• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن پایه سوم دبستان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 8623
  موضوع :روانشناسی کودکان با نیازهای خاص
  پژوهشگر : مهشید زاغیان
  توصیفگر لاتین : Effectiveness ? Reading Practice ? Elementary Education ? Grade 3 ? Isfahan(City( ? Learning Disability ? Wechsler Intelligence Scale ? Working Memory ? Dyslexia ? Ethology
  توصیفگر فارسی : اثربخشی ◄ عملکرد خواندن ◄ پایه سوم ابتدایی ◄ دانش آموز پسر ◄ اصفهان﴿شهر﴾ ◄ ناتوانی یادگیری ◄ مقیاس هوش وکسلر برای کودکان ◄ حافظه فعال ◄ نارسا خوانی ◄ سبب شناسی
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی کو
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : احمد عابدی
  استاد مشاور : سالار فرامرزی
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 8623
  شماره راهنما : PSY2 274
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- مقدمه 1
  1-2- بیان مسئله 2
  1-3- اهمیت و ارزش پژوهش 5
  1- 4- اهداف پژوهش 6
  1-4-1- اهداف اصلی 6
  1-4-2- اهداف فرعی 6
  1-5- فرضیات‌ یا سوالا ت ویژه تحقیق 7
  1-5-1- فرضیه‌های اصلی 7
  1-5-2- فرضیه فرعی 7
  1-6- تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات و مفاهیم 7
  1-6-1- تعاریف نظری (مفهومی) 7
  1-6-1-1- ناتوانیهای یادگیری 7
  1-6-1-2- ناتوانی یادگیری خواندن 7
  1-6-1-3- حافظه فعال 8
  1-6-2- تعاریف عملیاتی 8
  1-6-2-1- ناتوانیهای یادگیری 8
  1-6-2-2- ناتوانی یادگیری خواندن 8
  1-6-2-3- حافظه فعال 8
  1-7- متغیرهای پژوهش 9
  1-7-1- متغیر مستقل 9
  1-7-2- متغیر وابسته 9
  1-7-3- متغیر کنترل 9
  فصل دوم: پیشینه پژوهش
  2-1- بخش اول: ناتوانیهای یادگیری 10
  2-1-1- تعاریف ناتوانیهای یادگیری 10
  2-1-1-1- تعریف کمیتهی مشترک ملی ناتوانیهای یادگیری 10
  عنوان صفحه
  2-1-1-2- تعریف دولت فدرال، قانون آموزش و پرورش افراد دچار ناتوانی (IDEA) 11
  2-1-2- شیوع ناتوانیهای یادگیری 13
  2-1-3- اختلالات همراه با ناتوانیهای یادگیری 14
  2-1-3-1- افسردگی، اضطراب و اختلال دوقطبی 14
  2-1-3-2- اختلال رفتاری 14
  2-1-3-3- اختلال بیش ‌فعالی- نقص‌توجه 15
  2-1-4- سبب‌شناسی ناتوانیهای یادگیری 15
  2-1-4-1- اختلال جزئی در سیستم اعصاب مرکزی 16
  2-1-4-2- عوامل ژنتیکی 16
  2-1-4-3- عوامل محیطی 17
  2-1-5- طبقه‌بندی ناتوانیهای یادگیری 17
  2-1-5-1- ناتوانیهای یادگیری تحصیلی 18
  2-1-5-1-1- ناتوانی ریاضیات 18
  2-1-5-1-2- ناتوانی بیان نوشتاری 19
  2-1-5-1-3- ناتوانی خواندن 19
  2-1-5-1-3-1- ملاکهای تشخیص نارساخوانی 20
  2-1-5-1-3-2- شیوع 20
  2-1-5-1-3-3- دوره یا سیر اختلال نارساخوانی 21
  2-1-5-1-3-4- خصوصیات بالینی 22
  2-1-5-1-3-5- ابتلای همزمان 23
  2-1-5-1-3-6- خواندن 23
  2-1-5-1-3-6-1- مراحل رشد یادگیری خواندن 24
  2-1-5-1-3-6-2- ارزیابی خواندن 25
  2-1-5-1-3-6-3- سبب‌شناسی کودکان با ناتوانی یادگیری خواندن 27
  2-1-5-1-3-6-3-1- عوامل عصب‌شناختی 27
  2-1-5-1-3-6-3-2- مشکلات رمزگشایی 28
  2-1-5-1-3-6-3-3- مشکلات تشخیص دیداری 28
  2-1-5-1-3-6-3-4- مشکلات تشخیص شنیداری 28
  عنوان صفحه
  2-1-5-1-3-6-3-5- مشکلات پردازش‌واجی 28
  2-1-5-1-3-6-3-6- نارسایی درک مطلب 29
  2-1-5-1-3-6-3-7- اشکال مهارت‌های تحلیل کلمه 29
  2-1-5-1-3-6-3-8- اشکال در مهارت‌های درک لفظی 29
  2-1-5-1-3-6-3-9- آسیب در مهارت‌های حافظه 29
  2-6-1- شیوه‌های درمانی مشکلات خواندن 30
  2-1-6-1- شیوه بازگویی تجربه‌ها 30
  2-1-6-2- روش آوایی دیداری 31
  2-1-6-3- استفاده از تکنیک کلمات رنگارنگ 31
  2-1-6-4- با موج بخوانیم، بازی کنیم و لذت ببریم 31
  2-1-6-5- استفاده از مهارتهای نظارت بر خود 31
  2-1-6-6- روش استفاده از مجموعه حس‌ها 31
  2-1-6-7- روش تدریس دو جانبه 32
  2-1-6-8- روش آموزش مستقیم 32
  2-1-6-9- روش آموزش انفرادی 32
  2-1-6-10- آموزش خواندن با استفاده کامپیوتر 33
  2-2- بخش دوم: حافظهی فعال 33
  2-2-1- انواع حافظهی فعال 35
  2-2-2- تحول حافظه فعال 36
  3-2-3- ارزیابی حافظه فعال 37
  2-2-4- حافظه در کودکان با ناتوانیهای یادگیری 38
  2-2-5- حافظه فعال در کودکان با ناتوانیهای یادگیری 40
  2-2-6- حافظه فعال و ناتوانی در خواندن 41
  2-3- پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج از کشور 42
  2-3-1- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور 42
  2-3-2- پژوهش‌های انجام گرفته پیرامون موضوع در داخل کشور 46
  2-4- جمع بندی 47

  عنوان صفحه
  فصل سوم: روش پژوهش
  3-1- مقدمه 49
  3-2- طرح پژوهشی 49
  3-3- جامعه آماری 50
  3-4- نمونه و روش نمونه گیری 50
  3-5- روش جمع‌آوری اطلاعات 51
  3-5-1- ابزار گردآوری داده‌ها 51
  3-5-1-1- آزمون هوش کودکان وکسلر ویرایش چهارم (WISC-IV) 51
  3-5-1-2- فهرست نشانگان نارساخوانی 52
  3-5-2- روش اجرای پژوهش 52
  3-6- روش آماری و تجریه تحلیل داده ها 53
  فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
  4-1- مقدمه 54
  4-2- یافته‌های توصیفی 54
  4-3- پیش فرض‌های آماری آزمونهای پارامتریک 55
  4-3-1- پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در گروه‌های نمونه در جامعه 56
  4-3-2- پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌های نمونه در جامعه 57
  4-4- یافته‌های استباطی: آزمون فرضیه‌های پژوهش 57
  4-4-1- فرضیه اول: آموزش حافظه فعال، عملکردخواندن دانش‌آموزان با ناتوانی خواندن را افزایش میدهد. 58
  4-4-2- فرضیه فرعی پژوهش 58
  4-5- جمع بندی 59
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1- مقدمه 60
  5-2- فرضیه اصلی پژوهش 61
  5-2-1- فرضیه اول 61
  5-3- فرضیه فرعی پژوهش 62
  5-3-1- آموزش برنامه حافظه فعال عملکرد حافظه فعال دانش‌آموزان نارساخوان افزایش میدهد 62
  عنوان صفحه
  5-4- محدودیت‌های پژوهش 63
  5-5- پیشنهادات پژوهش 64
  5-5-1- پیشنهادات پژوهشی 64
  5-5-2- پیشنهادات کاربردی 64
  پیوست 1 65
  منابع و ماخذ 80  چکیده :
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن پایه سوم دبستان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی مبتلا به ناتوانی یادگیری خواندن شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-89 بود. به منظور انجام پژوهش، 30 دانش‌آموز باناتوانی یادگیری خواندن به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل). روش پژوهش از نوع آزمایشی بود. مداخلات مربوط به آموزش حافظه فعال بروی گروه آزمایش به شکل گروهی انجام گرفت. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق فهرست نشانگان نارساخوانی، مقیاس هوش وکسلر کودکان چهار بود. داده‌ها با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیلی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که تأثیر آموزش حافظه فعال بر عملکرد خواندن دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن معنادار می باشد. (001/0 P). کلیدواژه‌ها: حافظه فعال، عملکرد خواندن، ناتوان یادگیری خواندن.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The aim of this research was to investigate the efficacy of working memory training in improving reading performance of students with reading learning disability. The design of this research was experimental .Therefore 30 3rd grade elementary students with reading learning disability were selected through multistage random cluster sampling. These students were randomly assigned in tow groups (one experimental group and one control group) (each group consist of 15 students).The instruments were Wechsler Intelligence Scale for Children – Revised-foth Edition (WISC-IV) and Checklist for Identifying Students with Reading Learning Disability. Working memory training was employed on experimental group. Data was analyzed by Analysis of Covariance. Findings indicated that working memory training can improve reading performance of students. The finding showed that working memory training can be used as an intervention method in improvement of reading difficulty students with reading learning disability. Reading learning disability .Reading performance.Working memory.: Keywords


  کلید واژه ها :
  اثربخشی ◄ عملکرد خواندن ◄ پایه سوم ابتدایی ◄ دانش آموز پسر ◄ اصفهان﴿شهر﴾ ◄ ناتوانی یادگیری ◄ مقیاس هوش وکسلر برای کودکان ◄ حافظه فعال ◄ نارسا خوانی ◄ سبب شناسی,Effectiveness ◄ Reading Practice ◄ Elementary Education ◄ Grade 3 ◄ Isfahan(City( ◄ Learning Di

  1390
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Educational Sciences & Psychology Department of Children with Special Needs M.A. Thesis Effectiveness of Working Memory Training on Improvement of Readeing Performance of Third Grade Elementary Students with Reading Learning Disability Supervisour: Dr. Ahmad Abedi Advisor: Dr. Salar Faramarzi By: Mahshid Zaghian Octobr 2011
  فصل اول : 1-9
  فصل دوم : 10-48
  فصل سوم : 49-53
  فصل چهارم : 54-59
  فصل پنجم : 60-94
  فصل ششم :