• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر بخشی مشاوره انگیزشی گروهی بر رفتار و عملکرد مراجعان مبتلا به اختلال وسواسی-جبری، پرفشاری خون و اضافه وزن و چاقی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1388
  زبان : Persian
  شماره سند : 6396
  موضوع :مشاوره
  پژوهشگر : علی نویدیان
  توصیفگر لاتین : Couseling , Fatness , Overwight , Hypertension , Education , Life Style , Obsessive-Comulsive Disorder , Motivational Counseling , Self-Efficacy
  توصیفگر فارسی : مشاوره ? چاقی ? اضافه وزن ? افزایش فشار خون ? آموزش ? شیوه زندگی ? اختلال وسواسی-جبری ? مشاوره انگیزشی ? خود کارآمدی
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره
  مقطع : دکتری

  استاد راهنما : دکتر محمد رضا عابدی، دکتر ایران باغبان
  استاد مشاور : دکتر مریم فاتحی زاده، دکتر حمید پورشریفی
  سال دفاع : 1388
  شماره رکورد : 6396
  شماره راهنما : COU3 1
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات‌پژوهش
  مقدمه 1
  1-1.بیان مساله 3
  1-2. اهمیت و ارزش پژوهش 10
  1-3. اهداف پژوهش 12
  1-4.فرضیه‌های پژوهش 12
  1-5.کاربرد نتایج 13
  1-6.تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 14

  فصل دوم: پیشینه پژوهش
  مقدمه 17
  2-1.بخش اول: پیشینه نظری 20
  2-1-1. مصاحبه انگیزشی 20
  2-1-1-1. تعریف مصاحبه انگیزشی 22
  2-1-1-2. مبانی مصاحبه انگیزشی 23
  2-1-1-3. اصول مصاحبه انگیزشی 25
  2-1-1-4. فنون مصاحبه انگیزشی 25
  2-1-1-5. مروری بر مدل‌های مفهومی مصاحبه انگیزشی 27
  2-1-1-6. مراحل مصاحبه انگیزشی 31
  2-1-1-7. تله‌های مصاحبه انگیزشی 33
  2-1-1-8. اشکال استفاده از مصاحبه انگیزشی 34
  2-1-2. اضافه وزن و چاقی 36
  2-1-3. پرفشاری خون 47
  2-1-4. اختلال وسواسی - جبری 59

  عنوان صفحه
  2-3. بخش دوم: تحقیقات انجام شده ...66
  2-3-1. پژوهش هایی در باره مصاحبه انگیزشی ...66
  2-3-2. پژوهش هایی در باره اضافه وزن و چاقی ...76
  2-3-3. پژوهش هایی در باره پرفشاری خون ..80
  2-3-4. پژوهش هایی در باره اختلال وسواسی – جبری ..84
  2-3-5. خلاصه فصل و نتیجه گیری ..88

  فصل سوم: روش پژوهش
  3-1. مقدمه ..90
  3-2. طرح پژوهش ..90
  3-3. جامعه آماری پژوهش ..91
  3-3-1 . جامعه آماری گروه پرفشاری خون ..91
  3-3-2 . جامعه آماری گروه چاقی و اضافه وزن ..92
  3-3-3 . جامعه آماری گروه اختلال وسواسی جبری ..92
  3-4. نمونه و طرح نمونه گیری ..93
  3-4-1. روش نمونه گیری در گروه اضافه وزن و چاقی 93
  3-4-2. روش نمونه گیری در گروه پرفشاری خون 94
  3-4-3. روش نمونه گیری در گروه اختلال وسواسی-جبری 95
  3-5. ابزارهای پژوهش ..97
  3-5-1. وزن و قد 97
  3-5-2. فشار خون 97
  3-5-3. مقیاس یل بروان 98
  3-5-4. مقیاس ناتوانی شیهان 99
  3-5-5. پرسشنامه کارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن 100
  3-5-6. پرسشنامه عادات غذایی 102
  3-6. روش اجرای پژوهش 103
  3-6-1. روش پژوهش در گروه اضافه وزن و چاقی 105
  عنوان صفحه
  3-6-2 . روش پژوهش در گروه پرفشاری خون 106
  3-6-3 . روش پژوهش در گروه اختلال وسواسی – جبری 107
  3-7. آزمونهای آماری 109

  فصل چهارم: تحلیل یافته‌های پژوهش
  مقدمه 110
  4-1. تحلیل داده‌های مربوط به گروه پرفشاری خون 110
  4-2. تحلیل داده‌های مربوط به گروه اضافه وزن و چاقی 125
  4-3. تحلیل داده‌های مربوط به گروه اختلال وسواسی- جبری 133

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری از یافته‌های پژوهش
  مقدمه 139
  5-1. پرفشاری خون 139
  5-1-1. فرضیه اول: مشاوره انگیزشی گروهی موجب کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک میشود. 139
  5-1-2. فرضیه دوم: مشاوره انگیزشی گروهی موجب بهبود رفتارهای مربوط به سبک زندگی میشود . 141
  5-2. اضافه وزن و چاقی 147
  5-2-1. فرضیه سوم: مشاوره انگیزشی گروهی موجب کاهش شاخص نمایه توده بدنی میشود. 147
  5-2-2. فرضیه چهارم: مشاوره انگیزشی گروهی موجب افزایش خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن میشود. 148
  5-3. اختلال وسواسی – جبری 151
  5-3-1. فرضیه پنجم: مشاوره انگیزشی گروهی موجب کاهش در شدت علایم وسواسی – جبری میشود. 151
  5-3-2. فرضیه ششم: مشاوره انگیزشی گروهی موجب بهبود عملکرد شغلی – تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی میشود. 152
  5-4. نتیجه‌گیری از یافته‌ها 154
  عنوان صفحه
  5-5. محدودیت‌های پژوهش 155
  5-6. پیشنهادات پژوهشی 156
  5-7. پیشنهادات کاربردی 157

  پیوست‌ها
  پیوست 1: توصیف عملی ساختار جلسات مصاحبه انگیزشی 158
  پیوست 2: پرسشنامه عادات غذایی بیماران مبتلا به پرفشاری خون 212
  پیوست 3: مقیاس وسواس فکری – عملی یل بروان 215
  پیوست 4: پرسشنامه خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن 217
  پیوست5: مقیاس ناتوانی شیهان 219
  منابع و مآخذ 220
  چکیده :
  چکیده هدف. از این پژوهش تعیین میزان اثربخشی مصاحبه انگیزشی گروهی بر رفتار و عملکرد مراجعان مبتلا به اختلال وسواسی- جبری ، پرفشاری خون و اضافه وزن و چاقی در سال 88-1387 در شهر اصفهان بود. روش پژوهش. پژوهش حاضر نیمه تجربی بوده و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و آزمایش استفاده شده است. جامعه پژوهش. جامعه آماری این پژوهش سه گروه بودند: 1- کلیه افرادی که به خاطر طرح غربالگری سندرم متابولیک به یکی از درمانگاه‌های شهر اصفهان مراجعه کرده بودند و فشار خونی در حد پیش پرفشاری و یا پرفشاری خون مرحله اول داشتند.2- کلیه کارکنان شرکت پلی آکریل اصفهان که به استناد اطلاعات موجود در پرونده‌های بهداشتی و با توجه به نمایه توده بدنی در گروه افراد اضافه وزن و چاقی قرار داشتند.3- کلیه مراجعان با تشخیص اختلال وسواسی- جبری که توسط روانپزشکان، روانشناسان بالینی و مشاوران در کلاس‌های وسواس که به طور متمرکز و تخصصی در مرکز مشاوره پارسه اصفهان برگزار شده ، شرکت نموده بودند. نمونه پژوهش. نمونه آماری این تحقیق شامل 132 نفر( 31 نفر اختلال وسواسی – جبری، 40 نفر با مشکل اضافه وزن و چاقی و 61 نفر مبتلا به پرفشاری خون) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از طریق گمارش تصادفی به گروه‌های گواه و آزمایش اختصاص یافتند. ابزارپژوهش. از ابزارهای فشارسنج ، ترازو ، قد سنج دیواری ، پرسشنامه‌های عادات غذایی، مقیاس ناتوانی شیهان، پرسشنامه خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و پرسشنامه نیمه ساختار یافته یل بروان در این پژوهش استفاده شده است. تحلیل آماری. به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق و اثربخشی مصاحبه انگیزشی، باتوجه به فراهم بودن پیش فرض ها( همگنی واریانس‌ها و نرمال بودن) از آزمون کوواریانس و برای تعیین ماندگاری تفاوت ایجاد شده توسط مصاحبه انگیزشی، از آزمون t گروه‌های وابسته استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که در گروه‌های آزمایش نسبت به گروه‌های گواه، در شاخص‌های سلامتی ( فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، وزن، نمایه توده بدنی) و ارتقاء عملکرد رفتاری( پای بندی بیشتر به رژیم‌های کنترل کننده فشار خون) بهبود ایجاد شد و افزایش خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به کنترل رفتار خوردن در موقعیت‌های وسوسه کننده خوردن، کاهش قابل ملاحظه در ناتوانی عملکردی و کاهش شدت علایم وسواسی – جبری) ایجاد شده است. گرچه تاثیر ایجاد شده در برخی گروه‌ها با گذشت مدت زمانی پس از مداخله، از ماندگاری خوبی برخوردار نبود. نتیجه‌گیری. نتایج مطالعه نشان داد که افزودن مصاحبه انگیزشی به درمان‌های معمول مانند درمان شناختی توام با مواجه سازی، آموزش سبک زندگی سالم برای کنترل و پیشگیری از پرفشاری خون و آموزش تغذیه در برنامه‌های کاهش وزن ، باعث افزایش قابل توجه اثربخشی این قبیل درمان‌ها میشود کلید‌واژه‌ها: پرفشاری خون، اختلال وسواسی – جبری، اضافه وزن، چاقی، مصاحبه انگیزشی، خودکارآمدی، سبک زندگی، آموزش، عملکرد رفتاری.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The aim of this study was to determine the effectiveness of group motivational interviewing on clients’ functioning and behavior in Isfahan province in 2008-9. They suffered obsessive compulsive disorder, high-blood pressure, overweight, and obesity. Method: The research was quasi-experimental. Pre-test, post-test design with control and experimental groups was applied. The Population: The population included three groups: 1- all the people who referred to one of the clinics for screening metabolic syndrome and had pre-hypertension or first stage hypertension 2- all the employees in Poly Akril Company in Isfahan who were considered to suffer from overweight and obesity based on their health documents and their body mass index. 3- all the clients who were diagnosed to have obsessive-compulsive disorder by psychiatrists, clinical psychologists and counselors. They participated in specialized classes for treating obsessive compulsive disorder in Parseh Counseling Center in Isfahan. The Sample: The sample consisted of 132 people (31 suffered obsessive- compulsive disorder, 40 suffered overweight and obesity and 61 suffered high-blood pressure) who were selected based on available sampling and were classified into the experimental and control groups randomly. Instruments: Barometer, scales, meter, food habits questionnaire, Sheehan’s disability questionnaire, weight self-efficacy lifestyle questionnaire , and Yale Browen’s semi-structured questionnaire were applied. Data Analysis: For analyzing the data and determining the effectiveness of motivational interviewing, regarding the verified premises (variance equality and normality), covariance analysis was used. For determining the persistency of the difference produced by motivational interview, t-dependent test was used. Although the produced effect was not very persistent some time after the intervention in some groups, the results revealed that there was an improvement in health indexes (systolic and diastolic blood pressure, weight, body mass index) and behavioral functioning (sticking more to diets controlling blood pressure) and there was an increase in lifestyle self-efficacy related to controlling eating behavior in tempting eating situations and considerable decrease in functional disability and severity of obsessive- compulsive disorder’s symptoms in the experimental groups rather than the control groups. Conclusion: The results showed that including motivational interviewing in usual treatments such as cognitive therapy with exposure, educating healthy lifestyle for controlling and preventing high-blood pressure and nutrition education in programs for losing weight will enhance the effectiveness of such treatments. Keywords: Hypertension, obsessive- compulsive disorder, overweight, obesity, motivational interviewing, self-efficacy, lifestyle, education, behavioral functioning.


  کلید واژه ها :
  مشاوره ? چاقی ? اضافه وزن ? افزایش فشار خون ? آموزش ? شیوه زندگی ? اختلال وسواسی-جبری ? مشاوره انگیزشی ? خود کارآمدی,Couseling , Fatness , Overwight , Hypertension , Education , Life Style , Obsessive-Comulsive Disorder , Motivational Counseling , Self-Ef

  1388
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Education & Psychology Department of Counseling Ph.D. Thesis The effect of group motivational interviewing on behavior and performance of patients with hypertension, obsessive – compulsive disorder and obesity & overweight Supervisors: Dr. Mohammad Reza Abedi Dr. Iran Baghban Advisors: Dr. Maryam Fatehi Zadeh Dr. Hamid Pour Sharifi By: Ali Navidian January 2010
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :