• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی زوجین بر عملکرد خانواده و اثر آن بر میزان علائم دانش آموزان ADHD سنین 9-4 سال
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 10501
  موضوع :آموزش کودکان با نیازهای خاص
  پژوهشگر : ارغوان شریعت
  توصیفگر لاتین : communication pattern ? attention defici disorder ? family function ? student
  توصیفگر فارسی : الگوی ارتباطی ◄ اختلال بیش فعالی همراه با کاستی توجه ◄ عملکرد خانواده ◄ دانش آموز ◄ پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI-4) ◄ پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)
  دانشکده : دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مختار ملک پور
  استاد مشاور : امیر قمرانی
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 10501
  شماره راهنما : PSY2 354
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1-مقدمه 1
  1-2- شرح و بیان مسأله 3
  1-3- اهمیت و ارزش تحقیق 4
  1-4- اهداف پژوهش 5
  1-4-1- اهداف اصلی 5
  1-4-2- اهداف فرعی 5
  1-5- فرضیه‌های پژوهش 6
  1-6- متغیرهای پژوهش 6
  1-6-1-متغیر مستقل 6
  1-6-2- متغیر وابسته 6
  1-6-3- متغیر کنترل 6
  1-7- تعریف اصطلاحات و مفاهیم 7
  1-7-1-تعاریف مفهومی 7
  1-7-1-1- عملکرد خانواده 7
  1-7-1-2- ADHD 7
  1-8-تعاریف عملیاتی 7
  فصل دوم : پیشینه تحقیق
  2-1- مقدمه 8
  2-2-تعریف 8
  2-3-تاریخچه 9
  2-4- شیوع 10
  2-5-علائم 11
  2-6-تشخیص ADHD 12
  2-7-علل و عوامل (ADHD) 15
  2-7-1-عوامل مغزی 15
  2-7-2- تأثیرات ژنتیکی 16
  2-8-تأثیرات محیطی 16
  2-8-1-عوامل بیولوژیکی 16
  2-8-2-عوامل مربوط به رژیم غذایی 17
  2-8-3-عوامل روانی – اجتماعی 17
  2-9-پیامدهای ADHD 18
  2-10-درمان 20
  عنوان صفحه
  2-10-1-درمان داروئی 21
  2-10-2- درمان‌های روانشناختی 23
  2-10-3-نوروفیدبک 23
  2-10-4-درمان رفتاری 24
  2-11-الگوی ارتباطی خانواده 26
  2-11-1-ایجاد خانواده درمانی 26
  2-11-2-توسعهی خانواده درمانی 28
  2-11-3-خانواده درمانی از دههی 1990 تا زمان حال 29
  2-12-پژوهش های انجام شده در داخل کشور 30
  2-13-پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 30
  فصل سوم:روش تحقیق
  3-1- مقدمه 34
  3-2- طرح کلی پژوهش 34
  3-3- جامعه آماری 34
  3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 35
  3-5- ابزار پژوهش 35
  3-5-1- پرسشنامه عملکرد خانواده 35
  3-5-2- خرده مقیاس بیش‌فعالی و نقص توجه در پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI-4) 36
  3-6- شیوه اجرای پژوهش 37
  3-7- محتوای جلسات آموزشی 37
  3-8- تجزیه و تحلیل داده‌ها 38
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
  4-1-تحلیل توصیفی داده ها 39
  4-2- تحلیل استنباطی داده ها 41
  فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری
  5-1- مقدمه 47
  5-2- خلاصه تحقیق 47
  5-3- بحث 48
  5-4- اعتبار تحقیق 53
  5-5- نتیجه گیری کلی 53
  5-6-محدودیت تحقیق 53
  5-6-1-محدودیت‌های اجتناب ناپذیر 53
  5-6-2-محدودیت‌های تحقیق 54
  5-7-پیشنهادات 54
  عنوان صفحه
  5-7-1- پیشنهاد به مسئولان 55
  5-7-2- پیشنهادات به پژوهشگران 55
  5-7-3- پیشنهادات کاربردی 55
  منابع 56
  پیوست 72


  چکیده :
  چکیده کمبود توجه و تمرکز/ اختلال بیش فعالی (ADHD)یکی از رایج ترین اختلالات شناخته شدهی عصبی روانشناختی دوران کودکی است که برای کودک، خانواده و جامعه مشکلاتی را بوجود میآورد. بنابراین هدف این تحقیق‌، بررسی اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی زوجین بر عملکرد خانواده و تأثیر آن بر میزان علائم دانش آموزان ADHDسنین 9-4 بود. بدین منظور60 دانش آموز با علائم اختلال نقص توجه/ بیش فعالی-تکانشگری، به شیوهی نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. سپس نمونه‌ها بصورت تصادفی در دو گروه کنترل (30 نفر) و آزمایش(30 نفر) قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش تحت یک برنامه آموزشی 7 جلسه‌ای قرار گرفتند، در حالیکه گروه کنترل فقط پیگیری شدند. متغیرهای خرده مقیاس بیش فعالی و نقص توجه با استفاده از پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI-4) و اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی زوجین با استفاده از پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD) قبل و بعد از برنامه آموزشی اندازه گیری شد. داده‌های حاصل با استفاده از روش آمار استنباطی (تحلیل کواریانس)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که برنامهی آموزش الگوی ارتباطی زوجین منجر به افزایش عملکرد خانواده و در نهایت کاهش علائم ADHD دانش آموزان گردید (05/0P<). نتیجه پژوهش حاضر نشان داد آموزش الگوی ارتباطی زوجین به والدین میتواند زیر مقیاس‌های عملکرد خانواده شامل ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، حل مشکل، همراهی عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی را بصورت معنی داری افزایش داده و این امر به نوبهی خود موجب میشود که میزان علائم ADHD کودکان بصورت معنی داری کاهش یاید. واژگان کلیدی: الگوی ارتباطی زوجین، عملکرد خانواده، اختلال بیش فعالی و کم توجهی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Attention deficiency/ hyperactive disorder (ADHD) is one of the most current neurological-psychological known disorders in the childhood which will generate some troubles to the child, family and society. Therefore, the goal of this research is to study the effectiveness of training the couple’s communicative model. over the function of the family and its effect on the rate of ADHD students symptoms in 4-9 years. In this way, 60 students with attention defect disorder symptoms/hyperactive-impulsiveness were selected in clustering random sampling method. Then the samples were classified in random in two: control groups (30 persons) and test group (30 persons). Then the test group was under a training 7-session program while the control groups were just become follow-up. Using child’s morbid symptoms inventory (CSI-4), the hyperactive subscale and attention defect variances were measured. Also using family Action Data sheet (FAD) before and after training program, effectiveness of training the couple’s communicative model was measured. The resulted data were analyzed using inferential statistics (covariance analysis). The findings demonstrated that training program concerning the couples’ communicative model led to increase the family performance and finally to decrease ADHD symptoms in the students (P<0.05). The result of paper proved that training the couple’s communicative model to the parents can increase meaningfully the subscales of family performance including communication, affective intercourse, role-playing, problem solving, affective accompanying, behaviors control and general performance. This subject, in it’s turn, causes to decrease the rate of ADHD symptoms in the children meaningfully. Keyword: the couple’s communicative model, family performance, attention defect and hyperaction disorder


  کلید واژه ها :
  الگوی ارتباطی ◄ اختلال بیش فعالی همراه با کاستی توجه ◄ عملکرد خانواده ◄ دانش آموز ◄ پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI-4) ◄ پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD),communication pattern ◄ attention defici disorder ◄ family function ◄ student

  1392
  0

  صفحه اول : University of ISfahan Faculty of Education science and Psychology Department fo Psychology M.S.Thesis The Efficacy of Couples Communicative Pattern Training on Family Function and its Effect on the Rate of 4-9 year student's with ADHD Symptoms Supervisor: Dr. Mokhtar Malekpoor Advisor: Dr. Amir Ghamarani By: Arghavan Shariat August 2013
  فصل اول : 1-7
  فصل دوم : 8-33
  فصل سوم : 34-38
  فصل چهارم : 39-46
  فصل پنجم : 47-81
  فصل ششم :