• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  بررسی جایگاه مادر از دیدگاه مفسرین معاصر (علامه طباطبایی، آیت‌اله جوادی آملی، آیت‌اله مکارم شیرازی، حاجیه‌خانم امین)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12002
  موضوع :مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام
  پژوهشگر : حوریه ربانی اصفهانی
  توصیفگر لاتین : Mother ? Quran ? Interpreter ? Allame Tabatabaei ? Ayatollah Makarem Shirazi ? Ayatollah Javadii Amoli ? Mrs. Mojtahedeh Amin
  توصیفگر فارسی : مادر ◄ قرآن ◄ مفسر ◄ طباطبایی، محمد حسین ◄ مکارم شیرازی، ناصر ◄ جوادی آملی، عبدالله ◄ امین، نصرت بیگم، 1362- 1265
  دانشکده : دانشکده اهل البیت، گروه مطالعات زنان
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : امیرحسین بانکی پورفرد
  استاد مشاور : امیر قمرانی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12002
  شماره راهنما : AHL2 17
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1-مقدمه 1
  1-2 - بیان مساله 2
  1-3- اهمیت وضرورت 3
  1-4- اهداف پژوهش 4
  1-5- سوالهای پژوهش 4
  1-6 - کلید واژهها 5

  فصل دوم‌: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
  2-1 – مقدمه 6
  2-2 - مادری از دیدگاه اندیشمندان روانشناس 7
  2-2-1- مراحل رشد 7
  2-2-2- تاثیر عاطفی - روانی مادر بر فرزند 8
  2-2-3- تربیت فرزند 11
  2-2-4- سبک فرزند پروری بامریند 12
  2-2-5 - آسیب‌شناسی روش‌های تربیتی مادران 14
  2-2-5-1 - اکراه و تحمیل 14
  2-2-5-2 – خشونت 14
  2-3- مادراز دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعی 14
  2-4 - بحران مادری در غرب 15
  2-5- جایگاه مادر در تفکر فمینیسم 16
  2-5-1 - فمینیسم لیبرال 17
  2-5-2- فمینیسم رادیکال 17
  2-5-3- فمینیسم پسامدرن 18
  2-5-4 - فمینیسم تندرو و تولید مثل 18
  2-5-5 - فمینیسم خانواده 18
  2-5-6- چالش‌های فرهنگی – اجتماعی فمینیسم 19
  2-6 - نقش مادر از دیدگاه اسلام 20
  2-6-1- مراحل رشد 22
  2-6-2 - شیوه فرزند پروری مسئولانه در اسلام 24
  عنوان صفحه
  2-7 - پیشینه تحقیق 30

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش
  3-1- مقدمه 32
  3-2- روش پژوهش 32
  3-2- 1-کاربرد نرم افزارهای رایانه‌ای در تحلیل مضمون 33
  3-2-2- قالب مضامین 33
  3-2-3 - شبکه مضامین 33
  3-2-4 -ماتریس مضامین 34
  3-3- جامعه آماری 34
  3-4 - روش نمونه گیری 34
  3-5 - واحد تحلیل 34
  3-6 - روش و ابزار گرد آوری داده ها 35
  3-7- اعتبار پژوهش 35

  فصل چهارم: تحلیل داده‌های پژوهش
  4-1- مقدمه 36
  4-2- آیات مربوط به مادری 36
  4-3- دیدگاههای علامه طباطبایی در زمینه مادری 37
  4-3-1 کدگذاری اولیه بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی 37
  4-3-2 - کد گذاری ثانویه (متمرکز ) دیدگاه‌های علامه طباطبایی 38
  4-3-3- شبکه مضامین کد گذاری ثانویه در دیدگاه علامه طباطبایی 54
  4-4- دیدگاههای آیت الله مکارم شیرازی در زمینه مادری 56
  4-4-1- کدگذاری اولیه بر اساس دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی 56
  4-4-2- کد گذاری ثانویه (متمرکز ) دیدگاه‌های آیت الله مکارم شیرازی 74
  4-4-3- شبکه مضامین کد گذاری ثانویه در دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی 77
  4-5 -دیدگاههای آیت الله جوادی آملی در زمینه مادری 79
  4-5-1 کدگذاری اولیه بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی 79
  4-5-2- کد گذاری ثانویه (متمرکز ) دیدگاه آیت الله جوادی آملی 103
  4-5-3- شبکه مضامین کد گذاری ثانویه در دیدگاه آیت الله جوادی آملی 108
  4-6- دیدگاههای حاجیه خانم امین در زمینه مادری 110
  عنوان صفحه
  4-6-1 کدگذاری اولیه بر اساس دیدگاه حاجیه خانم امین 110
  4-6-2- کد گذاری ثانویه (متمرکز ) دیدگاه‌های حاجیه خانم امین 124
  4-6-3- شبکه مضامین کد گذاری ثانویه در دیدگاه حاجیه خانم امین 128
  4-7- تحلیل کمی دادهها 130
  4-7-1 تحلیل کمی دیدگاههای علامه طباطبایی 130
  4-7-2 -تحلیل کمی دیدگاههای آیت الله مکارم شیرازی 131
  4-7-3 -تحلیل کمی دیدگاههای آیت الله جوادی آملی 131
  4-7-4 -تحلیل کمی دیدگاههای حاجیه خانم امین 132
  4-7- 5 -تحلیل کمی کل تفاسیر 133
  4-8- تحلیل کیفی داده ها 135
  4-8-1 - نمودار شبکه مضامین کلی 135
  4-8-2- تحلیل کیفی حوزه‌های 5 گانه 137
  4-8-2-1 – تحلیل کیفی حوزه فرزند آوری در نگاه مفسرین 137
  4-8-2-2- تحلیل کیفی حوزه شانیت مادر در نگاه مفسرین 138
  4-8-2-3- تحلیل کیفی حوزه حقوق مادر در نگاه مفسرین 140
  4-8-2-4- تحلیل کیفی حوزه تکالیف مادر در نگاه مفسرین 141
  4-8-2-5- تحلیل کیفی حوزه تربیت فرزند در نگاه مفسرین 141
  4-8-3- نمودار مجموع فراوانی مقولات در دیدگاه چهار مفسر 143

  فصل پنجم: نتایج پژوهش
  نتیجه گیری 144
  پیشنهادات 146
  منابع 147  چکیده :
  چکیده مادری، موقعیت ممتاز فردی و نقشی اجتماعی است که درتمامی فرهنگ‌ها مورد احترام بوده و در فرهنگ دینی با تکریم فراوان از آن یاد شده است. بر این اساس میتوان جایگاه و حقوق مهمی برای وی در نظر گرفت و متقابلا وظایفی را از او انتظار داشت. وقتی مفهوم نقش را برای مادری به کار میبریم، طبیعتاً مجموعه‌ای از هنجارها مطرح میشود که عبارتند از: ایفای نقش در تولید و تربیت نسل جدید و سپس تأمین نیازهای عاطفی و پرورش فرزندان. بر این اساس، مادر در تربیت و پرورش نسل جدید، هدایت فرزندانی را به عهده میگیرد که آینده جامعه را رقم میزنند. برای به دست آوردن دقیق و عمیق جایگاه و حقوق و نقش‌های مادر، بهترین پشتوانهی نظری و منبع، سخنان خالق مادر که همان خالق هستی است میباشد که در منبع وحی یعنی قرآن باید جستجو نمود و راه دستیابی به آن، دیدگاه‌های مفسرین میباشد. در این پژوهش با بررسی کل آیات قرآن، 45 آیه مربوط به مبحث مادری به دست آمد‌. پس از آن با روش تحلیل مضمون و استفاده از نرم افزار MAXQAD10 ، 504 کد اولیه از کتب مفسرین معاصر(علامه طباطبایی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جوادی آملی، حاجیه خانم امین ) استخراج گردید. در مرحله بعد کدهای اولیه در قالب 26 کد ثانویه و ذیل 5 حوزه اصلی شامل فرزند آوری، جایگاه مادر، حقوق مادر، تکالیف مادر و تربیت فرزند جمع‌بندی گردیدند. با بررسیهای انجام گرفته نتایج زیر به دست آمد: علامه طباطبایی به مباحث دعا برای فرزند و شیردهی مادر بیشتر از دیگر موارد پرداخته‌اند. آیت الله مکارم شیرازی به حقوق فرزند، بی حرمتی به مادر، دوران بارداری و وضع حمل، تربیت جنسی، فرزند کشی و دعای فرزند تاکید بیشتری داشته‌اند. مبحث اسوه ایثار بودن مادر تنها توسط آیت الله مکارم شیرازی بیان گردیده ودر دیدگاه‌های دیگر مفسرین، به این موضوع پرداخته نشده بود. آیت الله جوادی آملی به مباحث نیکی به مادر، معنویت، حقوق غیر اقتصادی، حقوق اقتصادی، احترام به مادر، آداب تربیت فرزند و وظایف مادر بیش از دیگر مفسرین پرداخته‌اند و در حوزه جایگاه و حقوق مادر، آیت آلله جوادی آملی بیشترین تاکید را بیان میدارند . حاجیه خانم امین تاکید زیادی بر اصول تربیت فرزند و تاثیر حالات روحی مادر در زمان انعقاد و ناباروری داشته‌اند و به حوزه فرزند آوری ،تکالیف مادر و تربیت فرزند بیشتر ازدیگر مفسرین پرداخته‌اند. مضمون نیکی به مادر توسط همهی مفسرین بالاترین میزان تاکید را دارا بود، که نشان دهنده اهمیت این موضوع میباشد. کلید واژه‌ها: مادر، قرآن، مفسر، علامه طباطبایی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جوادی آملی، خانم امین

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Motherhood is an individual distinguished position and a social role that is respected in all cultures and mentioned to it in religious culture with significant honor. So based on this importance could put an important place and right for her and mutually expect some responsibilities and duties from her. When we use the meaning of role for mother, naturally a collection of norms put forward that are: play role in making and training of new generation and then providing emotional needs and children training. Based on this, mother takes a responsibility in teaching and training of new generation and guiding children who building the future of society. For getting an exact and deep place, rights and roles of mother, the best theoretical source and best support is the words of mother creature, the creature of existence, that must search it in divine message source, Qoran, and the way for attaining to it is the exegetists opinions. In this research, with studying all verses of Qoran, 45 verses about motherhood subject were obtained. Then with content analysis method and using MAXQAD10 software, 504 primary codes were extracted from books of contemporary exegetists (Allame Tabatabaei, Ayatollah Makarem Shirazi, Ayatollah Javadii Amoli, Mrs. Mojtahedeh Amin). In the next stage, the primary codes being gathered in format of 26 secondary codes under 5 main scopes include child-bearing , place of mother, rights of mother, responsibilities of mother and child training. Based on studies, the following results were obtained: Allame Tabatabaei in compare with other subjects , pay more attention to pray for child and giving milk of mother. Ayatollah Makarem Shirazi is emphasized more on child rights, disrespect to mother, pregnancy and delivery child periods, gender training, killing child and the pray of child. The subject of being model of mother just expressed by Ayatollah Makarem Shirazi and in other exegetists opinions didn't pay attention to this subject. Ayatollah Javadii Amoli is pay attention to subjects like doing good deeds to mother, spirituality, non- financial rights, financial rights, respect to mother, manners of child training and responsibilities of mother more than other exegetists. And he puts more emphasis on place and rights of mother. Mrs. Mojtahedeh Amin puts more emphasis on principles of child training and the effect of spiritual states of mother in time of fertilization and infertility and in compare withother exegetists pay more attention to subjects of child bearing, mother responsibilities and child training. The content and subject of doing good deeds to mother has the highest rate of emphasis by all exegetists that show the importance of this subject. Key words: Mother,Quran, Interpreter, Allame Tabatabaei, Ayatollah Makarem Shirazi, Ayatollah Javadii Amoli, Mrs. Mojtahedeh Amin


  کلید واژه ها :
  مادر ◄ قرآن ◄ مفسر ◄ طباطبایی، محمد حسین ◄ مکارم شیرازی، ناصر ◄ جوادی آملی، عبدالله ◄ امین، نصرت بیگم، 1362- 1265,Mother ◄ Quran ◄ Interpreter ◄ Allame Tabatabaei ◄ Ayatollah Makarem Shirazi ◄ Ayatollah Javadii Amoli ◄ Mrs. Mojtahedeh Amin

  شهریور1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Ahle - Baut Department of Women Studies M.A Thesis Studying the place of mother from viewpoints of contemporary exegetists (Allame Tabatabaei, Ayatollah Makarem Shirazi, Ayatollah Javadii Amoli, Mrs. Mojtahedeh Amin) Supervisor: Dr. Amir Hossein Banki Poor Fard Advisor: Dr. Amir Qamarani By: Horeieh Rabbany Esfahani September 2014
  فصل اول : 1-5
  فصل دوم : 6-31
  فصل سوم : 32-35
  فصل چهارم : 36-143
  فصل پنجم : 144-154
  فصل ششم :