• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر بخشی آموزش دقت بر توانایی دیکته نویسی دانش آموزان دوره ابتدائی دارای اختلال یادگیری در شهر اصفهان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1386
  زبان : Persian
  شماره سند : 4653
  موضوع :
  پژوهشگر : اسماعیل هونجانی
  توصیفگر لاتین : ?? ????? Attention ? Auditory attention ? Visual attention ? Learning disorder ? Learning disability ? Dictation ? Elementary students ? Inattention
  توصیفگر فارسی : روانشناسی عمومی ◄ دقت ◄ توجه ◄ دقت شنیداری ◄ دقت بینایی ◄ اختلال یادگیری ◄ ناتوانی یادگیری ◄ آموزش دقت ◄ دیکته نویسی ◄ تمرکز ◄ دانش آموز ابتدائی ◄ اختلال دیکته نویسی
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه روانشناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

  استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور، دکتر احمد یارمحمدیان
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1386
  شماره رکورد : 4653
  شماره راهنما : PSY2 114
  فهرست :

  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- مقدمه.......................................................................................................................... 1
  1-2- بیان مسئله................................................................................................................... 4
  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................................. 6
  1-4- اهداف پژوهش.............................................................................................................. 7
  1-4-1- هدف اصلی................................................................................................................ 7
  1-4-2- اهداف فرعی............................................................................................................... 8
  1-5- فرضیات پژوهش............................................................................................................. 8
  1-5-1- فرضیه اصلی.............................................................................................................. 8
  1-5-2- فرضیات فرعی............................................................................................................ 8
  1-6- متغیر های پژوهش.......................................................................................................... 8
  1-7- تعریف اصطلاحات و مفاهیم............................................................................................. 9
  1-7-1- تعاریف نظری(مفهومی)................................................................................................ 9
  1-7-2- تعاریف عملیاتی.......................................................................................................... 10
  فصل دوم: پیشینه پژوهش
  2-1- مقدمه.......................................................................................................................... 12
  2-2- ماهیت میان فرهنگی ناتوانی های یادگیری........................................................................... 13
  2-3- تعاریف ناتوانی های یادگیری............................................................................................. 14
  2-3-1- تعریف دولت فدرال: قانون آموزش و پرورش افراد دچار ناتوانی............................................... 15
  2-3-2- تعریف کمیته مشترک ملی مربوط به ناتوانی های یادگیری از ناتوانی های یادگیری............................ 16
  2-3-3- تعریف کمیته موسسات مربوط به یادگیری از ناتوانی های یادگیری.......................................................... 17
  2-3-4- لزوم تعاریف متعدد................................................................................................................................................. 18
  2-3- 5- اجزای مشترک تعریف ها.................................................................................................................................... 19
  2-3-5-1-اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی........................................................................................................... 19
  عنوان صفحه
  2-3-5-2- الگوی رشد ناهماهنگ...................................................................................................................................... 19
  2-3-5-3- دشواری در انجام دادن تکالیف تحصیلی و یادگیری................................................................................. 20
  2-3-5-4- اختلاف بین توانایی بالقوه و سطح پیشرفت................................................................................................ 20
  2-3-5-5- حذف علت های دیگر....................................................................................................................................... 22
  2-4- مقایسه ناتوانی های یادگیری با ناتوانی های دیگر............................................................................................... 23
  2-5- طبقه بندی ناتوانی های یادگیری............................................................................................................................ 24
  2-6- اختلال در بیان نوشتاری............................................................................................................................................ 25
  2-7- اختلال بیان کتبی یا نوشتن..................................................................................................................................... 27
  2-7-1 دیکته........................................................................................................................................................................... 28
  2-7-2- مراحل رشد یادگیری دیکته................................................................................................................................ 29
  2-7-3- مشکلات مربوط به دیکته..................................................................................................................................... 31
  2-7-4- دیکته ابداعی........................................................................................................................................................... 33
  2-7-5- راهبردهای خودپرسشگری برای نوشتن دیکته................................................................................................ 34
  2-7-6- رویکردهای چند حسی نوشتن دیکته................................................................................................................ 35
  2-7-7- دو نظریه درباره انتخاب کلمه در تدریس دیکته............................................................................................. 35
  2-7-8- ارزیابی دیکته........................................................................................................................................................... 38
  2-7-8-1- آزمون های غیررسمی...................................................................................................................................... 38
  2-7-8-2- آزمون های رسمی............................................................................................................................................ 39
  2-7-8-3- ملاکهای تشخیص اختلال بیان کتبی یا نوشتن در DSMIV............................................................ 39
  2-7-9- راهبردهای تدریس دیکته..................................................................................................................................... 39
  2-8- میزان شیوع اختلال بیان نوشتاری.......................................................................................................................... 41
  2-9- علل اختلالات دیکته................................................................................................................................................... 43
  2-9-1- نظریه کوتاهی دامنه توجه.................................................................................................................................... 43
  2-10- تعریف وتوصیف توجه و بی توجهی...................................................................................................................... 46
  عنوان صفحه
  2-10-1- معنای لغوی.......................................................................................................................................................... 47
  2-10-2- معنای اصطلاحی................................................................................................................................................. 48
  2-10-3- بی توجهی............................................................................................................................................................. 51
  2-10-4- بی توجهی انتخابی.............................................................................................................................................. 51
  2-10-5- حواس پرتی.......................................................................................................................................................... 52
  2-11- جنبه های فیزیولوژیکی توجه................................................................................................................................ 52
  2-11-1- سازگاری دریافت کننده..................................................................................................................................... 52
  2-11-2- سازگاری وضعی................................................................................................................................................... 53
  2-11-3- توجه کردن و روشنی ادراک............................................................................................................................. 54
  2-11-3-1- کنترل درجه توجه توسط تنه مغزی........................................................................................................ 55
  2-11-3-2- عمل تالاموس در توجه................................................................................................................................ 55
  2-11-3-3- رابطه کنترل گریز از مرکزی اطلاعات حسی با توجه........................................................................... 56
  2-11-3-4- توجه و منحنی مغز....................................................................................................................................... 56
  2-12- تقسیم بندی توجه از جنبه های مختلف............................................................................................................ 57
  2-12-1- دقت ارادی............................................................................................................................................................ 57
  2-12-2- دقت غیر ارادی..................................................................................................................................................... 58
  2-12-3- دقت عادی............................................................................................................................................................. 58
  2-13- استمداد یا مدت توجه............................................................................................................................................. 59
  2-13-1- مدت دقت در کودکان........................................................................................................................................ 60
  2-13-2- توجه و رشد آن در کودکان.............................................................................................................................. 61
  2-13-2-1-کنترل توجه...................................................................................................................................................... 62
  2-13-2-2- تناسب دادن توجه به کار............................................................................................................................. 62
  2-13-2-3- طرح................................................................................................................................................................... 62
  2-13-2-4-بازبینی ( نظارت ) .......................................................................................................................................... 63
  2-14- توجه انتخابی............................................................................................................................................................. 63
  عنوان صفحه
  2- 15- توجه تقسیم شده یا توجه به بیش از یک عامل در زمان معین................................................................... 63
  2-16- نوسان توجه................................................................................................................................................................ 66
  2-17- فراخنای توجه............................................................................................................................................................ 67
  2-17-1- زمان ظاهر ساختن محرک................................................................................................................................ 68
  2-17-2-گروه بندی.............................................................................................................................................................. 68
  2-17-3- مشخصات مشاهده کننده.................................................................................................................................. 68
  2-17-4- آشنایی مطالب..................................................................................................................................................... 68
  2-17-5- آمادگی................................................................................................................................................................... 68
  2-18- مراقبت........................................................................................................................................................................ 69
  2-19- جستجو....................................................................................................................................................................... 70
  2-19-1- ماهیت ماده ( مواد )........................................................................................................................................... 70
  2-20- هشیاری توجه............................................................................................................................................................ 72
  2-20-1- گونه های فعال و نا فعال هشیاری................................................................................................................... 73
  2-20-2- فرایندهای مرزی آگاهی..................................................................................................................................... 73
  2-21- تاریخچه و تئوری های توجه.................................................................................................................................. 75
  2-21-1- تئوری های توجه محدود................................................................................................................................... 76
  2-21-2- تئوری های توجه نا محدود............................................................................................................................... 80
  2-23- مروری بر تحقیقات انجام شده............................................................................................................................... 84
  2-23-1- تحقیقات انجام شده در داخل........................................................................................................................... 84
  2-23-1-1- تحقیقات انجام شده در ارتباط با اختلال دیکته نویسی........................................................................ 84
  2-23-1-2- تحقیقات انجام شده در ارتباط با اختلال توجه....................................................................................... 89
  2-23-2- تحقیقات انجام شده در خارج........................................................................................................................... 92
  2-23-2-1- ناتوانیهای ویژه یادگیری و مشکلات توجه................................................................................................ 92
  2-23-2-2- تحقیقات مربوط به اختلال دیکته نویسی................................................................................................. 98
  2-23-2-3- تحقیقات مربوط به توجه دانش آموزان..................................................................................................... 98

  عنوان صفحه
  فصل سوم: روش پژوهش
  3-1- مقدمه............................................................................................................................................................................. 102
  3-2- روش تحقیق................................................................................................................................................................. 102
  3-3- جامعه آماری................................................................................................................................................................. 103
  3-4- نمونه و روش نمونه گیری.......................................................................................................................................... 103
  3-5- متغیر های پژوهش..................................................................................................................................................... 104
  3-5-1- متغیر های مستقل................................................................................................................................................. 104
  3-5-2- متغیر وابسته............................................................................................................................................................ 104
  3-5-3- متغیرهای کنترل.................................................................................................................................................... 104
  3-6- ابزار پژوهش.................................................................................................................................................................. 104
  3-6-1- آزمون دقت تولوز- پیه رون.................................................................................................................................. 104
  3-6-2- روش اجرای آزمون تولوز- پیه رون................................................................................................................... 105
  3-6-3- نحوه تصحیح و نمره گذاری آزمون تولوز- پیه رون...................................................................................... 105
  3-6-4- شیوه تعبیر و تفسیر نتایج آزمون تولوز- پیه رون.......................................................................................... 105
  3-6-5- پایایی و روایی آزمون تولوز- پیه رون............................................................................................................... 106
  3-6-6- آزمون شاخص اختلال نقص توجه جردن.......................................................................................................... 106
  3-6-7- پایایی و روایی آزمون شاخص اختلال نقص توجه جردن.............................................................................. 106
  3-6-8- آزمون تشخیصی دیکته......................................................................................................................................... 107
  3-7- شیوه اجرای پژوهش................................................................................................................................................... 108
  3-8- تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................................................... 109
  3-9- محتوای جلسات مداخله درمانی_ آموزشی........................................................................................................... 109
  فصل چهارم: نتایج پژوهش
  4-1- مقدمه............................................................................................................................................................................. 118
  4-2- توصیف داده ها ........................................................................................................................................................... 119
  4-3- پیش فرض های آماری ............................................................................................................................................. 125
  4-3-1- پیش فرض تساوی واریانس ها............................................................................................................................ 125
  عنوان صفحه
  4-3-2- پیش فرض نرمال بودن نمرات ........................................................................................................................... 126
  4-4- بررسی استنباطی داده ها ......................................................................................................................................... 127
  4-4-1- فرضیه اصلی............................................................................................................................................................ 127
  4-4-2- فرضیات فرعی ........................................................................................................................................................ 128
  4- 5- یافته های فرعی......................................................................................................................................................... 130
  4- 6- یافته های کیفی......................................................................................................................................................... 133
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1- مقدمه............................................................................................................................................................................. 134
  5-2- بحث در یافته ها.......................................................................................................................................................... 136
  5-3- بحث در یافته های فرعی........................................................................................................................................... 138
  5-4- محدودیت های پژوهش............................................................................................................................................. 139
  5-5-پیشنهادات...................................................................................................................................................................... 140
  5-5-1-پیشنهادات پژوهشی................................................................................................................................................ 140
  5-5-2- پیشنهادات کاربردی............................................................................................................................................... 141
  پیوست ها................................................................................................................................................................. 142
  منابع و ماخذ............................................................................................................................................................. 150
  چکیده :
  چکیده هدف از انجام پژوهش، بررسی اثربخشی مداخله دقت آموزی بر کاهش مشکلات دیکته نویسی در دانش آموزان ناتوان یادگیری بود. بنابراین با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دارای اختلال دیکته نویسی بودند که در سال تحصیلی 84-85 در دو پایه سوم و چهارم مقطع ابتدائی شهر اصفهان مشغول به تحصیل بودند؛ نمونه مورد نظر در این پژوهش شصت نفر (سی نفر گروه آزمایش و سی نفر گروه کنترل) بود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از بین دانش آموزان دارای اختلال دیکته نویسی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی به صورت سه جلسه در هفته تحت مداخله دقت آموزی به شیوه گروهی قرار گرفتند و گروه گواه این مداخله دقت آموزی را دریافت نکرد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، آزمون دقت تولوز – پیه رون و آزمون شاخص اختلال نقص توجه جردن بود که در انتخاب نمونه پژوهش استفاده شد و همچنین آزمون تشخیصی دیکته(آزمون دیکته شماره 5 و 7) بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن بود که مداخله دقت آموزی به صورت معنی داری میانگین نمرات دیکته گروه آزمایشی را نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون افزایش داد.(01/0P<). همچنین تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات پسران و دختران در آزمون دیکته نویسی مشاهده گردید(05/0P<). نتایج این پژوهش نشان داد که مداخله دقت آموزی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مفید، برای دانش آموزان دارای اختلال دیکته نویسی بکار رود. کلید واژه ها : ناتوانی یادگیری، آموزش دقت، دیکته نویسی، تمرکز

  چکیده انگلیسی :
  Abstract This research was conducted to examin the effectiveness of training precision on the dictation ability of elementary students with learning disorder. The study population in this research included all the grade 3,4 elementary students with dictation disorder in Isfahan. Sample in this research included 60 individuals(30 girls, 30 boys) who were selected randomly and placed in both experimental and control groups. Experimental group received therapeutic- instructive intervention for precision in group format for 15 sessions during 5 weeks (3 sessions a week). Control group received no treatment. Covariate analysis was used to analysis the results. The instruments used for selection sample in this research included Tolzpearon Precision Test and Jordan Attention Dificit Index, and Diagonostic Dictation Disorder Test(No:5&7) for pre and post test. Results Showed that therapeutic- instructive intervention can significantly increase the average of dictation scores(marks) in experimental group(p<0.01). Also there was a significant difference between the average of dictation scotres between boys and girls(p<0.05). Thus, This treatment method can be used as an effective therapeutic method in treating students with dictation disorder. Key words: Dictation, Learning disorder, Elementary students.


  کلید واژه ها :
  روانشناسی عمومی ◄ دقت ◄ توجه ◄ دقت شنیداری ◄ دقت بینایی ◄ اختلال یادگیری ◄ ناتوانی یادگیری ◄ آموزش دقت ◄ دیکته نویسی ◄ تمرکز ◄ دانش آموز ابتدائی ◄ اختلال دیکته نویسی,بی توجهی Attention ◄ Auditory attention ◄ Visual attention ◄ Learning disorder ◄ Learning

  شهریور 1386
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Education Science & Psychology Department of psychology M.A. Thesis Examining the Effectiveness of training Precision on the Dictation ability of Elementary Students with Learning Disorder in Isfahan Supervisors Dr. Mokhtar, Malekpour Dr.Ahmad, Yarmohamadeyan Advisors Dr. Hamidreza Orize Dr. Mehrdad Kalantari By: Esmael Hoonejani September 2007
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :