار ایمن فنی- اجتماعی 34
  2-10-9 الگوی نگرش ایمنی کارکنان 36
  2-10-10 الگوی ارزیابی خطر- ابعاد انسانی هرست 37
  2-11 عوامل روان‌شناختی محیط کار 37
  2-12 نگرش 39
  2-13 فشارهای روانی (استرس) 42
  2-14 رضایت شغلی 46
  2-15 شخصیت 49
  2-16 کانون کنترل 52

  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  2-17 تیپ‌های شخصیتی 54
  2-18 فشار کاری 56
  2-19 سرریزشدگی 57
  2-20 عوامل جمعیت‌شناختی 58
  2-21 دانش ایمنی 59
  2-22 حمایت سازمانی ادراک شده 60
  2-23 جو سازمانی 61
  24-2 بازنگری پیشینه پژوهشی در خارج ازکشور 63
  2-25 بازنگری پیشینه پژوهشی در داخل کشور 67
  فصل سوم: روش پژوهش
  1-3 مقدمه 71
  3-2 روش پژوهش 71
  3-3 جامعه آماری: 72
  3-3-1 جامعه آماری در روش آرشیوی : 72
  3-3-2 نمونه آماری در روش آرشیوی: 72
  3-3-3 جامعه آماری در روش میدانی: 72
  3-3-4 نمونه و روش نمونه‌گیری در روش میدانی: 72
  3-4 ابزارهای پژوهش 72
  3-5 شواهد مربوط به روائی و پایایی ابزارهای پژوهش 76
  3-5-1 روایی ابزارها 76
  3-5-2 پایایی ابزارها در این پژوهش 76
  3-6 روش اجرا و اصول اخلاقی پژوهش 77


  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  3-7 روش تجزیه و تحلیل دادهها 78
  فصل چهارم: یافته ها ی پژوهش
  1-4 مقدمه 79
  4-2 آمار توصیفی 80
  4-2-1 آمار توصیفی مربوط به مطالعه آرشیوی 80
  4-2-2 آمار توصیفی مربوط به مطالعه میدانی 85
  4-3 آمار استنباطی 90
  4-4 بررسی فرضیه های اصلی پژوهش 91
  4-5 بررسی فرضیه های فرعی پژوهش 96
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1 مقدمه 103
  5-2 نتایج تحقیق 103
  5-3 نتیجه‌گیری 115
  4-5 محدودیت‌های پژوهش حاضر 115
  5-5 پیشنهادات کاربردی 116
  5-6 پیشنهادات به پژوهشگران 116
  منابع و مآخذ 118

  فهرست مطالب


  چکیده :
  چکیده نگرش به ایمنی به عنوان مبنای رفتار ایمن محسوب میشود. ویژگیهای روان‌شناختی به عنوان عوامل مهم در تبیین نگرش شناخته میشوند. مطالعه حاضر با هدف آسیب‌شناسی عوامل انسانی سوانح و حوادث و تعیین نقش عوامل مؤثر در نگرش نسبت به رعایت مسائل ایمنی در میان کارکنان شرکت گاز استان اصفهان در سال 1393 انجام گردید. در این مطالعه از دو نوع روش استفاده شده است. ابتدا یک مطالعه آرشیوی بر روی حوادث رخ داده در شرکت گاز استان اصفهان به عمل آمد و به آسیب‌شناسی علل انسانی حوادث پرداخته شد. در روش دوم با استفاده از مطالعه میدانی و استفاده از روش‌های نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی طبقه ای، نمونه‌ای به تعداد 162 نفر از میان 2525 نفر از کارکنان شرکت گاز استان اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه نگرش نسبت به رعایت مسائل ایمنی (هنینگ و همکاران، 2009) با ضریب پایایی(84/0)،پرسشنامه سرریزشدگی خانواده-کار (گرزیواکز ومارکز، 2000)با ضریب پایایی(71/0)، مقیاس استرس ادراک شده (کوهن، کامارک و مرملستین، 1983)با ضریب پایایی(88/0)، پرسش نامه پنج عامل عمده شخصیت (کاستا و مک کرا ، 1992)با ضریب پایایی(81/0)، مقیاس تیپ شخصیتی (بورتنر ،1994)با ضریب پایایی(84/0)، مقیاس خشنودی شغلی (جاج و بنو ،2000)با ضریب پایایی(78/0)، مقیاس جایگاه مهار( لونسون ،1981) با ضریب پایایی(70/0)، مقیاس فشار شغل (گرزیواکز و مارکز،2000)با ضریب پایایی(74/0)،مقیاس جو سازمانی( دسلر ،1374)با ضریب پایایی(71/0)، مقیاس حمایت سازمانی ادراک شده( روهادز و آیزنبرگر ،2002) با ضریب پایایی(87/0)، و پرسشنامه دانش ایمنی (محقق ساخته) با ضریب پایایی(72/0) میباشند. داده‌ها با استفاده از نرم افزار8/8 - , LISREL18 SPSS- و با روش‌های الگوی معادلات ساختاری ،رگرسیون خطی چندگانه، همبستگی پیرسون، تجزیه وتحلیل واریانس و در سطح معناداری (05/0p <) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج برازش الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها اثر باوجدان بودن و روان رنجوری بر نگرش نسبت به رعایت مسائل ایمنی معنادار است. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که دو ویژگی روان‌شناختی (با وجدان بودن و روان‌رنجوری) به همراه وضعیت تاهل می توانند قادر به تبیین نگرش نسبت به رعایت مسائل ایمنی باشند. همچنین در بررسی نتایج تحلیل همبستگی پیرسون مشخص شدکه در بین سایر متغیرها، سرریزشدگی مثبت نیز با نگرش نسبت به رعایت مسائل ایمنی ارتباط معناداری دارد. باتوجه به اهمیت نگرش نسبت به رعایت مسائل ایمنی لزوم توجه بیشتر روی عوامل روانشاختی تأثیر گذار بر نگرش و همچنین سایر عوامل مؤثر که میتوانند روی نگرش افراد نسبت به رعایت مسائل ایمنی تأثیر گذار باشند ضروری میباشد. واژگان کلیدی: سوانح وحوادث، عوامل روان‌شناختی و شخصی، ایمنی، استاندارد‌های ایمنی، خطاهای انسانی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Attitude toward safety is as the base of safe behavior.Psychological characteristics are known as important factors in explaining attitude. In 2015(1393s.c.) this study was aimed to determine the pathology of human factors accidents and their role in attitudes towards safety issues among Isfahan Gas Company staffs. In this study, two methods have been used. First, an archival study was conducted on the accidents which had happened in the Isfahan Gas Company. Then, the pathology of the human factors accidents was dealt with. In the second method, a total of 162 subjects was sampled among 2525 employees of Isfahan Gas Company using servey method and using cluster random sampling and stratified random sampling. The instruments used for this study consisted of a questionnaire attitude toward safety issues (Henning,et al,2009),and family-work Spillover scale (Grzywacz&Marks,2000),Perceived Stress Scale (Cohen,Karmark& Mermelstein, 1983), NEO scale (Casta &McCrae,1992), borthner rating scale(1994),job satisfaction scale (Judge & Beno, 2000), locus of control scale (Levenson,1981), perceived job pressure scale (Grzywacz & Marks,2000),scale climate Desler (1995), the scale of perceived organizational support (Rhoades & Eisenberger,2002) and safety knowledge questionnaire (self-made). Data anaiyzed by SPSS-18 and LISREL 8/8 Softwares and with methods Structural equation modeling , multiple linear regression, Pearson correlation, analysis of variance and at a significance level of p<0/05. The results of Structural equation model fitting results showed that the effect of conscientiousness and neuroticism on attitude toward safety issues is significant. Stepwise regression analysis showed that the psychological characteristics (conscientiousness and neuroticism) and marital status may be able to explain the attitude towards safety issues. In addition, the results of the Pearson correlation indicated that the positive spillover among other variables has a significant relationship with attitude toward safety issues. Considering the importance of attitude towards safety issues was essential need to focus on psychological factors influencing the attitudes and other factors that could affect the attitude toward safety issues. Key Words: accidents and incidents, personal and psychological factors, safety, safety standards, human errors. 


  کلید واژه ها :
  سوانح وحوادث ◄ عوامل روان‌شناختی ◄ عوامل شخصی ◄ استاندارد‌های ایمنی ◄ خطاهای انسانی ◄ ایمنی ◄ پرسشنامه سرریزشدگی خانواده-کار (گرزیواکز ومارکز، 2000) ◄ مقیاس تیپ شخصیتی (بورتنر ،1994) ◄ مقیاس استرس ادراک شده (کوهن، کامارک و مرملستین، 1983) ◄ پرسشنامه پنج ع

  بهمن1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan The Faculty of Educational Sciences & Psychology Department of Psychology M. A. Thesis An Analytical Investigation on Human Factors of Incidents and Accidents and Determining the Role of Effective Factors Associated with Attitudes toward Considering Safety in order to Present an Applied Model to Upgrade the Level of Safety in Isfahan Gas Company Supervisors: Dr. Hossein Samavatyan Dr. Aboulghasem Nouri Advisor: Dr. Siamak Pourabdian By: Mohammad Kouchaki January 2015
  فصل اول : 1-13
  فصل دوم : 14-70
  فصل سوم : 71-78
  فصل چهارم : 79-102
  فصل پنجم : 103-155
  فصل ششم :