• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر بخشی درمان هیجان مدار بر سبکهای دلبستگی زوجین شهر اصفهان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1387
  زبان : Persian
  شماره سند : 5747
  موضوع :
  پژوهشگر : صمد اسلامی مهر
  توصیفگر لاتین : ?????? Counseling , Couple therapy , Attachment , Anxiety , Avoidance , Theories , Family therapy , Effectiveness , Isfahan
  توصیفگر فارسی : مشاوره (خانواده) ? 1387 ? زوج درمانی ? دلبستگی ? اضطراب ? اجتناب ? نظریه ? خانواده درمانی ? اثر بخشی
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره
  مقطع : کارشناسی ارشد مشاوره گرایش خانواده

  استاد راهنما : دکتر فاطمه بهرامی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1387
  شماره رکورد : 5747
  شماره راهنما : COU2 64
  فهرست : فهر ست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول :کلیات پژوهش
  مقدمه 1
  1ـ1ـ بیان مسأله 3
  1ـ2ـ اهمیت و ضرورت مسأله 7
  1ـ3- اهداف پژوهش 8
  1ـ4ـ فرضیه‌های پژوهش 8
  1ـ5ـ تعریف اصطلاحات 9
  1ـ5- 1دلبستگی 9
  1ـ5ـ2- زوج درمانی هیجان مدار EFT ) ( 9
  فصل دوم: پیشینه پژوهش
  پیشینه نظری 12
  2-1 -تعریف دلبستگی 12
  2-2-مفاهیم اصلی دلبستگی 12
  2 –3-ماهیت و کیفیت دلبستگی 13
  2 -4 -تفاوت های فردی در کیفیت دلبستگی 15
  2 -5 -تعریف سبک دلبستگی 17
  2 -6 -ابعاد سبکهای دلبستگی 18
  2 -7 -انواع سبکهای دلبستگی 19
  2 -7 -1 –دلبستگی ایمن 19
  2 -7- 2 - دلبستگی دو سوگرا/ اضطرابی 20
  2 -7 -3 -دلبستگی اجتنابی 21
  2 -8 -سبک دلبستگی زوجین 23
  عنوان صفحه
  2 -9 -دلبستگی اولیه وروابط رمانتیک بزرگسالان 24
  2 -10 -تجارب خانواده ای اصلی 28
  2 -12 –نظریه های دلبستگی 30
  2- 12 -1 - نظریه روان تحلیل گری فروید 30
  2 -12 -2 -نظریه اریکسون 32
  2 -12 -3 -نظریه یادگیری 34
  2 -12 -4 -نظریه کردار شناسی 35
  2- 12 -5 -نظام بالبی 37
  2 -13 -مروری کوتاه بر نظریه های زوج درمانی و خانواده درمانی 38
  2 -13-1 -مدلهای روان پویایی 39
  2 -13 -2 -نظریهی بو ئن 40
  2 -13 -3 -دیدگاه ساختاری 41
  2- 13 -4 -دیدگاه زوج درمانی رفتاری 42
  2 -13 -5 -دیدگاه شناختی – رفتاری 42
  2 -13 -6 -رویکرد تجربی سمبلیک 43
  2- 13 -6 -دیدگاه ارتباطی ستیر 44
  2 -13 -7 -خانواده درمانی سیستمیک میلان 44
  2 -13 -8 -رویکرد غنی سازی ارتباط 45
  2 -14 -درمان متمرکز بر هیجان 46
  2 -14-1-فرضیات کلیدی درمان هیجان محور 47
  2 -14-2-مراحل تغییر در درمان هیجان محور 48
  2 -14-3-درمان زوجین با تمرکز هیجانی 48
  2 -14-4-درمان متمرکز بر هیجان و تئوری دلبستگی 49
  عنوان صفحه
  2 -14-5-دیدگاه درمان متمرکز بر هیجان در آشفتگی روابط 51
  2 -14-6-عملکرد درمان و فرایند تغییر 52
  2 -14-7-گامهای 1و2 (ارزیابی چرخه ها) 54
  2 -14-8-مهارت های درمانی استفاده شده در ارزیابی 57
  2 -14-9-شناسایی و مشخص کردن (ترسیم)چرخه های تعاملی منفی 60
  2 -14-10-طرحهای مختلف درمان هیجان مدار 63
  2 -14-11-ایجاد توافق درمانی 65
  2 -14-12-گام های 3و4 65
  2 -36 -13 -وظایف درمانگر 66
  2 -14-13-1-وظیفه اول:شناسایی چرخه های تعاملی زوجین 67
  2 -14-13-2- وظیفه دوم: شناسایی احساسات همسر 71
  2 -14-13-3 - وظیفه سوم : قالب سازی هیجانات کلیدی در متن چرخه 72
  2 -14-14-گامهای 5 و 6 75
  2 -14-14-1-اهداف اساسی گامهای 5 و6 دردرمان هیجان مدار 76
  2 -14-14-2-راهبرد های کلیدی در فرایند 76
  2 -14-14-3-مداخلات کلیدی 78
  2 -14-15-گام 6 : تسهیل پذیرش 79
  2 -14-15-1-راهبردهای کلیدی در فرایند پذیرش 81
  2 -14-15-2-گام 7 و رویداد های تغییر کلیدی 83
  2 -14-15-3-درگیری مجدد و ملایم سازی 83
  2 -14-16-اهداف گام 7 86
  2 -14-16-1-گام 7 : نکات کلیدی 86
  2 -14-16-2-تشدید هیجانات در گام 7 87
  عنوان صفحه
  2 -14-16-3-ساختاردهی مجدد تعاملات در گام 7 88
  2 -14-16-4 -رویداد های تغییر 88
  2 -14-16-5- بسط دهی هیجان دلبستگی – مرتبط 88
  2 -14-16-6-رویداد ملایم سازی زوج سرزنشگر 89
  2 -14-16-7-مطلب نهایی گام 7 90
  2 -14-17-گامهای 8و9:تثبیت 91
  2 -14-17-1-راهبردهای کلیدی در فرایند 92
  2 -14-17-2-گام نهم 92
  2 -14-17-3-اختتام 94
  2 -14-18-1-نمونه هایی از آیین های دلبستگی 95
  2 -14-18-2-ایجاد آیین دلبستگی 96
  پیشینه پژوهشی 97
  2 -15-1-تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور مرتبط با سبکهای دلبستگی 97
  2 -15-2-تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور مرتبط با درمان متمرکز بر هیجان 104
  فصل سوم: روش تحقیق
  3-1- روش تحقیق 114
  3-2- جامعه آماری 115
  3-3- نمونه و روش نمونه گیری 115
  3-4- ابزار پژوهش 116
  3-5- شیوه اجرا 118
  3-6- روش تجزیه و تحلیل آماری 119
  فصل چهارم:یافته های پژوهش
  4-1- مقدمه 121
  عنوان صفحه
  4-2- توصیف داده‌های مربوط به متغیرهای جمعیت‌شناختی 122
  4-3- پیش‌فرض‌های آماری جهت کاربرد آزمونهای پارامتریک 132
  4-4- تعیین و کنترل متغیرهای همگام و ناخواسته 132
  4-5- بررسی استنباطی داده‌های مربوط به فرضیه‌ها 132
  فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری
  5-1- خلاصه طرح و نتایج پژوهش 139
  5-2- بحث و نتیجه گیری 140
  5-3- اعتبار پژوهش 145
  5-4- محدودیت های تحقیق 145
  5-5- پیشنهادات تحقیق 146
  5-5-1- پیشنهادات کاربردی 146
  5-5-2- پیشنهادات پژوهشی 146
  پیوست ها
  پیوست 1:شرح جلسات زوج درمانی هیجان مدار 147
  پیوست2:پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان 165
  منابع وماخذ 166

  چکیده :
  چکیده: هدف این پژوهش بررسی تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سبکهای دلبستگی زوجین شهر اصفهان بود. این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه آماری، کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر اصفهان بودند. نمونه شامل 30 زوج از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در سال 86 به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(15زوج) و کنترل (15زوج)قرار داده شدند. متغیر وابسته در این پژوهش سبکهای دلبستگی بود که توسط پرسشنامه تجربه روابط نزدیک (سبکهای دلبستگی ) کلارک و شیور ارزیابی شد. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت زوج درمانی هیجان مدار قرار گرفتند و درپایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.فرضیه های تحقیق آن بود که تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر میانگین نمرات اضطراب و اجتناب گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل موثر است و تاثیر آن بر نمرات اجتناب و اضطراب مردان و زنان متفاوت است و سبک دلبستگی در زنان و مردان متفاوت است وبر بهبود سبکهای دلبستگی زوجین موثر است .یافته‌های این تحقیق با استفاده از نرم افزاز spss نشان داد که: زوج درمانی هیجان مداربر میانگین نمرات اضطراب و اجتناب گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل موثر است (01/0>p)،. بعلاوه تاثیر شیوه درمان فوق بر نمرات اجتناب و اضطراب مردان و زنان معنادار نیست(05/0  چکیده انگلیسی :

  Abstract: This research aims to determine the effect of emotionaly focused couple therapy on attachment styles of Isfahanian couples. This semi-experimental research contains a pretest, post test with control and experimental groups. The statistical population was the couples who refered to counseling center. The sample contains 30 couples who were randomly selected and devided into control and experimental groups. The dependent variable was the attachment styles which was by clark and shiver's questionnaire(1998).The independent variable was attachment styles session of emotionly focused couple therapy that were administrated in the experimental group. The hypothesizes were effect of emotionally focused couple therapy on two dimentions of attachment styles (anxiety and avoidance). The attachment styles were different between men and women. The emotionally focused couple therapy is effective on decreasing anxiety and avoidance (P<0/01).There was no differences between men and women in therapeutic effect (P>0/05). The differences of attachment styles didn't statistically significant between men and women(P>0/05). The effect of therapy on the couple's attachment styles was n't statistically meaningful (P>0/05). Key words: Emotional focused couple therapy, attachment styles, avoidance, anxiety.


  کلید واژه ها :
  مشاوره (خانواده) ? 1387 ? زوج درمانی ? دلبستگی ? اضطراب ? اجتناب ? نظریه ? خانواده درمانی ? اثر بخشی,اصفهان Counseling , Couple therapy , Attachment , Anxiety , Avoidance , Theories , Family therapy , Effectiveness , Isfahan

  1387
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Education and psychology Department of couseling M.A. Thesis The effectivness of emotionally focused couple therpy on attachment styles of Isfaharian couples. Supervisor: Dr. Fatemeh Bahrami Advisor: Dr . Ozra Etemadei By: Samad Islamimeher June 2008
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :