• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر بخشی آموزش برنامه مداخله ترکیبی شناختی - رفتاری و مهارت های زندگی بر کاهش استرس دانش آموزان تیز هوش دبیرستان شهر تهران
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1385
  زبان : Persian
  شماره سند : 4026
  موضوع :
  پژوهشگر : اسماء حیدری
  توصیفگر لاتین : ????? ????? Stress ? Gifteds ? Life skill
  توصیفگر فارسی : روانشناسی عمومی ◄ 1385 ◄ استرس ◄ تیزهوشان ◄ مدلهای استرس
  دانشکده : دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گ
  مقطع : کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

  استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1385
  شماره رکورد : 4026
  شماره راهنما : PSY2 91
  فهرست :
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول :کلیات پژوهش
  1-1 مقدمه 1
  1-2 بیان مساله 4
  1-3 اهداف پژوهش 5
  1-4 فرضیه های پژوهش 5
  1-5 اهمیت وارزش پژوهش. 6
  1-5.1 متغییرهای پژوهش. 7
  1-6 تعریف اصطلاحات و مفاهیم 7
  فصل دوم: پیشینه پژوهش
  2-1 مقدمه 10
  2-2پیشنه پژوهش 12
  2-2-1 تعریف نظری استرس. 12
  2-2-2مدل های استرس 16
  2-2-3انواع استرس 25
  2-2-4استرس ونظریه های استرس. 25
  2-3پیشینه نظری هوش 27
  2-3-1 تعریف هوش. 27
  2-3-2 تعریف تیز هوش. 28
  2-3-2-1ویژگیهای افرادتیز هوش 28
  2-3-3 بهداشت روانی و سازگاری تیز هوشان 30
  2-4 درمان. 33
  2-4-1 درمانهای اضطراب. 33
  2-4-1-1 دارو درمانی 33
  2-4-1-2 روشهای مهار استرس 36
  2-4-2 شناخت درمانگریها 40
  2-4 -2-1 درمانگری تعقلی– هیجانی الیس 41
  2-4-2-2 روش درمانی بک 43
  2-4-3 مهارتهای سبک زندگی. 46
  2-4-3-1 مدیریت زمان 46
  2-4-3-2 تعیین هدف 48
  2-4-3-3 آموزش حل مساله 50
  2-5 ویژگی های گروه های مقابله با اضطراب 51
  2-5-1 مولفه های درمان. 52
  2-6 پیشینه پژوهشی 54
  2-7 جمع بندی و نتیجه گیری 60
  فصل سوم: روش پژوهش
  3-1 مقدمه. 62
  3-2 جامعه آماری 63
  3-3 نمونه و نمونه گیری 63
  3-4 ابزار پژوهش 63
  3-5 شیوه اجرا. 64
  3-6 طرح پژوهش 65
  3-7 روش تحلیل داده ها. 66
  3-8 جمع بندی و نتیجه گیری 66
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1مقدمه 68
  4-2 داده های توصیفی 68
  4-3 تجزیه وتحلیل داده ها. 70
  4-4 جمع بندی و نتیجه گیری.. 83
  فصل پنجم: تبیین یافته های پژوهش
  5-1 مقدمه 86
  5-2 تبیین یافته های پژوهش. 87
  5-3 جمع بندی و نتیجه گیری 90
  محدودیت های پژوهش. 91
  پیشنهاد های پژوهش 91

  پیوست ها
  پیوست 1. 92
  پیوست 2. 93
  پیوست 3.. 97
  منابع و ماخذ 110  چکیده :
  چکیده این پژوهش به شیوه نیمه تجربی با هدف بررسی اثر بخشی آموزش برنامه مداخله ترکیبی شناختی- رفتاری و سبک مهارتهای زندگی بر کاهش استرس دانش آموزان تیز هوش شهرستان تهران انجام شد. بدین منظور از جامعه آماری 1600 نفری دانش آموزان دبیرستان¬های وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (علامه حلی و فرزانگان) شهر تهران، با استفاده از فرمول حجم نمونه به طور تصادفی 200 نفر انتخاب شدند و پس از انجام آزمون استرس (S.R.I)، 20 نفر از دانش آموزانی که بالاترین میزان استرس را داشتند مشخص و به طور تصادفی به دو گروه 10 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش در طی 6 جلسه تحت آموزش گروهی، شناختی- رفتاری و مهارتهای سبک زندگی قرار گرفتند. نتیجه پژوهش نشان داد که آموزش برنامه مداخله ترکیبی به طور معناداری میزان استرس گروه آزمایش رانسبت به گروه کنترل کاهش می-دهد . علاوه بر این نتایج نشان دادن برنامه آموزشی در مورد هر یک از زیر مقیاسهای اعتماد به نفس، نگرانی¬های مالی، روابط خانوادگی، خستگی، نگرانی¬های آینده و فراموشکاری تفاوت معناداری را بین گروه کنترل و آزمایش موجب گردید . واژه¬های کلیدی: استرس، دانش آموزان تیزهوش، برنامه مداخله ترکیبی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: The purpose of this semi - experimental study was to investigate the effect of eclectic compound training on degree of stress of gifted high school students in Tehran. Therefore, 200 subjects were randomly selected from the 1600 people population of the gifted students of high schools managed by the National Organization of Training Brilliant Talents. After the administration of the stress test (S.R. I), 20 subjects with the highest score on the test were selected and randomly divided in to two groups: control and experimental. Then the experimental group received the cognitive- behavioral and the life style skill training during six sessions. The results indicated that educating through eclectic compound decrease the stress in experimental group and the difference between the two groups was significant (P<0.0001).Moreover, the results showed that the aforementioned educational program had significantly different effects on sub- issues such as: self confidence, financial concerns, family relationships, tiredness, concerns about future and forgetting. Key words: Stress, Gifted students , Eclectic intervention program .


  کلید واژه ها :
  روانشناسی عمومی ◄ 1385 ◄ استرس ◄ تیزهوشان ◄ مدلهای استرس,مهارت زندگی Stress ◄ Gifteds ◄ Life skill

  مهر 1385
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Psychology and Educational Sciences Department of Psychology M.A. Thesis The efficacy of eclectic intervention training (cognitive – behavioral and life skills) on the degree of stress of gifted high school students in Tehran Supervisor: Dr. Mokhtar Malekpur Advisor: Dr. Hossein Molavi By: Asma Heydari October 2006
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :