• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  مقایسه ی تاثیر دوپروتکل تمرینی (قدرتی و تعادلی، قدرتی و تعادلی و ثبات مرکزی)برتعادل،قدرت،عملکردودردزنان مبتلابه استئوآرتریت زانو
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12974
  موضوع :رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی،
  پژوهشگر : پروین زارعی
  توصیفگر لاتین : Osteoarthritis ? core stabilization ? joint destruction disease ? exercise therapy
  توصیفگر فارسی : استئوآرتریت ◄ ثبات مرکزی ◄ بیماری تخریب مفصل ◄ تمرین درمانی
  دانشکده : دانشکده علـوم ورزشی، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : نادر رهنما
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12974
  شماره راهنما : SPO2 492
  فهرست :
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق
  1-1 . مقدمه 1
  1-2 . بیان مسئله 2
  1-3 . ضرورت واهمیت تحقیق 4
  1-4 . اهداف تحقیق 4
  1-4-1 . هدف کلی تحقیق 5
  1-4-2 . اهداف جزیی تحقیق 5
  1-5 . فرضیه های تحقیق 5
  1-6 . متغیرهای تحقیق 5
  1-7. محدودیت های تحقیق 6
  1-8 . تعاریف نظری و عملیاتی واژه های تحقیق 6
  فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق
  2-1. مقدمه 8
  2-2. مفاهیم نظری تحقیق 8
  2-2-1. آناتومی زانو 8
  2-2-2. عضلات مفصل زانو 9
  2-2-3. عملکرد عضلات 10
  2-3. پاتولوژی و مفهوم شناسی بیماری استئوآرتریت 11
  2-4. استئوآرتریت زانو 11
  2-5. شیوع بیماری استئوآرتریت 12
  2-6. روش های درمانی برای استئوآرتریت زانو 13
  2-6-1. روش های دارویی 13
  2-6-2. روش های جراحی 13
  2-6-3. درمان های غیر دارویی 13
  2-7. نقش ورزش در درمان بیماری ها 14
  2-8. قدرت عضلانی 14
  2-8-1. تمرینات قدرتی زانو و استئوآرتریت 15
  2-9. تعادل 15
  2-9-1. کنترل تعادل 15
  2-9-2. سیستم کنترل وضعیت بدنی و تعادل 15
  2-9-3. کنترل وضعیت ایستاده 16
  2-10. ثبات مرکزی 16
  عنوان صفحه

  2-10-1. تعریف ثبات مرکزی 16
  2-10-2. سیستم های ثبات دهنده ستون فقرات 17
  2-10-3. عضلات ثبات دهنده ی مرکزی 18
  2-11. پیشینه ی تحقیق 18
  2-11-1. تحقیقات مربوط به قدرت 18
  2-11-2. تحقیقات مربوط به تعادل 21
  2-11-3. تحقیقات مربوط به ثبات مرکزی 22
  2-12. جمع بندی 24
  فصل سوم : روش تحقیق
  3-1. مقدمه 25
  3-2. روش تحقیق 25
  3-3. جامعه آماری و روش انتخاب آزمودنی ها 25
  3-4. ابزار و روش اندازه گیری 26
  3-4-1.فرم اطلاعات محقق ساخته 26
  3-4-2. اندازه گیری قد 26
  3-4-3. اندازه گیری وزن 26
  3-4-4. اندازه گیری طول پا 26
  3-4-5. اندازه گیری زمان 26
  3-4-6. اندازه گیری درد با استفاده ازپرسشنامه دیداری درد VAS 26
  3-4-7. اندازه گیری میزان عملکرد با استفاده از پرسشنامه عملکردی WOMAC 27
  3-4-8. ابزار اندازه گیری آزمون Y 27
  3-4-9. اندازه گیری قدرت عضلانی با استفاده ازبایودکس 28
  3-5. تعادل ایستا 28
  3-5-1. آزمون تعادلی (OLST) 28
  3-5-2. روش اجرای آزمون تعادلی تک پا 28
  3-5-3. خطاهای آزمون 29
  3-5-4. روایی آزمون تعادلی تک پا 29
  3-5-4-1. متغیرهای درونی آزمودنی 29
  3-6. تعادل پویا 29
  3-6-1. آزمون Y 29
  3-6-2. روش اجرای آزمون Y 30
  3-6-3. نرمالسازیآزمون تعادلی Y 30
  3-6-4. خطاهای آزمون 31
  3-6-5. نکته های مهم در مورد آزمون 31
  عنوان صفحه

  3-7. قدرت عضلات چهارسر و همسترینگ 31
  3-7-1. آزمون های سنجش گشتاور عضلانی 31
  3-8. قدرت عضلات مرکزی 32
  3-9. ملاحظات اخلاقی 33
  3-10. پروتکل تمرین 34
  3-10-1. گرم کردن 34
  3-10-2. بدنه تمرین 34
  3-10-2-1. تمرینات تعادلی 34
  3-10-2-2. تمرینات قدرتی عضلات زانو 34
  3-10-2-3. نحوه انجام تمرینات تقویتی 35
  3-10-2-4. نحوه اجرای تمرینات ثبات دهنده مرکزی 35
  3-11.طرح تحقیق و روش اندازه گیری متغیر 36
  3-12. روش های آماری 36
  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
  4-1. مقدمه 37
  4-2. ویژگی های توصیفی نمونه ها 37
  4-3. بررسی فرضیه اول 39
  4-4. بررسی فرضیه دوم 40
  4-5. بررسی فرضیه سوم 43
  4-6. بررسی فرضیه چهارم 44
  4-7. بررسی فرضیه پنجم 45
  4-8. بررسی فرضیه ششم 46
  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
  5-1. مقدمه 47
  5-2. خلاصه تحقیق 47
  5-3. بحث و نتیجه گیری................................... 48
  5-4. نتیجه گیری کلی ................................... 57
  5-5. پیشنهادات پژوهشی ................................. 57
  5-6. پیشنهادات کاربردی 57
  منابع 58
  پیوست  چکیده :
  چکیده استئوآرتریت، بیماری مفصلی است که در آن غضروف مفصلی آسیب دیده و تخریب میشود . استئوآرتریت، شایعترین بیماری مفصلی در انسان است که می تواند به درد مزمن و ناتوانی شدید بیمار منجر شود . دربین مفاصل بزرگ بدن ، زانو شایعترین محل ابتلا به این بیماری است و با علائم درد ، ضعف و آتروفی عضلات اطراف مفصل، کاهش عملکرد و تعادل توام است.هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات ترکیبی بر تعادل، قدرت عضلات، عملکرد و درد بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو بود. تعداد 25 زن مبتلا به بیماری استئوآرتریت زانو به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه تجربی 1 ( میانگین ± انحراف استاندارد ، سن8± 2/55 سال ، وزن5/12±70کیلوگرم ، قد4±3/154 سانتی متر ) و تجربی 2 ( میانگین ± انحراف استاندارد ، سن8/6 ± 9/53 سال ، وزن 9/7 ± 74 کیلوگرم ، قد 2/6 ± 2/159 سانتی متر) تقسیم شدند. بیماران هردو گروه تجربی به مدت 8 هفته ، هفته ای 3 جلسه ، جلسه ای 60 دقیقه به انجام تمرینات، به ترتیب ( قدرتی و تعادلی ) و ( قدرتی ، تعادلی و ثبات مرکزی ) پرداختند. در ابتدا و انتهای تحقیق تعادل ایستا (OLST) ، تعادل پویا ( آزمون Y) ، قدرت عضلات چهارسر و همسترینگ (بایودکس) ، عملکرد ( WOMAC) و درد ( VAS) بیماران ارزیابی شدند.داده ها با استفاده از آزمون T وابسته و T مستقل تفاضل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در متغیرعملکرد حرکتی بین دو گروه تجربی 1و2 تفاوت معنی داری مشاهده شد اما در متغیرهای دیگرعلیرغم افزایش بیشتر در گروه 2 تفاوت معنی دار مشاهده نشد (05/0 P>). از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تمرینات ترکیبی تاثیر مثبتی بر افزایش تعادل ، قدرت ، بهبود عملکرد وکاهش درد دارد . بنابراین اضافه شدن تمرینات ثبات مرکزی به تمرینات رایج به عنوان یک روش مفید برای این دسته از بیماران توصیه می شود . واژه های کلیدی : استئوآرتریت، ثبات مرکزی، بیماری تخریب مفصل، تمرین درمانی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Osteoarthritis, joint disease in which articular cartilage is damaged or destroyed. Osteoarthritis is the most common joint disease in humans that can lead to severe chronic pain and disability. Among the major joints of the body, the knee is the most common site of Developing and the symptoms of pain, weakness and atrophy of the muscles around the joints, decreased function and balance are combined. The aim of this study was to examine the Compound exercises influence on balance, muscle strength, function and pain in patients with osteoarthritis of the knee. A total of 25 patients with osteoarthritis of the knee purposefully selected and then randomly divided into two groups: 1 (mean ± SD, age of 8 ± 2/55, weight 5/12 ± 70 kg, height 4 ± 3/154 cm) and experiment 2 (mean ± SD, age of 8/6 ± 9/53, weight 9/7 ± 74 kg, height 2/6 ± 2/159), respectively. both experimental groups exercised for 8 weeks, 3 times a week, for 60 minutes per session, respectively (strength and balance , strength and balance and core stability). at beginning and end of the study Static Balance (OLST), Dynamic Balance Test (Y), quadriceps and hamstring musclesstrength (Biodex), function (WOMAC), pain (VAS) patients were evaluated. Using the T-dependent and T-independent differences were analyzed. The results showed that the Variable motor function between the two experimental groups 1 and 2 significant difference, butthe Other variables difference was not significant Despite further increase in group 2 (P>0/05). The findings of this research can be concluded that the combination of exercise a positive impact on increasing balance, strength, improve function and reduce pain. Therefore The addition of core stabilization exercises to common practice as a useful method for these patients is recommended. Keywords: Osteoarthritis, core stabilization, joint destruction disease, exercise therapy  


  کلید واژه ها :
  استئوآرتریت ◄ ثبات مرکزی ◄ بیماری تخریب مفصل ◄ تمرین درمانی,Osteoarthritis ◄ core stabilization ◄ joint destruction disease ◄ exercise therapy

  اسفند 1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Sport Sciences Department of Sporting pathologyand Corrective Exercise M.A. Thesis Comparison effects of two exercise protocol (strength and balance, strength and balance and core stability) on balance, strength, function and pain in women with knee osteoarthritis Supervisor: Dr. Nader Rahnama By: Parvin Zarei February 2015
  فصل اول : 1-7
  فصل دوم : 8-24
  فصل سوم : 25-36
  فصل چهارم : 37-46
  فصل پنجم : 47-83
  فصل ششم :