• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی زندگی زناشویی در شهر اصفهان و ارائه مدلی جهت آسیب شناسی زندگی زوجین
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1385
  زبان : Persian
  شماره سند : 4035
  موضوع :
  پژوهشگر : فرحناز رحمت اللهی
  توصیفگر لاتین : ???? ??? ??? ???? Rathology ? Couple relationship problems ? Marriage ? Nuptiality ? Isfahan
  توصیفگر فارسی : خانواده ◄ 1385 ◄ آسیب شناسی ◄ مشکلات ارتباطی زوجین ◄ ازدواج ◄ زناشویی ◄ اصفهان ◄ آسیب های فرافردی ◄ آسیب های درون فردی
  دانشکده : دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گ
  مقطع : کارشناسی ارشد مشاوره گرایش خانواده

  استاد راهنما : دکتر مریم فاتحی زاده
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1385
  شماره رکورد : 4035
  شماره راهنما : COU2 37
  فهرست : فهرست مطالب


  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- مقدمه ...................... 1
  1-2- بیان مسئله .......................3
  1-3- ضرورت پژوهش .......................8
  1-4- اهداف پژوهش .......................8
  1-5- سؤالات پژوهش .......................9
  1-6- تعریف اصطلاحات ....................10
  فصل دوم: پیشینه پژوهش
  2-1- پیشینه نظری ....................12
  2-1-1- آسیب شناسی زندگی زناشویی ....................12
  2-1-2- چرخه زندگی خانواده ................... 13
  2-1-3- عوامل مؤثر در بروز اختلالات زناشویی ....................20
  2-1-3-1- عوامل مؤثر قبل از ازدواج ....................21
  2-1-3-1-1- عوامل پیش زمینه ای و محیطی ....................22
  2-1-3-1-2- صفات و رفتارهای فردی ....................23
  2-1-3-1-3- فرآیندهای تعاملی زوجین ....................24
  2-1-3-2- عوامل فشارزای زندگی خانوادگی ....................24
  2-1-3-2-1- تنش اقتصادی و مالی .....................26
  2-1-3-2-2- نداشتن فرصت کافی ....................28
  2-1-3-2-3- ضربه روانی/فیزیکی ....................28
  2-1-3-2-4- مهاجرت ....................29
  2-1-3-2-5- بیماری ....................29
  2-1-3-2-6- فقدان ....................31
  2-1-4- مدل های ارزیابی زندگی خانوادگی ....................32
  2-1-4-1- مدل مک مستر درباره کنش خانواده ....................32
  2-1-4-2- مدل فرآیند کارکرد خانواده ....................33
  2-1-4-3- طرح سه محوری تسنگ و مک درموت ....................38
  2-1-4-4- مدل چند مختصاتی السون ....................38
  2-1-4-5- مدل بیورز ....................40
  2-1-4-6- مدل برادبوری ................ 41
  عنوان صفحه

  2-1-4-7- مدل جهت گیری روابط بین فردی بنیادی خانواده(FIRO) ...................42
  2-1-4-8- مدل کینستون و لودر ...................43
  2-1-4-9- مقیاس محیط خانواده(FES ) ...................44
  2-1-5- تئوری های آسیب شناسی زندگی زناشویی ...................44
  2-1-5-1- نظریه روان پویایی و ارتباط شیئ ...................44
  2-1-5-2- نظریه های تجربه نگر/انسان گرا ...................47
  2-1-5-2-1- رویکرد تجربه نگر ...................47
  2-1-5-2-2- رویکرد انسان گرا ...................48
  2-1-5-3- نظریه رفتاری/شناختی ...................49
  2-1-5-3-1- الگوی رفتاری ...................49
  2-1-5-3-2- نظریه منطقی-هیجانی ...................50
  2-1-5-3-3- نظریه شناختی ...................52
  2-1-5-4- نظریه بین نسلی ...................55
  2-1-5-5- نظریه ساختی ...................57
  2-1-5-6- نظریه دلبستگی ...................61
  2-2- پیشینه پژوهشی ...................63
  2-2-1- پژوهشهای خارجی ...................64
  2-2-2- پژوهشهای داخلی ...................83
  فصل سوم: روش تحقیق
  3-1- روش تحقیق ...................88
  3-2- جامعه آماری ...................88
  3-3- نمونه و روش نمونه گیری ...................88
  3-4- ابزار پژوهش ...................91
  3-5- روش تجزیه و تحلیل آماری ...................95
  فصل چهارم: یافته های پژوهش
  4-1- یافته های کمّی ...................96
  4-2- یافته های کیفی .................139
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1- خلاصه طرح و نتایج پژوهش .................142
  5-2- بحث و نتیجه گیری .................144
  5-2-1- آسیب های درون فردی
  5-2-1-1- مشکلات مربوط به ظاهر ................145
  عنوان صفحه

  5-2-1-2- مشکلات جسمانی و روانی ................145
  5-2-1-3- سوءمصرف مواد ................147
  5-2-1-4- مشکلات جنسی ................148
  5-2-2- آسیب های بین فردی
  5-2-2-1- مشکلات ارتباطی با همسر ................149
  5-2-2-2- الگوهای ارتباطی ................150
  5-2-2-3- مشکلات مربوط به مدیریت منزل ................151
  5-2-2-4- مشکلات عاطفی ................152
  5-2-2-5- مشکلات رفتاری با همسر ................153
  5-2-2-6- افکار و اعتقادات ................154
  5-2-2-7- عادات و صفات آزاردهنده ................155
  5-2-2-8- مشکلات پیش از ازدواج ................156
  5-2-2-9- تفاوت ویژگیهای شخصیتی زوجین ................157
  5-2-2-10- تفاوت های مذهبی ................158
  5-2-2-11- مشکلات مربوط به فرزندآوری ................158
  5-2-3- آسیب های فرافردی
  5-2-3-1- وابستگی به دیگران ................159
  5-2-3-2- مشکلات مربوط به اوقات فراغت ................160
  5-2-3-3- مشکلات مربوط به تفاوتهای سیاسی ................160
  5-2-3-4- مشکلات مربوط به خانواده های پدری، اقوام و دوستان ................161
  5-2-3-5- مشکلات اقتصادی و شغلی ................162
  5-2-3-6- مشکلات مربوط به تفاوتهای فرهنگی ................164
  5-2-4- آسیب های فرافردی ویژه
  5-2-4-1- مشکلات مربوط به ازدواج مجدد ................165
  5-2-4-2- مشکلات مربوط به فرزندان ................166
  5-2-4-3- مشکلات مربوط به موارد استرس زا ................167
  5-2-4-4- مشکلات مربوط به دوران سالمندی ................167
  5-2-5- مهم ترین آسیب های روابط زناشویی در ازدواجهای در معرض آسیب شهر اصفهان.........................168
  5-2-6- مهم ترین آسیب های روابط زناشویی در ازدواجهای آسیب دیده شهر اصفهان .................168
  5-2-7- مهم ترین آسیب های روابط زناشویی بر حسب عوامل چهارگانه در ازدواجهای در معرض آسیب و آسیب دیده شهر اصفهان .................169
  5-2-8- تفاوت آسیب های روابط زناشویی بر حسب عوامل چهارگانه بین زنان و مردان شهر اصفهان درازدواج های فاقد آسیب و در معرض آسیب و آسیب دیده .................170
  عنوان صفحه

  5-2-9- حیطه های چهارگانه آسیب های روابط زناشویی بر حسب مدت زمان ازدواج در ازدواجهای فاقد آسیب شهر اصفهان .................170
  5-2-10- حیطه های چهارگانه آسیب های روابط زناشویی بر حسب مدت زمان ازدواج در ازدواج های در معرض آسیب و آسیب دیده شهر اصفهان .................173
  5-3- محدودیت های تحقیق .................175
  5-4- پیشنهادات
  5-4-1- پیشنهادات کاربردی ................175
  5-4-2- پیشنهادات پژوهشی ................175
  پیوست - پرسشنامه آسیب شناسی ازدواج ................176
  منابع
  منابع فارسی ................188
  منابع انگلیسی ................191
  چکیده :
  چکیده هدف این پژوهش، شناسایی آسیب های زندگی زناشویی شهر اصفهان و ارائة مدلی برای آسیب شناسی زندگی زناشویی بود. این پژوهش توصیفی از نوع همه گیر شناسی است. نمونة تحقیق ، 500 نفر از افراد متأهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اصفهان در سال 1385 بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. از این تعداد، 405 نفر زن و 95 نفر مرد بودند. ابزار تحقیق، پرسشنامة محقق ساختة آسیب شناسی ازدواج بود. این پرسشنامه با 231 سؤال و در قالب 26 خرده مقیاس تنظیم شد. پایایی آن 98/0 محاسبه شد. داده ها بر حسب 13سؤال مطرح شده در این تحقیق، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحلیل شد. نتایج تحقیق به شرح زیر بوده است: سه گروه از ازدواجهای فاقد آسیب، در معرض آسیب و آسیب دیده بر مبنای انحراف معیار از هم تشخیص داده شد. گروه ازدواجهای فاقد آسیب، دارای نمرة کمتر از یک انحراف معیار بودند. 2/84 درصد افراد در این گروه قرار داشتند. گروه ازدواجهای در معرض آسیب، دارای نمرة یک تا دو انحراف معیار بودند. 4/11 درصد افراد در این گروه قرار داشتند. گروه ازدواجهای آسیب دیده، دارای نمرة بیشتر از دو انحراف معیار بودند. 4/4 درصد افراد در این گروه قرار داشتند. آسیب های زناشویی در این سه گروه بر حسب درصد فراوانی رتبه بندی شد. در ازدواجهای فاقد آسیب و در معرض آسیب، "مشکلات ارتباطی با همسر و الگوهای ارتباطی" در صدر جدول قرار داشت. در ازدواجهای آسیب دیده، "مشکلات رفتاری با همسر و مشکلات عاطفی" از بالاترین رتبه برخوردار بود. از میان حیطه های مختلف آسیب های زناشویی، به طور کلی، شش حیطة:" مشکلات رفتاری با همسر"،"مشکلات عاطفی" ، تفاوت ویژگیهای شخصیتی زوجین" ، "مشکلات مربوط به اوقات فراغت" ، "مشکلات ارتباطی" و "الگوهای ارتباطی" مهم ترین آسیب های روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان شناخته شد. در این تحقیق، مدلی از آسیب های زناشویی بر حسب چهار عامل: بین فردی، درون فردی، فرافردی و فرافردی ویژه بر اساس تحلیل عاملی ارائه شد. در گروه ازدواجهای آسیب دیده، عوامل "بین فردی و فرافردی"، از عوامل آسیب زای جدّی معرفی شد. تفاوتهای جنسیتی بر حسب این چهار عامل معنادار نبود. همچنین، گروه ازدواجهای فاقد آسیب، بر حسب مدت زمان ازدواج، تنها در عامل فرافردی ویژه، تفاوت معناداری را با یکدیگر نشان دادند(05/0(P<. در گروه ازدواجهای در معرض آسیب و آسیب دیده، بر حسب مدت زمان ازدواج، در چهار عامل مذکور، تفاوت معناداری یافت نشد. کلید واژه: آسیب شناسی زندگی زناشویی، آسیب های درون فردی، آسیب های بین فردی، آسیب های فرافردی ، آسیب های فرافردی ویژه، زوجین شهر اصفهان.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The aim of this research was to review and recognize the marital problems in Isfahan and to present a model for marital pathology. The method of this research is descriptive and epidemiologic. The samples were included 500 married people , randomly selected from those who referred to the medical centers in Isfahan in 2006. It included 405 women and 95 men. The research instrument was a researcher-made questionnaire. This questionnaire was designed with 231 questions,in the form of 26 micro scales to evaluate all aspects of marital problems. Its reliability was calculated to be 0.98. According to 13 questions, used in this research, the data were analyzed using SPSS. The results are as follows: Three marriage groups named, “without problem”, “faced to problem” and “with problem ” were recognized according to standard deviation. 84/2% of the sample were in the “without problem” group. this group had a score less than one standard deviation.11/4% of the sample were in the “faced to problem” group. This group had a score between one and two standard deviation. 4/4% of the sample were in the “with problem ” group. This group had a score more than two standard deviation. The marital problems in these three groups were ranked according to frequency percentage. In “without problem” and “faced to problem” marriages, the “communication problems” and “communication models” had the highest rank in the table. In “with problem ” marriages, “behaviour problems with the partner” and “emotional problems” had the highest rank. Among different domains of marital problems,6 domains including, “behaviour problems with the partner”,“emotional problems”, “difference in personality characteristics of the couples”,“problems related to having time out”,“communication problems” and “communication models”, were recognized as the most important marital problems among the couples in Isfahan. In this research according to 4 factors(inter personal,intra personal,ultra personal and specific ultra personal) a model for marital problems was presented. In “with problem ” marriage group, the “inter personal and ultra personal factors” were defined as the important problematic factors. The gender difference according to these four factors wasn't significant. By the way, the “without problem”marriage group, according to the duration of the marriage, revealed a significant difference with each other, only in the “specific ultra personal factor”(p<0.05). In the “faced to problem” and “with problem ” marriage groups, no significant difference in those four factors was revealed, according to the duration of the marriage. Key words: marital life pathology, inter personal problems, intra personal problems, ultra personal problems, specific ultra personal problems, the couples of Isfahan.


  کلید واژه ها :
  خانواده ◄ 1385 ◄ آسیب شناسی ◄ مشکلات ارتباطی زوجین ◄ ازدواج ◄ زناشویی ◄ اصفهان ◄ آسیب های فرافردی ◄ آسیب های درون فردی,آسیب های بین فردی Rathology ◄ Couple relationship problems ◄ Marriage ◄ Nuptiality ◄ Isfahan

  مهر 1385
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Education and Psychology Department of Counseling M.A.Thesis Marital problems in Isfahan and a model for marital pathology Supervisor : Dr. Maryam Fatehizadeh Advisor : Dr. S.Ahmad Ahmadi By : Farahnaz Rahmatollahi October 2006
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :