• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل وایزبورد
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13623
  موضوع :علم اطلاعات و دانش شناسی
  پژوهشگر : ثنا لرستانی
  توصیفگر لاتین : Organizational Diagnosis ? university Libraries ? Library Staff
  توصیفگر فارسی : آسیب شناسی سازمانی ◄ کتابخانه های دانشگاهی ◄ کارکنان کتابخانه ها
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه علم اطلاعات
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : احمد شعبانی
  استاد مشاور : سعید رجایی پور
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13623
  شماره راهنما : LIB2 125
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  مقدمه 1
  1-1. بیان مسئله 2
  1-2.اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 4
  1-3. اهداف تحقیق 5
  1-4. سوالهای تحقیق 6
  1-5. تعریف های اصطلاحات و مفاهیم 7
  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  مقدمه 9
  2-1.مفهوم سازمان 10
  2-2.آسیب شناسی سازمانی 11
  2-3.آسیب شناسی سازمانی: ابزاری نوین و قدرتمند برای بهسازی، بهبود، و توسعه 15
  2-4.نیاز به مدل ها و الگو های آسیب شناسی 16
  2-5.نمونه ای از مدل های آسیب شناسی 17
  2-5-6-4.پاداش 28
  2-5-6-5.روابط 30
  2-5-6-6.ساز و کارهای کمک کننده: 31
  2-6. ضرورت و اهمیت آسیب شناسی سازمانی در کتابخانه ها 34
  2-7. توصیف الگوی مفهومی 35
  2-8.پژوهش های مرتبط با موضوع 37
  2-8-1.پژوهش های داخلی 37
  2-8-2.پژوهش های خارجی 40
  عنوان صفحه
  2-9. جمع بندی 45
  فصل سوم: مواد و روش ها
  مقدمه 46
  3-1.روش تحقیق 46
  3-2.جامعه آماری 47
  3-3.روش نمونه گیری 47
  3-4.حجم نمونه و روش محاسبه 48
  3-5.ابزار اندازه گیری و گردآوری اطلاعات 48
  3-5-1.روایی پرسشنامه 49
  3-5-2.پایایی پرسشنامه 49
  3-6.شیوه جمع آوری اطلاعات 50
  3-7.روشهای تجزیه و تحلیل آماری 51
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
  مقدمه 52
  4-1. تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه 52
  4-1-1.داده های جمعیت شناختی پرسشنامه 52
  4-2.داده های توصیفی سؤالات پرسشنامه 60
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  مقدمه 74
  5-1. خلاصه موضوع و روش ها 74
  5-2. بحث و نتیجه گیری 75
  5-3. محدودیت های پژوهش 78
  5-4. پیشنهادهای کاربردی 78
  5-5. پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی 80  چکیده :
  چکیده پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی سازمانی در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بر اساس مولفه های مدل وایزبورد انجام شد. در این پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی بهره جویی و برای دستیابی به اهداف از پرسشنامه استفاده شد. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی پرسشنامه پس از انجام یک مطالعه مقدماتی بین 30 نفر از اعضای نمونه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 95/0 محاسبه گردید. جامعه آماری پژوهش شامل155 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بود که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران 106 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس در دو سطح آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و واریانس در قالب جدول و نمودار) و آمار استنباطی (آزمون تی تک متغیره، آزمون فریدمن، آزمون تحلیل واریانس چند راهه) انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین مولفه های هدف، رهبری، ساختار، روابط و ساز و کارهای مفید بیشتر از سطح متوسط آن و مولفه پاداش کمتر از سطح متوسط می باشد. بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی(جنسیت، سن، سابقه خدمت، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، و دانشگاه محل خدمت،) نیز تفاوت معنادار وجود نداشت. در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که میزان آسیب شناسی سازمانی به جز مولفه پاداش در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بیشتر از سطح متوسط است. کلیدواژه ها: آسیب شناسی سازمانی، کتابخانه های دانشگاهی، کارکنان کتابخانه¬ها

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: This study was aimed to investigate organizational diagnosis at Isfahan public university libraries based on Weisbord model. In this study, a survey-descriptive method was used to achieve the objectives of the research. A 30 item questionnaire was utilized and content validity was used to determine the validity of the questionnaire and its reliability was calculated after a preliminary study of 30 members based on the Cronbach's alpha coefficient at 0.95. The study population consisted of 155 librarians of Isfahan public university that a sample of 106 subjects was selected among them. Sampling was performed by a stratified random sampling. Data analysis was done using SPSS Software in two levels; descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation and variance in the form of tables and charts) and inferential statistics (Univariate t-test, Friedman test, ANOVA). The results showed that the average of components of the purpose, leadership, structure, relationships and mechanisms help was higher than the average level and reward was lower than the average. Based on demographic variables (gender, age, work experience, education, academic field, and university of serving), there was no also a significant difference. Generally, the results showed that the organizational diagnosis except reward at Isfahan public university libraries is more than average level. Keywords: Organizational Diagnosis, university Libraries, Library Staff.


  کلید واژه ها :
  آسیب شناسی سازمانی ◄ کتابخانه های دانشگاهی ◄ کارکنان کتابخانه ها,Organizational Diagnosis ◄ university Libraries ◄ Library Staff

  مهر ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Education and Psychology Department of Library & Information Sciences M.A. Thesis Organizational Diagnosis at Isfahan public university libraries based on Weisbord model Supervisor: Dr. Ahmad Shabani Advisor: Dr Saeid Rajaeipoor By: Sana Lorestani September 2015
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-45
  فصل سوم : 46-51
  فصل چهارم : 52-72
  فصل پنجم : 73-85
  فصل ششم :