• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر بخشی شرکت در کارگاههای خودکارآمدی حرفه ای بر اشتیاق شغلی کارمندان دانشگاه اصفهان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1387
  زبان : Persian
  شماره سند : 5476
  موضوع :
  پژوهشگر : علی پورعباس
  توصیفگر لاتین : ?????? Occupational motivation ? Career ? Job ? Self efficacy ? Job burnout ? Job performance ? Job satisfaction
  توصیفگر فارسی : مشاوره شغلی ◄ 1387 ◄ انگیزش شغلی ◄ انرژی حرفه ای ◄ فداکاری حرفه ای ◄ شیفتگی حرفه ای ◄ خودکارآمدی ◄ فرسودگی شغلی ◄ عملکرد شغلی ◄ شغل ◄ رضایت شغلی
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه مشاوره
  مقطع : کارشناسی ارشد مشاوره گرایش شغلی

  استاد راهنما : دکتر محمدرضا عابدی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1387
  شماره رکورد : 5476
  شماره راهنما : COU2 82
  فهرست : فهرست مطالب

  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- مقدمه 1
  1-2- بیان مساله پژوهشی 2
  1-3- ضرورت پژوهش 8
  1-4- اهداف پژوهش 9
  1-5- فرضیه های پژوهش 9
  1-6-کاربرد نتایج 9
  1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات 10
  1-7-1- اشتیاق شغلی 10
  1-7-2- خودکارآمدی حرفه¬ای 10

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
  2-1- مقدمه 11
  2-2- روان‌شناسی حرفه‌ای و مدیریت منابع انسانی: 12
  2-3- اشتیاق شغلی : مفهوم روانشناختی نوظهور 17
  2-4- نظریه¬های اشتیاق شغلی 17
  2-4-1- نظریه کان 17
  ابعاد اشتیاق از نظر کان 21
  الف) بعد فیزیکی 21
  ب) بعد شناختی 22
  ج) بعد هیجانی 24
  2-4-1-1- پیشایندهای اشتیاق شغلی کان 25
  2-4-2- نظریه شوفلی 30
  عنوان صفحه
  2-4-2-1- پیش آیندها و پیامدهای اشتیاق شغلی از دیدگاه شوفلی و همکاران 34
  2-5- ارزیابی اشتیاق شغلی 39
  2-6- اشتیاق شغلی و دیگر متغیر ها 42
  2-6-1- اشتیاق و فرسودگی شغلی 42
  2-6-2- اشتیاق و اعتیاد به کار (پرکاری ) 43
  2-6-3- اشتیاق شغلی و شخصیت 43
  2-6-4- روابط با ویژگی های اجتماعی – جمعیت شناسی 44
  2-7- آیا اشتیاق شغلی جمعی وجود دارد ؟ 45
  2-8- آیا می توان اشتیاق شغلی و فرسودگی شغلی را به یکدیگر پیوند داد؟ 46
  2-9- رهیافت هایی برای ایجاد اشتیاق در سازمان ها 48
  2-9-1- سنجش و ارزیابی کارکنان 50
  2-9-2- طراحی مجدد و تغییرات شغلی 53
  2-9-3- رهبری 55
  2-9-4- آموزش و رشد حرفه ای 57
  2-10- خودکارآمدی 61
  2-10-1- عوامل اصلی ایجاد خودکارآمدی 62
  2-10-2-چگونگی تاثیر درک خودکارآمدی برتجربه و فعالیت 64
  2-10-3- مراحل رشد خودکارآمدی 65
  2-10-4- خودکارآمدی و تفاوت های سنی و جنسیتی 67
  2-10-5- خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی 67
  2-10-6- خودکارآمدی و سلامت جسمانی 68
  2-10-7- خودکارآمدی و کنارآمدن با استرس 69
  2-10-8- خودکارآمدی وعملکرد شغلی 69
  2-10-9- رابطه خودکارآمدی و انتظار 71
  2-11- نظریه خودکارآمدی حرفه ای 72
  عنوان صفحه
  2-11-1- استفاده از نظریه خودکارآمدی در مشاوره شغلی 74
  2-11-2- سنجش خودکارآمدی در زمینه مشاوره شغلی 75
  2-11-2-1- خودکارآمدی حرفه ای 75
  2-11-3- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی حرفه ای 76
  2-11-4- خودکارآمدی حرفه ای و رغبت ها 76
  2-11-5- نحوه رشد خودکارآمدی حرفه ای 78
  2-11-6- راههای حفظ و نگهداری خودکارآمدی حرفه ای 79
  2-12- مطالعات و تحقیقات پیشین 79
  نتیجه گیری 87

  فصل سوم: روش تحقیق
  3- 1- روش پژوهش 92
  3- 2 - جامعه آماری 93
  3-3 - نمونه و روش نمونه گیری 93
  3-4- ابزار¬های پژوهش 94
  3-4-1- پرسشنامه اشتیاق شغلی 94
  3-4-2- پرسشنامه خودکارآمدی حرفه¬ای 95
  3-4-3- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی 95
  3-5 - روش تجزیه و تحلیل آماری 95
  3-6 - شیوه اجرای پژوهش 96

  فصل چهارم:یافته های پژوهش
  4-1- یافته های پژوهش 97
  4- 1-1یافته های کمی 97
  4-1-2-یافته های کیفی 108

  عنوان صفحه
  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
  مقدمه 109
  5-1- خلاصه طرح ونتایج پژوهش 109
  5-2- ‌بحث و نتیجه گیری 110
  5-3- ‌اعتبار پژوهش 114
  5-4- ‌محدودیت های تحقیق 115
  5-5- ‌پیشنهادات 115
  5-5-1- پیشنهادات پژوهشی 115
  5-5-2- پیشنهادات کاربردی 116
  پیوست 1: پرسشنامه اشتیاق شغلی 117
  پیوست 2: پرسشنامه خودکارآمدی حرفه‌ای 119
  منابع و ماخذ 122


  چکیده :
  چکیده: هدف از این پژوهش،بررسی تاثیر شرکت در کارگاههای خودکارآمدی حرفه ای بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان بود. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش در قالب یک طرح نیمه تجربی تعداد 26 آزمودنی به روش نمونه گیری در دسترس از بین کارکنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.هر دو گروه با آزمون خودکارآمدی حرفه¬ای بتز وآزمون اشتیاق شغلی اترخت در پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند.در مورد گروه آزمایش 2 جلسه آموزش انجام شد ودر گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که شرکت در کارگاههای خودکارآمدی حرفه ای بر افزایش اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان به طور معناداری موثر بوده است همچنین این کارگاه¬ها بر افزایش ابعاد سه گانه اشتیاق شغلی شامل انرژی حرفه¬ای، فداکاری حرفه¬ای و شیفتگی حرفه¬ای موثر بوده است. کلید واژه ها: اشتیاق شغلی، انرژی حرفه¬ای، فداکاری حرفه¬ای و شیفتگی حرفه¬ای، خودکارآمدی حرفه¬ای

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The purpose of this study was the effect of career self efficacy workshop on work engagement of Esfahan university staffs. To investigate research assumptions, in semi experimental formatting, 26 subjects were selected through available sampling, and placed randomly in the experimental and control group. All two groups in a pretest, posttest were assessed by Utrecht Work Engagement Scale and Career self efficacy scale. The experiment group was exposed to 2 training sessions, the control groups was not exposed to any intervention. The result of this research showed that career self efficacy workshop increased work engagement also this workshops increased three dimension of work engagement. Keyword: work engagement, vigor, dedication, absorption, career self efficacy


  کلید واژه ها :
  مشاوره شغلی ◄ 1387 ◄ انگیزش شغلی ◄ انرژی حرفه ای ◄ فداکاری حرفه ای ◄ شیفتگی حرفه ای ◄ خودکارآمدی ◄ فرسودگی شغلی ◄ عملکرد شغلی ◄ شغل ◄ رضایت شغلی,انگیزش Occupational motivation ◄ Career ◄ Job ◄ Self efficacy ◄ Job burnout ◄ Job performance ◄ Job satisfacti

  تیر 1387
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Educational Science and psychology Department of Psychology Counseling M.A. Thesis The effect of career self-efficacy workshop on work engagement Of Esfahan University staffs Supervisor: Dr: Mohammadreza Abedi Advisor: Dr: Iran Baghban By: Ali Pourabbas June 2008
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :