• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  بررسی عوامل تحکیم و تشکیل خانواده از دیدگاه چهار مفسر بزرگ معاصر (علامه محمد حسین طباطبائی، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله جوادی آملی، بانو مجتهده امین) در قرآن
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 13611
  موضوع :مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام
  پژوهشگر : فهیمه مومنی راد
  توصیفگر لاتین : Family ? Strengthening family ? Quran ? Allame Mohammad HoseinTabatabaii ? Aiat o Allah Makarem ? Aiat o Allah JavadiAmoli ? Mrs. Mojtahede Amin
  توصیفگر فارسی : خانواده ◄ تحکیم خانواده ◄ قرآن ◄ علامه محمدحسین طباطبایی ◄ آیت الله مکارم ◄ آیت الله جوادی آملی ◄ بانو مجتهده امین
  دانشکده : دانشکده اهل بیت، گروه مطالعات زنان
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : امیرحسین بانکی پورفرد
  استاد مشاور : تقی اجیه
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 13611
  شماره راهنما : AHL2 36
  فهرست :
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- مقدمه 1
  1-2- بیان مسئله 2
  1-3- اهمیت و ارزش تحقیق: 4
  1-4- اهداف تحقیق: 7
  1-5- سوالات پژوهش 7
  1-6- کلید واژه ها 8
  1-7- محدودیتهای پژوهش 9
  فصل دوم:پیشینه پژوهشی و چارچوب نظری
  2-1- خانواده 11
  2-1-1- تعریف خانواده 11
  2-1-2- اهمیت خانواده 13
  2-2- ازدواج 15
  2-2-1- تعاریف ازدواج 15
  2-2-2- ضرورت ازدواج 17
  2-2-3- کارکردهای ازدواج 19
  2-2-3-1 تشکیل خانواده و گسترش جامعه 19
  2-2-3-2- ایجاد کانون آرامش و انس و الفت برای زن و شوهر 19
  2-2-3-3-ایجاد روابط خویشاوندی و اتحاد خانوادگی 20
  2-2-3-4- خودکفایی و استقلال 20
  2-2-3-5- ارضای نیاز جنسی و نظام بخشیدن به رفتارهای جنسی 21
  2-2-3-6- تولید نسل و تربیت فرزندان 22
  2-2-3-7- فراهم کردن امنیت اقتصادی 22
  2-2-3-8- تثبیت جایگاه اجتماعی و تعیین پایگاه‌ها 23
  2-2-3-9-اجرای احکام الهی و نیل به ثواب 23
  2-2-3-10- تکمیل و تکامل 24
  2-2-3-11- سلامت و امنیت اجتماعی 25
  2-2-3-12- دوستی، محبت و عشق 25
  2-3- نظریه های جامعه شناسی ازدواج و خانواده 26

  2-3-1- تئوری مدرنیزاسیون 26
  عنوان صفحه

  2-3-2- نظریه مبادله 27
  2-3-3- تئوری برابری جنسیتی 28
  2-3-4- نظریه کارکردگرایی 29
  2-3-5- نظریه همسان همسری 30
  2-3-6- نظریه آسیب‌شناسی مرتون 31
  2-3-7- نظریه مثلث عشق 32
  2-3-8- مثلث عشق ابن عربی 33
  2-4- راهکارهای تحکیم خانواده 34
  2-4-1- اصلاح فرایند همسرگزینی 34
  2-4-1-1- انتخاب آگاهانه 34
  2-4-1-2- احترام به نظر دختر و پسر 35
  2-4-1-3- احراز رشد دختر و پسر 36
  2-4-1-4- رعایت همسان همسری 36
  2-4-2- آموزش همسران 37
  2-4-3-اصلاح نگرش ها 37
  2-4-4- تنظیم امور جنسی 38
  2-4-4-1- ارضای نیاز جنسی 39
  2-4-4-2- محدودیت روابط جنسی با غیر همسر 39
  2-4-4-3- محدودیت اختلاط زن و مرد 40
  2-4-4-4- فرزندآوری 41
  2-4-4-5- حمایت اجتماعی 42
  2-4-4-6- نظارت اجتماعی 43
  2-4-4-7- تقویت دینداری 43
  2-5- پیشینه پژوهش 44
  2-6- جمع بندی 47
  فصل سوم:روش تحقیق
  مقدمه 49
  3-1- روش شناسی پژوهش 49
  3-1-1- تعریف مضمون 50
  3-1-2- نوع شناسی مضمون 51
  3-1-3- روش‌های شناخت مضمون 52
  عنوان صفحه

  3-2- شیوه‌های تحلیل 53
  3-3- جامعه پژوهش و شیوه و حجم نمونه گیری 54
  3-4- روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات 54
  3-5- کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در تحلیل مضمون 55
  3-6- روایی و پایایی 56
  فصل چهارم:تحلیل داده ها
  مقدمه 59
  4-1- آیات مربوط به خانواده و ازدواج 59
  4-2- دیدگاه های علامه طباطبایی در زمینه خانواده 60
  4-2-1- کدگذاری اولیه براساس دیدگاه علامه طباطبایی 60
  4-2-2- کدگذاری ثانویه(متمرکز) دیدگاه علامه طباطبایی 89
  4-2-3- شبکه مضامین کدگذاری اولیه در دیدگاه علامه طباطبایی 90
  4-3- دیدگاه های ایت الله جوادی آملی در زمینه خانواده 91
  4-3-1- کدگذاری اولیه براساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی 91
  4-3-2- کدگذاری ثانویه(متمرکز) دیدگاه آیت الله جوادی آملی 126
  4-3-3- شبکه مضامین کدگذاری اولیه در دیدگاه آیت الله جوادی آملی 130
  4-4- دیدگاه های ایت الله مکارم در زمینه خانواده 131
  4-4-1- کدگذاری اولیه براساس دیدگاه مکارم 131
  4-4-2- کدگذاری ثانویه(متمرکز) دیدگاه آیت الله مکارم 184
  4-4-3- شبکه مضامین کدگذاری اولیه در دیدگاه آیت الله مکارم 187
  4-5- دیدگاه های بانو مجتهده امین در زمینه خانواده 188
  4-5-1- کدگذاری اولیه براساس دیدگاه بانو مجتهده امین 188
  4-5-2- کدگذاری ثانویه(متمرکز) دیدگاه بانو مجتهده امین 216
  4-5-3- شبکه مضامین کدگذاری اولیه در دیدگاه بانو مجتهده امین 218
  4-6- تحلیل کمی داده ها 219
  4-6-1- تحلیل کمی دیدگاه های علامه طباطبایی 219
  4-6-2- تحلیل کمی دیدگاه های ایت الله جوادی آملی 220
  4-6-3- تحلیل کمی دیدگاه های آیت الله مکارم 221
  4-6-4- تحلیل کمی دیدگاه های بانو مجتهده امین 222
  4-6-5- تحلیل کمی کل تفاسیر 223
  4-6-5-1- تحلیل کمی صمیمیت در آراء مفسرین 223

  عنوان صفحه

  4-6-5-2- تحلیل کمی روابط زناشویی در آراء مفسرین 224
  4-6-5-3- تحلیل کمی تعالی در آراء مفسرین 225
  4-6-5-4- تحلیل کمی تعهد در آراء مفسرین 226
  4-6-5-5- تحلیل کمی تحکیم خانواده در آراء مفسرین 227
  4-7- تحلیل کیفی 228
  4-7-1- تحلیل کیفی مقوله های چهارگانه در دیدگاه مفسرین 228
  4-7-1-1- تحلیل کیفی مقوله صمیمیت در دیدگاه مفسرین 228
  4-7-1-2- تحلیل کیفی مقوله تعهد در دیدگاه مفسرین 232
  4-7-1-3- تحلیل کیفی مقوله روابط زناشویی در دیدگاه مفسرین 235
  4-7-1-4- تحلیل کیفی مقوله تعالی در دیدگاه مفسرین 237
  فصل پنجم :مقدمه
  5-1- خلاصه پژوهش 241
  5-2- یافته های پژوهش 242
  5-3- پیشنهادات کاربردی 247
  5-4- پیشنهادات پژوهشی 247
  فهرست منابع و مآخذ 248  چکیده :
  چکیده خانواده سلول اصلی سازنده اجتماع است که تشکیل درست و به موقع آن نیاز قطعی جامعه برای ادامه بقاء و حیات خود است. با توجه به اینکه خانواده در زندگی انسان ضرورتی روشن و شناخته شده دارد امروزه عبارت بحران فروپاشی خانواده بسیار شنیده می شود. پیامدهایی که فروپاشی خانواده برای افراد و جامعه دارد صاحبنظران و اندیشمندان را برآن داشته تا پیرامون راهکارهای تحکیم خانواده به پژوهش بپردازند.پژوهش حاضر در نظر دارد در یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل مضمون آراء چهار تن از مفسرین معاصر شیعی–بانو مجتهده امین، علامه طباطبایی، آیت الله مکارم ، ایت الله جوادی آملی-که در کتب و تفاسیر ایشان جمع آوری شده را به صورت کدگذاری و در قالب شبکه مضامین تنظیم و نسبت به مقایسه آراء ایشان با یکدیگر در قالب نمودار اقدام نماید. بدین منظور عوامل تحکیم خانواده به چهار دسته صمیمیت، روابط زناشویی، تعهد و تعالی و هر کدام از آنها نیز به عوامل فکری، احساسی، مادی و معنوی تقسیم گردید تا نظرات صاحب‌نظران به تفکیک مضامین منتخب بررسی گردند. نتایج حاصل از تحلیل مضامین در قالب جداول و نمودارها و شبکه مضامین منجر به ارائه مدل نهائی پژوهش گردید که نشان داد در بین عوامل بررسی شده، عامل معنوی موثر بر تعهد بیشترین تعداد مضامین را در مستندات بررسی شده به خود اختصاص داده بودند و بیشترین تاثیر را از نظر معارف اسلام بر تحکیم خانواده دارد بعد از آن صمیمت، تعالی و کمترین اثر را روابط زناشویی دارد. واژگان کلیدی: خانواده، تحکیم خانواده، قرآن، علامه محمدحسین طباطبایی، آیت الله مکارم، آیت الله جوادی آملی، بانو مجتهده امین

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Family is the main constructing cell of society so that the correct and on time formation of it is the definite need of society for continuing its survival and life. Due to of known and vivid necessity of family in human life, today the term of family breakdown crisis is hearing a lot. Outcomes of family breakdown for people and society cause thinkers and experts to study about the ways of strengthening family. The aim of present research, that is a qualitative research with contents analysis technique is to coding and regulating into the format of contents network the comments of four contemporary commentators of Shia - Mrs. Mojtahede Amin, AllameTabatabaii, Aiat o Allah Makarem and Aiat o Allah JavadiAmoli – that are in their books and exegeses and in format of diagrams compare their comments with each other. For this reason, strengthening family factors were divided into four categories of intimacy, marital relations, commitment, sublimation and each of these are subdivided to intellectual, feelings, materialist and spiritual factors to study the comments of experts by selected and separated contents. The results of content analysis in format of tables, diagrams and content networks cause to present a final model that shows among studied factors, spiritual factor that is effecting on commitment has more contents in studied documents and based on Islamic education about strengthening family has more effect and after that intimacy and sublimation have less effect on marital relations. Keywords: Family, Strengthening family, Quran, Allame Mohammad HoseinTabatabaii, Aiat o Allah Makarem, Aiat o Allah JavadiAmoli, Mrs. Mojtahede Amin.


  کلید واژه ها :
  خانواده ◄ تحکیم خانواده ◄ قرآن ◄ علامه محمدحسین طباطبایی ◄ آیت الله مکارم ◄ آیت الله جوادی آملی ◄ بانو مجتهده امین,Family ◄ Strengthening family ◄ Quran ◄ Allame Mohammad HoseinTabatabaii ◄ Aiat o Allah Makarem ◄ Aiat o Allah JavadiAmoli ◄ Mrs. Mojtahede

  اسفند ماه 1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of EducationAhl al-BaytAl Department of women’s studies M.A.Thesis Study the factors of formation and strenghening of family from view point of four great contemporary commentators of shia(Allamemohhamadhoseintabatabae, Ayatollah NaserMakaremShirazi, Ayatollah JavadiAmoli, BanooMojtahede Amin) Supervisor: Dr.amirhosein Bankipoorfard Advisor: Dr.Taghi Ejei By: Fahimeh Momenirad March 2015
  فصل اول : 1-10
  فصل دوم : 11-48
  فصل سوم : 49-58
  فصل چهارم : 59-231
  فصل پنجم : 232-246
  فصل ششم :