• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر (رابطه) تقاضاها و کنترل شغلی در طراحی شغل بر فشار روانی در شغل و سلامت ذهن کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1387
  زبان : Persian
  شماره سند : 4871
  موضوع :
  پژوهشگر : سحر جهانبخش گنجه
  توصیفگر لاتین : ?????? personnel , Isfahan Petrochemical company , job demands , job control , job stress , subject well-being , job design , positive affect , negative affect , stress pattern , job exhaustion , relationship
  توصیفگر فارسی : روانشناسی (صنعتی و سازمانی) ? 1387 ? کارکنان ? شرکت پتروشیمی اصفهان ? تقاضای شغلی ? کنترل شغلی ? فشار روانی در شغل ? سلامت ذهن ? طراحی شغل ? عاطفه مثبت ? عاطفه منفی ? الگوی فشار روانی ? فرسودگی شغلی ? کارسوزی
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

  استاد راهنما : دکتر حمیدرضا عریضی سامانی، دکتر حسین مولوی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1387
  شماره رکورد : 4871
  شماره راهنما : PSY2 140
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1 مقدمه 1
  1-2 بیان مساله پژوهش 2
  1-3 اهمیت و ارزش پژوهش 5
  1-4 اهداف پژوهش 7
  1-4-1 اهداف اصلی 7
  1-4-2 اهداف فرعی 7
  1-5 فرضیه‌های پژوهش 7
  1-5-1 فرضیات اصلی 7
  1-5-2 فرضیات فرعی 7
  1-6 متغیرهای پژوهش 8
  1-7 تعریف اصطلاحات و مفاهیم 8
  1-7-1 تعاریف مفهومی(نظری) 8
  1-7-2 تعاریف عملیاتی 10

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  2-1 مقدمه 11
  2-2 مبانی نظری 12
  2-2-1 الگوها و نظریه‌های فشار روانی در شغل 12
  2-2-2 چارچوب‌های عمومی 13
  2-2-3 الگوهای کلی 15
  2-2-4 الگوهای قابل آزمون 16
  2-2-5 الگوی تقاضاها- حمایت- محدودیت 19
  2-2-6 الگوی منابع- تقاضاهای شغلی JD-R)) 23
  2-3 طراحی شغل 24
  2-3-1 رویکرد مهندسی صنعتی 24
  عنوان صفحه
  2-3-2 رویکردهای انگیزشی طراحی شغل 25
  2-3-2-1 نظریهی انگیزشی- بهداشتی هرزبرگ 25
  2-3-3 الگوی ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام 26
  2-4 فشار روانی در شغل 27
  2-4-1 تقسیم بندی مشاغل بر اساس فشار شغلی 30
  2-4-2 ارتباط فشار روانی در شغل با کارسوزی (فرسودگی شغلی) 31
  2-4-3 هزینه‌های ناشی از فشار روانی در شغل 33
  2-5 سلامت ذهن 34
  2-5-1 تعریف سلامت ذهن و مولفه‌های آن 35
  2-6 پیشینهی پژوهش 40
  2-6-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 40
  2-6-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 46
  2-7 نتیجه‌گیری مطالعات داخلی و خارجی 48

  فصل سوم: روش و اجرای پژوهش
  3-1 طرح کلی پژوهش 49
  3-2 جامعه آماری 49
  3-2-1 معرفی شرکت پتروشیمی استان اصفهان 50
  3-3 نمونه و روش نمونه گیری 51
  3-4 ابزارهای پژوهش 51
  3-4- 1 پرسشنامه طراحی شغل 51
  3-4-2 پرسشنامه فشار روانی در شغل 52
  3-4-3 پرسشنامه سلامت ذهن 52
  3-4-4 شواهد مربوط به پایایی ابزارهای سنجش..................................................................................53
  3-5 روش اجرا 54
  3-6 روش‌های آماری مورد استفاده 54


  عنوان صفحه
  فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
  4-1 مقدمه 56
  4-2 یافته‌های مربوط به متغیرهای جمعیت‌شناختی 57
  4-3 یافته‌های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش 60
  4-4 یافته‌های استباطی مربوط به متغیرهای پژوهش 62
  4-4-1 ضرایب همبستگی ساده بین متغیرهای پیش بین و ملاک در پژوهش 62
  4-4-2 نتایج تحلیل مانوای تک گروهی بین متغیرهای پیش بین و ملاک در پژوهش 63
  4-5 یافته‌های جانبی 65
  4-5-1 مقایسهی میانگین‌های سلامت ذهن و فشار روانی در شغل با توجه به متغیرجمعیت شناختی نوع کار 65
  4-5-2 نتایج مقایسه تحلیل رگرسیون خطی با رگرسیون انحنایی متغیرهای کنترل شغلی و سلامت ذهن 69
  4-5-3 نتایج مقایسه تحلیل رگرسیون خطی با رگرسیون انحنایی متغیرهای کنترل شغلی و عاطفه مثبت 66
  4-5-4 نتایج مقایسه تحلیل رگرسیون خطی با رگرسیون انحنایی متغیرهای کنترل شغلی و عاطفه منفی 68
  4-5-5 نتایج مقایسه تحلیل رگرسیون خطی با رگرسیون انحنایی متغیرهای کنترل شغلی و فشار روانی در شغل 69
  4-6 خلاصه یافته‌ها 70

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
  5- 1 مقدمه 75
  5-2 بحث در مورد یافته‌های اصلی پژوهش 76
  5-3 بحث در مورد یافته‌های جانبی پژوهش 79
  5-4 محدودیت‌های پژوهش 81
  5-5 پیشنهادات 81
  5-5-1 پیشنهادات به پژوهشگران آینده 81
  عنوان صفحه
  5-5-2 پیشنهادات به مدیران و مسئولان 82
  پیوست 1 83
  پیوست 2 84
  پیوست 3 87
  منابع و مأخذ 88


  چکیده :
  چکیده هدف از انجام این پژوهش ، بررسی رابطهی بین میزان تقاضاها و کنترل شغلی با فشار روانی در شغل و سلامت ذهن کارکنان است. جامعهی آماری پژوهش حاضر، کلیهی کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان است که از این تعداد 151 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق استفاده شده از نوع رابطه ای است و برای جمع آوری اطلاعات پژوهش، از پرسشنامه‌های طراحی شغل وال، جکسون و مولارکی(1995)، فشار روانی در شغل الیوت(1994) و سلامت ذهن مولوی(1387) استفاده شده است. داده‌های حاصل با استفاده از روش‌های آماری تحلیل مانوای تک گروهی و تحلیل رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت نتایج نشان داد که بین تقاضاهای شغلی و فشار روانی در شغل رابطهی مثبت و معنادار ( 15/0 = Beta , 02/0= sig)، بین تقاضاهای شغلی و عاطفه مثبت رابطه مثبت و معنادار ( 19/0 = Beta , 01/0= sig)، بین کنترل شغلی و فشار روانی در شغل رابطهی منفی و معنادار ( 36/0 - = Beta , 00/0= sig)، بین کنترل شغلی و سلامت ذهن رابطهی مثبت و معنادار ( 34/0 = Beta , 00/0= sig)، بین کنترل شغلی و عاطفه مثبت رابطه مثبت و معنادار ( 27/0 = Beta , 01/0= sig)، )، بین کنترل شغلی و عاطفه منفی رابطه منفی و معنادار ( 31/0 - = Beta , 01/0= sig) وجود دارد. همچنین در این پژوهش، میزان فشار روانی در شغل و سلامت ذهن در سه گروه کاری عملیاتی، پشتیبانی و ستادی، با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راهه، مورد مقایسه قرار گرفتند و نتایج نشان داد که بین گروه‌های کاری، از نظر فشار روانی در شغل و میزان سلامت ذهن تفاوت معنادار وجود دارد. کلید واژه‌ها: تقاضاهای شغلی، کنترل شغلی، فشار روانی در شغل، سلامت ذهن، طراحی شغل

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The main purpose of this research has been to determine the effect of job demands and job control in job design on job stress and subject well-being. Statistical population of the research was all personnel of Isfahan Petrochemical Company from which 151 persons were randomly selected via simple random technique. The research method was correlational. To gather data, the following three instruments were used: Job Design Questionnaire of Wall, Jackson and Mullarkey(1995), Subject Well-being Questionnaire of Mollavi(1386), and Job Stress of Eliot(1994). The obtained data were analyzed via one group MANOVA and multiple regressions. The Findings were as follow: The relationships between job demands with job stress (sig=0/02) and positive affect (sig= 0/01) were significant. Also the relationships between job control with job stress (sig= 0/00), subject well-being (sig= 0/00), positive affect (sig= 0/01) and negative affect (sig= 0/01) were significant. In the current research, employees were categorized as the Technical, Support and General staff. The results of subgroup analysis via one- way ANOVA was shown that the job stress and subject well-being of three groups have significant difference. Keywords: Job demands, Job control, Job stress, Subject well-being, Job design


  کلید واژه ها :
  روانشناسی (صنعتی و سازمانی) ? 1387 ? کارکنان ? شرکت پتروشیمی اصفهان ? تقاضای شغلی ? کنترل شغلی ? فشار روانی در شغل ? سلامت ذهن ? طراحی شغل ? عاطفه مثبت ? عاطفه منفی ? الگوی فشار روانی ? فرسودگی شغلی ? کارسوزی,ارتباط personnel , Isfahan Petrochemical compa

  1387
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Educational Science and psychology Department of Psychology M.A. Thesis The effect (relationship) of job demands and job control in job design on job stress and subjective well–being of Isfahan Petrochemical Company personnel Supervisors: Dr. Hamid Reza Oreyzi Dr. Hossain Molavi Advisor: Dr. Aboulghasem Nouri By: Sahar Jahanbakhsh Ganjeh November 2008
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :