• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزشیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از دیدگاه جامعهی علمی کشور: یک مطالعه زمینه‌ای
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12373
  موضوع :علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  پژوهشگر : نرجس سادات دوازده امامی
  توصیفگر لاتین : Evaluation ? Citation Database ? Islamic World Science Citation Database)ISC ? The scientific community ? Grounded theory
  توصیفگر فارسی : ارزشیابی ◄ پایگاه استنادی ◄ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) ◄ جامعهی علمی ◄ نظریه زمینه‌ای
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مظفر چشمه سهرابی
  استاد مشاور : علی منصوری، محمدرضا نیستانی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12373
  شماره راهنما : LIB2 107
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1. مقدمه 1
  1-2. شرح و بیان مسئله پژوهش 1
  1-3. اهمیت و ارزش پژوهش 3
  1-4. کاربرد نتایج پژوهش 4
  1-5. اهداف پژوهش 4
  1-5-1. هدف اصلی 4
  1-5-2. اهداف ویژه 4
  1-6. سؤالات پژوهش 5
  1-6-1. سؤال اصلی 5
  1-6-2. سؤالات ویژه 5
  1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات پژوهش 5
  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  2-1. مقدمه 6
  2-2. بخش اول: پایگاه‌های اطلاعاتی 6
  2-2-1. تعریف پایگاه‌های اطلاعاتی 6
  2-2-2. تاریخچه پایگاه‌های اطلاعاتی 7
  2-2-3. انواع پایگاه‌های اطلاعاتی 8
  2-3. بخش دوم: پایگاه‌های استنادی 9
  2-3-1. تعریف پایگاه استنادی 9
  عنوان صفحه
  2-3-2. تاریخچه پایگاه استنادی 9
  2-3-3. انواع پایگاه‌های استنادی 11
  2-3-3-1. پایگاه‌های استنادی فرا‌ملی 11
  2-3-3-2. پایگاه‌های استنادی ملی 12
  2-4. بخش سوم: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) 13
  2-4-1. تاریخچه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 13
  2-4-2. اهداف پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 14
  2-4-3. وظایف پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 15
  2-4-4. بخش‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 15
  2-5. بخش چهارم: پیشینه پژوهش 20
  2-5-1. پیشینه پژوهش در داخل 21
  2-5-2. پیشینه پژوهش در خارج 24
  2-5-3. استنتاج از پیشینه‌‌های پژوهش 26
  فصل سوم: روش انجام پژوهش
  3-1. مقدمه 28
  3-2. روش پژوهش 28
  3-3. جامعه پژوهش 29
  3-4. روش نمونه‌گیری 29
  3-5. ابزار گردآوری داده‌ها 29
  3-6. روایی سؤالات پژوهش 30
  3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 30
  عنوان صفحه
  3-8. ملاحظات اخلاقی 31
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها
  4-1. مقدمه 32
  4-2. تجزیه و تحلیل مصاحبه‌های انجام شده بر اساس گراندد تئوری 32
  4-2-1. گزاره‌های معنادار 32
  4-2-2. مفاهیم متناظر 51
  4-2-3. مقولات اصلی و جزئی 69
  4-3. تجزیه و تحلیل یافته‌های اصلی پژوهش 77
  4-3-1. تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به شناخت و استفاده 77
  4-3-1-1. شناخت 77
  4-3-1-2. استفاده 79
  4-3-2. دیدگاه مخالفان و موافقان استفاده از ضربب تأثیر در بخش گزارش استنادی نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 82
  4-3-3. نقاط قوت 84
  4-3-4. نقاط ضعف 86
  4-3-5. فرصت‌ها 91
  4-3-6. تهدید‌ها 92
  4-5-7. راهکارهای پژوهش 96
  4-4. جمع‌بندی 99
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1. مقدمه 101
  عنوان صفحه
  5-2. تبیین نتایج پژوهش 101
  5-3. محدودیت‌های پژوهش 112
  5-4. پیشنهادهای کاربردی پژوهش 112
  5-5. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی 112
  منابع و مآخذ 113
  پیوست 1: سؤالات مصاحبه 117


  چکیده :
  چکیده هدف از انجام این پژوهش، ارزشیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بوده که بین جامعه‌ی علمی کشور صورت گرفته است. این پژوهش، پژوهشی کیفی است که به روش نظریه زمینه‌ای انجام شد. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل 20 نفر از اعضای جامعه‌ی علمی کشور بوده‌اند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه و به طور اخص مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. یافته‌ها در 8 مقوله معرفی شد. مقوله شناخت، استفاده، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها، تهدیدها، و راهکارها به عنوان مقوله اصلی بیان شد. مقوله دلایل مخالفت و موافقت با ضریب تأثیر از مقولاتی بود که در این پژوهش شناسایی شد. نتایج حاکی از شناخت و استفاده اکثر جامعه پژوهش از این پایگاه است ولی این شناخت و استفاده به صورت همه جانبه و همه بخش‌های پایگاه نیست. نقاط ضعف و تهدیدهای به دست آمده در این پژوهش بیشتر از نقاط قوت و فرصت‌های موجود است و این نشان دهنده وجود کاستی در پایگاه و نرسیدن پایگاه به اهداف مورد نظر می‌باشد. در انتها راهکارهایی برای رفع نقاط ضعف و تهدیدهای موجود بیان شده است. کلیدواژه‌ها: ارزشیابی، پایگاه استنادی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، جامعه‌ی علمی، نظریه زمینه‌ای

  چکیده انگلیسی :
  Abstract This research aims was evaluate the Islamic World Science Citation Database, which was conducted between scientific community. This research is a qualitative research and Grounded theory method was conducted. Population consisted of 20 scientific community have been chosen through purposive sampling. Research data were collected through semi-structured interview. For data analysis, open coding, axial, and selective was use. 8 categories were explored. Recognition, use, strengths, weaknesses, opportunities, threats and guidelines Were the basic category. The reasons for disagreement and agreement with criteria impact factor of other items categories in this research. Research showed that recognition and use in this base among many scientific community, but this use and recognition is not as all Comprehensive and all departments the base. Weaknesses and threats obtained in this research it is most of the strengths and opportunities. This indicates the presence of defects in the base and not reaching the intended purpose of the base. Finaly guidelines to fix weaknesses and threats is expressed base. Keywords: Evaluation, Citation Database, Islamic World Science Citation Database)ISC), The scientific community, Grounded theory.


  کلید واژه ها :
  ارزشیابی ◄ پایگاه استنادی ◄ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) ◄ جامعهی علمی ◄ نظریه زمینه‌ای,Evaluation ◄ Citation Database ◄ Islamic World Science Citation Database)ISC ◄ The scientific community ◄ Grounded theory

  آبان1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Factulty of Education Sciences & Psychology Department of Knowledge and Information Science M.A. Thesis Evaluation of The Islamic World Science Citation Database(ISC) From the View Point of Iranian,s Scientific Community: A Grounded theory study Supervisor: Dr. Mozaffar Cheshmeh Sohrabi Advisors: Dr. Ali Mansuori Dr. Mohammadreza Neyestani By: Narjese Davazdahemami October 2014
  فصل اول : 1-5
  فصل دوم : 6-27
  فصل سوم : 28-31
  فصل چهارم : 32-100
  فصل پنجم : 101-119
  فصل ششم :