• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 1 مهر 1397| 54.224.166.141 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی راهبردهای یاددهی- یادگیری در آموزش های رسمی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دبیرستان های شهر اصفهان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1387
  زبان : Persian
  شماره سند : 4956
  موضوع :
  پژوهشگر : افسانه عبدلی
  توصیفگر لاتین : ???? ???? Pathology ? Teaching methods ? Learning ? Evaluation methods ? Teaching-Learning process ? Formal education ? High school ? Isfahan ? Teachers ? Students
  توصیفگر فارسی : برنامه ریزی آموزشی ◄ 1387 ◄ آسیب شناسی ◄ روش تدریس ◄ یادگیری ◄ آموزش رسمی ◄ روش ارزشیابی ◄ ارتباط ◄ فرایند یاددهی-یادگیری ◄ دبیرستان ◄ اصفهان ◄ دبیر
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی
  مقطع : کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

  استاد راهنما : دکتر محمد جواد لیاقتدار
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1387
  شماره رکورد : 4956
  شماره راهنما : EDU2 240
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحـه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  مقدمه 1
  1-1-‌‌ شرح و بیان مساله پژوهشی 3
  1-2- اهمیت و ارزش تحقیق 5
  1-3- اهداف تحقیق 7
  1-4- سؤال‌های تحقیق 8
  1-5- تعریف واژه ها و اصطلاحات 8
  1-5-1-تعاریف نظری 8
  1-5-2- تعاریف عملیاتی 9
  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  مقدمه 10
  2-1- بخش اول: مروری بر ادبیات تحقیق 11
  2-1-1- قسمت اول: فرایند یاددهی و یادگیری 11
  2-1-2- فرایند یاددهی و یادگیری چیست 12
  2-1-3- اصول تدریس و یادگیری 14
  2-1-4- ماهیت تدریس و رابطه آن با یادگیری 15
  2-1-5- فرایند یاددهی و یادگیری در مکاتب مختلف 18
  جمع بندی 22
  2-2-1- قسمت دوم: روش‌های تدریس 22
  2-2-2- تدریس چیست 23
  2-2-3- چهارچوب تدریس 24
  2-2-4- روش تدریس چیست 26
  2-2-5- طبقه بندی روش‌های تدریس 29
  2-2-5-1- روش¬های تدریس بانکی یا معلم محور و غیر فعال 29
  2-2-5-2- روش¬های تدریس مبتنی بر حل مسأله یا دانش¬آموز محور و فعال 29
  2-2-5-3- روش¬های تدریس همیارانه یا تعاملی 30
  عنوان صفحـه
  2-2-6- انواع روش¬های تدریس 32
  2-2-7- تنگناهای روش‌های تدریس و راهکارهای بهبود آن 36
  جمع بندی 41
  2-3-1- قسمت سوم: روش‌های برقراری ارتباط 42
  2-3-2- ارتباط چیست 43
  2-3-3- انواع ارتباط بر حسب نوع روابط 43
  2-3-4- عناصر ارتباط 44
  2-3-5- مدل های ارتباطی 46
  2-3-6- تنگناهای ارتباط و راهکار های برقراری ارتباط مناسب 47
  جمع بندی 61
  2-4-1- قسمت چهارم: روش‌های ارزشیابی 62
  2-4-2- مفهوم و اهداف ارزشیابی 63
  2-4-3- ابزارهای ارزشیابی 64
  2-4-4- انواع ارزشیابی بر حسب ماهیت 64
  2-4-5- انواع ارزشیابی بر حسب زمان اجرا 67
  2-4-6- اصول و چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 69
  2-4-7- آزمون‌ها از نظر ملاک نمره‌گذاری و تعبیر و تفسیر آنها 71
  2-4-8- انواع آزمون¬ها 72
  2-4-9- انواع آزمون¬ها از نظر سطوح یادگیری 73
  2-4-10- انواع آزمون¬ها از نظر روش اجرا، نحوه پاسخ دهی و موضوع یادگیری 74
  2- 4-11- کاستیهای ارزشیابی و راهکارهای بهبود آن 79
  جمع بندی 82
  2-2- بخش دوم: مروری بر پژوهش‌های انجام شده 82
  2-2-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 82
  2-2-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور 93
  جمع بندی 96
  فصل سوم: روش تحقیق
  مقدمه 98
  عنوان صفحـه
  3-1- روش تحقیق 98
  3-2- جامعه آماری 99
  3-3- بر آورد حجم نمونه 99
  3-4- روش نمونه‌گیری پژوهش 100
  3-5- نمونه آماری پژوهش 101
  3-6- ابزار جمع¬آوری اطلاعات 101
  3-7- تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری 102
  3-7-1- روایی(اعتبار) 102
  3-7- 2- پایایی 103
  3-8- فرایند جمع‌آوری داده‌ها 104
  3-9- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 104
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
  مقدمه 106
  4-1- ویژگی¬های فردی نمونه آماری 107
  4-2- توصیف داده¬ها(آمار توصیفی) 115
  4-2- 1- یافته‌های حاصل از پرسشنامه 115
  4-3- تحلیل داده ها (آمار استنباطی) 123
  جمع بندی 136
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  مقدمه 136
  5-1- خلاصه‌ای از روش اجرای پژوهش 137
  5-2- یافته های پژوهش 139
  5-3- پیشنهادات کاربردی 148
  5-4- محدودیت های پژوهش 150
  5-5- موضوعات پیشنهادی برای پژوهش های بعدی 151
  پیوست‌ها 152
  منابع و مآخذ 178  چکیده :
  چکیده هدف از پژوهش حاضر، آسیب‌شناسی راهبردهای یاددهی– یادگیری در آموزش‌های رسمی از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر اصفهان میباشد. در این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دبیران و دانش¬آموزان دبیرستان¬های شهرستان اصفهان می¬باشد که در سال تحصیلی(86-85) در مناطق پنج‌گانه و منطقه جی مشغول به تحصیل بودند؛ و جمعیت آن‌ها به ترتیب (8097) و(140250) نفر میباشد. از این تعداد با استفاده از فرمول حجم نمونه و در نظر گرفتن میزان افت آزمودنی، نمونه آماری برای دو گروه به ترتیب (110)و (240) نفر برآورد شد. سپس با جدا کردن پرسشنامه‌های مخدوش، نمونه آماری در دبیران 95 و در دانش‌آموزان 206 نفر به دست آمد. افراد نمونه مذکور با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه¬ شامل (59) سؤال بسته پاسخ بر مبنای مقیاس درجه¬بندی لیکرت و یک سؤال باز پاسخ بود. پایایی پرسشنامه برای دبیران و دانش‎آموزان توسط محقق با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب (99/0) و(98/0) محاسبه گردید. هم‎چنین جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی وابسته به محتوا استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پژوهش، با استفاده از برنامه نرم‌افزاری spss، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد: نمرات مؤلفه‌های سه‌گانه پژوهش از نظر دبیران و دانش‌آموزان دارای توزیع نرمال است و میزان آسیب‌های روش‌های تدریس و روش‌های ارتباطی و ارزشیابی بیش از سطح میانگین فرضی(3) میباشد. همچنین، بین میزان آسیب‌های سه‌گانهی مذکور از نظر دبیران تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی از نظر دانش‌آموزان تفاوت معنادار وجود دارد. دانش‌آموزان بیشترین آسیب را مربوط به روش‌های ارزشیابی و کمترین آسیب را مربوط به روش‌های تدریس میدانند؛ و بین نظرات دبیران و دانش‌آموزان و همچنین بین نظرات دبیران مرد و زن در خصوص فرایند یاددهی- یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد(0.05≥P). ولی چنین تفاوتی بین دبیران با مدرک‌های تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و دانش‌آموزان دختر و پسر و دانش‌آموزان بر حسب پایه‌های تحصیلی مشاهده نشد. کلید واژها: آسیب شناسی، تدریس، یادگیری، ارتباط، ارزشیابی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The purpose of this research was pathology of teaching and learning process in formal education based on teachers and students perceptions in Isfahan high schools. In this study descriptive- measurable method was used. Population of this research included teachers and students of Isfahan high schools, who have been educating in 85- 86 academic year in 5 districts and Jay district, that their population is (8097) and (140250)persons respectively. Research sample estimated 110 teachers and 240 students, by using the formula of sample size and evaluating the falling measure of the test. Then by separating the received questioners, the statistic sample was acquired in 95 teachers and 206 students. Research tool was a researcher- made questionnaire with 59 items. Reliability coefficient of research was (0.99) and (0.98) using Alpha Cornbach. In order analyses data we used some statistical techniques using SPSS. Research results identified that: the scores of the Elements of this research is normal distribution from the view point of students and teachers. And the measure of pathologies of the teaching- methods and communication methods and evaluating methods, is more than the level of supposing average level (3). Also there are not any meaningful differences between the mentioned 3 dimensional pathologies. But from the view point of the students, there is meaningful difference. They recognize the most pathologies, related to evaluating methods and less pathologies, related to teaching methods. And between the students ideas and teachers ideas and also between woman ideas and men ideas about teaching- learning process, there is a meaningful difference.(p≤0.05).But this kind of difference has not seen between the teachers with bachelor degree or master degree and girl and boy students according to their grade levels. Key words: pathology, teaching, learning, communication, evaluation.


  کلید واژه ها :
  برنامه ریزی آموزشی ◄ 1387 ◄ آسیب شناسی ◄ روش تدریس ◄ یادگیری ◄ آموزش رسمی ◄ روش ارزشیابی ◄ ارتباط ◄ فرایند یاددهی-یادگیری ◄ دبیرستان ◄ اصفهان ◄ دبیر,دانش آموز Pathology ◄ Teaching methods ◄ Learning ◄ Evaluation methods ◄ Teaching-Learning process ◄ Forma

  تیر 1387
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Education and Psychology Department of Education M.A. Thesis Pathology of teaching – learning approaches in formal education from Isfahan high school teachers and students point of view Supervisor: Dr. Saied Ebrahim Mirshah Jafari Advisor: Dr Mohamad Javade Liyaghatdar By: Afsaneh abdoli July. 2008
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :