• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی شهر اصفهان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 9491
  موضوع :روان شناسی کودکان با نیازهای خاص
  پژوهشگر : معصومه پیروز
  توصیفگر لاتین : Mathematic performance ? Attention ? Training ? Learning disability ? Student
  توصیفگر فارسی : عملکرد ریاضی ◄ توجه ◄ آموزش ﴿توجه﴾ ◄ اختلال یادگیری ◄ دانش آموز
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه روان شناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : احمد عابدی
  استاد مشاور : احمد یارمحمدیان
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 9491
  شماره راهنما : PSY2 312
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- مقدمه 1
  1-2- بیان مساله 2
  1-3- اهمیت و ارزش پژوهش 6
  1-4- اهداف پژوهش 6
  1-5- فرضیه‌های پژوهش 7
  1-6- متغیر‌های پژوهش 7
  1-7- تعریف اصطلاحات و مفاهیم 8
  فصل دوم: ادبیات پیشینه پژوهش
  2-1- مقدمه 9
  2-2- تعریف ناتوانی یادگیری 10
  2-3- طبقه بندی ناتوانی یادگیری 10
  2-5- توجه 22
  2-5- تحقیقات داخل و خارج از کشور 29
  2-6- جمع بندی 33
  فصل سوم: روش‌ پژوهش
  3-1- مقدمه 34
  3-2- روش تحقیق 34
  3-3- جامعهی آماری 35
  3-4- نمونه و روش نمونه گیری 35
  3-5- متغیر‌های پژوهش 35
  3-6- ابزار گردآوری داده‌ها 36
  3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 37
  3-8- نمونه جلسات آموزش توجه 37
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
  4-1- مقدمه 39
  4-2- بررسی ویژگیهای توصیفی 40
  4-3- پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات 44
  4-4- پیش فرض تساوی واریانس‌ها 46
  4-5- بررسی استنباطی داده‌ها 47
  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
  5-1- مقدمه 53
  5-2- تبیین یافته‌های پژوهش 54
  5-3- اعتبار تحقیق 58
  5-4- محدودیت‌ها 59
  5-5- پیشنهادات 59
  پیوست 61
  منابع و مآخذ 68


  چکیده :
  چکیده هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی است. روش این پژوهش آزمایشی بود، جامعه آماری دانش‌آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی پایهی چهارم آموزش و پرورش اصفهان بودند که از بین آنها 30 نفر که در آزمون ریاضیات کی- مت نمره پایین‌تر از نقطه برش گرفتند. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، انتخاب و به روش تصادفی در دوگروه 15 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنیهای گروه آزمایش در 12 جلسه 45 دقیقه‌ای، آموزش توجه را دریافت کردند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از آزمون ماتریس‌های پیشرونده ریون رنگی کودکان، آزمون ریاضیات کی- مت و آزمون عملکرد ریاضی پایهی چهارم دبستان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش توجه بر عملکرد تحصیلی ریاضی (شمارش، محاسبات، هندسه، زمان، حل مساله و اندازه‌گیری) دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی موثر بود (05/0 P) و بر عملکرد یادگیری پول و اعداد گویا موثر نبوده است (05/0 P). بر این اساس ‌میتوان نتیجه‌گیری کرد که آموزش توجه همانند سایر مهارت‌های زیر بنایی یادگیری ریاضی ‌میتواند رویکرد موثر در درمان ناتوانی یادگیری ریاضی باشد. واژه‌های کلیدی: ناتوانی یادگیری ریاضی، آموزش توجه، عملکرد ریاضی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The purpose of the present research was to investigation the effectiveness of attention training of the mathematical performance on students with mathematic learning disability. The methodology was experimental, and the study population involves girls students of fourth grade elementary with mathematic learning disabilities, among which 30 students were selected by the method of multi-stage clustering random sampling, whose scores in key math mathematical test were lower than criterion pointand were placed in groups of experimental and control at random (15 in experiment group and 15 in control group). The experimental group received the attention training in 12 sessions, each one took 45 minutes. To gather data, the Raven intelligence test, the key Math test and fourth elementary school mathematical performance test were used. The results showed that attention training significantly increases mathematical performance (Counting, Computation, Geometry, Problem Solving and Measurment) of students with math learning disability (P≤0.05). Also result was showed that attention training of money and numbers apparently performance was not effective (p≤0.05). Accordingly, we can be applied as an intervention to improve math problem in students with mathematic learning disability. Keywords: Mathematic learning disability, Attention training, Mathematic performance.


  کلید واژه ها :
  عملکرد ریاضی ◄ توجه ◄ آموزش ﴿توجه﴾ ◄ اختلال یادگیری ◄ دانش آموز,Mathematic performance ◄ Attention ◄ Training ◄ Learning disability ◄ Student

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Educational sciences & Psychology Department of Children with Special Needs M.A. Thesis The Effectiveness of Attention Training on the Mathematic Performance of Students with Mathematic Learning Disability Supervisor: Dr.Ahmad Abedi Advisor: Dr. Ahmad Yarmohammadian By: Masoumeh Pirooz October 2012
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-33
  فصل سوم : 34-38
  فصل چهارم : 39-52
  فصل پنجم : 53-76
  فصل ششم :