• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  تاثیر یک دوره تمرینات ادراکی- حرکتی بر مهارت های عصب روانشناختی کودکان 4 تا 7 سال مبتلا به اختلال بینایی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 11504
  موضوع :رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی
  پژوهشگر : زینت توکلی
  توصیفگر لاتین : Neuropsychological skills ? Perceptual–motor training ? Single-Case experiment ? Visual impairment
  توصیفگر فارسی : اختلال بینایی ◄ تمرینات ادراکی- حرکتی ◄ پژوهش مورد- منفرد ◄ مهارت های عصب روان‌شناختی
  دانشکده : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مریم نزاکت الحسینی
  استاد مشاور : سالار فرامرزی، شیلا صفوی همامی
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 11504
  شماره راهنما : SPO2 408
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- مقدمه 1
  1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی 2
  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
  1-4- اهداف 5
  1-4-1- هدف کلی 5
  1-4-2- اهداف جزیی 5
  1-5- پیش‌فرض‌های تحقیق 6
  1-6- فرضیه‌های پژوهش 6
  1-7- محدودیت‌های پژوهش 6
  1-7-1- محدودیت‌های قابل‌کنترل توسط پژوهشگر 6
  1-7-2- محدودیت‌های خارج از کنترل پژوهشگر 6
  1-8- تعاریف‌ اصطلاحات و مفاهیم 7
  1-8-1- تعاریف نظری 7
  1-8-2- تعاریف عملیاتی 8

  فصل دوم: مرور زیربنای نظری و پیشینه پژوهش
  2-1-مقدمه 9
  2-2-اختلال بینایی 9
  2-3-مشکلات افراد با اختلال بینایی 11
  2-4-نظریه‌های رشد شناختی 11
  2-5-چگونه بینایی رشد شناختی را تحت تأثیر قرار میدهد؟ 13
  2-6-تحول شناختی در افراد با آسیب بینایی 13
  2-7-عملکرد شناختی در افراد مبتلا به اختلال بینایی 14
  2-8-علم عصب ـ روان‌شناختی 16
  2-9-ارتباط مهارت‌های عصب روان‌شناختی و شناختی 16
  2-10- مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی 17
  2-10-1- ادراک 17
  2-10-2- فعالیت‌های ادراکی ـ حرکتی 17
  2-10-3- رابطه ادراک و حرکت 17
  2-11-4- مؤلفه‌های ادراکی ـ حرکتی 18
  2-12- ارتباط مهارتهای ادراکی ـ حرکتی و شناختی 19
  2-13- نظریه‌ها در زمینه مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی افراد با اختلال بینایی 20
  2-14- عوامل مؤثر بر تفاوت‌های ادراکی ـ حرکتی بین افراد بینا و اختلال بینایی 21
  2-14-1- کشف محیط 21
  عنوان صفحه
  2-14-2- متغیر‌های رشد 22
  2-14-3- یافته‌های عصب روان‌شناختی 22
  2-15- مزیت‌های عملکرد ( ادراکی و حرکتی) افراد بینا نسبت به افراد با اختلال بینایی 23
  2-16-پیشینه تحقیق 25
  2-16-1-پژوهش‌های داخل کشور 25
  2-16-2-پژوهش‌های خارج از کشور 26
  2-17- نتیجه‌گیری 29

  فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
  3-1- مقدمه 30
  3-2- جامعه آماری تحقیق 30
  3-3- نمونه و روش نمونهگیری 31
  3-4- روش تحقیق 31
  3-5- متغیرهای تحقیق 32
  3-5-1- متغیر مستقل 32
  3-5-2- متغیر وابسته 32
  3-5-3- متغیر‌های کنترل شده 32
  3-5-4- متغیرهای کنترل نشده 32
  3-7- ابزار گردآوری اطلاعات 32
  3-7-1- مقیاس رشد زبانی 32
  3-7-2- مقیاس ادراکی- حرکتی گزل 33
  3-7-3- فرم آزمون استنفورد ـ بینه 33
  3-7-4- آزمون عصب روان‌شناختی کانرز 34
  3-8- روش اجرای تحقیق 34
  3-9- روشهای آماری 35

  فصل چهارم: نتایج پژوهش
  4-1- مقدمه 36
  4-2- تحلیل دیداری 36
  4-3- فرضیه اول: یک دوره تمرینات ادراکی - حرکتی بر عملکرد توجه کودکان 7-4 سال مبتلا به اختلال بینایی شهر اصفهان موثر است. 37
  4-3-1- مراحل تحلیل دیداری 38
  4-3-1-1 تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی داده‌های آزمودنی یک 38
  4-3-1-1-1-تحلیل درون موقعیتی داده‌های آزمودنی یک 38
  4-3-1- 1-2- تحلیل بین موقعیتی (خط پایه و مداخله) داده‌های آزمودنی یک 42
  4-3-1-2- آزمودنی دو: تحلیل دیداری، درون موقعیتی و بین موقعیتی داده‌¬ها 46
  4-3-1-3- آزمودنی شماره سه: تحلیل دیداری، درون موقعیتی و بین موقعیتی داده‌ها 49
  عنوان صفحه
  4-4- فرضیه دوم: تمرینات ادراکی- حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان 7-4 سال مبتلا به اختلال بینایی شهر اصفهان موثر است. 52
  4-4-1- آزمودنی یک: تحلیل دیداری، درون موقعیتی و بین موقعیتی داده‌ها 53
  4-4-2- آزمودنی دو: تحلیل دیداری، درون موقعیتی و بین موقعیتی داده‌ها 56
  4-4-3-آزمودنی سه: تحلیل دیداری، درون موقعیتی و بین موقعیتی داده‌ها 60
  4-5 فرضیه سوم: یک دوره تمرینات ادراکی - حرکتی بر عملکرد حافظه و یادگیری کودکان 7-4 سال مبتلا به اختلال بینایی شهر اصفهان موثر است. 63
  4-5-1- آزمودنی یک: تحلیل دیداری، درون موقعیتی و بین موقعیتی داده‌ها 64
  4-5-2- آزمودنی دو: تحلیل دیداری، درون موقعیتی و بین موقعیتی داده‌ها 67
  4-5-3- آزمودنی شماره سه: تحلیل دیداری، درون موقعیتی و بین موقعیتی داده‌ها 70
  4-6- فرضیه چهارم : یک دوره تمرینات ادراکی ـ حرکتی بر مهارت‌های عصب روان‌شناختی کودکان 4-7 سال مبتلا به اختلال بینایی تأثیر دارد. 74
  4-6-1-آزمودنی یک: تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی داده‌ها 75
  4-6-2-آزمونی دو: تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی داده‌ها 78
  4-6-3- آزمودنی سه: تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی داده‌ها 80

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
  5-1- مروری بر پژوهش 85
  5-2- یافته‌های پژوهش 85
  5-2-1- فرضیه اول 85
  5-2-1-1- تأثیر مداخله پژوهشی بر عملکرد توجه در شرکت‌کننده اول 85
  5-2-1-2- تأثیر مداخله پژوهشی بر عملکرد توجه در شرکت‌کننده دوم 86
  5-2-1-3- تأثیر مداخله پژوهشی بر عملکرد توجه در شرکت‌کننده سوم 86
  5-2-2- فرضیه دوم 86
  5-2-2-1- تأثیر مداخله پژوهشی بر کار‌کردهای اجرایی در شرکت‌کننده اول 86
  5-2-2-2- تأثیر مداخله پژوهشی بر کار‌کردهای اجرایی در شرکت‌کننده دوم 86
  5-2-2-3- تأثیر مداخله پژوهشی بر کار‌کردهای اجرایی در شرکت‌کننده سوم 86
  5-2-3- فرضیه سوم 86
  5-2-3-1- تأثیر مداخله پژوهشی بر عملکرد حافظه و یادگیری در شرکت‌کننده اول 86
  5-2-3-2- تأثیر مداخله پژوهشی بر عملکرد حافظه و یادگیری در شرکت‌کننده دوم 87
  5-2-3-3- تأثیر مداخله پژوهشی بر عملکرد حافظه و یادگیری در شرکت‌کننده سوم 87
  5-2-4- فرضیه چهارم 87
  5-2-4- 1- تأثیر مداخله پژوهشی بر مهارت‌های عصب روان‌شناختی شرکت‌کننده اول 87
  5-2-4-2- تأثیر مداخله پژوهشی بر مهارت‌های عصب روان‌شناختی شرکت‌کننده دوم 87
  5-2-4-3- تأثیر مداخله پژوهشی بر مهارت‌های عصب روان‌شناختی شرکت‌کننده سوم 87
  5-3 بحث و نتیجه‌گیری 87
  عنوان صفحه
  5-3-1 فرضیه اول 88
  5-3-2 فرضیه دوم 89
  5-3-3 فرضیه سوم 91
  5-3-4 فرضیه چهارم 93
  5-4 نتیجه‌گیری 95
  5-5 پیشنهاد‌ات 96
  1-5-5 پیشنهاد‌های کاربردی 96
  2-5-5 پیشنهاد‌های پژوهشی 96
  6-5 پیوست ها 97
  1-6-5 پیوست 1 97
  2-6-5 پیوست 2 98
  3-6-5 پیوست 3 100
  4-6-5 پیوست 4 102  چکیده :
  چکیده افراد با اختلال بینایی از بدو تولد در مراحل رشد حرکتی، شناختی و اجتماعی دارای تأخیر می باشند. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرینات ادراکی- حرکتی بر مهارت¬های عصب روان‌شناختی کودکان با اختلال بینایی بود. در این پژوهش مورد منفرد، 3 کودک (2 پسر و 1 دختر) مبتلا به اختلال بینایی با دامنه 70/20 و200/20 با روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند از بین کلیه کودکان مبتلا به اختلال بینایی مراجعه‌کننده به اداره بهزیستی شهر اصفهان در نیمه اول سال 1392 انتخاب و از لحاظ جمعیت شناختی همگن شدند. ابزار¬ها شامل مقیاس رشد زبانی، مقیاس ادراکی- حرکتی گزل، آزمون استنفورد ـ بینه و مقیاس عصب روان‌شناختی کانرز بودند. در این پژوهش از طرح MBA(طرح خط پایه چندگانه) استفاده شد که در این روش پس از موقعیت خط پایه، مداخله ادراکی- حرکتی به مدت 8 هفته به آزمودنی¬ها ارائه شد. طی تحلیل دیداری، نمودار داده¬ها نشان داد که تمرینات ادراکی- حرکتی بر عملکرد توجه سه آزمودنی با PND 5/87 در صد ، برکارکرد¬های اجرایی به ترتیب با PND 5/87 درصد، 75 درصد و 100درصد، بر عملکرد حافظه و یادگیری با PND 5/87 درصد و بر مهارت¬های عصب روان‌شناختی با PND 5/87 در صد اثربخش بود. بنابراین به نظر می¬رسد تمرینات ادراکی- حرکتی می¬توانند منجر به بهبود مهارت¬های عصب روان‌شناختی در کودکان با اختلال بینایی گردند. واژه¬های کلیدی: اختلال بینایی، تمرینات ادراکی- حرکتی، پژوهش مورد- منفرد، مهارت¬های عصب روان‌شناختی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Visionally impaired people are delayed in motor, cognitive and social stages from birth. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of motor-perceptual training on neuropsychological skills in children with visual impairment. A single-case experimental study was conducted on a number of 3 children (2 boys and 1 girl, aged between 4 and 7 years old) with visual impairment (70/20 and 200/20) who referred to Isfahan Department of Social Welfare in the first half of 1392. The participants were selected through convenience sampling and matched in terms of demographic features. The participants received 8-weeks of motor-perceptual training. language Development Scale, Guzel motor-perceptual Scale, Stanford Binet Scale and Conner’s Neuropsychological Questionnaire were used to collect the data. Multiple baseline design (MBA) was used in baseline, and perceptual-motor intervention. During the visual analysis, it was shown that perceptual–motor training had an effect on attention performance (PND = 87/5%), executive functions (PND = 75%, 87/5% and 100%), memory and learning (PND = PND 87/5%) and neuropsychological skills (PND = 87/5% ) in three participants. Therefore, it can be concluded that motor-perceptual training can be an appropriate training method to help improve neuropsychological skills in children with visual impairment. Key Words: Neuropsychological skills, Perceptual–motor training, Single-Case experiment, Visual impairment


  کلید واژه ها :
  اختلال بینایی ◄ تمرینات ادراکی- حرکتی ◄ پژوهش مورد- منفرد ◄ مهارت های عصب روان‌شناختی,Neuropsychological skills ◄ Perceptual–motor training ◄ Single-Case experiment ◄ Visual impairment

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Physical Education & Sport Science Department of Physical Education M.A. Thesis The effect of perceptual-motor training on neuropsychological skills in children with visual impairment aged between 4 and 7 Supervisor: Dr. Maryam Nezakt-Alhosseini Advisor: Dr.Salar Faramarzi Dr. Shila Safavi Homami By: Zinat Tavakoli February2014
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-29
  فصل سوم : 30-35
  فصل چهارم : 36-84
  فصل پنجم : 85-118
  فصل ششم :