• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزشیابی برنامه درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطه از نظر دبیران و کارشناسان شهر شیراز
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1385
  زبان : Persian
  شماره سند : 5413
  موضوع :
  پژوهشگر : علی بیرمی پور
  توصیفگر لاتین : ???????? Eroluation ? Curriculum ? English language ? High school ? Shiraz ? Needs assessment
  توصیفگر فارسی : برنامه ریزی آموزشی ◄ 1385 ◄ ارزشیابی ◄ برنامه درسی ◄ زبان انگلیسی ◄ دبیرستان ◄ شیراز
  دانشکده : دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گ
  مقطع : کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

  استاد راهنما : دکتر محمد جواد لیاقت دار
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1385
  شماره رکورد : 5413
  شماره راهنما : EDU2 198
  فهرست :
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- شرح و بیان مسئله پژوهش 2
  1-2- اهمیت و ارزش تحقیق 5
  1-3- اهداف تحقیق 8
  1-4- سؤالات اساسی تحقیق 8
  1-5- تعاریف واژه ها و اصطلاحات 9

  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  2-1- برنامه درسی از دیدگاه صاحبنظران و متخصصان این رشته 13
  2-1-1- مفهوم برنامه درسی 13
  2-1-2- طراحی برنامه درسی 16
  2-1-3- مراحل تدوین برنامه درسی 16
  2-1-3-1- نیاز سنجی و تعیین اهداف 16
  2-1-3-2- انتخاب محتوا و سازماندهی آن 19
  2-1-3-3- راهبردهای یاددهی- یادگیری 21
  2-1-3-4- ارزشیابی 25
  2-2- بررسی برنامه درسی زبان انگلیسی 29
  2-2-1- ویژگی های برنامه درسی زبان انگلیسی 29
  2-2-2- مراحل برنامه ریزی درسی زبان انگلیسی 30
  2-2-2-1- نیاز سنجی در برنامه درسی زبان انگلیسی 31
  2-2-2-2- تعیین اهداف کلی و اهداف عینی برنامه درسی زبان انگلیسی 35
  2-2-2-3- تعیین محتوای برنامه درسی زبان انگلیسی 37
  2-2-2-4- راهبردهای یاددهی- یادگیری در برنامه درسی زبان انگلیسی 46
  2-2-2-5- ارزشیابی برنامه درسی زبان انگلیسی 60
  2-3- پیشینه پژوهش 63
  2-3-1- بررسی اصلاحات برنامه درسی زبان انگلیسی در کشورهای چین، ژاپن و بنگلادش 63
  2-3-2- پژوهش های انجام شده مربوط به اهداف برنامه درسی زبان انگلیسی 65
  2-3-3- پژوهش های انجام شده مربوط به محتوای برنامه درسی زبان انگلیسی 67
  2-3-4- پژوهشهای انجام شده مربوط به فرایندهای یاد دهی–یادگیری زبان انگلیسی 69
  2-3-5- پژوهش های انجام شده مربوط به شیوه های ارزشیابی زبان انگلیسی 72
  2-3-6- جمع بندی 73
  عنوان صفحه

  فصل سوم: روش تحقیق
  3-1- روش تحقیق 77
  3-2- جامعه آماری 77
  3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه 78
  3-4- متغیر های تحقیق 80
  3-5- ابزار اندازه گیری 81
  3-6- روایی پرسشنامه و مصاحبه 83
  3-6-1- روایی محتوایی 84
  3-6-2- روایی داخلی 84
  3-7- برآورد پایایی پرسشنامه 85
  3-8- شاخص سازی پرسشنامه 86
  3-9- روش جمع آوری اطلاعات 87
  3-10- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 88
  3-10-1- مقوله بندی 89
  3-10-2- آزمون t تک متغیره یا تک نمونه ای 89
  3-10-3- آزمون t2 هتلینگ 90
  3-10-4- آزمون کلموگروف- اسمیرنف(K-S-Z) 90
  3-10-5- آزمون تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) 90

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1- توصیف ویژگی های نمونه آماری 92
  4-2- بررسی مؤلفه های اساسی پژوهش 98
  4-2-1- سؤال اساسی اول پژوهش 99
  4-2-2- سؤال اساسی دوم پژوهش 102
  4-2-3- سؤال اساسی سوم پژوهش 106
  4-2-4- سؤال اساسی چهارم پژوهش 110
  4-3- بررسی عوامل دموگرافیک 114

  فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
  5-1- مروری اجمالی بر بیان مسئله و روش اجرای تحقیق 123
  5-2- بحث و نتیجه گیری 125
  5-2-1- سؤال اول پژوهش: اهداف آموزشی زبان انگلیسی و تأمین نیازهای فراگیران 125
  5-2-2- سؤال دوم پژوهش: مطلوبیت محتوا جهت تحقق اهداف 130
  5-2-3- سؤال سوم پژوهش: متناسب بودن فرایند های یاد دهی (آموزش) و تحقق اهداف 133
  5-2-4- سؤال چهارم پژوهش: تناسب ارزیابی عملکرد فراگیران و تحقق اهداف 137
  5-3- نتیجه گیری کلی 140
  5-4- پیشنهاد های کاربردی 141
  5-5- محدودیت های پژوهش 145
  5-6- موضوعات پیشنهادی برای پژوهش های بعدی 146

  پیوست ها
  پیوست1: پرسشنامه محقق ساخته 148
  پیوست 2: سؤالات مصاحبه 151
  پیوست 3: معرفی نامه ها 152
  پیوست4: نامه ها 156
  پیوست 5: فرم رایانه ای برآورد پایایی پرسشنامه 158
  منابع فارسی 161
  منابع انگلیسی 166

  چکیده :
  چکیده پژوهش حاضر به "ارزشیابی برنامه درسی زبان انگلیسی در مقطع متوسطه" پرداخته است؛ این پژوهش درصدد بوده تا عناصر برنامه درسی زبان انگلیسی (اهداف، محتوا، فرایند های یاددهی-یادگیری و ارزشیابی) را از دید گاه دبیران و کارشناسان شهر شیراز مورد مطالعه قرار دهد. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری آن شامل دو دسته بوده است. دسته اول شامل دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه در سال تحصیلی 85-1384 بوده که در رابطه با برنامه درسی زبان انگلیسی به سؤالات پرسشنامه پاسخ داده اند؛ و دسته دیگر، شامل کارشناسان زبان انگلیسی بوده اند که با آنان مصاحبه انجام شده است. برای انتخاب کارشناسان از روش نمونه گیری هدفمند و برای انتخاب دبیران از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته شامل 61 سؤال بسته پاسخ با مقیاس پنج درجه ای لیکرت و انجام مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده گردیده است. به منظور برآورد روایی سؤالات پرسشنامه از روایی محتوایی و همبستگی ها و برای برآورد روایی سؤالات مصاحبه، نظر متخصصان مورد توجه قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 90/ برآورد شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه، از روش مقوله بندی و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که در هر چهار مؤلفه "تحقق اهداف و تأمین نیازها"، "مطلوبیت محتوا و تحقق اهداف"، "آموزش و تحقق اهداف" و "ارزشیابی عملکرد فراگیران و تحقق اهداف"، t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح (05/ p ≤) کوچکتر بوده است؛ بنابراین، از نظر دبیران میزان تأمین نیازهای فراگیران با تحقق اهداف، مطلوبیت محتوا جهت تحقق اهداف، میزان تحقق اهداف آموزش زبان انگلیسی با توجه به فرایند های یاددهی و تحقق اهداف با توجه به ارزشیابی عملکرد فراگیران، کمتر از سطح متوسط بوده است. به طور کلی نظرات دبیران در رابطه با مؤلفه های تحقیق یکسان نبوده است؛ بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه "آموزش و تحقق اهداف" و کمترین میانگین، مربوط به مؤلفه "مطلوبیت محتوا و تحقق اهداف" بوده است. اما در مجموع هیچ کدام از میانگین ها در حد معیار مشخص شده (3) نبوده؛ بنابراین، می شود گفت که از نظر دبیران شهر شیراز هیچ کدام از عناصر برنامه درسی زبان انگلیسی از مطلوبیت برخوردار نبوده است.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The main purpose of this study was to evaluating English language curriculum (objectives, content, teaching-learning process and evaluation) of Shiraz secondary schools as viewed by English language teachers and experts. In this study, descriptive–measurable method has been used. Statistical population of the study included two parts. The first part of it included English language teachers in secondary schools in the colligate year of 1384-85 who were selects by random classical sampling method and answered the questionnaires. The other part of the statistical population includes English language exerts who were selected by intentional sampling and were interviewed. For gathering the data, two methods were used: quantitative (a research-made questionnaire) and qualitative (semi-structured interview). Validity of questionnaire was distinguished by content validity and correlations, and for validity of interview questions, the experts' point of view was considered. Reliability coefficatient of the questionnaire was 0.90. The data were analyzed by inferential and descriptive statistics by using of SPSS statistical soft ware. The research results identified that, in four research categories, "objectives and hesitating learners needs", " desirability of content and certainty of objectives", "teaching-learning process and certainty of objectives" and "evaluating learners` revenue and certainty of objectives" The t which was seen was lower than the critical level of table (p ≤ 0.05). Therefore, from the teachers` point of view, the rate of hesitating needs of language learners by certainty of the objectives and certainty of objectives by teaching-learning process, content and evaluating language learners' revenue was less than mean value. With due attention to the F which was seen at level of (p ≤ 0.01) was significant and positive so, the teachers` point of view about research categories were not the same. The most mean, was belonged to the "teaching-learning process" category and the least mean belonged to the "content and certainty of objectives" category but in general, none of the means was at level of mean value. Therefore, in relation to the results of this research as viewed by teachers, none of the English language curriculum categories has been desirable. .


  کلید واژه ها :
  برنامه ریزی آموزشی ◄ 1385 ◄ ارزشیابی ◄ برنامه درسی ◄ زبان انگلیسی ◄ دبیرستان ◄ شیراز,نیازسنجی Eroluation ◄ Curriculum ◄ English language ◄ High school ◄ Shiraz ◄ Needs assessment

  شهریور 1385
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Education and Psychology Department of Education M.A. Thesis Evaluation of English curriculum in high schools of Shiraz city as viewed by teachers and experts Supervisor: Dr. Mohammad Javad Lighatdar Advisor: Dr. Sayed Mostafa Sharif By: Ali Beyramipour September 2006
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :