• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ابعاد خودپنداره حرفه ای نزد دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی: یک مطالعه اکتشافی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7641
  موضوع :علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  پژوهشگر : اعظم اکبری
  توصیفگر لاتین : Vocational Self-Concept ? Library and Information Science ? Library Graduates ? Grounded Theory ? Social Situses
  توصیفگر فارسی : خودپنداره حرفه ای ◄ دانشجو ◄ کتابداری و اطلاع رسانی﴿ رشته تحصیلی﴾ ◄ دانش آموختگان کتابداری ◄ گراند تئوری ◄ جایگاه اجتماعی ◄ دوره کارشناسی
  دانشکده : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم کتابدار
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : ابراهیم افشار
  استاد مشاور : حسین سماواتیان
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7641
  شماره راهنما : LIB2 14
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول:کلیات تحقیق
  1-1. مقدمه 1
  1-2. شرح و بیان مسئله پژوهشی 1
  1-3. اهمیت و ارزش تحقیق 4
  1-4. کاربرد نتایج تحقیق 5
  1-5 . اهداف تحقیق 6
  1-6. سئوال های تحقیق 6
  1-7. تعاریف و مفاهیم عملیاتی 6
  1-8. پیشینه پژوهش 7

  فصل دوم: چارچوب نظری
  2-1. مقدمه 12
  2-2. خودپنداره و خودپنداره حرفه ای 13
  2-3. گذری تاریخی بر کتابداری 22
  فصل سوم: روش انجام پژوهش
  3-1. مقدمه 35
  3-2. روش پژوهش 35
  3-3. شرکت کنندگان 36
  3-4. روش نمونه گیری 36
  3-5. روش جمع آوری و تحلیل داده ها 37
  3-6 نحوه ارائه یافته ها 38
  3-7. ملاحظات اخلاقی 38

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1.مقدمه 39
  4-2. توصیف شرکت کنندگان 39

  عنوان صفحه

  4-3 .یافته های پژوهش 40
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1. مقدمه 66
  5-2. تبیین یافته های پژوهش 67
  5-3. محدودیت های پژوهش 73
  5-4. بحث و پیشنهاد 74
  منابع و مآخذ 78  چکیده :
  چکیده این پژوهش درپی آن است که بداند گرایش مشاهده شده درکتابخانه های ایران مبنی بر تمرکز متخصصان در خدمات فنی تا چه حد برآمده از گرایش درونی خود آنها است. شناسائی این گرایش را پژوهش حاضر در قالب شناسائی خود پنداره حرفه ای دانش آموختگان کارشناسی کتابداری دنبال کرده است. برای گردآوری داده ها از روش گراندد تئوری و مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در رویکرد نظریه زمینه ای استراوس و کربین طی سه مر حله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان 20 نفر دانشجوی کارشناسی درآستانه فارغ التحصیل شدن (پایان ترم آخر) بوده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که خودپنداره حرفه ای دانش آموختگان کارشناسی کتابداری دارای سه بعد احساسات فردی، منزلت اجتماعی و تصور از حرفه است. دانش آموختگان شرکت کننده در مطالعه در حین تحصیل به رشته خود علاقه مند می شده اند و دید مثبت تری نسبت به زمان آغاز دانشجوئی به آن پیدا کرده اند. آنها از ناشناخته بودن حرفه در جامعه و فقدان جایگاه اجتماعی آن گلایه دارند. پندار ایشان از حرفه متشکل از پندارشان از کتابداری و پندارشان از خودشان به عنوان کتابدار است. آن ها رشته شان را خدمت مدار می دانند اما تخصص های مختلفی برای خدمت در خود می بیینند عده ای تخصص خود را خدمات فنی می دانند و آن را مهمتر تلقی می کنند، و برخی خدمات عمومی و مستقیم را مهم تلقی میکنند. پژوهش و مدیریت دو بعد دیگر از تخصص حرفه ای است که آن ها برای کتابداری بیان می کنند. شرکت کنندگان در پژوهش به کتابداری و اطلاع رسانی علاقه مندند اما نگران جایگاه اجتماعی و ناشناخته بودن آن در جامعه هستند. آنها رشته خود را خدمت مدار می بینند اما گرایش بیشتری به اشتغال به خدمات فنی و اطلاع رسانی تخصصی دارند. واژه‌های کلیدی: خودپنداره حرفه ای، خودپنداره، گراندد تئوری

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Purpose: This research has examined professional self-concept of library and Information Science graduates. The aim has been to explore if the observed tendency among library to work in technical services section in libraries is a personal preference. Data gathering and analysis: semi-structured interviews were carried out with 20 newly graduates at four library and Information Science schools. Analysis has followed the techniques of continual comparison proposed in the Grounded Theory methodology using open, axial, and selective coding. Findings: Library graduates' vocational self-concept has three components, namely 'personal feeling', 'social status', 'perception of the profession'. Participants have become more fund of librarianship as they progressed in their studies during the program. They complain of the lack of social recognition and low social status of librarianship. They consider librarianship a service profession; however, they see their core of expertise in different areas, mainly technical skills. Others find direct service to the user important. Research and management stand next. Conclusion: Participants are interested in library work, at the same time concerned about its social status and recognition, regard it a service oriented but prefer technical and specialist information services. Keywords: vocational self-concept- self-concept- Grounded Theory


  کلید واژه ها :
  خودپنداره حرفه ای ◄ دانشجو ◄ کتابداری و اطلاع رسانی﴿ رشته تحصیلی﴾ ◄ دانش آموختگان کتابداری ◄ گراند تئوری ◄ جایگاه اجتماعی ◄ دوره کارشناسی,Vocational Self-Concept ◄ Library and Information Science ◄ Library Graduates ◄ Grounded Theory ◄ Social Situses

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Education & Psychology Department of Library and Information Science M.A. Thesis Dimensions of Library and Information Science Graduates' Vocational Self-Concept: an Exploratory Investigation Supervisor: Dr. Ebrahim Afshar Advisor: Dr. Hosein Samavatiyan By: Azam Akbari October 2010
  فصل اول : 1-11
  فصل دوم : 12-34
  فصل سوم : 35-38
  فصل چهارم : 39-65
  فصل پنجم : 66-84
  فصل ششم :