• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی تربیت جنسی از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی تحصیلی شهرستان مرودشت
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1388
  زبان : Persian
  شماره سند : 6069
  موضوع :تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
  پژوهشگر : یوسف نصیری
  توصیفگر لاتین : History and educational , Pilosophy , Pathology , Sexual education , High school teachers , Marvdasht , Gender inentity , Individual factor , Injure making points , Family factor , Social injury
  توصیفگر فارسی : تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ? آسیب شناسی ? آموزش جنسی ? دبیران ? مرودشت ?فارس? ? هویت جنسی ? عامل فردی ? نقاط آسیب زا ? عوامل خانوادگی ? عوامل آموزشی ? آسیب اجتماعی
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : دکتر سید ابراهیم میرشاه جعفری
  استاد مشاور : دکتر محمدجواد لیاقتدار
  سال دفاع : 1388
  شماره رکورد : 6069
  شماره راهنما : EDU2 253
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول:کلیات تحقیق
  مقدمه 1
  1-1- شرح و بیان مسئله پژوهشی 3
  1-2- اهمیت و ارزش پژوهش 6
  1-3- اهداف پژوهش 8
  1-4- فرضیات یا سوالا ت ویژه تحقیق 9
  1-5- تعریف وا‍ژه هاواصطلاحات 9
  1-5-1- تعاریف نظری 9
  1-5-2- تعریف عملیاتی 10

  فصل دوم:ادبیات تحقیق
  مقدمه 11
  2-1- بخش اول: مروری برادبیات تحقیق 13
  قسمت اول:
  2-1-1- مفاهیم، ضرورت ها 13
  2-1-2- نقش هویت جنسی درتربیت جنسی 14
  2-1-3- عوامل موثر در شکل گیری هویت جنسی 16
  2-1-4- شکل گیری هویت جنسی 17
  جمع بندی 17
  قسمت دوم:
  2-2-1- میل، بلوغ ورسش در تربیت جنسی 17
  2-2-2- نقش محوری نگرشها ونوع ساختارارزشی درتوجه به آموزش وتربیت جنسی 18
  2-2-3- نقش نوع نگرش درشناخت عوامل وموانع تربیت جنسی 19
  قسمت سوم:
  2-3-1- عوامل زمینه سازدر تربیت جنسی 20
  2-3-1-1- نقش خانواده در تربیت جنسی 20
  عنوان صفحه
  2-3-1-2- نقش مدرسه 20
  2-3-1-3- اثرات و عوامل زمینه‌ساز بلوغ 22
  2-3-1-4- نگرش به نوجوانی و تربیت جنسی ازمنظرتربیت دینی 23
  2-3-1-5- اینترنت، زمینه یا مانع 24
  2-3-2- موانع موجود درتربیت جنسی 25
  2-3-2-1- نقش وتأثیر فشار اجتماعی 25
  2-3-2-2- فقدان اطلاعات نسبت به جامعه غرب 25
  2-3-2-3- اولویت متفاوت 26
  2-3-2-4-کاهش حساسیت نسبت به ارزشها 26
  2-3-2-5- عدم اطلاع توانایی و تعصب بی جا اولیاء و معلمین 26
  2-3-2-6- عدم وجود محتوایی مدون و مشخص 27
  جمع بندی 27
  قسمت چهارم:
  2-4-1- دیدگاه مکاتب وادیان درمورد تربیت جنسی(مبانی واصول حاکم) 29
  2-4-2- علل گرایش به رهبانیت در آیین‌ها و ادیان 30
  2-4-3- اهداف آموزش جنسی در کشورهای غربی 31
  2-4-4-تربیت جنسی واصول حاکم برآن درغرب 31
  2-4-5- تأثیر نظام تعلیم و تربیت سکولاریستی واصل آزادی وقواعد اجتماعی 33
  2-4-6- اصل مسئولیت فردی درآموزش وکسب لذتهاومنافع 34
  2-4-7-اصل آزادی جنسی با هدف ممانعت از عقده های جنسی 35
  2-4- 8- اهدف تربیت جنسی در اسلام 36
  2-4-9- نظریه اسلام (اعتدال) 38
  2-4-10- مبانی تربیت جنسی درتربیت دینی 38
  2-4-10-1- مبنای تداوم نسل 38
  2-4-10-1-1- اصل ازدواج 39
  2-4-10-2- مبنای واقع بینی 40
  2-4-10-2-1- اصل مدارا و مسامحت 41
  2-4-10-2-2- اصل سعه صدر 41
  عنوان صفحه
  2-4-10-2-3- اصل معرفی غریزه به عنوان سرمایه 42
  2-4-10-3- مبنای طبیعی بودن نیاز جنسی 42
  2-4-10-3-1- اصل اعتدال 43
  2-4-10-3-2- اصل توجه به تفاوتهای جنسیتی 43
  2-4-10-4- مبنای عاملیت محیط و شرایط 44
  2-4-10-4-1- اصل اصلاح شرایط 44
  2-4-10-4-2 اصل توجه به مقتضیات زمان 45
  2-4-10-4-3 اصل اثر بخشی معاشرت ودوستی 45
  2-4-10- 5- مبنای عاملیت انسان 46
  2-4-10-5-1- اصل خودسازی 47
  2-4-10-5-2- اصل تزکیه 48
  2-4-10-6- مبنای توانمندی و ارزش 48
  2-4-10-6-1- اصل عزت‌نفس 49
  2-4-10-6-2- اصل حیا و غیرت 50
  2-4-10-7- مبنای اندیشه ورزی 51
  2-4-10-7-1- اصل عقلانیت 52
  2-4-10-7-2- اصل تذکر 52
  جمع بندی 53
  قسمت پنجم:
  2-5-1- نقاط و عوامل آسیب زا در تربیت جنسی 55
  2-5-2- عوامل غیر ارگانیکی آسیب زا در تربیت جنسی 59
  2-5-3- ابعاد مؤثر بر نقاط آسیب‌زای تربیت جنسی 60
  2-5-4- محورهای آموزش در روند تربیت جنسی 62
  2-5- 5- محتوا ومفاهیم آموزش وتربیت جنسی 64
  2-5-6-تاثیر عوامل آسییب زای فرهنگی اجتماعی وفردی در تربیت جنسی 65
  2-5-7- تاثیر عوامل آسیب زای خا نوادگی در تربیت جنسی 66
  2-5-8- تاثیرعوامل آموزشی آسیب زا در تربیت جنسی 66
  جمع بندی 67
  عنوان صفحه
  2-2- بخش دوم:مروری بر پژوهشهای انجام شده 68
  2-2-1- پژوهشهای ارائه شده درداخل کشور 69
  2-2-2- پژوهشهای خارجی 75
  جمع بندی 78

  فصل سوم:روش تحقیق
  مقدمه 79
  3-1- روش تحقیق 79
  3-2- جامعه آماری 80
  3-3- بر آورد حجم نمونه 80
  3-4- روش نمونه گیری پژوهش 81
  3-5- نمونه آماری پژوهش 82
  3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات 82
  3-7- تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 83
  3-7-1- روایی (اعتبار) 83
  3-7-2- پایایی 83
  3-8- فرایند جمع آوری داده ها 84
  3-9- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 85

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
  مقدمه 86
  4-1- ویژگیهای فردی نمونه آماری 87
  4-2- توصیف دادها(آمارتوصیفی) 91
  4-2-1-یافته های حاصل از پرسشنامه 91
  جمع بندی 108


  عنوان صفحه
  فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری
  مقدمه 110
  5-1- خلاصه‌ای از روش اجرای پ‍ژوهش 110
  5-2- یافته‌های پژوهش 111
  5-3-پیشنهادهای کاربردی 122
  5-4-محدودیتهای پژوهش 125
  5-5-موضوع‌های پیشنهادی برای پژوهش بعدی 125
  پیوستها 126
  منابع و مآخذ 130  چکیده :
  چکیده هدف ازپژوهش حاضر،آسیب شناسی تربیت جنسی ازدیدگاه دبیران مدارس راهنمایی تحصیلی شهرستان مرودشت بود. در این پژوهش به لحاظ اهمیت موضوع واهداف پژوهش،از روش توصیفی-پیمایشی استفاده گردید.جامعه آماری شامل کلیه دبیران راهنمایی بودکه در سال تحصیلی 88-1387 در شهرستان مرودشت مشغول به تدریس بوده اندوبه ترتیب دبیران زن و مرد (355) و (430) نفر بوده اند.از این تعدادپس ازمحاسبه حجم نمونه به تفکیک 96 نفردبیرزن و 110نفردبیرمردانتخاب گردید.روش نمونه گیری دراین پژوهش روش تصادفی طبقه‌ای متناسب باحجم بود.ابزاراین پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 47 سؤال بسته پاسخ بوده که پایایی آن باضریب آلفای کرونباخ90/ 0محاسبه گردید.جهت تعیین روایی پرسشنامه ازروایی وابسته به محتوا بهره گرفته شدکه بدین منظورازنقطه نظرات استاد راهنما،مشاور وکارشناسان مربوطه استفاده گردید.به منظورتجزیه وتحلیل آماری دادها از برنامه نرم افزاری SPSS استفاده شدوازآماردردو سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید.نتایج پژوهش نشان دادمیزان آسیب‌های عوامل4گانه (خانوادگی، فرهنگی اجتماعی، آموزشی و فردی) بیش ازسطح میانگین فرضی 3 است. دراین راستا بین میزان آسیب‌های عوامل مؤثردرتربیت جنسی F مشاهده شده در سطح 05/0 P? معنی دار بوده است. نتایج این یافته هاحاکی ازآن است که دبیران بیشترین آسیب رامربوط به عوامل فرهنگی واجتماعی وکمترین را مربوط به عوامل آموزشی دانسته اند. همچنین بین میزان آسیب‌های عوامل فردی مؤثربرتربیت جنسی از نظردبیران زن و مردتفاوت وجودداشت ولی چنین تفاوتی بین دبیران برحسب تأهل ومدرک تحصیلی مشاهده نشد. کلید واژه‌ها: آسیب شناسی، تربیت جنسی، دبیران، نقاط آسیب زا.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The aim of this current research is the pathology of sexual education from the point of view of guidance school teacher's of marvdasht. In this research, we have used from measuring-descriptive Method yeasted to the subject importance and research purposes.The statistical society was including all of the teachers in guidance school who were teaching in Mordacity Town in education year 1387-88 and they were (355) women teachers and (430) men teachers Respectively. Among these teachers, was chosen 96 women teachers and 110 men teachers after the evaluation of sample volume the sampling method in this research was adoring accidental method proportion/with volume.The tool of this research was a questioner with 47 guest ions which was evaluated by Alpha Kronbach coeffient of 0/90. To determine of question air reliability, it was used from reliability related to Contert and we have used from the View points of guidanet teacher, Counselor and expert's ides for this purpose. To analyze the data's statistic, we hove used from spas software program in the two levels of descriptive and analytic, the results of this research indicated that the amount of 4 factors injures (family,cultural social, training and individual) is more than the amount of 3 supposing average. In this direction, there was a meaning full factor.Among the amount of injures which are effective in sexual training of F. The results of these findings indicated that the teachers have related the much injures to cultural and social factors and the least injures are related to training factors. Also there was difference between individual factors which are effective on sexual training as the point of view women and men teachers. But there was no difference as the point of view marital situation and educational degree. Keywords: Pathology, sexual education, Teachers, injure making points


  کلید واژه ها :
  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ? آسیب شناسی ? آموزش جنسی ? دبیران ? مرودشت ?فارس? ? هویت جنسی ? عامل فردی ? نقاط آسیب زا ? عوامل خانوادگی ? عوامل آموزشی ? آسیب اجتماعی,History and educational , Pilosophy , Pathology , Sexual education , High school teachers

  1388
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Education and Psychology Department of Education M.A. Thesis The pathology of sexual education from the point of view of guidance school teacher's of marvdasht Supervisor: Dr. Ebrahim Mirshah Jafari Advisor: Dr. Mohamad Javade Liyaghatdar By: Yosef Nasiry September2009
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :