• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی جذب پروژه های تحقیقاتی برون دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع رسانی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 10072
  موضوع :علم اطلاعات و دانش شناسی
  پژوهشگر : نجمه موهبت
  توصیفگر لاتین : pathology ? higher education ? college faculty ? library and information ? research project ? university industry relation
  توصیفگر فارسی : آسیب شناسی ◄ آموزش عالی ◄ هیأت علمی ◄ کتابداری و اطلاع رسانی ◄ طرح پژوهشی ◄ ارتباط دانشگاه و صنعت
  دانشکده : دانشکده آموزش های مجازی، گروه علم اطلاعات و دانش ش
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : عاطفه عاصمی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 10072
  شماره راهنما : LIB2 72
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- شرح و بیان مسأله پژوهش 1
  1-2- اهداف تحقیق 4
  1-2-1- هدف کلی 4
  1-2-2- اهداف فرعی 4
  1-3- اهمیت و ارزش تحقیق 4
  1-4- کاربرد نتایج تحقیق 6
  1-5- سؤالات تحقیق 6
  1-5-1- سؤال اصلی 6
  1-5-2- سؤالات فرعی 6
  1-6- تعریف اصطلاحات 7
  1-6-1- تعریف نظری اصطلاحات 7
  1-6-2- تعریف عملیاتی اصطلاحات 7
  1-7- خلاصه فصل 8
  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
  مقدمه 9
  2-1- آموزش عالی در ایران 9
  2-2- آموزش عالی و تولید علم 10
  2-3- توسعه علمی در ایران 11
  2-4- مفهوم پژوهش و تحقیق 12
  2-5- جایگاه تحقیق 14
  2-6- قالبهای انجام تحقیق 15
  2-7- طرح تحقیقاتی 15
  2-7-1- طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی 16
  2-7-2- طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی 16
  2-7-3- ارکان طرح‌ تحقیقاتی 17
  عنوان صفحه
  2-8- ارتباط دانشگاه و صنعت 18
  2-9- ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران 20
  2-9-1- دفتر ارتباط با صنعت 21
  2-9-2- دلایل ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه 21
  2-10- آسیب‌شناسی پژوهش 22
  2-10-1- آسیب‌های فردی 24
  2-10-2- آسیب‌های مالی- اقتصادی 25
  2-10-3- آسیب‌های اداری- اجرایی 25
  2-10-4- آسیب‌های وسایل- امکاناتی 27
  2-10-5- آسیب‌های فرهنگی- اجتماعی 28
  2-11- پیشینه پژوهشی تحقیق 28
  2-11-1- پیشینه تحقیق در خارج از کشور 28
  2-11-2- پیشینه تحقیق در داخل کشور 30
  2-11-3- جمع‌بندی از پیشینه 32
  2-12- خلاصه فصل 33
  فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
  3-1- مقدمه 34
  3-2- روش و نوع پژوهش 34
  3-3- جامعه آماری 35
  3-4- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 35
  3-5- ابزار گردآوری داده‌ها 36
  3-5-1- روایی پرسشنامه 38
  3-5-2- پایایی پرسشنامه 38
  3-6- فرایند جمع‌آوری داده‌ها 39
  3-7- شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 39
  3-8- خلاصه فصل 39

  عنوان صفحه
  فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
  4-1- مقدمه 41
  4-2- بررسی مشخصات جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان 42
  4-3- بررسی سؤالات پژوهش 51
  4-3-1- بررسی سؤال اول: میزان آسیب‌های فردی در جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی از نظر ایشان چقدر است؟ 51
  4-3-2- بررسی سؤال دوم: میزان آسیب‌های مالی- اقتصادی در جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی از نظر ایشان چقدر است؟ 54
  4-3-3- بررسی سؤال سوم: میزان آسیب‌های اداری- اجرایی در جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی از نظر ایشان چقدر است؟ 56
  4-3-4- بررسی سؤال چهارم: میزان آسیب‌های وسایل- امکاناتی در جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی از نظر ایشان چقدر است؟ 58
  4-3-5- بررسی سؤال پنجم: میزان آسیب‌های فرهنگی- اجتماعی در جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی از نظر ایشان چقدر است؟ 60
  4-3-6- بین نظرات اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در زمینه آسیب‌شناسی فردی، مالی- اقتصادی، اداری- اجرایی، وسایل- امکاناتی، و فرهنگی- اجتماعی با توجه به عوامل دموگرافیک، چه رابطه یا تفاوتی وجود دارد؟ 62
  4-3-7- بررسی سؤال اصلی: میزان آسیب‌های فرآیند جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی از نظر ایشان، چگونه است؟ 79
  4-3-7-1- اولویت‌بندی مولفه‌های مورد بررسی بر مبنای اهمیت آنها در جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی 80
  4-4- خلاصه فصل 82
  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
  5-1- مقدمه 83
  5-2- بحث و نتیجه‌گیری 84
  5-2-1- میزان آسیب‌های فردی در جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران 84
  عنوان صفحه
  5-2-2- میزان آسیب‌های مالی- اقتصادی در جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران 85
  5-2-3- میزان آسیب‌های اداری- اجرایی در جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران 86
  5-2-4- میزان آسیب‌های وسایل- امکاناتی در جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران 87
  5-2-5- میزان آسیب‌های فرهنگی- اجتماعی در جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران 88
  5-2-6- تفاوت موجود بین نظرات اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در زمینه آسیب‌های فردی، مالی- اقتصادی، اداری- اجرایی، وسایل امکاناتی و فرهنگی- اجتماعی با توجه به عوامل دموگرافیک 90
  5-2-7- سؤال اصلی: میزان آسیب‌های فرایند جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران 92
  5-3- جمع‌بندی 93
  5-4- محدودیت‌های تحقیق 94
  5-5- پیشنهادهای اجرایی 94
  5-6- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده 96
  پیوست 1 97
  پیوست 2 99
  منابع و مآخذ 100


  چکیده :
  چکیده هدف: هدف از این پژوهش، تعیین میزان انواع آسیب‌های جذب پروژهای تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، از دیدگاه ایشان است. این پژوهش به بررسی میزان انواع آسیب‌های جذب پروژهای تحقیقاتی برون دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران پرداخته است. روش تحقیق: روش پژوهش حاضر یک پیمایش توصیفی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال تحصیلی 91-1390 در دانشگاه‌های ایران بوده که اطلاعات آنها در بانک اطلاعات جامع دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران موجود بوده است. از تعداد 547 نفر، 132 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از تایید روایی پرسشنامه، پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 943/. برآورد گردید. سپس داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS (ویرایش 16) در دو سطح آمار توصیفی (شامل جداول توزیع فراوانی داده‌ها و ارائه نمودارهای مربوطه) و آمار استنباطی ( شامل آزمون T تک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه‌ها، آزمون T دو نمونه‌ای برای بررسی آزمون برابری میانگین دو گروه مستقل، آزمون آنوا برای بررسی وجود تفاوت بین متغیرها، آزمون توکی برای مقایسه زوجی متغیرها و آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین دو متغیر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها: میانگین تاثیر میزان آسیب‌های فرایند جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی برابر 4606/2 است. همچنین یافته‌ها نشان داد که میانگین رتبه مولفه‌های تاثیر‌گذار بر جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی به ترتیب عبارت است از: آسیب‌های فردی (56/2)، آسیب‌های وسایل- امکاناتی (77/2)، آسیب‌های مالی- اقتصادی (06/3)، آسیب‌های اداری- اجرایی (15/3) و آسیب‌های فرهنگی- اجتماعی (46/3). نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده میانگین تاثیر آسیب‌های فرایند جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی بیش از حد متوسط است. در همین راستا این میانگین در رابطه با آسیب‌های فردی، مالی- اقتصادی، اداری- اجرایی، وسایل- امکاناتی و فرهنگی- اجتماعی بیش از حد متوسط برآورد شده است. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی، شناخت قابل اعتماد از موانع تاثیرگذار بر جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون دانشگاهی دارند و از شرایط موجود ناراضی هستند. واژگان کلیدی: آسیب‌شناسی، پروژه‌های تحقیقاتی، اعضای هیأت علمی، کتابداری و اطلاع‌رسانی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Objective: Main objective of this research is measuring different barriers of attracting outreach research projects by faculty members in field of Library and Information Science in Iran. Methodology: Research method is based on descriptive and for data gathering we created questionnaire based on former researches. Statistical society is included all faculty members of library faculty of Iranian universities which their information existed in Iranian Librarian Graduated database in 2011-2012. We selected 132 people among 547 persons using simple sampling technique. After conducting reliability and validity tests, we analyzed data with help of SPSS (edition 16) in both of descriptive and inferential statistics. Findings: Results showed that total average of barriers in front of getting external project by library faculty members equals 2.6064. Also findings depicts that average effective elements on getting research project by library faculty members sequentially were: personal problems (2.56), equipment obstacles (2.77), financial-economical obstacles (3.60), bureau and executive difficulties and cultural-social obstacles (3.64). Result: based on our findings we conclude that results of effects of obstacles on attracting external research projects by library faculty members was too much mediocre. Furthermore, this average in relating with personal problems, financial-economical obstacles, bureau-executive difficulties, equipment and social-cultural difficulties has been evaluated too neutral. As a rule of thumb, library faculty members have sufficient awareness about effective barriers on the way of getting research project from out of universities and they are reluctant from current conditions. Keywords: Barriers' diagnosis, Research project, Faculty members, Library and Information Science, Outreach projects


  کلید واژه ها :
  آسیب شناسی ◄ آموزش عالی ◄ هیأت علمی ◄ کتابداری و اطلاع رسانی ◄ طرح پژوهشی ◄ ارتباط دانشگاه و صنعت,pathology ◄ higher education ◄ college faculty ◄ library and information ◄ research project ◄ university industry relation

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Virtual Education Department of Knowledge & Information Sciences M.A. Thesis Barriers to absorbing external research funds by LIS academic Supervisor: Dr. Asefeh Asemi By: Najmeh Moohebat September 2012
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-33
  فصل سوم : 34-40
  فصل چهارم : 41-82
  فصل پنجم : 83-106
  فصل ششم :