• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارتقاء علمی و تربیتی زنان بر اساس آراء آیت الله خامنه ای
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13710
  موضوع :مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام
  پژوهشگر : الهام رضوان نیا
  توصیفگر لاتین : promotion ? science ? education ? female ? Ayatollah Khamenei
  توصیفگر فارسی : ارتقاء ◄ علم ◄ تربیت ◄ زن ◄ آیت‌الله‌خامنه‌ای
  دانشکده : دانشکده معارف اهل البیت علیهم السلام، گروه مطالعات
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : امیرحسین بانکی پورفرد
  استاد مشاور : محمد اسحاقی
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13710
  شماره راهنما : AHL2 38
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول:کلیات تحقیق
  1-1. مقدمه 1
  1-2. بیان مسئله 2
  1-3 اهمیت و ضرورت 3
  1-4. اهداف پژوهش 4
  1-5. سؤالات پژوهش 4
  1-6. کلید واژه‌ها 4
  فصل دوم:چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
  2-1. مقدمه : 7
  2-2. بررسی تعلیم و تربیت در آیات و روایات 9
  2-2-1. نکته‌هایی دربارهی برتری دانش بر عبادت 11
  2-3. تعلیم و تربیت از دیدگاه رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره): 12
  2-3-1. بررسی تعلیم و تربیت بطور خاص برای زنان از دیدگاه امام خمینی (ره) 13
  2-4. موانع و مشکلات در تعلیم و تربیت زنان 13
  2-4-1. نقص عقل زن و شهادت دادن او: 14
  2-4-2.نقص عقل زن و قوامیت مرد 17
  2-4-3. نقص عقل زن و ناتوانی او در مخاصمه 19
  2-4-4. نقص عقل زن و برتری مرد 22
  2-4-5. نقص عقل زن و متن نهج البلاغه 24
  2-5. نگاهی به تاریخ و بررسی چند نظریه در رابطه با زنان 25
  2-5-1. نظریهی افلاطون 25
  2-5-2. دیدگاه نیچه 26
  2-6. پیشینه پژوهش 27
  فصل سوم:روش شناسی پژوهش
  3-1. مقدمه 29
  3-2. جامعه آماری 30
  3-3. روش نمونه گیری 31
  3-4. واحد تحلیل 31
  3-5. روش و ابزار گردآوری داده‌ها 31
  3-6. اعتبار پژوهش 32

  عنوان صفحه
  فصل چهارم:تحلیل داده‌های پژوهش
  4ـ 1. مقدمه 33
  4ـ2. تحلیل مقوله اهمیت و ضرورت رشد علمی و فکری 35
  4ـ2ـ1. توصیف کمی داده‌های مقوله اهمیت و ضرورت رشد علمی و فکری 49
  4ـ2ـ2. تحلیل کیفی مقولهی اهمیت و ضرورت رشد علمی و فکری 50
  4ـ2ـ2ـ1. محرومیت علمی زنان 51
  4ـ2ـ2ـ2. تساوی زن و مرد 52
  4ـ2ـ2ـ3. تأکید بر تعلیم وتربیت 53
  4ـ2ـ2ـ4. ثمرات رشد علمی و تربیتی زنان 54
  4ـ2ـ2ـ5.افزایش سطح فکر و آگاهی زنان 55
  4ـ3. تحلیل مقوله راهبردهای تعلیم وتربیت زنان 56
  4ـ3ـ1. توصیف کمی داده‌های مقوله راهبردهای تعلیم و تربیت زنان 73
  4ـ3ـ2. تحلیل کیفی مقوله راهبردهای تعلیم و تربیت زنان 73
  4ـ3ـ2ـ1. تامین سلامت همه جانبه محیط آموزش بانوان 74
  4ـ3ـ2ـ2. تحول و متناسب سازی رشته‌های دانشگاهی بر اساس نیازها و ظرفیت زنان 75
  4ـ3ـ2ـ3. حفظ متانت علمی زنان در فعالیتهای مختلف 76
  4ـ3ـ2ـ4. تشویق بانوان به آموختن علوم دینی و اسلامی 77
  4ـ3ـ2ـ5. توصیه برای بانوان به انس با قرآن 79
  4-3-2-6. راهکارهای توسعه آموزش زنان 79
  4ـ3ـ2ـ7. لزوم آموختن روشهای علمی رفتار در خانواده 81
  4ـ3ـ2ـ8. لزوم برخورداری از درک سیاسی 82
  4-4. تحلیل مقوله خودباوری و خودسازی فکری و معنوی زنان 84
  4-4-1. توصیف کمی داده‌های مقوله خودباوری و خودسازی فکری و معنوی زنان 91
  4-4-2. تحلیل کیفی مقوله خودباوری و خودسازی فکری و معنوی زنان 92
  4-4-2-1. توصیه به خودسازی 94
  4-4-2-2. توجه به ارزشهای معنوی 95
  4-4-2-3. احترام و بازیابی اعتماد به نفس زنان 96
  4-5. تحلیل مقوله تخصص زنان در سطوح عالی 97
  4-5-1. توصیف کمی داد‌ه‌های مقوله تخصصی زنان در سطوح عالی 112
  4-5-2. تحلیل کیفی مقولهی تخصص زنان در سطوح عالی 113
  4-5-2-1. اهمیت حضور زنان در عرصه‌های مختلف 115
  4-5-2-2. پیشرفت علمی و تخصص زنان مسلمان 116
  عنوان صفحه
  4-5-2-3. رشد حضور زنان در دانشگا‌ه‌ها 118
  4-5-2-4. توصیه به زنان برای تحصیل در رشته پزشکی و توصیه برای مراجعه خانم‌ها به آنان 119
  4-5-2-5. زن و اجتهاد 121
  4-6. تحلیل مقوله ورزش بانوان 123
  4-6-1. توصیف کمی داده‌های مقولهی ورزش بانوان 131
  4-6-2. تحلیل کیفی مقوله ورزش بانوان 131
  4-6-2-1. ورزش همگانی 133
  4-6-2-2. ورزش‌های نامناسب 134
  4-6-2-3. ورزش قهرمانی 135
  4-6-2-4. حدود و ارزشها در ورزش بانوان 136
  فصل پنجم:نتایج پژوهش
  پیشنهادها : 141
  منابع و مآخذ : 143
  چکیده :
  چکیده هدف این پژوهش بررسی ارتقاء علمی و تربیتی زنان بر اساس آراء آیت الله خامنه‌ای (K) است. که با تبیین وضعیت فضای مناسب برای رشد استعدادهای زنان، نقش محوری تعلیم و تربیت در جلوگیری از ظلم به زنان، تبیین سیاست‌های نظام در مورد ارتقاء علمی و تربیتی زنان بر اساس آراء آیت الله خامنه‌ای مورد بررسی قرار گرفت، توسعهی حوزهی نظری مرتبط با موضوع و استخراج نظریات علمی و بهره برداری از الگوی نظری استخراج شده مرتبط با موضوع نیز از اهداف پژوهش میباشد. در ابتدا تمامی آراء آیت‌الله‌خامنه‌ای شامل متن کلیهی سخنرانیها، پیام‌ها و مصاحبه‌های ایشان در بازهی مورد مطالعه جمع آوری و بررسی شد و تمامی مطالب مرتبط با موضوع ارتقاء علمی و تربیتی زنان استخراج گردید، سپس تمامی متن‌های مستخرج ابتدا کدگذاری باز شدند و بعد از آن کدهای اولیه دسته‌بندی شده و کدگذاری متمرکز انجام شد و با دسته‌بندی و طبقه بندی، یافته‌ها به صورت نمودار و شکل‌های مححق ساخته ترسیم شدند، موضوع تعلیم و تربیت زنان بر اساس آراء آیت الله خامنه‌ای در پنج مقوله دسته‌بندی شد و نتایج حاصله نشان داد در مقولهی اهمیت و ضرورت رشد علمی و فکری موضوع تاکید بر تعلیم و تربیت زنان، در مقولهی راهبردهای تعلیم و تربیت موضوع تشویق بانوان به آموختن علوم اسلامی، در مقولهی خودباوری و خودسازی فکری و معنوی زنان موضوع احترام و بازیابی اعتماد به نفس زن، در مقولهی تخصص زنان در سطوح عالی موضوع پیشرفت علمی و تخصص زنان مسلمان و در مقولهی ورزش بانوان موضوع ورزش همگانی در رأس مسئلهی ارتقاء علمی و تربیتی زنان قرار دارند. همچنین طبق آراء مقام معظم رهبری این نتیجه حاصل گردید که فتوای زن حداقل برای زن جایز است و در ارتباط با ورزش قهرمانی بانوان، براساس آراء آیت‌الله‌خامنه‌ای این امر مورد تایید نمیباشد . کلید واژه‌ها: ارتقاء، علم، تربیت، زن، آیت‌الله‌خامنه‌ای

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The purpose of this research is to analyze the importance of women’s mental and educational development based on Ayatollah Khamenei’s counsel and opinion. In this research the importance of educational growth in women for preventing deprivations of any sort that may cause injustice or oppression against them along with increasing their knowledge in different fields has been analysed based on Ayatollah Khamenei’e perspective. Developing further theories related to the subject and putting them in right use was also another key point of this research. At first, all different opinions and perspectives of Ayatollah Khamenei from 1982 to 2011, including his lectures, messages, and interviews related to the topic was gathered and analyzed, then all the subjects related to the importance of mental and educational growth in women for preventing any possible oppressions, and developing women's educational and mental growth based on Ayatullah Khamenei's perspectives, was collected. Once all data was available, they were coded, subsequently then the codes were grouped and categorized, and following that a centralized coding took place. The results found were presented as graphs and plots. These final outcomes indicated that in terms of mental and educational growth, training and educating women is the main concern ,in terms of Women specializing in high positions the idea of Muslim women’s educational and specializing improvements are the main concerns, in terms of Mental and spiritual Self-confidence and self-purification of women, the main focus should be on respecting and regaining self-esteem for women, in terms of teaching and training women, the focus should be on encouraging women to learn Islamic science and theology, and finally on the grounds of Women’s sports and training, the main focus should be on suggesting and inviting everyone to take part in sports with respecting feminine limits, which itself could be at the centre of feminine physical and educational improvement and uprise. Also, according to Ayatullah Khamenei's opinion, a conclusion was reached which indicated that a women's sentence (Fitva) is allowed only for women, which in terms of women's international sports, this is not accepted. Keywords: promotion, science, education, female, Ayatollah Khamenei


  کلید واژه ها :
  ارتقاء ◄ علم ◄ تربیت ◄ زن ◄ آیت‌الله‌خامنه‌ای,promotion ◄ science ◄ education ◄ female ◄ Ayatollah Khamenei

  شهریور ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Education Ahl al-Bayt Al Department of women’s studies M.A.Thesis Scientific and educational promotion of women based on the ideas of Ayatollah Khamenei Supervisor: Dr.amirhosein Bankipoorfard Advisor: Dr.mohammad eshaghi By: Elham rezvannia Septumber 2015
  فصل اول : 1-6
  فصل دوم : 7-28
  فصل سوم : 29-32
  فصل چهارم : 33-138
  فصل پنجم : 139-150
  فصل ششم :