• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر بخشی روش چند حسی فرنالد در بهبود نارسانویسی و املا در میان دانش آموزان پایه دوم دوره ابتدایی شهر کاشان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1388
  زبان : Persian
  شماره سند : 6721
  موضوع :روانشناسی گرایش کودکان استثنائی
  پژوهشگر : زهرا منصورنژاد
  توصیفگر لاتین : Psychology , Effectiveness , Elementary Education , Sensory Integration Method , Student , Learning Disabilities , Dysgraphia , Dictation , Second Grade , Kashan
  توصیفگر فارسی : روانشناسی ? اثر بخشی ? آموزش ابتدایی ? روش چند حسی ? دانش آموز ? ناتوانی یادگیری ? نارسانویسی ? املاء ? پایه دوم دوره ابتدایی ? کاشان
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محمد باقر کجباف
  استاد مشاور : حسین مولوی
  سال دفاع : 1388
  شماره رکورد : 6721
  شماره راهنما : PSY2 154
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1 مقدمه 1
  1-2 شرح وبیان مساله 3
  1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 5
  1-4 اهداف تحقیق 7
  1-5 فرضیه های تحقیق 7
  1-6 تعاریف واژه ها و اصطلاحات 7
  1-6-1 تعاریف عمومی 7
  1-6-2 تعاریف عملیاتی 8
  فصل دوم: پیشینه پژوهش
  2-1 مقدمه 9
  2-2 پیشینه نظری ناتوانی یادگیری 11
  2-2-1 تعاریف ناتوانی یادگیری 11
  2-2-1-1 تعریف دولت فدرال 12
  2-2-1-2 تعریف کمیته مشترک ملی 12
  2-2-1-3 تعریف انجمن مخصوص کودکان و بزرگسالان مبتلا به ناتوانی یادگیری 13
  2-2-1-4 ناتوانی یادگیری به مثابه اختلال درکارکرد عصبی 13
  2-2-1-5 ناتوانی یادگیری به مثابه نمونه کلی رشد ناهمتراز 13
  2-2-1-6 ناتوانی یادگیری به مثابه اختلال در قوای ذهنی مربوط به یادگیری 14
  2-2-1-7 ناتوانی یادگیری به مثابه اختلاف بین توان بلقوه و قابلیت ارتقاءفرد 14
  2-2-2 جمع بندی از تعاریف 14
  2-2-3 دلایل نبودن یک تعریف واحد از ناتوانی یادگیری 14
  2-2-4 لزوم تعاریف متعدد 15
  2-2-5ماهیت میان فرهنگی ناتوانی یادگیری 15
  2-2-6 شیوع ناتوانی های یادگیری 16
  2-2-7 طبقه بندی ناتوانی یادگیری 17

  عنوان صفحه
  2-2-8 علل ناتوانی های یادگیری 17
  2-2-8-1 علل ارگانیکی 17
  2-2-8-2 عوامل ژنیتیکی 17
  2-2-8-3 عوامل محیطی 18
  2-2-9 تفاوت های جنسیتی در ناتوانی یادگیری 18
  2-2-10 تشخیص ناتوانی یادگیری 19
  2-2-11 ملاک های اصلی برای تشخیص ناتوانی های یادگیری 20
  2-2-11-1 ملاک ناهخوانی 20
  2-2-11-2 ملاک استثنا و محدودیت 20
  2-2-11-3 ملاک آموزش و پرورش استثنایی 21
  2-2-12 پیامدهای روانشناختی ناتوانی یادگیری 21
  2-3 پیشینه نظری بیان نوشتاری 24
  2-3-1 بیان نوشتاری 24
  2-3-2 دستخط واملا 26
  2-3-3 تعریف نارسا نویسی 28
  2-3-4 طبقه بندی نارسانویسی 28
  2-3-5 ماهیت نارسا نویسی واملا 29
  2-3-6 ملاک های تشخیص اختلال بیان نوشتاری 31
  2-3-7 مشخصات بالینی 32
  2-3-8 شیوع نارسا نویسی 33
  2-3-9 ابتلای همزمان 34
  2-3-10 آسیب شناسی و بررسی آزمایشگاهی 34
  2-3-11 سیر و پیش آگهی 34
  2-3-12 تشخیص افتراقی 35
  2-3-13 نسبت جنسیتی 35
  2-3-14 سبب شناسی 36
  2-3-15 مداخلات و برنامه های آموزشی 38
  2-3-16 طرح های حمایتی مشکلات دستخط و املا 38
  عنوان صفحه
  2-3-17 رویکردهای ترمیمی نارسا نویسی و املا 41
  2-3-18 پژوهش های داخلی 42
  2-3-19 پژوهش های خارجی 45
  2-4 جمع بندی و نتیجه گیری 49
  فصل سوم: روش تحقیق
  1-3 مقدمه 50
  2-3 طرح کلی پژوهش 50
  3-3 متغیرهای پژوهش 51
  3-4 جامعه آماری 51
  3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری 52
  3-6 ابزارهای پژوهش 52
  3-6-1 آزمون نشانگان اختلال املا 52
  3-6-2 چک لیست نارسا نویسی 52
  3-6-3 پرسشنامه جمعیت شناختی 52
  3-7 شیوه اجرای پژوهش 52
  3-7-1 زمان و نحوه دریافت آموزش 53
  3-8 روش تحلیل داده ها 55
  3-9 جمع بندی و نتیجه گیری 55
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
  4-1 مقدمه 56
  4-2 یافته های کمی پژوهش 56
  4-3 پیش فرض های آماری 58
  4-3-1 پیش فرض تساوی واریانس ها 58
  4-3-2 پیش فرض نرمال بودن 59
  4-3-3 بررسی همبستگی متغیرهای پژوهش 59
  4-4 تحلیل استنباطی داده های پژوهش 60
  4-4-3 یافته های کیفی 63

  عنوان صفحه
  فصل پنجم: بحث و بررسی
  5-1 مقدمه 64
  5-2 تبیین یافته های پژوهش 64
  5-3 محدودیت های پژوهش 69
  5-4 پیشنهادات پژوهشی 70
  5-5 پیشنهادات کاربردی 70
  5-6 جمع بندی و نتیجه گیری 70
  پیوست 71
  منابع و مآخذ 73


  چکیده :
  چکیده هدف از پژوهش حاضربررسی اثر بخشی روش چند حسی فرنالد بر بهبود نارسا نویسی واملا در میان دانش آموزان پایه دوم دوره ابتدایی شهرکاشان بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مبتلا به نارسانویسی و املا شامل 128 نفر بودند که در سال تحصیلی 89-88 در پایه دوم مقطع ابتدایی مشغول تحصیلی بودند. نمونه مورد نظر در این پژوهش 24 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از بین دانش آموزان دارای نارسا نویسی و اختلال املا انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند. گروه آزمایش در طی 10 جلسه آموزش به روش فرنالد بصورت انفرادی قرار گرفتند در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون محقق ساخته املا و چک لیست نارسا نویسی بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی دو گروه اجرا گردید. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین نمرات پس آزمون نارسا نویسی گروه آزمایش کمتراز گروه کنترل بوده است (05/0P<). همچنین میانگین نمرات پس آزمون دیکته گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است(05/0P<). در مجموع می توان گفت که روش چند حسی فرنالد در بهبود نارسا نویسی و املا دانش آموزان مدارس ابتدایی موثر بوده است. کلید واژه ها: نارسانویسی، املا، روش چندحسی فرنالد

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The purpose of this research was to study the effectiveness of Fernald sensory integration method on dysgraphia and dictation in second grade Primary students in Kashan City. The statistical population of this reaserch consisted of all Secand grades Primary students with dysgraphia and dictation disorder in S.c.(2009-2010). The Sample in this reaserch included 24 subjects who were selected randomly and placed in two experimental and control groups. The experimental group received 10 session of Fernald training . The control group received no treatment. The instruments used for selection of the sample included researcher- made dictation test and handwriting check list at the pre and post tests stages. Research findings showed that there were significant differeneces between the mean of dysgraphia scores of experimental and control groups on the post test(P<.05). Also, there were significant differences between the mean of dictation score of experimental and control groups on the post test (P<.05). As a result, we can say that the Fernald sensory integration method is effective in improvement of dysgraphia and dictation in Primery school students. Keywords: Dysgraphia, Dictation, Fernald sensory integration method


  کلید واژه ها :
  روانشناسی ? اثر بخشی ? آموزش ابتدایی ? روش چند حسی ? دانش آموز ? ناتوانی یادگیری ? نارسانویسی ? املاء ? پایه دوم دوره ابتدایی ? کاشان,Psychology , Effectiveness , Elementary Education , Sensory Integration Method , Student , Learning Disabilities , Dysgra

  1388
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Education Sience & Psychology Department of Psychology M.A. Thesis The effectiveness of Frnald sensory integration method on dysgraphia and dictation in second grade elementary students in Kashan city Supervisor Dr. Mohamad Bagher Kajbaf Advisor Dr. Hossien Molavi By Zahra Mansournejad February 2010
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :