• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزشیابی کیفیت دوره کارشناسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه اصفهان بر مبنای الگوی CIPP و بررسی ضرورت راه اندازی آن
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 11182
  موضوع :برنامه ریزی آموزشی
  پژوهشگر : مائده راهداری
  توصیفگر لاتین : Quality Evaluation , Information Technology Engineering , CIPP Evaluation Model , Necessity Assessment , The Bachelor
  توصیفگر فارسی : ارزشیابی کیفیت ? مهندسی فناوری اطلاعات ? الگوی ارزشیابی سیپ ? ضرورت سنجی ? دوره کارشناسی
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : احمدرضا نصر، محمدرضا نیلی
  استاد مشاور : بهروز ترک لادانی
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 11182
  شماره راهنما : EDU2 439
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  مقدمه 1
  1-1. بیان مسئله 2
  1-2. اهمیت و ضرورت پژوهش 5
  1-3. اهداف پژوهش 7
  1-3-1. هدف اصلی 7
  1-3-2. هدف‌های فرعی پژوهش 7
  1-4. سؤال‌های پژوهش 7
  1-5. تعریف اصطلاحات 8
  1-5-1. تعریف مفهومی اصطلاحات 8
  1-5-2. تعریف عملیاتی اصطلاحات 9
  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
  مقدمه 12
  2-1. عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی 13
  2-1-1. فناوری و مفاهیم آن 14
  2-1-2. فناوری اطلاعات و تعاریف آن 14
  2-1-3. آموزش عالی در عصر اطلاعات 16
  2-1-4. تاریخچهی آموزش عالی در ایران 16
  2-1-5. تکوین مهندسی و آموزش آن 17
  2-1-6. اهمیت و ضرورت آموزش مهندسی 18
  2-2. رشته فناوری اطلاعات 19
  2-2-1. رشته فناوری اطلاعات در جهان 19
  2-2-2. رشته مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های ایران 22
  2-2-3. تفاوت‌های فناوری اطلاعات و علوم رایانه 23
  2-2-4. تغییرات تأثیر‌گذار بر آموزش فناوری اطلاعات 23
  2-2-5. برنامه درسی در رشته مهندسی فناوری اطلاعات 24
  2-3. ارزشیابی آموزش عالی 26
  2-3-1. ضرورت و اهمیت ارزشیابی در نظام آموزش عالی 26
  2-3-2. تعاریف و دیدگاه‌های ارزشیابی 27
  2-3-3. ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی 29
  2-3-4. تاریخچه ارزشیابی آموزشی 32
  2-3-5. الگوهای ارزشیابی 32
  2-3-6. الگوی ارزشیابی سیپ 36
  عنوان صفحه
  2-3-7. تاریخچه الگوی ارزشیابی سیپ 37
  2-3-8. برخی از ویژگیهای الگوی سیپ 37
  2-3-9. الگوی سیپ در ارزشیابی آموزش مهندسی 40
  2-4. پیشینه پژوهشی 44
  2-4-1. پژوهش‌های انجام گرفته در داخل کشور 44
  2-4-2. پژوهش‌های انجام گرفته در خارج کشور 46
  جمع بندی 47
  فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
  مقدمه 49
  3-1. روش پژوهش 49
  3-2. جامعه آماری 50
  3-3. روش‌های برآورد حجم نمونه و نمونه‌گیری 52
  3-4. ابزار گردآوری داده‌ها 54
  3-5. روایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده‌ها 56
  3-5-1. مصاحبه 56
  3-5-2. پرسشنامه 56
  3-6. روش گردآوری داده‌ها 57
  3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 58
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش
  مقدمه 61
  4-1. توصیف ویژگیهای جمعیت‌شناختی 61
  4-1-1. جدول توزیع فراوانی مصاحبه شوندگان برحسب جنسیت 62
  4-1-2. جدول توزیع فراوانی مصاحبه شوندگان برحسب مرتبه علمی 62
  4-1-3. جدول توزیع فراوانی مصاحبه شوندگان برحسب گروه آموزشی 62
  4-1-4. جدول و شکل توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب جنسیت 63
  4-1-5. جدول و شکل توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب وضعیت تحصیلی 64
  4-1-6. جدول و شکل توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب وضعیت شغلی در گروه دانش‌آموختگان 64
  4-1-7. جدول و شکل توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب معدل کل 65
  4-2. تحلیل یافته‌های پژوهش 66
  بررسی نرمال بودن داده های آماری 67
  4-2-1. سؤال اول، آیا راه‌اندازی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ضرورت داشته است؟ 68
  4-2-2. سؤال دوم: اهداف آموزشی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی تا چه میزان تحقق یافته است؟ 77

  عنوان صفحه
  4-2-3. سؤال سوم: محتواهای آموزشی در برنامه‌های درسی موجود، تا چه میزان متناسب با ماهیت و هدف رشته است؟ 84
  4-2-4. سؤال چهارم: امکانات و تجهیزات فراهم شده، تا چه میزان با دروس عملی و نظری رشته تناسب و همخوانی دارد؟ 97
  4-2-5. سؤال پنجم: شیوه‌های جاری آموزش (اعم از قابلیت‌های تدریس استادان، روش‌های تدریس ارائه شده) در این رشته برای دروس عملی و نظری، چگونه است؟ 103
  4-2-6. سؤال ششم: مهارت‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان مهندسی فناوری اطلاعات چگونه است؟ 108
  4-2-7. سؤال هفتم: وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان مهندسی فناوری اطلاعات چگونه میباشد؟ 116
  4-2-8. سؤال هشتم: آیا دانش‌آموختگان این رشته تمایل به ادامه تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی فناوری اطلاعات را دارند؟ 121
  4-2-9. سؤال نهم: نقاط قوت و نقاط ضعف موجود در مقطع کارشناسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در چه مواردی است؟ 127
  فصل پنجم: خلاصه، بحث، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات
  مقدمه 142
  5-1. خلاصه ای بر بیان مسأله و روش اجرای پژوهش 142
  5-2. یافته‌های پژوهش، بحث و نتیجه گیری 143
  5-2-1. سؤال اول: آیا راه‌اندازی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ضرورت داشته است؟ 143
  5-2-2. سؤال دوم: اهداف آموزشی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی تا چه میزان تحقق یافته است؟ 146
  5-2-3. سؤال سوم: محتواهای آموزشی در برنامه‌های درسی موجود، تا چه میزان متناسب با ماهیت و هدف رشته است؟ 149
  5-2-4. سؤال چهارم: مدیریت، امکانات و تجهیزات فراهم شده، تا چه میزان با دروس عملی و نظری رشته تناسب و همخوانی دارد؟ 152
  5-2-5. سؤال پنجم: شیوه‌های جاری آموزش (اعم از قابلیت‌های تدریس استادان، روش‌های تدریس ارائه شده) در این رشته برای دروس عملی و نظری، چگونه است؟ 154
  5-2-6. سؤال ششم: مهارت‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان مهندسی فناوری اطلاعات چگونه است؟ 156
  5-2-7. سؤال هفتم: وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان مهندسی فناوری اطلاعات چگونه میباشد؟ 159
  5-2-8. سؤال هشتم: آیا دانش‌آموختگان این رشته تمایل به ادامه تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی فناوری اطلاعات را دارند؟ 161
  5-2-9. سؤال نهم: نقاط قوت و نقاط ضعف موجود در مقطع کارشناسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در چه مواردی است؟ 164
  5-3. محدودیت‌های پژوهش 170
  5-4. پیشنهادهای پژوهش 171
  5-4-1. پیشنهادهای کاربردی 171
  عنوان صفحه
  5-4-2. پیشنهادهای پژوهشی 175
  منابع و مآخذ 176
  پیوست (1) 185
  پیوست (2) 186
  پیوست (3) 187
  پیوست (4) 190
  پیوست (5) 194
  پیوست (6) 195

  چکیده :
  چکیده پژوهش حاضر، با هدف ارزشیابی کیفیت و ضرورت راه اندازی دورة کارشناسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه اصفهان بر مبنای الگوی سیپ انجام گرفته است. این پژوهش به روش ترکیبی (کیفی- کمی) انجام گرفته و از نوع تحقیقات کاربردی است. بخش کیفی آن با استفاده از مصاحبه و بخش کمی آن با استفاده از پرسشنامه به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام گردیده است. جامعه آماری جهت مصاحبه، تمامی اعضای هیأت علمی گروه مهندسی فناوری اطلاعات و گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان شامل 27 نفر بوده، که با 10 نفر از آن‌ها مصاحبه صورت گرفت. سپس با استفاده از یافته‌های حاصل از آن و منابع مورد مطالعه، پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای تهیه گردید. جامعه آماری پرسشنامه، دانشجویان ورودی سال‌های تحصیلی 1385 تا 1390، شامل 94 نفر و تمامی دانش‌آموختگان سال های تحصیلی 1387 تا 1392، شامل 146 نفر در دوره کارشناسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه اصفهان، بوده است که بر مبنای فرمول کوکران، 75 نفر دانشجو و 106 نفر دانش‌آموخته به عنوان نمونه‌ انتخاب شدند. پرسشنامه‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، توزیع گردید. برای تعیین روایی سؤالات مصاحبه، از روایی محتوا استفاده شده است و پایایی مصاحبه‌ها توسط 4 نفر و روایی پرسشنامه توسط 7 نفر از متخصصان و استادان حوزه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مورد تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه، طبق روش آلفای کرونباخ از طریق نرم‌افزارSPSS، مورد تأیید قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از مصاحبه ها به شیوه تحلیل محتوای موضوعی، و یافته‌های حاصل از پرسشنامه‌ها از طریق آزمون های آماری استنباطی (t تک نمونه ای، تحلیل واریانس و آزمون توکی) در نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج کلی نشان داده است که راه اندازی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در دوره کارشناسی ضرورت داشته و کیفیت آموزشی آن در مؤلفه های اهداف، محتوا و ادامه تحصیل دانش‌آموختگان در سطح نسبتاً مطلوب و در مؤلفه های امکانات و تجهیزات آموزشی، شیوه‌های جاری آموزش، مهارت‌های حرفه‌ای و وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان در سطح نامطلوب ارزشیابی شده است. واژه های کلیدی: ارزشیابی کیفیت، مهندسی فناوری اطلاعات، الگوی ارزشیابی سیپ، ضرورت‌سنجی، دوره کارشناسی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The present study has been conducted with the objective of evaluating the quality and the necessity of implementation the bachelor of information technology engineering at University of Isfahan according to CIPP model. It was conducted through mixed method (quantitative-qualitative) method and it is among applicative studies. Its qualitative part was administered by applying interview and the quantitative part by applying questionnaire was conducted through descriptive-survey method and questionnaire. In order to carry out the study, the texts examination, interview and questionnaire were applied. The statistical population for the interview was all 27 faculty members of information in the school of technology engineering and computer technology at University of Isfahan and the purposive interview was conducted with 10 people. The verbal interviews were carried out, and then through applying the findings of the interviews and the sources under study a researcher-made questionnaire was made. The statistical population of the questionnaire was all the students entering the university in 2006-2011 including 94 individuals and all the graduates in 2008-2013 including 146 students of information technology engineering at University of Isfahan from whom 75 students and 106 graduates were selected as the sample according to Cochran formula. The questionnaires were distributed via simple random sampling method. To determine the validity of questionnaire items, the content validity was used and in the same way the reliability of the interviews was confirmed by four people, so was the questionnaires' reliability through seven specialists and professors in the field of management and educational programming; further, the reliability coefficient of the questionnaire was confirmed through Cronbach Alpha method via SPSS software. The findings of the interviews were analyzed through subject based content analysis method, and so were that of questionnaires through inferential statistical tests (one-sample t test, one-way ANOVA and Tucky test) in SPSS software. General findings indicated that starting the major of Information Technology had been a need in bachelor level and its educational quality in the constituents of purposes, content and the graduates' continuing education was evaluated at an almost desirable level; and in the constituents of teaching facilities and equipment’s, current teaching methods, professional skills and employment status it was evaluated at undesirable level. Key words: Quality Evaluation, Information Technology Engineering, CIPP Evaluation Model, Necessity Assessment, The Bachelor


  کلید واژه ها :
  ارزشیابی کیفیت ? مهندسی فناوری اطلاعات ? الگوی ارزشیابی سیپ ? ضرورت سنجی ? دوره کارشناسی,Quality Evaluation , Information Technology Engineering , CIPP Evaluation Model , Necessity Assessment , The Bachelor

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Educational Science & Psychology Department of Educational Science M. A Thesis An Evaluation of Bachelor of Information Technology Engineering Quality at University of Isfahan Based on CIPP Model and Study of Its Implementation Necessity Supervisors: Dr. Ahmad Reza Nasr Dr. Mohammad Reza Nili Advisor: Dr. Behrooz Tork Ladani By: Maedeh Rahdari October 2013
  فصل اول : 1-11
  فصل دوم : 12-48
  فصل سوم : 49-60
  فصل چهارم : 61-141
  فصل پنجم : 142-197
  فصل ششم :