• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر بخشی آموزش غنی سازی مبتنی بر روش کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13490
  موضوع :مشاوره خانواده
  پژوهشگر : مرضیه شامحمدی مهرجردی
  توصیفگر لاتین : Marital Inrichment ? Practical application of intimate relationship skill (PAIRS) ? Marital satisfaction ? MaritalIntimacy
  توصیفگر فارسی : غنیسازی زناشویی ◄ کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه ◄ رضایت زناشویی ◄ صمیمیت
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : عذرا اعتمادی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13490
  شماره راهنما : COU2 229
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول:کلیات پژوهش
  1-1-مقدمه 1
  1-2- بیان مسئله 2
  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 9
  1-4-اهداف پژوهش 11
  1-5-فرضیه های پژوهش 11
  1-6-تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و متغیرها 12
  1-6-1-رضایت زناشویی 12
  1-6-2- صمیمیت زوجین 12
  1-6-3- غنی سازی ازدواج 12
  1-6-4- کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه 13

  فصل دوم:پیشینه ی پژوهش
  2-1- مقدمه 14
  2-2- گفتار اول: رضایت زناشویی 14
  2-2-1-تعاریف رضایت زناشویی 17
  2-2-2- ابعاد رضایتمندی زناشویی 18
  2-2-3- مؤلّفه ها و عوامل مؤثّر بر رضایت زناشویی 18
  2-2-4- رضایت مندی زناشویی در مراحل مختلف زندگی 29
  2-2-5- خصوصیات زوج های دارای رضایت مندی زناشویی 29
  2-3- گفتار دوم: صمیمیت زناشویی 30
  2-3-1- تعاریف صمیمیت 31
  2-3-2- نظریه ها و مدل های مرتبط با صمیمیت 33
  2-3-2-1- رویکرد تعاملی باگاروزی 33
  2-3-2-2- رویکرد رشدی فارمن 34
  2-3-2-3- رویکرد ترکیبی وارینگ 35
  2-3-2-4- رویکرد سه وجهی عشق استرنبرگ 36
  2-3-2-5- رویکرد تحوّلی شارپ 37
  2-3-2-6- رویکرد برابری والستر 38
  2-3-2-7- رویکرد تقویت 39
  عنوان صفحه

  2-3-2-8- رویکرد تبادل اجتماعی و وابستگی متقابل 39
  2-3-2-9- رویکرد هماهنگی شناختی یا تعادل شناختی 40
  2-3-2-10- رویکرد رشد و تحول 40
  2-3-2-11- رویکرد فرایند صمیمیت 40
  2-3-2-12- رویکرد مرحله ای توسعه رابطه 41
  2-3-2-13- رویکرد فیلتری مورشتین 42
  2-3-2-14- دیدگاه اسلام در مورد صمیمیت زوجین 43
  2-3-3- ویژگی های رابطه صمیمانه 43
  2-3-4- عوامل افزایش دهنده صمیمیت 44
  2-3-5- موانع ایجاد صمیمیت 45
  2-4- گفتار سوم:غنی سازی ازدواج 45
  2-4-1- رویکردها و برنامه های پیشگیری 46
  2-4-2-انواع برنامه های غنی سازی زندگی زناشویی 47
  2-4-2-1-مواجهه ازدواج (یک برنامه پیشگیرانه ی مثبت در غنی سازی ازدواج ) (ME) 47
  2-4-2-1-1- معرّفی برنامه ی مواجهه ازدواج 47
  2-4-2-2- برنامه ی ارتباط بین زوجین 48
  2-4-2-2-1-معرّفی برنامه ی ارتباط بین زوجین 48
  2-4-2-2-4-اهداف برنامه ارتباط بین زوجین 49
  2-4-2-3-برنامه TIME برای ازدواج بهتر 50
  2-4-2-3-1-معرّفی برنامه TIME برای ازدواج بهتر 50
  2-4-2-3-2-اهداف برنامه TIME برای ازدواج بهتر 50
  2-4-2-4-برنامه ارتقاء ارتباط RE 50
  2-4-2-4-1- معرّفی برنامه ارتقاء ارتباط 51
  2-4-2-4-2-اهداف درمانی برنامه ارتقاء ارتباط 53
  2-4-2-5-برنامه آماده سازی / غنی سازی اولسون 53
  2-4-2-5-1-معرّفی برنامه آماده سازی / غنی سازی اولسون 54
  2-4-2-5-2-اهداف برنامه ی آماده سازی / غنی سازی اولسون 54
  2-4-2-6-برنامه ی A.C.M.E (برنامه ی انجمن غنی سازی زوجین در ازدواج) 56
  2-4-2-6-1-معرّفی برنامه A.C.M.E 56
  2-4-2-6-4-اهداف برنامه ی A.C.M.E 57
  2-4-2-7-برنامه کاربرد علمی مهارت های ارتباط صمیمانه (P.A.I.R.S)،(مدل به کار گرفته شده در این پژوهش) 57
  عنوان صفحه


  2-4-2-7-1-معرّفی برنامه کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه 57
  2-4-2-7-2-برنامه کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه چیست؟ 58
  2-4-2-7-3-مبانی نظری برنامه کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه 59
  2-4-2-7-4-اهداف برنامه کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه 60
  2-4-2-7-5-چهار چوب برنامه کاربردعملی مهارتهای ارتباط صمیمانه 61
  2-4-2-7-6-فرمت جلسات 63
  2-4-2-7-7-ارزیابی 63
  2-4-2-7-8-موضع گیری های نظری برنامه کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه 64
  2-4-2-7-9-برنامه مهارتهای ارتباطی PAIRS 71
  2-4-2-7-10-ویژگی های رهبر 71
  2-4-2-7-11-کیفیت ها و نقش رهیر یا تسهیل کننده 72
  2-4-2-7-12-ویژگی های اعضاء 72
  2-4-2-7-13-روش های مورد استفاده در برنامه PAIRS 72
  2-5-پیشینه پژوهشی 73
  2-5-1-پژوهش های انجام شده در داخل کشور 73
  2-5-2-پیشینه پژوهش در خارج از کشور 80
  2-6-خلاصه فصل دوم 87
  فصل سوم:روش پژوهش
  3-1- مقدمه 88
  3- 2- طرح کلّی پژوهش 89
  3-3-متغیرهای پژوهش 90
  3-4-جامعه آماری 90
  3-5- حجم نمونه و روش نمونه گیری 91
  3-6- ویژگی های نمونه 91
  3-7- ابزار پژوهش 93
  3-7-1- پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(فرم 47 سؤالی) 93
  3-7-2- پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیاء و همکاران 94

  3-8- روش اجرا 96
  3-9- روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 97
  فصل چهارم: نتایج پژوهش 98
  4-1- مقدمه 99
  عنوان صفحه

  4-2- شاخص‌های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی 100
  4-3- یافته های استنباطی مربوط به فرضیّه های پژوهش 103

  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
  5-1- مقدمه 114
  5-2- بحث و نتیجه گیری 116
  5-3- محدودیت های پژوهش 122
  5-4- پیشنهادات 123
  5-4-1- پیشنهادات پژوهشی 123
  5-4-2- پیشنهادات کاربردی 123
  منابع و مآخذ 124
  پیوست‌ها 137


  چکیده :
  چکیده: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش غنی‌سازی مبتنی بر کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر رضایت زناشویی و صمیمیت زناشویی زوجین بود. روش پژوهش، نیمه تجربی بود و از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهرستان میبد از اسفندماه 1393 تا خرداد ماه 1394 بوده است. روش نمونه گیری داوطلبانه بود و از بین افراد داوطلب شرکت در پژوهش32 نفر به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(8 زوج) و کنترل(8 زوج) قرار گرفتند. داده¬ها با استفاده از پرسشنامه‌های صمیمیت زناشویی اولیاء و همکاران (1385) که شامل ابعاد (صمیمیت عاطفی، صمیمیت عقلانی،صمیمیت بدنی، صمیمیت اجتماعی تفریحی، صمیمیت ارتباطی، صمیمیت معنوی، صمیمیت روان شناختی، صمیمیت جنسی و صمیمیت کلی) و رضایت زناشویی انریچ (ثنایی، علاقه بند و هومن، 1379) که شامل ابعاد (موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت‌های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و ازدواج، ارتباط با اقوام و دوستان و جهت‌گیری مذهبی) می‌باشند، جمع‌آوری شد. برنامه کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه در 8 جلسه 3 ساعته که شامل مهارت های ارتباط و گفتگو،منطق عشق و هیجان،مهارت های مدیریت تعارض و خشم،تخلیه هیجانات منفی ،تصریح و روشن سازی تصورات ذهنی،تاریخچه شخصی و خود بی همتای من،بازآموزی هیجانی،انعقاد قرارداد و شفاف سازی انتظارات بود به زوجین گروه مداخله آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند.روش‌های تحلیل داده¬ها، تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) و تحلیل کواریانس یک متغیره (آنکوا) بودند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش غنی سازی مبتنی بر روش کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر رضایت زناشویی(178/.= Fو67/.=P) و ابعاد موضوعات شخصیتی(02/32= Fو001/.=P)، ارتباط زناشویی(54/11=Fو899/.=P)، حل تعارض(83/19= Fو001/.=P)، فعالیت‌های اوقات فراغت (26/7=F و72/.=P)، روابط جنسی(35/16=F و97/.=P)، اقوام و دوستان(41/17=F و97/.=P) و بر صمیمیت (88/.=F و 35/.=P) و ابعاد صمیمیت عاطفی(84/31=F و 001/.=P) ، صمیمیت عقلانی(74/16=F و 001/.=P)،صمیمیت بدنی(53/8=F و 008/.=P)، صمیمیت اجتماعی-تفریحی(97/21=F و 001/.=P)،صمیمیت ارتباطی(35/24=F و 001/.=P)،صمیمیت معنوی(93/18=F و 001/.=P)،صمیمیت روان شناختی(36/27=F و 001/.=P)،صمیمیت جنسی(22/15=F و 001/.=P) و صمیمیت کلی(58/13=F و 001/.P=) مؤثر بوده است. بنابراین به مشاوران خانواده و ازدواج استفاده از مداخلات این برنامه جهت افزایش رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین پیشنهاد می شود. کلیدواژه¬ها:غنی‌سازی زناشویی، کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه، رضایت زناشویی، صمیمیت

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The purpose of this study was to investigate Effectiveness of Enrichment Training on based use of practical application of intimate relationship skills (PAIRS)on Marital satisfaction and Marital Intimacy. The design of the study was semi-exprimental and was used pretest- posttest with control group. To do this, a total of 32 individuals (16 male and 16 female) weew selected randomly through systematic sampling method and they were allocted into experimental and control groups with equal size. Data were collected using ENEICH Marital satisfaction (Sanaee, Alagheband and Hooman, 2000) and Marital Intimacy (Oulia and et al, 2006) questionnaires. Methods of data analysis were multivariate Covariance (MANCOVA) and univariate Covariance (ANCOVA). The results of multivariate analysiss how edenrichment educationbased onthe practical application of intimate relationshipskillsand marital satisfaction after only sixissues of personality, marital communication, conflict resolution, leisure activities, sex, family and friends, and to all dimensions of marital intimacy was effective. The univariate analysis showe denrichment educationbased onthe practical application ofintimate relationshipskills, marital satisfaction and marital intimacywas effective Finally, implications of these findings, limitations and suggestions are presented. Keywords:Marital Inrichment ,Practical application of intimate relationship skill (PAIRS),Marital satisfaction ,MaritalIntimacy


  کلید واژه ها :
  غنیسازی زناشویی ◄ کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه ◄ رضایت زناشویی ◄ صمیمیت,Marital Inrichment ◄ Practical application of intimate relationship skill (PAIRS) ◄ Marital satisfaction ◄ MaritalIntimacy

  مهر ماه 1394
  0

  صفحه اول : Univesity of Isfahan Faculty of Psychology and Education Department of Counseling M.A. Thesis The Effectiveness Training of Enrichment based on practical application of intimate relationship skills (PAIRS) on marital satisfaction and intimacy Supervisor: Dr. Ozra Etemadi By: Marzie Shamohammadi September 2015
  فصل اول : 1-13
  فصل دوم : 14-87
  فصل سوم : 88-97
  فصل چهارم : 98-113
  فصل پنجم : 114-176
  فصل ششم :