• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثربخشی آموزش تکالیف نظریه ذهن بر مهارت زبان و رفتار سازشی دانش آموزان ناتوان ذهنی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 9485
  موضوع :روان شناسی کودکان با نیازهای خاص
  پژوهشگر : شمسی پورسالمیان
  توصیفگر لاتین : Mentally disability ? Language skill ? Mind theory
  توصیفگر فارسی : ناتوانی ذهنی ◄ مهارت زبان ◄ نظریه ذهن ◄ مقیاس هوش و کسلر ◄ مقیاس رفتار سازشی واینلند
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه روان شناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مختار ملک پور
  استاد مشاور : احمد عابدی
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 9485
  شماره راهنما : PSY2 311
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1 مقدمه 1
  1-2 شرح و بیان مساله پژوهش 2
  1-3 اهداف تحقیق 3
  1-4 فرضیه‌ها (درصورت لزوم) یا سوال‌های تحقیق 5
  1-5 اهمیت پژوهش 5
  1-6 متغیر‌های پژوهش 6
  1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی 6
  فصل دوم: پیشینه پژوهش
  2-1 مقدمه 8
  2-2 ناتوانی ذهنی 9
  2-3 زبان 19
  2-3-1 تعریف زبان 19
  2-3-2 اندام‌های گفتاری 20
  2-4 نظریه ذهن 35
  2-5 تحقیقات داخل و خارج از کشور 45
  2-6 جمع بندی 48
  فصل سوم: روش‌ پژوهش
  3-1 مقدمه 49
  3-2 روش تحقیق 49
  3-3 جامعهی آماری 50
  3-4 نمونه و روش نمونه گیری 50
  3-5 متغیرهای پژوهش 50
  3-6 ابزار گرد آوری داده‌ها 51
  3-7 روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 55
  3-8 نمونه جلسات آموزش تکالیف نظریه ذهن 55
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
  4-1 مقدمه 59
  4-2 بررسی ویژگیهای توصیفی 60
  4-3 پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات 63
  4-4 پیش فرض تساوی واریانس‌ها 64
  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
  5-1 مقدمه 71
  5-2 تبیین یافته‌های پژوهش 72
  5-3 محدودیت‌ها 76
  5-4 پیشنهادها 76
  پیوست 78
  منابع و مآخذ 91


  چکیده :
  چکیده هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تکالیف نظریه ذهن بر مهارت زبانی و رفتار سازشی کودکان با ناتوان ذهنی آموزش‌پذیر بوده است. پژوهش حاضر به صورت آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس رفتار سازشی واینلند، مقیاس رشد زبان اصفهان و مقیاس هوش وکسلر استفاده شد. بدین منظور 30 دانش‌آموز دختر با اختلال ناتوانی ذهنی چهارم و پنجم دبستان، با بهره هوشی بین 55 تا 75 که کنترل شده بود، انتخاب شدند. گروه اول بعنوان گروه آزمایش در معرض مداخلات آموزش مهارت‌های نظریه ذهن (بصورت داستان‌های تصویری) قرارگرفتند و گروه دوم به عنوان گروه کنترل (بدون مداخلات آموزشی) در نظر گرفته شدند. مقیاس هوش اجتماعی واینلند برای ارزیابی تغییر رفتار سازشی و فرم ارزیابی رشد زبان برای ارزیابی زبان بر روی دو گروه قبل و بعد از انجام مداخلات آموزشی اجرا شد. بعد از گذشت 2 هفته از اتمام جلسات آموزش، پس‌آزمون رفتار سازشی و مهارت زبان از نمونه به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تکالیف نظریه ذهن بر زبان (001/0 p) و رفتار سازشی (001/0 p) اثربخش است. همچنین، در زیر گروه مهارت زبان ، زبان بیانی و دریافتی، در زیر گروه‌های رفتارسازشی واینلند، خودیاری عمومی، ارتباط و اجتماعی شدن نتایج بدست آمده از لحاظ آماری معنادار بود و در خرده‌آزمون خود رهبری نتایج بدست آمده از لحاظ آماری معنادار نبود. در ضمن خرده آزمون‌های خودیاری در غذا خوردن و لباس پوشیدن و جنبشی بدلیل ادغام در خودیاری عمومی مورد ارزیابی قرار نگرفت. بنابر نتایج این پژوهش آموزش تکالیف نظریه ذهن برای عملکرد بهتر اجتماعی و ارتباط کلامی کودک می تواند مفید باشد. واژگان کلیدی: نظریه ذهن، رفتارسازشی، مهارت زبان، ناتوان ذهنی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The purpose of this study was to determine the efficacy of theory of mind tasks training on language skills and adaptive behavior of 4th and 3th grades educable mentally disabled students. The research method was experimental with pre- post test groups. 30 educable mentally disabled students were randomly selected through multi stage clustering sampling. Then they were randomly assigned in to two groups (experimental and control). Data was analyzed through covariance. Findings showed that post test score on adaptive behavior and language skills of experimental group were significantly higher than control group. In regard to language skills of , that is, receive and expressive language and also, in relation to sub domains of Vineland adaptive behaviors, that is, general self- help, communication and socialization the result well significant (p≤0.001). But regarding self- directing the result was not significant (p≤0.001). Keywords: theory of mind, Language skills, adaptive behavior, mentally disabled


  کلید واژه ها :
  ناتوانی ذهنی ◄ مهارت زبان ◄ نظریه ذهن ◄ مقیاس هوش و کسلر ◄ مقیاس رفتار سازشی واینلند,Mentally disability ◄ Language skill ◄ Mind theory

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Educational Sciences & Psychology Department of Children with Special Needs M.A. Thesis Theory of mind tasks training on language skill and adaptive behavior of children with mental disabilities Supervisor: Dr. Mokhtar Malekpour Advisor: Dr. Ahmad Abedi By: Shamsi Poursalemian October 2012
  فصل اول : 1-7
  فصل دوم : 8-48
  فصل سوم : 49-58
  فصل چهارم : 59-70
  فصل پنجم : 71-102
  فصل ششم :