• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی بیرونی گروه آموزشی ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13102
  موضوع :علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی آموزشی
  پژوهشگر : هادی مصلح امیردهی
  توصیفگر لاتین : external evaluation ? Department of Operative Dentistry and Dental Materials ? validation ? Babol Medical Sciences ? Quality
  توصیفگر فارسی : ارزیابی بیرونی ◄ کیفیت ◄ گروه ترمیمی و مواد دندانی ◄ اعتبارسنجی ◄ علوم پزشکی
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محمدرضا نیستانی
  استاد مشاور : ایمان جهانیان
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13102
  شماره راهنما : EDU2 486
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: بیان مسئله
  مقدمه........................................................................................................................................................................... 1
  1-1- بیان مسئله....................................................................................................................................................... 3
  1-2- ضرورت مسئله................................................................................................................................................. 6
  1-3- اهداف پژوهش................................................................................................................................................. 8
  1-3-1- هدف کلی..................................................................................................................................................8
  1-3-2- اهداف اختصاصی......................................................................................................................................8
  1-3-3- سوالات پژوهش........................................................................................................................................8
  1-4-تعریف اصطلاحات........................................................................................................................................... 8
  1-4-1- تعریف نظری ...........................................................................................................................................8
  1-4-2- تعریف عملیاتی......................................................................................................................................10

  فصل دوم: پیشینه پژوهش
  مقدمه.........................................................................................................................................................................12
  2-1- آموزش عالی ................................................................................................................................................13
  2-1-1- تعریف آموزش عالی.............................................................................................................................14
  2-1-2- اهداف ویژه آموزش عالی....................................................................................................................14
  2-1-3- هدف‌های اساسی آموزش عالی.........................................................................................................15
  2-1-4- ضرورت آموزش عالی...........................................................................................................................19
  2-1-5- رسالت آموزش عالی.............................................................................................................................19
  2-2- کیفیت در آموزش عالی..........................................................................................................................20
  2-2-1- مفهوم کیفیت در نظام آموزش عالی................................................................................................21
  2-2-2- عوامل تشکیل‌دهنده کیفیت در آموزش عالی...................................................................................25
  2-2-2- رویکردهای کیفیت در آموزش عالی...................................................................................................26
  عنوان صفحه
  2-3-4- اهمیت کیفیت در آموزش عالی...........................................................................................................27
  2-3-5- مدل‌های کیﻔیﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟی........................................................................................................28
  2-3- ارزیابی.............................................................................................................................................................30
  2-3-1- مفهوم ارزیابی...................................................................................................................................30
  2-3-2- تفاوت ارزشیابی با مفاهیم دیگر....................................................................................................33
  2-3-2-1- اندازه گیری.................................................................................................................................33
  2-3-2-2- پاسخگویی.....................................................................................................................................34
  2-3-3- الگوهای ارزیابی در آموزش عالی...................................................................................................35
  2-4- الگوی اعتبارسنجی.....................................................................................................................................36
  2-4-1- ضرورت اعتبارسنجی...................................................................................................................38
  2-4-2- انواع اعتبارسنجی...........................................................................................................................38
  2-4-2-1-اعتبارسنجی موسسه ای........................................................................................................39
  2-4-2-2-اعتبارسنجی در سطح برنامه...............................................................................................39
  2-4-3- اهداف اعتبارسنجی....................................................................................................................40
  2-4-4- مزایا اعتبارسنجی.......................................................................................................................40
  2-4-5- کارکرد اعتبارسنجی...................................................................................................................41
  2-4-6- رویکردهای اعتبارسنجی...........................................................................................................41
  2-4-7- مؤلفه‌های اعتبارسنجی..............................................................................................................42
  2-4-8- نقاط قوت اعتبارسنجی.............................................................................................................43
  2-4-9- نقاط ضعف اعتبارسنجی..........................................................................................................43
  2-4-10- تحولات اعتبارسنجی.............................................................................................................45
  2-4-10-1- تحولات معرفتی.................................................................................................................45

  عنوان صفحه
  2-4-10-2- تحولات آسیب شناختی.....................................................................................................45
  2-4-10-3- تحولات وحدت گرایانه........................................................................................................47
  2-4-10-4- تحولات تاریخی....................................................................................................................48
  2-5- ارزیابی بیرونی.........................................................................................................................................51
  2-5-1- مفهوم ارزیابی بیرونی..................................................................................................................51
  2-5-2- مقدمات ارزیابی بیرونی...............................................................................................................52
  2-5-3- اهداف ارزیابی بیرونی..................................................................................................................52
  2-5-4- مراحل ارزیابی بیرونی.................................................................................................................53
  2-5-5- منافع ارزیابی بیرونی...................................................................................................................53
  2-5-6- پیشینه و تجربه‌های ارزیابی مستمر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران.......53
  2-5-7- پیشینه کیفیت و تاریخچه ارزیابی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی جهان.........56
  2-5-7-1- ارزیابی و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی آمریکا....................................................56
  2-5-7-2- ارزیابی و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی سوئیس....................................................57
  2-5-7-3- - ارزیابی و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی هند.......................................................58
  2-5-7-4- - ارزیابی و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی فرانسه..................................................59
  2-5-7-5- - ارزیابی و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی ژاپن......................................................60
  2-6- پیشینه پژوهش......................................................................................................................................61
  2-6-1- پیشینه داخلی...............................................................................................................................61
  2-6-2- پیشینه خارجی.............................................................................................................................65

  عنوان صفحه
  فصل سوم: روش تحقیق
  مقدمه..........................................................................................................................................................................68
  3-1- روش تحقیق..................................................................................................................................................68
  3-1-1- مراحل انجام ارزیابی بیرونی...............................................................................................................81
  3-1-1-1- - انتخاب گروه آموزشی برای ارزیابی........................................................................................69
  3-1-1-2- - تشکیل کمیته ارزیابی بیرونی.................................................................................................70
  3-1-1-3- تدوین چارچوب و دستورالعمل برای اجرای ارزیابی بیرونی.................................................70
  3-1-1-4- مطالعه و بررسی گزارش ارزیابی درونی گروه و تحلیل آن..................................................71
  3-1-1-5- شناسایی عوامل پیشنهادی ارزیابی بیرونی توسط کمیته.....................................................71
  3-1-1-6- طراحی، تدوین و اجرای روش دلفی به منظور تدوین معیارهای نهایی.............................71
  3-1-1-7- - جلسه پایانی با مدیر گروه........................................................................................................72
  3-1-1-8- تهیه و تدوین پیشنویس گزارش ارزیابی بیرونی و ارسال برای بازبینی.............................72
  3-1-1-9-تهیه و تدوین گزارش نهایی ارزیابی بیرونی..............................................................................72
  3-1-1-10- ارائه پیشنهادهایی عملی، مفید و صریح................................................................................72
  3-2- جامعه آماری..................................................................................................................................................72
  3-3- روش نمونه گیری.........................................................................................................................................73
  3-4- ابزارگردآوری اطلاعات.................................................................................................................................74
  3-4-1-پرسشنامه................................................................................................................................................74
  3-4-1-1- - پرسشنامه دانشجویان...............................................................................................................74
  3-4-1-2-پرسشنامه اعضای هیت علمی......................................................................................................74
  3-4-1-3- پرسشنامه کارکنان گروه..............................................................................................................74
  3-4-1-2- چک لیست، مشاهده و مصاحبه.................................................................................................74
  عنوان صفحه
  3-5- ویژگی فنی ابزارها........................................................................................................................................75
  3-6- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها.......................................................................................................................76
  فصل چهارم:تحلیل یافته‌ها
  مقدمه.........................................................................................................................................................................79
  4-1- سؤال اول پژوهش...............................................................................................................79
  4-1-1- عامل اول: اعضای هیئت‌علمی...........................................................................................................80
  4-1-2- عامل دوم: مدیرگروه............................................................................................................................83
  4-1-3- عامل سوم : اهداف،جایگاه سازمانی، سازماندهی، تشکیلات و مدیریت....................................85
  4-1-4- عامل چهارم : تجهیزات و امکانات....................................................................................................87
  4-2- سؤال دوم پژوهش........................................................................................................................................91
  4-2-1- عامل اول ارزیابی: اعضای هیئت‌علمی از دیدگاه دانشجویان.........................................................91
  4-2-2- عامل دوم ارزیابی: مدیرگروه از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی وکارکنان گروه.......97
  4-2-3- عامل سوم: اهداف و رسالت................................................................................................................108
  4-2-4- عامل چهارم: تجهیزات و امکانات......................................................................................................117
  4-3- سوال سوم پژوهش....................................................................................................................................122
  4-3-1- عامل اول ارزیابی: اعضای هیئت‌علمی..........................................................................................123
  4-3-2- عامل دوم ارزیابی: مدیرگروه..............................................................................................................124
  4-3-3- عامل سوم ارزیابی: اهداف ورسالت...................................................................................................125
  4-3-4- عامل چهارم ارزیابی: تجهیزات و امکانات.......................................................................................125
  فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری
  مقدمه.......................................................................................................................................................................126
  5-1- فرایند انجام پژوهش..................................................................................................................................126
  عنوان صفحه
  5-2- پیشنهادهای روش شناسانه به منظور توسعه فعالیتهای بعدی در این زمینه..............................132
  5-3- محدودیت های پژوهش..........................................................................................................................133
  منابع و ماخذ..........................................................................................................................................................135
  پیوست.....................................................................................................................................................................146


  چکیده :
  چکیده امروزه بهبود کیفیت نظام آموزشی عالی به عنوان اصلی اساسی مورد توجه متصدیان این حوزه قرار گرفته در این بین بهره‌گیری از راهبرد ارزیابی بیرونی برای دست یابی به کیفیت در نظام دانشگاهی نقش کلیدی ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی بیرونی گروه آموزشی ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال تحصیلی 94-1393 با هدف ارتقاء کیفیت گروه فوق بود. در این پژوهش توصیفی، تعداد 109 نفر از اعضای گروه ترمیمی و مواد دندانی که شامل (دانشجویان، اعضای هیئت‌علمی، مدیر گروه و کارکنان گروه) در روند ارزیابی بیرونی مشارکت کردند. در این پژوهش از پرسشنامه، مصاحبه، چک لیست و مشاهده به منظور گردآوری داده‌ها بهره گرفته شد. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و درصد) به کمک نرم‌افزار آماری spss و روش وزندهی (ارزش‌گذاری) گزینه‌ها استفاده گردید. طبق یافته‌های پژوهش به غیر از عامل اعضای هیئت‌علمی و تجهیزات و امکانات که در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار گرفت بقیه عوامل موردبررسی دیگر در وضعیت مطلوب قرار دارند. درمجموع وضعیت گروه مورد ارزیابی ازنظر مطلوبیت در سطح نسبتاً مطلوب قرار گرفت. از آنجای که در این پژوهش عامل اعضای هیئت‌علمی و تجهیزات و امکانات در وضعیت مطلوبی نبود و با توجه به جایگاه والای اعضای هیئت‌علمی در تربیت افرادی متخصص به منظور پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه و نیز نقش تجهیزات و امکانات در تسهیل دستیابی به اهداف مورد نظر گروه، ضروری است متصدیان امر نسبت به برطرف نمودن مشکلات این گروه اقدام لازم را مبذول دارند. کلیدواژه: ارزیابی بیرونی، کیفیت، گروه ترمیمی و مواد دندانی، اعتبارسنجی، علوم پزشکی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Today improve the quality of higher education as officers in the field was considered essential in the use of external assessment strategy to achieve a quality university system plays a key role. The aim of this study was to evaluate the outer Department of Operative Dentistry and Dental School, Babol University of Medical Sciences in the academic year 1393-94 was intended to enhance the quality groups. In this descriptive study, 109 members of restorative dental materials, including (students, faculty members, the Head of Department and staff) participated in the process of external evaluation. In this study, questionnaire, interview and observation to collect data was used Czech list. In order to analyze the data, descriptive statistics (frequency, mean and percentage) with the help of statistical software spss and weighting method (valuation) option was used. Apart from the results of faculty members and facilities were in relatively good condition of the other examined factors are in good condition. Overall, the group studied was relatively satisfactory in terms of utility. Because of this factor, faculty members and facilities were in a good position with regard to the status of faculty members in training specialists in order to meet the health needs of society as well as the equipment and facilities to facilitate the achievement of the objectives of the group It is necessary to incumbents to take the necessary actions to solve the problems of this group. Key words: external evaluation, Quality, Department of Operative Dentistry and Dental Materials, validation, Babol Medical Sciences


  کلید واژه ها :
  ارزیابی بیرونی ◄ کیفیت ◄ گروه ترمیمی و مواد دندانی ◄ اعتبارسنجی ◄ علوم پزشکی,external evaluation ◄ Department of Operative Dentistry and Dental Materials ◄ validation ◄ Babol Medical Sciences ◄ Quality

  تیر 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Educational Science &Psychology Department of Educational Science M.A Thesis External evaluation of dental repair and dental material educational group in dentistry faculty of Babol Medical Sciences University and provision of solutions for quality improvement Supervisors Dr. Mohammadreza neyestani Adv isor Dr.Iman Jahanian By Hadi moslehamirdehi July 2015
  فصل اول : 1-11
  فصل دوم : 12-67
  فصل سوم : 68-78
  فصل چهارم : 79-125
  فصل پنجم : 126-172
  فصل ششم :