• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اشتغال زن و تحکیم خانواده؛ موانع و راهکارها؛ با مروری بر نظریات اسلام در مقایسه با برخی از نظریات جنبش های فمینیستی (مطالعه موردی زنان شاغل شهرضا)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 11687
  موضوع :مطالعات زنان گرایش زن و خانواده
  پژوهشگر : نصیبه شفیعی دهاقانی
  توصیفگر لاتین : employment ? employment of women ? strengthening families ? feminism ? Islam
  توصیفگر فارسی : اشتغال ◄ اشتغال زن ◄ تحکیم خانواده ◄ فمینیسم ◄ اسلام
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : بهجت یزدخواستی
  استاد مشاور : وحید قاسمی
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 11687
  شماره راهنما : SOC2 232
  فهرست : فهرست مطالب

  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیّات پژوهش
  1-1- بیان مسئله 1
  1-2- اهمیت و ارزش تحقیق 3
  1-3- اهداف تحقیق 4
  1-4- سوالات تحقیق 4
  1-5- فرضیه ها 4
  1-6- کلید واژگان 5
  1-6-1- اشتغال 5
  1-6-2-اشتغال زن 5
  1-6-3- استحکام خانواده 5
  1-6-4- فمینیسم 5

  فصل دوم: پیشینه¬ی پژوهش
  2-1-پیشینه¬ی نظری 6
  2-1-1-خانواده 6
  2-1-1- 1- مفاهیم و تعاریف خانواده 6
  2-1-1-2- تقسیم بندی خانواده از نظر روابط درون 7
  2-1-1-2-1- خانواده متلاشی(گسیخته) 7
  2-1-1-2-2- خانواده متزلزل 8
  2-1-1-2-3- خانواده متعادل 8
  2-1-1-2-4- خانواده متعالی 9
  2-1-2- مشارکت اقتصادی زنان 10
  2-1-2-1- ضرورت مشارکت اقتصادی زنان 10
  2-1-2-2- روند مشارکت اقتصادی زنان در جهان 11
  2-1-2-3- سیرمشارکت اقتصادی زنان درایران 12
  عنوان صفحه

  2-1-2-4- عوامل مؤثر بر اشتغال زنان 12
  2-1-2-5-موانع مشارکت فعال زنان 13
  2-1-3-فمینیسم 14
  2-1-3-1-تعریف فمینیسم 14
  2-1-3-2- فرآیند تاریخی فمینیسم 14
  2-1-3-3- انواع گرایش¬های فمینیستی و نظریات رهبران آنه 16
  2-1-3-3-1- فمینیسم لیبرال 17
  2-1-3-3-1-1- مری ولستون کرافت 17
  2-1-3-3-1-2-هریت تیلور و جان استوارت میل 18
  2-1-3-3-1-3-بتی فریدان 20
  2-1-3-3-2- فمینیسم رادیکال 21
  2-1-3-3-2-1-شولامیث فایرستون 22
  2-1-3-3-2-2-کیت میلت 23
  2-1-3-3-3- فمینیسم مارکسیسم 23
  2-1-3-3-3-1-مارگارت بنستون 24
  2-1-3-3-4- فمینیسم سوسیالیسم 24
  2-1-3-3-4-1- سیلویا والبی 25
  2-1-3-3-5-فمینیسم اگزیستانسیالیسم 25
  2-1-3-3-5-1- سیمون دوبوار 26
  2-1-3-3-6- فمینیسم پست¬مدرن 26
  2-1-4- اشتغال زن و تحکیم خانواده از دیدگاه اسلام 32
  2-1-4-1- مفهوم اشتغال در اسلام 32
  2-1-4-2- مذمت بیکاری و تن¬پروری دراسلام 32
  2-1-4-3- رویکرد دین اسلام به اشتغال زن 33
  2-1-4-4- حفظ تناسب دراشتغال 34
  2-1-4-5- نظرفقهای شیعه درمورد اشتغال زن 35
  عنوان صفحه

  2-1-4-6-اهمیت و جایگاه خانواده در اسلام 37
  2-1-4-7-حکمت¬های تشکیل خانواده در اسلام 38
  2-1-4-8- توجه به ارزش واهمیت خانه وخانه داری دراسلام 38
  2-1-4-9-عوامل تحکیم خانواده در دین اسلام 39
  2-1-5-عوامل تحکیم خانوده درپژوهش¬های گذشته. 44
  2-1-5-1-ایمان به خدا و عمل به دستورات دینی 44
  2-1-5-1-2-مسائل اخلاقی 45
  2-1-5-1-2-1-خوش خلقی 45
  2-1-2-6-1-2-2-پاکدامنی و وفاداری 45
  2-1-5-1-2-3-قناعت 45
  2-1-5-1-2-4- اعتماد و خوش بینی 45
  2-1-5-1-2-5-صداقت 45
  2-1-5-1-2-6-کنترل خشم 46
  2-1-5-1-2-7-عفو و گذشت 46
  2-1-5-1-3-رضایت جنسی 46
  2-1-5-1-4-تفاهم 46
  2-1-5-1-4-1-تفاهم اخلاقی و عقیدتی 46
  2-1-5-1-4-2-تفاهم در تصمیم گیری ها 46
  2-1-5-1-5-سلامت روانی 47
  2-1-5-1-6-مهارت¬های ارتباطی 47
  2-1-5-1-7-مسئولیت¬پذیری 47
  2-1-5-1-8-شناخت کافی 47
  2-1-5-1-9-توجه به نیازهای یکدیگر 48
  2-1-5-2-عوامل اقتصادی 48
  2-1-5-2-1-داشتن شغل مناسب 48
  2-1-5-2-2-درآمدکافی 48
  عنوان صفحه

  2-1-5-2-3-مدیریت مالی خانواده و توافق در هزینه¬ها 48
  2-1-5-3-عوامل خانوادگی 49
  2-1-5-3-1-عدم دخالت نابجای والدین و اطرافیان 49
  2-1-5-3-2-حمایت مادی و معنوی والدین و اطرافیان 49
  2-1-5-4-عوامل اجتماعی و فرهنگی 49
  2-1-5-4-1-عدم توجه به سنت¬های غلط 49
  2-1-5-4-2-تعدیل توقعات و انتظارات 49
  2-1-5-4-3-همتا بودن به لحاظ فرهنگ و تحصیلات 49
  2-2-پیشینه¬ی پژوهشی 51
  2-2-1- مطالعات داخلی 51
  2-2-2- مطالعات خارجی 52

  فصل سوم:روش شناسی
  3-1-نوع روش 54
  3-2-جامعه آماری 54
  3-3-حجم نمونه و روش نمونه¬گیری 55
  3-4-روش جمع آوری داده ها 55
  3-5-ابزار تحقیق 55
  3-6-روایی و پایایی 56
  3-7-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 56
  3-7-1- متغیر مستقل 57
  3-7-2-متغیرهای وابسته 57
  3-8-واحد تحلیل 58
  3-9-سطح تحلیل 58
  3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 58
  3-11- مدل مفهومی پژوهش 58
  عنوان صفحه

  فصل چهارم: یافته¬های پژوهش
  4-1- تحلیل توصیفی 59
  4-1-1-توزیع متغیرهای پژوهش در زنان شاغل و خانه¬دار 60
  4-1-1- 1- توزیع سنی پاسخگویان بر حسب شغل 60
  4-1-1-2- توزیع سنی همسران پاسخگویان 61
  4-1-1-3- مدت ازدواج پاسخگویان بر حسب شغل 62
  4-1-1-4-تحصیلات پاسخگویان بر حسب شغل 63
  4-1-1- 5-تحصیلات همسران پاسخگویان 64
  4-1-1- 6- وضعیت اشتغال همسران پاسخگویان 65
  4-1-1-7- میانگین سن پاسخگو ، سن همسر،مدت ازدواج و اختلاف سنی 66
  4-1-1- 8- توزیع میزان شاخص بی¬ثباتی ازدواج بر حسب شغل پاسخگویان 67
  4-1-1- 9- توزیع میزان مسائل اعتقادی بر حسب شغل پاسخگویان 68
  4-1-1- 10- توزیع میزان مسائل اخلاقی مثبت بر حسب شغل پاسخگویان 69
  4-1-1- 11- توزیع میزان رضایت جنسی بر حسب شغل پاسخگویان 70
  4-1-1- 12- توزیع میزان تفاهم بین زن و شوهر بر حسب شغل پاسخگویان 71
  4-1-1- 13- توزیع میزان مهارت¬های ارتباطی بین زن و شوهر بر حسب شغل پاسخگویان 72
  4-1-1- 14- توزیع میزان مسئولیت¬پذیری بر حسب شغل پاسخگویان 73
  4-1-1-15-توزیع میزان توجه به نیازهای همسر بر حسب شغل پاسخگویان 74
  4-1-1- 16- توزیع وضعیت مسائل اقتصادی بر حسب شغل پاسخگویان 75
  4-1-1- 17- توزیع وضعیت مسائل خانوادگی بر حسب شغل پاسخگویان 76
  4-1-1-18-توزیع میزان مشکلات روانی بر حسب شغل پاسخگویان 77
  4-1-2- توزیع متغیرهای پژوهش در زنان شاغل بر حسب نوع شغل 78
  4-1-2-1-توزیع میزان رضایت شغلی پاسخگویان به تفکیک نوع شغل 78
  4-1-2-2-توزیع میزان شاخص بی ثباتی ازدواج در زنان شاغل 79
  4-1-2-3-توزیع میزان مسائل اعتقادی بر حسب شغل پاسخگویان 80
  4-1-2- 4- توزیع میزان مسائل اخلاقی مثبت بر حسب شغل پاسخگویان 81
  عنوان صفحه

  4-1-2- 5- توزیع میزان رضایت جنسی بر حسب شغل پاسخگویان 82
  4-1-2- 6- توزیع میزان تفاهم بین زن و شوهر بر حسب شغل پاسخگویان 83
  4-1-2- 7- توزیع میزان مهارت¬های ارتباطی بین زن و شوهر بر حسب شغل پاسخگویان 84
  4-1-2- 8- توزیع میزان مسئولیت¬پذیری بر حسب شغل پاسخگویان 85
  4-1-2-9-توزیع میزان توجه به نیازهای همسر بر حسب شغل پاسخگویان 86
  4-1-2- 10 - توزیع وضعیت مسائل اقتصادی بر حسب شغل پاسخگویان 87
  4-1-2- 11 - توزیع وضعیت مسائل خانوادگی بر حسب شغل پاسخگویان 88
  4-1-2-12-توزیع میزان مشکلات روانی بر حسب شغل پاسخگویان 89
  4-2-تحلیل استنباطی................................................................................................................ 90
  4-2-1-بررسی وضعیت عوامل تحکیم خانواده در زنان شاغل و خانه¬دار 90
  4-2-2-بررسی وضعیت شاخص بی¬ثباتی ازدواج در زنان شاغل و خانه¬دار 92
  4-2-3-بررسی تفاوت میانگین عوامل تحکیم خانواده در زنان شاغل 93
  4-2-5-بررسی وضعیت شاخص بی ثباتی ازدواج در زنان شاغل 95
  4-2-6- آزمون فرضیات 95

  فصل پنجم: نتیجه¬گیری
  5-1-بحث و نتیجه¬گیری 98
  5-1-1-خلاصه ای از مباحث نظری 98
  5-1-3-تاثیر اشتغال زن بر عوامل تحکیم خانواده 100
  5-2-پیشنهادات 102
  5-3-محدودیت¬ها 102
  فهرست منابع 103
  پیوست1 108
  پیوست2 110
  چکیده :
  چکیده هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر اشتغال زن بر روی میزان استحکام خانواده و نیز بررسی تاثیر رضایت شغلی در زنان شاغل بر روی عوامل تحکیم خانواده در شهر شهرضا بوده است. شیوه¬ی انجام پژوهش پیمایشی بوده و برای اجرای آن، پرسشنامه¬ی شاخص بی¬ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) و پرسشنامه¬ی محقق ساخته¬ی سنجش میزان عوامل تحکیم خانواده، بین 150زن شاغل متاهل در سه گروه که دارای بیشترین فراوانی بودند ( 50نفر فروشنده، 50نفر کارمند و 50نفر فرهنگی) و نیز 150 زن خانه¬دار توزیع و جمع¬آوری شده است. نتایج نشان داد، شاخص بی¬ثباتی ازدواج، در زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه¬دار بیشتر است اما به لحاظ میزان عوامل تحکیم خانواده تفاوتی میان این دو گروه وجود ندارد. لیکن در مقایسه¬ی میانگین عوامل تحکیم خانواده بین زنان شاغل مشخص شد که به لحاظ مسائل اخلاقی، تفاهم، وضعیت اقتصادی و مشکلات روانی و نیز شاخص بی¬ثباتی ازدواج تفاوت معناداری بین سه گروه زنان شاغل وجود دارد. همچنین در بررسی رابطه¬ی عوامل شغلی با عوامل تحکیم خانواده، نشان داده شد که عوامل شغلی با مسائل اخلاقی، میزان مهارت¬های ارتباطی، میزان توجه به نیازهای همسر و وضعیت اقتصادی خانواده رابطه معنادار و مستقیم، و با مشکلات روانی رابطه¬ی معنادار و معکوس دارد. کلید واژگان: اشتغال، اشتغال زن، تحکیم خانواده، فمینیسم، اسلام

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: The aim of this study was to investigate the effect of female employment on the strengthening of the family and the impact of job satisfaction on women working on strengthening the family was in town shahreza. . Methods of survey research and the implementation of the questionnaire index of instability of marriage (the probability of divorce) and a questionnaire measure of strengthening families, among 150 women who married in three groups with the highest prevalence regions (50, salesman, 50 people, and 50 of culture) and 150 women were housewives, distribution and collection. The results showed that the instability of marriage, working women more than housewives, but in terms of strengthening the family, there is no significant difference between the two groups. But in the mean number of employed women were found to strengthen the family in terms of ethics, understanding, economical and psychological problems as well as the instability of marriages significant difference between the three groups of working women is. Also, the relationship between job satisfaction and strengthen the family, was shown Job satisfaction and ethical issues, communication skills, attention to the needs of his wife and family economic status relationship and direct, inverse and significant relationship with psychological problems. Key words: employment, employment of women, strengthening families, feminism, Islam  


  کلید واژه ها :
  اشتغال ◄ اشتغال زن ◄ تحکیم خانواده ◄ فمینیسم ◄ اسلام,employment ◄ employment of women ◄ strengthening families ◄ feminism ◄ Islam

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Human Sciences Department of Social Sciences M.A.Thesis Woman employment and Family Strengthening, Barriers and Solutions, considering to Theories of Islam In comparison to some Theories of feministic movements, (research subject: employed women in shahreza) Supervisor: Dr. Bahjat Yazdkhasti Advisor: Dr. Vahid Ghasemi By: Nasibe shafiee February 2014
  فصل اول : 1-5
  فصل دوم : 6-53
  فصل سوم : 54-58
  فصل چهارم : 59-97
  فصل پنجم : 98-116
  فصل ششم :